Výukou, kurzy a stínováním v evropských školách k lepšímu učení v ZŠ Kunovice, U Pálenice

Projekt je součástí evropského programu Erasmus plus, což je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Náročnou dotační žádost podalo víc než tři sta českých škol, uspěla pouhá desetina, jsme rádi, že naše škola je mezi nimi. Projekt vznikl na základě dlouhodobé snahy pedagogického kolektivu ZŠ Kunovice, U Pálenice učit v souladu s moderními trendy. Vznikl v souladu s potřebou reagovat na měnící se roli učitele, na jeho nové úkoly. Pedagogický kolektiv ZŠ Kunovice, U Pálenice všechny tyto trendy dlouhodobě sleduje v tuzemském školství, často je dokonce propagátorem nových trendů. Učitelé ale neměli dobrý přehled o podobných trendech v zahraničí. Program Erasmus plus, konkrétně aktivita KA1, vzdělávací mobilita jednotlivců, jim nabídl ideální příležitost na změnu.

Podstata projektu spočívá ve sbírání zkušeností v zahraničních školách. Přibližně 95% našich vyučujících díky projektu vyjede na týdenní pobyty do zahraničí, kde budeme sledovat (stínovat) práci zahraničních kolegů, v některých školách budeme dokonce učit, a čekají nás i speciální výukové kurzy (rozpis zemí partnerských škol najdete níže).

Cíle projektu jsou následující:

- Zlepšit kompetence managementu školy. Proto jsme se při hledání partnerů pro tento projekt zaměřili na školy ze zemí, které jsou v mezinárodních srovnávacích šetřeních dlouhodobě na špici evropského školství.

- Zlepšit kompetence pracovníků. Také díky poznatkům ze zahraničních škol chceme zvýšit kompetence všech zaměstnanců školy tak, aby byli motivováni k přípravě a realizaci aktivit, které podpoří sounáležitost žáků se školou.

- Hledat nové vyučovací metody nebo nástroje. Zaměřili jsme se především na využívání IT techniky ve výuce. Zajímají nás způsoby, kterým k výuce s pomocí IT přistupují zahraniční školy Obecně nás zajímají všechny vyučovací metody, které znamenají posun od důrazu na znalosti k důrazu na dovednosti a na aplikaci znalostí.

- Zvýraznit evropský rozměr školy. Chceme pracovat tak, aby naše standardy byly v souladu s jinými školami v Evropě. Podobné projekty navíc pomáhají především v případě našich žáků zvyšovat povědomí o Evropě, rozvíjejí smysl pro toleranci a pro porozumění rozmanitosti.

- Vylepšit jazykové kompetence učitelů i žáků.

- Porovnat způsoby práce se sociálně znevýhodněnými žáky v českých a zahraničních školách.


Do aktivit projektu bude zapojeno 24 zaměstnanců školy. Profily pracovníků:

  • a) Management školy
  • b) Učitelé odborných předmětů
  • c) Učitelé prvního stupně
  • d) Vychovatelky školní družiny
  • e) Školní psycholožka


Projekt obsahuje tyto aktivity.

Teaching assignment, výukový pobyt – dva naši vyučující budou učit ve školách v Irsku (tělesnou výchovu a chemii), dva ve škole ve Slovinsku (první stupeň), dva ve škole v Itálii (historie, první stupeň), jedna ve škole v Maďarsku (angličtina). Management školy doplněný o vyučujícího informačních technologií bude stínovat práci svých kolegů ve Finsku.

Staff training, profesní rozvoj

a) Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí – tyto aktivity využíváme pro zvýšení odborné úrovně našich vyučujících

b) Stínování kolegů na partnerské škole, jobshadowing – práci svých zahraničních kolegů budeme stínovat ve školách ve Finsku, v Irsku, ve Slovinsku, v Maďarsku a v Itálii.


Věříme, že po systematickém hledání jsme našli partnerské školy, které odpovídají identifikovaným potřebám naší organizace a jejímu dalšímu rozvoji. Partnerství se školami přináší, na rozdíl od výukových kurzů, výrazný multiplikační efekt. Kromě výjezdů našich vyučujících do zahraničí se totiž skupiny vyučujících z partnerských škol budou během dvou let opakovaně objevovat v naší škole, kde budou učit nebo stínovat práci našich vyučujících. Očekáváme, že to zlepší jazykové schopnosti našich vyučujících i žáků, zvýší jejich motivaci pro výuku cizího jazyka a zlepší jejich znalosti o evropských zemích a o evropském kontextu.

Náš plán hlavních aktivit považujeme za výjimečný ze tří důvodů:

1) Převaha pobytů ve školách nad prostými kurzy a výrazné zapojení mnoha partnerských škol z šesti zemí. Jsme přesvědčeni, že pokud škola naší velikosti získá šest zahraničních partnerů por stínování a výuku, je to mimořádné.

2) Chuť a schopnost našich vyučujících učit v zahraničních školách svůj odborný předmět v cizím jazyce. Svědčí to o výrazné motivovanosti pedagogického sboru.

3) Počet mobilit se v zásadě rovná počtu pedagogických pracovníků.