Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko - psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit.

Součástí tohoto pracoviště je školní poradenský konzultant, Mgr. Karel Opravil. Ten mimo jiné vedl Krizové centrum Zlín, Střediska výchovné péče ve Zlíně i v Uherském Hradišti a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu. Působí také jako soukromý poradce a své zkušenosti z praxe využívá jako lektor. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy. Jeho služby mohou využívat jak žáci, tak rodiče.


Role školního poradenského konzultanta

Má tři roviny.

Dítě

- Zaměření se na adaptaci nově příchozích dětí. Pomoc s aklimatizací, orientací ve vztazích ve třídě na začátku a v průběhu školního roku.

- Pomoc při konfliktech s jednotlivci i skupinou v případě, že dítě o pomoc požádá.

- V případě rapidního  zhoršení prospěchu pomoc s rozborem situace a s řešením akutního stavu individuálně, případně společně s rodiči.

Třída

- Zaměření se na klima třídy - vztahy ve skupině, zabránění vylučování jedince ze skupiny, pomoc s nastavením neubližujících pravidel v třídních kolektivech.

Učitel

- Pozorování třídní skupiny na žádost učitele a následný rozbor vztahů, chování a snížení rizik vzniku konfliktů.

- Pomoc s řešením již vzniklých konfliktů ve skupině.

- Pomoc s dětmi, u nichž došlo k náhlému zhoršení prospěchu.


Kontakt s konzultantem

- osobní

- pomocí vzkazu ve schránce důvěry

- pomocí e-mailu opravil@zskunup.cz

Odborníci z našeho školního poradenského pracoviště pochopitelně umí doporučit také externího dětského psychologa a logopeda, se kterými naše škola spolupracuje.

Dětského psychologa nejlépe doporučí Mgr. Karel Opravil, tel. 572 549 221,  opravil@zskunup.cz.

S výběrem logopeda poradí Mgr. Ivana Janásová, tel. 572 549 221, mobil 778 406 921, janasova@zskunup.cz.