Německý jazyk

14. 6. – 18. 6. 2021

Milí němčináři, 


v uplynulém týdnu jsme souhrnně opakovali dosud probrané gramatické jevy ústně i písemně. 

• časování nepravidelných sloves

- mögen

- sein

- haben


• časování pravidelných sloves

- wohnen

- kommen

- heißen


• číslovky 

- od 0 do 100 


• W-Fragen

- was, wo, wer, woher... etc.


7. 6. – 11. 6. 2021

Milí němčináři, 


• pracovní sešit: Wiederholungstest, všechna cvičení na straně 15 


• souhrnné opakování a procvičování: 

- číslovky od 0 do 100

- dny v týdnu

- barvy 

- W otázky v příkladových větách

- mein vs. meine


31. 5. – 4. 6. 2021

V uplynulém byl napsán test z časování sloves: 

• haben

• sein

• mögen


- zopakovali jste si si číslovky od 0 do 100 

- barvy 

- W-otázky 

- mein vs. meine


24. 5. – 28. 5. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jste si napsali test ze slovní zásoby, která se vztahovala ke členům rodiny, dále jste plnili cvičení v učebnici na stranách 28 a 29. 

V hodinách jsme dále ústěn opakovali a procvičovali W otázky a přídavná jména. 

Do Schulheftu jsme si uvedl rozdíl mezi dvojicemi: 

schon vs. schön 

aus vs. auch


V příštím týdnu vás čeká test z časování tří nepravidelných sloves: 

haben

sein

mögen

17. 5. – 21. 5. 2021

Milí němčináři,

pondělí
• čeká vás avizovaný test ze slovní zásoby – členové rodiny. Pečlivě se na něj připravte
• zkontrolujeme si dobrovolně zadaný úkol v pracovním sešitu – strana 18, cvičení 2
• poté bude následovat samostatná práce rovněž v pracovním sešitu – strana 18, cvičení 3
• opakujte si W-otázky, číslovky do 100 a dny v týdnu, budu se na ně ptát v každé hodině

čtvrtek
• aktivizace druhé části slovní zásoby „Lektion , Teil 1 – meine Familie“ 
• čtení a předklad s důrazem na výslovnost – učebnice strana 26, cvičení 1
• poslech, učebnice na straně 27, cvičení 4 
• určení směru: links, rechts, in der Mitte 
• W-Fragen, Wochentage, Familienmitglieder 

10. 5. – 14. 5. 2021

Moje milé němčinářky a němčináři,

v uplynulých hodinách jsme se dotkli gramatiky zaměřené na tvoření záporů v německé větě. Do Schulheftů jste si provedli zápis. Ti, kteří na hodině němčiny chyběli, nechť si jej od spolužáků doplní. Kromě toho jsme se dále věnovali překladu vět.

V nadcházejících hodinách nás čeká aktivizace slovní zásoby „meine Familie“. Budeme se bavit o členech rodiny. V příštím týdnu vás čeká prověření znalostí, tak se průběžně připravujte a učte se zaslaná slovíčka.  


26. 4. – 30. 4. 2021

Milí němčináři, 

v uplynulé hodině jste si prověřili své znalosti z tematického okruhu W otázky (W-Fragen). Žákyně, které se on-line testu nezúčastnili, nechť se dodatečně přihlásí. Následně se domluvíme na vyhovujícím termínu dopsání písemky. 

V nadcházejících hodinách se budeme věnovat časování nepravidelných sloves: 

sein (být) 

haben (mít) 

mögen (mít rád)


Mějte na každou z hodin připravený:

• Schulheft

• barevné pastelky/zvýrazňovače

• Arbeitsbuch 


19. 4. – 23. 4. 2021

Milí němčináři, 

v nadcházejícím týdnu nás ve dvou on-line hodinách čeká procvičení W-Fragen (W-otázek) a v druhé vyučovací hodině prověření vašich znalostí prostřednictvím Kahootu. 

V pondělní hodině si také vyhodnotíme vaše výsledky ze cvičení v Socrativu. 

Učte se a na hodiny připravujte pravidelně.


12. 4. – 16. 4. 2021

Milí němčináři, 

v předešlých hodinách jsme se důkladně věnovali průběžnému opakování – dny v týdnu, barvy, číslovky, osobní zájmena, koncovky, časování pravidelných sloves (wohnen, kommen und heißen)

Mimo to jste se snažili také správně číst německá sousloví, nadpisy a krátké texty s důrazem na nácvik správné německé výslovnosti. Zejména písmen ü a ö. Trénujte si je také sami doma. 

Před velikonočními prázdninami jste ode mě obdrželi na email slovní zásobu, která se týká W-Fragen,
tj. W-otázek. S některými z nich jsme se v minulé hodině již seznámili, jiné zažité ještě nemáte. Z toho plyne, že se na ně naplno zaměříme v nadcházejícím týdnu. 

V rámci připraveném cvičení on-line interaktivním cvičení na W-Fragen si budete moci procvičit své dosavadní znalosti před avizovaným testem, jenž prověří vaše znalosti. 

29. 3. – 31. 3. 2021

Milí němčináři, 

v uplynulých hodinách jsme pracovali v pracovním sešitu na straně 12, na níž jsme řešili cvičení 4, 5 a 6. Správná řešení a zdůvodnění odpovědí jsme provedli v uplynulém týdnu.

Obdrželi jste ode mě na své emailové adresy novou slovní zásobu – W-otázky. Zapište si je, prosím, do svých slovníčků. Po skončení velikonočních prázdnin se budeme dále věnovat časování pravidelných sloves (wohnen, kommen und heißen) v návaznosti na W-Fragen. 

Schöne Osterferien! :-)


15. 3. – 19. 3. 2021

Milí němčináři, 


v předešlých hodinách před jarními prázdninami jsme se věnovali nácviku výslovnosti německých "ü" a "ö". 

Dále pak čtení krátkých německých článků v učebnici na straně 18 s důrazem na správnou výslovnost. K článkům jste následně vypracovávali cvičení č. 1 na straně 11 v pracovních sešitech. 

Již před začátkem jarních prázdnin jste ode mě na email obdrželi slovní zásobu "Länder und Leute" (Země a lidé), z níž vás v tomto týdnu čeká krátký test. 

Připravte se na něj, trénujte psaní německých názvů států i měst a učte se je také se členem. 


Těším se s vámi na viděnou a slyšenou.


8. 3. – 12. 3. 2021

Frühlingsferien :-)


1. 3. – 5. 3. 2021

Milí němčináři, 


v první on-line vyučovací hodině se budeme věnovat nácviku výslovnosti německých "ü" a "ö". 

Trénujte výslovnost také sami doma. 


V druhé hodině nás čeká článek v učebnici na straně 18 a k němu cvičení na straně 11 v Arbeitsbuchu. 

Můžete se na ně dopředu podívat a připravit si je. 


Na email jste ode mě obdrželi novou slovní zásobu. Zapište si ji do slovníčků.


22. 2. – 26. 2. 2021

Milí němčináři, 

v začátku příští hodiny si prostřednictvím Socrativu napíšeme odložený test, který bude zaměřen na časování pravidelných německých sloves: 

wohnen (bydlet) 
kommen (pocházet, přicházet, přijíždět)
heißen (jmenovat se, znamenat) 

Doporučuji vám, abyste se před testem ještě podívala na pracovní list, který jsem vám v minulém týdnu vytvořil.

Dále budeme věnovat pozornost nové slovní zásobě a výslovnosti, kterou byste měli mít také od předešlého týdne ve svých slovníčcích. 

Těším se s vámi na viděnou a slyšenou.


15. 2. – 19. 2. 2021

Milí němčináři, 

v uplynulých hodinách jsme procvičovali: 
• německá osobní zájmena 
• koncovky pravidelných sloves 
• časování německých sloves (wohnen, kommen und heißen

Na své emaily jste ode mě do nadcházejícího týdne obdrželi novou slovní zásobu. 
Zapište si je prosím v průběhu týdne do svých slovníčků. 

Jak bylo dopředu avizováno, v pondělí 15. února během on-line výuky si napíšeme test z koncovek pravidelných sloves. 

Ve čtvrtek 18. února proběhne testování z časování německých sloves, tak se nezapomeňte připravit.

Těším se na viděnou a slyšenou.


25. 1. – 28. 1. 2021

Milí němčináři, 


v rámci on-line distanční výuky budeme pokračovat v procvičování časování německých pravidelných sloves: 

wohnen

kommen

heißen

Využijeme k tomu aplikace Socrative a provedeme podrobnou analýzu a rozbor. 

Pokud budete mít případné dotazy nebo nejasnosti, připravte si je.


18. 1. – 22. 1. 2021

Milí němčináři, 


v uplynulých hodinách jsme se věnovali časování pravidelných německých sloves: 

wohnen (bydlet)

kommen (přicházet, pocházet, přijíždět)

heißen (jmenovat se, znamenat) 


V souvislosti se slovesy jsme si utužili gramatiku týkající se německých osobních zájmen včetně koncovek u pravidelných sloves:

• ich (já) – e

• du (ty) – st

• er, sie, es (on, ona, ono) – t

• wir (my) – en

• ihr (vy) – t

• sie (ony, oni) – en

• Sie (Vy) – en


Vyučovací hodina 21. ledna

• v úvodu hodiny budeme procvičovat a drilovat výše uvedené skrze Kahoot i Socrative 

- přihlašovací údaje i heslo na on-line odpovědník ode mne obdržíte prostřednictvím emailu

• poté bude následovat podrobný rozbor a diskuze nad případnými nesrovnalostmi


11. 1. – 15. 1. 2021

Milí němčináři,


• vyučovací hodina #1 – samostatná domácí práce

V předešlých hodinách jsme se vpravili do časování německých pravidelných sloves.

Nyní se začneme věnovat lekci 1, k níž vám na email, jako obvykle, zasílám příslušnou slovní zásobu.
Zapište si slovíčka do svých slovníčků do čtvrteční on-line výuky, prosím.


• vyučovací hodina #2 – distanční výuka

Provedeme společnou kontrolu vypracovaných cvičení v Arbeitsblattu, jenž jste obdrželi v předvánočním týdnu. Žáci, kteří nebyli ve škole přítomni, si pracovní list stáhnou buďto ze svého emailu, anebo přes Teams.
​(Viz rubrika Soubory.)

Představíme si také dvě nepravidelná slovesa z nové slovní zásoby (haben, sein).


14. 12. – 18. 12. 2020

Milí němčináři, 

Během prezenční výuky vás čeká test ze všech podstatných jmen, která byste měli mít ve svých slovníčcích. 

Ve výuce se budeme zabývat časováním pravidelných sloves: 

• wohnen

• kommen

• heißen 


7. 12. – 11. 12. 2020

Milí němčináři, 

v týdnu jsme se naučili a procvičovali německá osobní zájmena

Napsali jsme si je včetně výslovnosti do Schulheftu zezadu.


• ich (já)

• du (ty)

• er, sie, es (on, ona, ono)

• wir (my)

• ihr (vy)

• sie (ony, oni)

• Sie (Vy – vykání)


30 11. – 4. 12. 2020

Milí němčináři,

v rámci distanční on-line výuky si zopakujte německé barvy. K opakování a procvičování využijte následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ke1HDDgqgxc&ab_channel=JanAudesJanAudes 

Během příštího týdne se začneme věnovat německým osobním zájmenům.

Viel Spaß beim Lernen!


23. 11. – 27. 11. 2020

Milí němčináři,

v minulém týdnu jste zvládli on-line test ze dnů v týdnu. 

Tento týden první části výuky společně procvičíme německé číslovky od 0 do 100 a budeme dále pokračovat v nové slovní zásobě – barvách. 

Pokud jste tak ještě neučinili, opište si příslušnou slovní zásobu, kterou jste ode mne v předešlém týdnu obdrželi, do svých slovníčků.  


16. 11. – 20. 11. 2020

Moji milí němčináři,

v rámci distanční výuky se nyní budeme věnovat barvám. Slovní zásobu jste ode mne obdrželi na email. 

Zapište si, prosím, nová slovíčka do svých slovníčků a přečtěte si je. Během čtvrteční výuky se o některá z nich budeme opírat. 

Kromě toho se také připravte na avizovaný test ze dnů v týdnu, který proběhne prostřednictvím Kahootu. 

Podrobné informace jste obdrželi na své emaily.   

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


9. 11. – 13. 11. 2020

Moje milé němčinářky a němčináři,

V nadcházejícím týdnu se opět budeme věnovat číslovkám. Dokončíme počítání od 0 do 100. Zaměříme se přitom na nácvik správné výslovnosti i na jejich psaní.

Vaším jediným úkolem bude zpracovat a opsat si zápis (Zahlen) do Schulheftů zezadu, který jste ode mne obdrželi v pátek 6. listopadu na email.

Během distanční výuky si také stanovíme kritéria pro psaní on-line testů z němčiny.

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


2. 11. – 6. 11. 2020

Milí němčináři,

po podzimních prázdninách se v rámci on-line výuky pustíme do opakování číslovek do 20. 

Před distanční výukou zhlédněte následující video: https://www.youtube.com/watch?v=SSgsDn_z1WQ a zopakujte si výslovnost německých číslovek. 

Během konference budeme také procvičovat číslic.  

Dotkneme se také zbylé slovní zásoby z části III. 

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• v rámci distanční on-line výuky jsme s žáky aktivizovali novou slovní zásobu (Lekce 0, část III)

• nácvik správné německé výslovnosti + užití slovíček v krátkých slovních spojeních

• německé číslovky do 20

• kontrola zadané samostatné práce

• Arbeitsbuch (pracovní sešit)

• strana: 6 

• cvičení: 7, 8, 9 a 10


12. 10. – 16. 10. 2020

• žáci obdrželi na své emaily novou slovní zásobu, Lekce 0, část III

• slovíčka zapsat do slovníčků

• Arbeitsbuch (pracovní sešit)

• strana: 6 

• cvičení: 7, 8, 9 a 10


5. 10. – 9. 10. 2020

• napsán Test – dny v týdnu + předložka "am" z Lekce 0

• procvičování a opakování dnů v týdnu + pozdravů

• překlad vět a slovních spojení ve školním sešitu


29. 9. – 2. 10. 2020

• napsán Test – podstatná jména + množné číslo, Lekce 0

• nová látka: dny v týdnu

• opakování výslovnosti německé abecedy

• opakování německých pozdravů

• žáci obdrželi na své emaily novou slovní zásobu, Lekce 0, část II


21. 9. – 25. 9. 2020

• nácvik výslovnosti a opakování německé abecedy

• procvičování psaní a opakování německých pozdravů

• napsán Test – pozdravy

• výslovnost a procvičování druhé půlky slovní zásoby z Lekce 0, část I

• procvičování tvoření množného čísla u podstatných jmen ze zmíněné slovní zásoby

• domácí příprava: doučit se slovíčka (od slovíčka grüßen vč. plurálu – množného čísla)


14. 9. – 18. 9. 2020

• opakování německá abecedy + nácvik výslovnosti jednotlivých písmen

• pozdravy (Grüße)

• žáci obdrželi na své emaily slovní zásobu k Lekci 0, část I 

• básnička na čísla do 10 (zezadu ve školním sešitu "Schulheftu")


7. 9. – 11. 9. 2020

• německá abeceda

• výslovnost 

• založení slovníčku (Wörterbuch)

• školního sešitu (Schulheft)