Projekt Přírodní vědy

Jsme partnery projektu, který realizuje Gymnázium Uherské Hradiště. Projekt je zaměřen na praktickou realizaci Školního vzdělávacího programu, při níž je třeba využívat především takové činnosti a formy práce, které umožňují co nejefektivněji rozvíjet klíčové kompetence žáků, jež jsou nově cíleným výstupem základního vzdělávání.

Projekt se soustředí na přípravu pracovních listů a metodických materiálů, které stanovují zadání, problémy, informační zdroje, úkoly, popřípadě postupy činností apod. pro činnost skupiny (jednotlivce) ve vyučovací hodině, její části nebo v delším časovém období. Podle zaměření lze pracovní listy využít v různých fázích vyučovacího procesu a nenásilnou formou lze do nich zahrnout mezipředmětové vazby, průřezová témata, regionální prvky a především podnítit aktivní účast žáků ve vyučování.  Samostatná práce žáků vycházející z pracovního listu, monitorovaná a podporovaná učitelem umožní žákům rozvíjení jejich kompetencí k učení, kompetencí k řešení problémů, komunikativních kompetencí, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí občanských i pracovních. Součástí projektu je spolupráce partnerských škol, vzájemná výměna zkušeností i výsledných materiálů, které v závěru projektu budou poskytnuty ostatním víceletým gymnáziím a základním školám regionu.