Český jazyk

14.6. - 18.6. 2021

Tento týden jsme procvičovali ještě v pracovním sešitu - téma přídavná jména. Zároveň jsme si vysvětlili dle učebnice učivo shoda podmětu a přísudku a procvičili si ho na některých příkladech. Zopakovali jsme si také pomocí pracovního listu probrané pravopisné jevy (s, z, vz, mě/ mně, ě/je, n - nn a další). V literatuře jsme si přečetli pohádku od Karla Čapka - Případ s Hejkalem, se kterou byly spojeny jednotlivé úkoly. Závěr týdne jsme uzavřeli promítáním pohádky. 

Případ s Hejkalem ke stažení zde:

Případ s Hejkalem (237 kB)

V posledním pracovním týdnu jsme se ještě soustředili na pravopis - shoda podmětu a přísudku. 

Zvládli jsme ještě tyto jevy procvičit v PS - 2. díl: strana 48 a 49.

Prosím, nechte si oba díly pracovních sešitů i na příští školní rok - věřím, že je ještě využijeme! Děkuji!

Díky moc za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám krásné prázdniny! Užijte si je! BN

7.6. - 11.6. 2021

Milí páťáci, jdeme do finále...ještě pár týdnů a máte prázdniny!

Tento týden si napíšeme dva testy: 

Středa 9.6.2021- tento test bude zaměřený na mluvnické kategorie přídavných jmen - viz páteční hodina

Pátek 11.6.2021 - tento test bude zaměřený na pravopis přídavných jmen - viz PS - 2. díl - kapitola přídavných jmen - strana 15 a dále. Jako příklad může posloužit např. cvičení 1 ze strany 16, cvičení 1 ze strany 18 a v podstatě všechna cvičení na straně 20 a 21. V pracovním sešitu najdete spoustu pravopisu k procvičování tohoto tématu.


Pondělí:

Opakování přídavných jmen (tréninka na test) - písemně do sešitu mluvnice - určovali jsme mluvnické kategorie u přídavných jmen - řídili jsme se učebnicí na straně 69/ cvičení 9, někdo to měl pod cvičením číslo 10 (přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací) - poznávací znamení: uprostřed stany jsou stromečky

Práce v pracovním sešitu - PS - 2. díl: strana/ cvičení 6, 7


Úterý:

Opakování přídavných jmen (tréninka na test) - písemně do sešitu mluvnice - určovali jsme mluvnické kategorie u přídavných jmen - např. s malými flíčky, s novými lidmi, roztomilý pejsek, trny šípkových růží, dobrými přáteli, z krokodýlí kůže, sousedovy syny

PS - 2. díl: strana 22/ cvičení 1, 3, strana 24/ cvičení 8, 9


Středa:

Napsali jsme si test na mluvnické kategorie přídavných jmen

PS - 2. díl: strana 25 a - celá


Čtvrtek:

Opakování pravopisu přídavných jmen - trénink na test


Pátek:

Napsali jsme si test z pravopisu přídavných jmen

PS - 2 díl: strana 24/ cvičení 10

Slovní hry


Hezký víkend! BN

31.5. - 4.6. 2021

Ahoj, páťáci

v tomto týdnu pokračujeme v přídavných jménech. Začali jsme tentokrát posledním druhem, a to přivlastňovacími.

Pondělí:

Vysvětlili jsme si jejich skloňování, upozornili na tvrdá a měkká "i", která se kde píší a spojili si souvislost i s rodem podstatných jmen, případně u mužského rodu životností neživotností. Zopakovali jsme si mužský rod životný a neživotný u podstatných jmen, protože na to navazují i přídavná jména přivlastňovací. 

Přehledovou tabulku najdeme i v učebnici v kapitole skloňování přídavných jmen přivlastňovacích.

Písemně jsme si napsali do sešitu některá slovní spojení přídavného a podstatného jména. 

Zapsané výrazy zde: otcov__ jezevčíci, strýcov__ sestry, tátov__ ps__, Páralov__ romány, Jardov__ sešity, dědečkov__ pohádky, zahradníkov__ květiny


Úterý:

Pracovní sešit - 2. díl: strana 20/ cvičení/ 1, 2, 3


Středa:

Procvičování přídavných jmen, mluvní cvičení


Čtvrtek:

Pracovní sešit - 2. díl: strana 20/ cvičení 4, 5

Do sešitu mluvnice jsme si písemně procvičili přídavná jména (druhy, vzory a pravopis)

Zapsané výrazy zde: ps__ čich, Milošov__ dárky, králov__ synové, sokol__ let, Čapkov__ povídky, zdrav__ lidé, včel__ vosk


Pátek

Pracovní sešit - 2. díl: strana 21

Písemně do sešitu mluvnice jsme si zopakovali přídavná jména: určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, druh, vzor) - podle pracovního sešitu strana 20/ cvičení 2


Příští týden si napíšeme dva testy: 

Středa 9.6.2021- tento test bude zaměřený na mluvnické kategorie přídavných jmen - viz páteční hodina

Pátek 11.6.2021 - tento test bude zaměřený na pravopis přídavných jmen - viz PS - 2. díl - kapitola přídavných jmen - strana 15 a dále. Jako příklad může posloužit např. cvičení 1 ze strany 16, cvičení 1 ze strany 18 a v podstatě všechna cvičení na straně 20 a 21. V pracovním sešitu najdete spoustu pravopisu k procvičování tohoto tématu.


Hezký víkend! BN

24.5. - 28.5. 2021

Milí paťáci,

v tomto týdnu si zopakujeme zájmena na test, ke kterým se budeme průbězně vracet. Budeme také pokračovat v přídavných jménech.


Pondělí:

Pracovní sešit - 2. díl: strana 18 (celá)


Úterý:

Opakovali jsme zájmena na test podle pracovního listu - u jednotlivých druhů jsme si ještě rozlišili konkrétní příklady zájmen. 

Pracovní list - opakování na test ke stažení zde:

Zájmena-opakování na test (13.91 kB)

Dále rozdán pracovní list na procvičování zájmen. Tento list si nosit stále do školy - budem průběžně z něj jednotlivá cvičení vyplňovat při opakování zájmen. Buď si ho mají páťáci vlepit do sešitu mluvnice nebo vložit do složky, případně jinam, kde ho budou mít po ruce.

Pracovní list k průběžnému opakování ke stažení zde - DÚ zadaný v pracovním listu neplní.

Procvičování zájmen (30.5 kB)

Procvičování zájmen (15.55 kB)

Středa:

Napsali jsme si test na zájmena a poté jsme si procvičili zájmena pomocí písničky Barbora píše z tábora - v jejím textu jsme vyhledávali zájmena a zkusili jsme si určit jejich druhy.

Písničku najdete na YouTube pod názvem: Barbota píše z tábora


Čtvrtek

Opakovali jsme zájmena (skloňování "já" a zájmeno "sebou, s sebou") na páteční testík. Řídili jsme se pracovním listem, který dostávali děti již dříve ve škole (jednalo se o kopie z učebnice - kontrétně to byla cvičení z učebnice: strana 102/ cvičení 4, strana 103/ cvičení 7, 8 a), 9. 


Pátek:

Pracovali jsme v pracovním sešitu - vrátili jsme se k novému učivu - přídavná jména:

Pracovní sešit - 2. díl: strana 15/ cvičení 1, 2, strana 17/ cvičení 5, 7, strana 19 (celá)


Hezký víkend! BN

17.5. - 21.5. 2021

Milí páťáci,

vracíme se do běžného režimu prezenční výuky - jupí - ráda vás vidím naživo!

V tomto týdnu dokončíme kapitolu zájmen. Zároveň jsme se společně domluvili, že si v následujícím týdnu napíšeme ze zájmen dva testy. 

První bude ve středu 26.5. zaměřený na druhy zájmen a na psaní zájmen vy, my/ mi, vámi, námi - příkladová cvičení 1 a 4 najdete např. v pracovním sešitu (2. díl) na straně 38.

Druhý test si napíšeme v pátek 28.5., který se bude týkat rozlišování sebou/ s sebou, dále na zájmeno já - správně doplnit variantu mě/ mne, mně/mi - příkladová cvičení jsou např. 1 a 4 v pracovním sešitu (2. díl) na straně 37 - jen výběr - test bude zaměřený jen na skloňování zájmena já.


Pondělí:

Pohodová povídací hodina - sdělovali jsme si vzájemně různé zážitky, postřehy, vyprávění, takže můžeme říct, že jsme procvičili trochu vypravování a mluvní cvičení.


Úterý:

Procvičili jsme zájmena - pracovali jsme v pracovním sešitu - 2. díl. Konkrétně jsme zvládli na straně 38/ cvičení 1, 4. Na straně 39a/ cvičení 1, 2 a na straně 39b/ cvičení 3 (nepřepisovali jsme do sešitu, jen nadepisovali vhodná zájmena nad podtržená slova), cvičení 4. 


Středa:

Téma: Přídavná jména

Hravou formou (pantomimou) jsme zopakovali přídavná jména, uvědomili si, co vše s nimi souvisí (synonyma, antonyma, stupňování a začali jsme k nim nové učivo - druhy přídavných jmena a vzory. 


Čtvrtek:

Téma: Druhy přídavných jmen a jejich vzory

Dětem ve škole rozdán přehled - vzory přídavných jmen - těm, kteří nejsou ve škole vše dodám, případně ho sem vložím ke stažení na konci týdne.

Zároveň jsme si do sešitu mluvnice zapsali následující zápis:

Nadpis: Druhy přídavných jmen

- tvrdé

- měkké

- přivlastňovací

U každého druhu rozlišujeme také konkrétní vzory: u tvrdých máme vzor mladý, u měkkých vzor jarní a u přivlastňovacích vzory otcův, matčin. K zařazení ke kontrétnímu vzoru nám pomůže 2. pád - přídklad: malý, bez malého jako mladý, bez mladého - proto malý se řadí ke vzoru mladý.

Procvičování přídavných jmen - urči druhy a vzor - příklad: slabý - druh: tvrdý, vzor: mladý

malý, rybí, zdravý, ryzí, bratrův, sestřin

Dále jsme pracovali v PS:

PS - 2. díl: strana 15/ cvičení 3, 4


Pátek:

Do sešitu mluvnice jsme si zapsali ještě pár přídavných jmen na rozlišení, ke kterému druhu a vzoru patří: zdravý, nový, včelí, orlí, malý, milý, soví, Micčin, sedlákův, poctivý, strýčkův, tetin, kosí, gazelí, poctivý, čerstvý – tato přídavná jména jsme psali pod sebe a určovali u každého z nich druh a vzor.

Příklad: zdravý – druh: tvrdý, vzor: mladý

Vysvětlili jsme si také rozdíl mezi jednotným a množným číslem vzoru mladý.

Příklad: malý (mladý) chlapec, malí (mladí) chlapci, s malým chlapcem, s malými chlapci (viz skloňování přídavných jmen a tabulka, kterou páťáci ve škole dostali)

Dále jsme si procvičili přídavná jména v pracovním sešitu – 2. díl, strana 16 (celá)


Krásný víkend! BN

10.5. - 14.5. 2021

Zdravím vás, milá pětko, jedeme opět distančně!


Pondělí:

Téma: Zájmena

Navážeme hned na minulý týden a budeme procvičovat zájmena.

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Pracovní sešit - 2. díl: strana 34 (celá)

Po uplynutí stanoveného času si vše zkontrolujeme.


Úterý:

Téma: R. Dahl: PAN JENKINS A JEHO SYN

Pracujete samostatně - nebudete se tentokrát připojovat přes Teams, ale budete mít samostatný úkol, na kterém budete pracovat v rámci online hodiny češtiny. Ten mi nejpozději do konce online hodiny pošlete na můj mail: nahlikova@zskunup.cz

ÚKOL PRO DNEŠNÍ HODINU:

Přečti si ukázku z čítanky s názvem PAN JENKINS A JEHO SYN (autorem je Roald Dahl) - měla by být na straně 112-114. Pokud ji tam nemáš, hledej stranu podle názvu ukázky, zřejmě ji máš o pár stran dál. 

Kdyby někdo neměl z nějakého důvodu čítanku, tak ukázku máte zde ke stažení:

Pan Jenkins a jeho syn (3.5 MB)

Otázky k textu z čítanky:

 1. Kdo je v příběhu začarovaný v myš, kterou položila babička na stůl?
 2. Jaké výhody vidí Bruno v tom, že je proměněný v myš? Napiš všechny!
 3. Kdo je teď pro začarovaného Bruna nebezpečný?
 4. Kdo proměnil Bruna v myš?
 5. Ze které knihy je tato ukázka – jak se kniha jmenuje?
 6. Jak se jmenovala autorka, která knihu přeložila?

Bonusový úkol – tento úkol můžeš poslat nejpozději do neděle 16.5.2021

Zkus vymyslet alespoň 3 důvody, proč čarodějnice proměnila Bruna v myš.


Středa:

Téma: Zájmena:

Pracovní sešit - 2. díl - strana 35 (celá)

DÚ na páteční online hodinu:

HOLKY: MÍT PŘEČTENOU UKÁZKU OD V. STEKLAČE S NÁZVEM: POHLED SESTRY (čítanka strana 42 – pokud máte jiné vydání, hledejte podle názvu ukázky)

KLUCI: MÍT PŘEČTENOU UKÁZKU OD V. STEKLAČE S NÁZVEM: POHLED BRATRA (čítanka strana 43 – pokud máte jiné vydání, hledejte podle názvu ukázky)


Čtvrtek:

Téma: Zájmena

Pracovní sešit - 2. díl - strana 36 (celá)


Pátek:

Téma: V. Steklač: POHLED SESTRY, POHLED BRATRA

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU: ODPOVĚZ NA OTÁZKY, KTERÉ JSOU PRO TEBE

Otázky pro holky:

 1. Jak se jmenují oba sourozenci?
 2. Co jste se o nich dozvěděly?
 3. Co znamená, když má někdo „fyzickou převahu“?
 4. Co je to „vrozená inteligence“?
 5. Vysvětlete vlastními slovy význam věty: „Naše soužití je vcelku harmonické“.

Otázky pro kluky:

 1. Jak se chová „gentleman“?
 2. Vysvětlete, co znamená slovní spojení „je strašně neobjektivní“.
 3. Napište, jaké jsou, podle vás, 3 výhody mít sourozence.
 4. Proč se, podle ukázky, nemá prát bratr s vlastní ségrou?
 5. Co zajímá rodiče podle ukázky?


Krásný víkend - těším se příští týden a pak už snad i ty další naživo! BN

3.5. - 7.5. 2021

Ahoj, páťáci, nový prezenční týden je tady, tak jdeme na to!

Navážeme na online výuku a budeme pokračovat v zájmenech. Společně si ve škole projdeme některá cvičení z učebnice i z pracovního sešitu - tentokrát 2. díl - kapitola zájmena. Pro ty, kteří zůstali doma, sem vložím po prezenční výuce, co konkrétně jsme v rámci jednotlivých dnů vždy zvládli ve škole, abyste si mohli vše dopracovat. 

Zde máte doporučený odkaz ke skloňování zájmen pro lepší pochopení:

https://www.pravopiscesky.cz/zajmena-pra-1137-8713.html#osobni-zajmena

Odkazy k online procvičování:

https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/

https://ukolnicek.cz/druhy-zajmen-interaktivni-cviceni/

https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-zajmena-pra-1138-8758.html

https://www.pravopisne.cz/2012/04/test-urcovani-zajmen/

PŘIPOMÍNÁM, ŽE TENTO TÝDEN V PREZENČNÍ VÝUCE SI NAPÍŠEME DVA TESTY NA PRAVOPIS:

PRVNÍ BUDE V ÚTERÝ 4.5. na známé opakovací učivo - vyjmenovaná slova a dříve zažitý pravopis

DRUHÝ BUDE V PÁTEK 7.5. už na novější učivo - s, z, vz 

Vše si ještě v prezenčním týdnu zopakujeme


Pondělí:

Zopakovali jsme si učivo na zítřejší test.

Prošli jsme si zájmena v učebnici, podívali jsme se na skloňování zájmen.


Úterý:

Dnes jsme měli společně dvě hodiny češtiny. V první jsme si napsali test a procvičili si zájmena v pracovním sešitu - 2. díl strana 33 (celá).

Druhou hodinu jsme tvořili příběh, který nám určila kostka. Zadání níže v příloze - prosím ty, kteří nejsou ve škole a příběh v prezenční výuce nepsali, aby tento úkol splnili a poslali mi ho na můj mail: nahlikova@zskunup.cz nejpozději do pátečního večera (tedy do 7.5.2021 do 20:00)

Úkol v příloze zde:

Spisovatelem na pár chvil (918 kB)


Středa:

Téma: Skloňování osobních zájmen

V učebnici jsme si prošli skloňování zájmena JÁ, TY, SE na stranách 101-103 (možná to má někdo na stranách 105-107) - tabulky, modré rámečky. Probrali jsme si pravopis zájmena já a zdůraznili si, kdy se píše mě, mně.

V pracovním sešitu - 2. díl - jsme zvládli cvičení 1 a 3 na straně 37


Čtvrtek:

V dnešní hodině rozdán zápis ohledně skloňování zájmen s některými cvičení z učebnice. Těm, kteří nebyli ve škole se to pokusím dát zpětně. Případně to sem ještě v průběhu dne vložím naskenováno, protože k jednotlivým cvičením se ještě budeme vracet (buď v distanční výuce, nebo v prezenční).

V pracovním sešitu (2. díl) jsme si skloňování zájmen a určování pádů procvičili na straně 38, cvičení 2 a 3.

ZÍTŘEJŠÍ TEST NA S, Z, VZ JSME NAZVALI TRÉNIKOVÝM - ZKUSÍME SI NĚCO NAPSAT, ALE NEBUDU ZAPISOVAT ZNÁMKY NECHTĚNÉ - KDO BY HO ALE NAPSAL NA JEDNIČKU, TAK MU JI RÁDA ZAPÍŠU.


Pátek:


Pátek:

Dnešní dvě hodiny češtiny jsme rozdělili na procvičovací (vyplnili jsme si zase některá cvičení v pracovním sešitu k tématu zájmena)

PS - 2. díl: strana 37, cvičení 2 a 4

Druhá hodina byla zaměřena na opakování předpon s-, z-, vz-. Shrnuli jsme si, kdy kterou předponu používáme, podívali jsme se společně na zápis do učebnice (modrá tabulka na straně 35 - možná to má někdo na straně 39). Dále jsme si rozdali list na procvičování okopírovaný z jiného zdroje. Těm, kteří nebyli ve škole se to pokusím dát zpětně. Případně to sem ještě vložím naskenováno, protože k jednotlivým cvičením se ještě budeme vracet (buď v distanční výuce, nebo v prezenční).

Zkusili jsme si také napsat tréninkový test na s, z, vz (jen na jedničku, případně zájemcům i dvojku).


Krásný víkend! BN

26.4. - 30.4. 2021

Krásný online týden, milí páťáci,


PŘIPOMÍNÁM, ŽE PŘÍŠTÍ TÝDEN V PREZENČNÍ VÝUCE SI NAPÍŠEME DVA TESTY NA PRAVOPIS:

PRVNÍ BUDE V ÚTERÝ 4.5. na známé opakovací učivo - vyjmenovaná slova a dříve zažitý pravopis

DRUHÝ BUDE V PÁTEK 7.5. už na novější učivo - s, z, vz 

Vše si ještě v prezenčním týdnu zopakujeme


Pondělí:

Téma: R. Dahl: O PANU WONKOVI A JEHO TOVÁRNĚ

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Máte přečtenou ukázku a zde jsou k ní otázky:

 1. Jaké jídlo jedl Karlík každý večer?
 2. Jak se jmenovali Karlíkovi prarodiče?
 3. Jak se měla Karlíkova rodina? Byla bohatá nebo chudá? Dokaž úryvkem v textu.
 4. Co se z textu dozvíš o Willy Wonkovi? Zkus Willyho Wonku popsat.
 5. Proč se slovo kuba na druhé stránce píše s malým písmenem?
 6. Které neobyčejné cukrovinky vyrábí továrna Willy Wonky?

Další dvě otázky zjisti např. z internetu:

Jak se jmenuje kniha, ze které je tato ukázka a kdo je jejím autorem?

Kdo byli Umpa-lumpové?

Bonusový úkol pro dnešní online hodinu:

Zkus vymyslet nějakou neobyčejnou cukrovinku, pojmenuj ji a zkus napsat buď recept, z jakých surovin by tato cukrovinka byla nebo můžeš napsat i popis pracovního postupu - tzn. co bys musel udělat, aby tato cukrovinka vznikla. Jako příklad pro popis pracovního postupu Ti může posloužit jakýkoliv recept. Tento úkol mi můžeš poslat na můj mail nahlikova@zskunup.cz. Budu se těšit na vaše cukrovinky.


Úterý

Téma: V. Čtvrtek: Maková panenka

https://www.youtube.com/watch?v=gXGIS6Na_xw

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Podle ukázky doplň vynechaná slova v textu, případně je logickou úvahou domysli a odpověz na otázky:

 1. Jak se jmenoval krtek?
 2. Co měl náprstek u pasu?
 3. Kdy ho ztratila kněžna?
 4. Co potřeboval na šaty pro motýla?
 5. Porovnej videoukázku s psanou formou – čím se liší? Jak vše dopadlo?


Středa:

Téma: Zájmena

Pracujeme s pracovním listem o zájmenech, který jste dostali ve škole, popř. je ke stažení pod páteční hodinou z minulého týdne. Zároveň se podíváme na zájmena i do učebnice, vysvětlíme si systém dělení a skloňování zájmen.

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Doplň jednotlivé varianty procvičování z pracovního listu – zkus zařadit zájmena k jeho druhu

Doporučené odkazy (tabulky zájmen) zde:

https://www.pancelcino.cz/zajmena-druhy-zajmen-a-jejich-urcovani/

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-zajmen/

https://www.ontola.com/cs/ondi/nmfqjf/co-je-to-vymezovaci-zajmeno

Doporučené procvičování na druhy zájmen zde:

https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-druhu-zajmen-pravoxeso-8/

https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-druhu-zajmen-2-pravoxeso/

https://www.pravopisne.cz/2015/05/druhy-zajmen-2-pravoxeso-8/


Čtvrtek:

Pokračujeme dál v učivu zájmena. Zkusíme si variantu B, abychom si uvědomili, že zájmena patří mezi slovní druhy, které se skloňují. Na základě této informace si vypracujeme cvičení 2a) z učebnice na straně 96. V některých učebnicích to může být o pár stran dál - toto cvičení je pod druhou modrou tabulkou.

Ke lepšímu pochopení skloňování osobních zájmen doporučuji následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU TEDY ZNÍ:

Pracovní list - varianta B


Pátek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Učebnice: kapitola VIII. ZÁJMENA, 1. ZÁJMENA OSOBNÍ - na této straně vypracovat cvičení 2a), kde zadání zní: Určete pád osobních zájmen vyznačených ve větách. Pište do sešitu mluvnice - vždy napište zájmeno a k němu určete pád. 

Řešení pracovního listu zde:

Řešení zájmena-pracovní list (17.19 kB)

Řešení zájmena - cvičení z učebnice zde:

Řešení zájmena-učebnice (12.56 kB)

DOMÁCÍ ÚKOL: UČTE SE DRUHY ZÁJMEN, ABYCHOM JE PŘI PROCVIČOVÁNÍ UMĚLI PŘIŘAZOVAT K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM UŽ ZPAMĚTI.


Hezký víkend a příští týden na viděnou, BN

19.4. - 23.4. 2021

Pondělí:

V dnešní hodině jsme si formou hry (pantomimy) zopakovali různá rčení a přísloví. Navázali jsme tak na online hodinu z minulého týdne. 


Úterý:

Téma: Přídavná jména odvozená příponou -ský

Společně jsme si rozdali a doplnili zápis podle učebnice na straně 31 (modrá tabulka). Ten jsme si nalepili do svých mluvnických sešitů. Dále jsme si pod zápis do sešitu mluvnice napsali z učebnice cvičení 1 ze strany 31. V další hodině jsme pracovali už v pracovním sešitu. Stihli jsme celou stranu 22. Tím jsme si nové učivo procvičili.

Zápis ke stažení zde:

Zápis-přídavná jména odvozená příponou -ský (14.11 kB)


Středa:

Pracovní sešit strana 22 - 23


Čtvrtek:

Probrali jsme další nové učivo, tentokrát téma: Skupiny bě/ bje, vě/ vje, pě, mě/ mně

Rozdali jsme si zápis okopírovaný z učebnice na stranách 41-42 a procvičili jsme si písemně v učebnici jednotlivá cvičení.


Pátek:

Pokračovali jsme dál v procvičování.

PS: strany 32-35

Dnes jsme si zároveň ještě rozdali informace k M. Švandrlíkovi, které jsme společně zpracovali v minulém týdnu - patří do literatury, proto jsme si to nalepili do sešitu literatury.

Informace k M. Švandrlíkovi ke stažení zde pro ty, kteří nebyli ve škole: 

M. Švandrlík-informace (15.83 kB)

Zároveň jsem páťákům rozdala nakopírované materiály, se kterými budeme pracovat v příštím týdnu. Jedná se o dva texty do literatury - nalepit tedy do literárního sešitu. Protože budeme v dalším týdnu začínat zájmena, dostali ode mě také už připravený zápis s procvičováním k tomuto učivu. Ti, kteří byli ve škole, vše už mají. Ti, kteří případně z nějakého důvodu ve škole nebyli, prosím, aby si vše, co je zde ke stažení už vytiskli sami a nalepili do příslušných sešitů:

Tento list, prosím, abyste měli k pondělní hodině připravený a přečtený (nalepený v literárním sešitu - dětem ve škole rozdáno a vysvětleno)

R. Dahl (262.26 kB)

Text, který budeme potřebovat na úterní online hodinu zde ke stažení:  (dětem ve škole rozdáno)

V. Čtvrtek (25.7 kB)

DÚ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN - NAUČIT SE V PRŮBĚHU TÝDNE DRUHY ZÁJMEN: 

Druhy zájmen ke stažení zde:

Druhy zájmen+procvičování (15.41 kB)

Dětem, přítomným ve škole, jsem druhy zájmen rozdala - s tímto listem budeme pracovat ve středeční online hodině, není to tedy za DÚ - domácím úkolem je během příštího týdne se naučit druhy zájmen


Hezký víkend! BN

12.4. - 16.4. 2021

Milí páťáci, 


jak jistě víte, od tohoto týdne rotujeme :-) Tento týden strávíme u monitorů, další už ve škole - už se na vás těším, ať už u monitorů nebo naživo!


Pondělí:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU: 

Golem – čítanka strana 11

Otázky k textu (na vypracování dostanete čas během online hodiny. Po jeho vypršení si vše společně zkontrolujeme. Zadávám i bonusové úkoly za jedničku - kdybyste se nudili.

 1. Kdo je Golem?
 2. Které dny Golem sloužil?
 3. Který den zuřil?
 4. Jak se zapínal a vypínal?
 5. Kde trávil každou sobotu?
 6. Kde se Golem vyskytuje?
 7. Kdo je autorem ukázky, kterou jste si přečetli?
 8. Kdo je autorem ilustrací?
 9. Jak se jmenuje kniha, ze které je tato ukázka?
 10. Kdo je rabbi (rabín)? (dohledej na internetu nebo to třeba víš)

Bonusové otázky - máš-li čas a chuť, pošli mi je na mail a můžeš dostat jedničku: 

 1. Jak by vypadal Tvůj Golem? Stručně ho popiš, můžeš ho i nakreslit.
 2. Co je to synagoga?
 3. Napiš alespoň jednu další knihu, kterou napsal Miloslav Švandrlík


Úterý:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU: 

Téma: Audio ukázka: Miloslav Švandrlík – Guláš

Pusť si ukázku a podle ní odpověz na otázky: 

Psát můžete buď do sešitu literatury (stejně jako včera), nebo si otázky překopírujte např. do WORDU a poté vytiskněte a nalepte do literárního sešitu. 

Odkaz audio ukázky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=fXdBA-1kD70

Otázky k ukázce zde:

 1. Kdo se dlouho toulal po horách a pak si zašel do hospůdky? 
 2. Co se lidé nenaučili ve venkovské hospodě? 
 3. Jaký byl guláš?
  1. nechutný           b. Božský            c. dobrý
 4. Co chtěl Anatol získat od paní hostinské? 
 5. Jaké maso bylo v guláši?
  1. kuřecí                  b. kachní             c. lidské
 6. Jak se jmenoval strážník, který měl na starosti okrsek?
  1. Průcha                 b. Mucha            c. Komár
 7. Jak vypadal strážník?
  1. Mohutný, svalnatý muž s černým starodávným knírem
  2. Vousatý stařík
  3. Svalnatý muž bez kníru
 8. Jak příběh končí? Co se stalo v chalupě strážníka?


Středa:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

M. ŠVANDRLÍK – PRACUJEME S INFORMACEMI

1) Jak se jmenoval Švandrlík jménem?

A) Miloslav         B) Miroslav         C) Miloš

2) Co je to pseudonym? Pokud víš, napiš, pokud nevíš, zkus si to vyhledat. Co jsi zjistil/a?

3) Jaký pseudonym používal Švandrlík?

4) Můžeš dnes ještě M. Švandrlíka potkat? Zdůvodni svou odpověď.

5) Co je to busta? Pokud víš, napiš, pokud nevíš, zkus si to vyhledat. Co jsi zjistil/a?

6) Co Tě napadne, když se řekne KOPYTO A MŇOUK? Nevyhledávej – jen napiš, co Tě napadne!

DÚ: Do páteční online hodiny mít přečtenou ukázku z čítanku, která se jmenuje V PODIVNÉM SVĚTĚ od Miloslava Švadrlíka – měla by být na straně 99-101. Budeme s ní v páteční online hodině pracovat. Stejně tak mějte nachystanou i odpověď na šestou otázku ze středeční online hodiny - každého se zeptám, ať už ve čtvrteční nebo páteční online hodině.


Čtvrtek:

Na všechny úkoly dostanete čas v rámci online hodiny a poté je společně zkontrolujeme. Posílat na mail mi z dnešní online hodiny nic nemusíš.

PRVNÍ ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Jak rozumíš těmto českým pořekadlům a příslovím:

 1. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
 2. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
 3. Sejde z očí, sejde z mysli.
 4. Žádný učený z nebe nespadl.
 5. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

DRUHÝ ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU (online procvičování):

Z druhého úkolu si poznamenej, která rčení a přirovnání jsi znal/a a která Ti dělala potíže. Tento úkol z online procvičování si zkus někde uschovat – buď si ho vyfoť, ulož nebo vytiskni, aby ses k němu mohl/a vrátit a vzpomenout si pak ve škole, co jsi věděl/a a co Ti třeba moc nešlo, co ses dozvěděl/a nového. Společně se k tomu v prezenční výuce vrátíme a něco na toto téma podnikneme.

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_151


Pátek:

Pracujeme s ukázkou z čítanky - kdo by neměl čítanku, zde máte vyfoceny stránky, které máte mít do pátku přečtené.

Ukázka z čítanky zde:

Čítanka 99-101 (3.27 MB)

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Miloslav Švandrlík: V podivném světě (čítanka strana 99-101)

 1. Jak se jmenovalo místo, kde se ocitli Kopyto a Mňouk?
 2. Jak se jmenoval docent, který je přivítal?
 3. Jak tento docent vypadal? Najdi v textu jeho krátký popis.
 4. Jaké zvíře měli s sebou Kopyto a Mňouk a jak se jmenovalo?
 5. Co Kopytovi a Mňoukovi kroužilo s hvízdáním nad hlavami?
 6. Jakou profesi vykonávaly na planetě Sumčí hlavy a jaká vycvičená zvířata k nim patřila?
 7. V čem se liší popis mužíka v textu od jeho podoby na obrázku?
 8. Navrhni podle fantazie, jak by se jmenovala Tvá planeta a dvě zvířata, která by tam žila – stačí jen názvy.

BONUSOVÝ ÚKOL za jedničku: 

Napiš o své planetě (minimálně 4 věty)  – jak vypadá a popiš alespoň dvě zvířata několika větami (minimálně tři věty o každém zvířeti). Vše můžeš i nakreslit, ale hlavní je tentokrát popis. Vše potom pošli na můj mail: nahlikova@zskunup.cz 


Krásný víkend! A v pondělí se na vás už moc těším! BN


5.4. - 9.4. 2021

Ahoj, páťáci,


zdravím vás ve speciálním týdnu zaměřeném na Velikonoce. Věřím, že se máme na co těšit a že si první týden po velikonočních prázdninách spolu užijeme. Já už se těším!


Úterý:

Téma: Povídání o Velikonocích v otázkách a odpovědích

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

 1. Co Ti o velikonočních prázdninách udělalo radost?
 2. Vyber si některý den a řekni, co jsi zajímavého dělal? Může to být jakýkoliv den nejen z Velikonoc
 3. Co by sis přál, co by Tě potěšilo

Chtěla bych slyšet každého z vás. Těším se na společné povídání.


Středa:

Dokončujeme povídání z předchozí online hodiny.

Téma dnešní hodiny: Úniková hra

Zde je odkaz ke hře:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ0G9CMYWOjKfnezzl_5MYfr-AtmwsZb37qW1IV7LsjtLVhApPBIDMidImIZ_Inat_bgfNe0ismVWS8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2T8h5dnPAoMrE3s2a0-HZTWPKf0GdkZDSD1qGKlDCoC7FSIfVpZdNk7XY&slide=id.p

POZOR: S ÚNIKOVOU HROU TENTOKRÁT SOUVISÍ I ÚKOL TÝDNE, KTERÝ JE NUTNÝ POSLAT NEJPOZDĚJI V PÁTEK VEČER (TEDY 9.4.2021 DO 21:00). Tento úkol je povinný a bude ohodnocen známkou. Proto dodrž i termín odevzdání a pošli ho včas. 

ÚKOL TÝDNE SOUVISEJÍCÍ S ÚNIKOVOU HROU ZDE V PŘÍLOZE:

ÚKOLY K ÚNIKOVÉ HŘE (16.15 kB)


Čtvrtek:

Téma: Video – co se děje před Velikonocemi

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Podle videa odpověz na otázky – toto video si zastav v čase 6:00, dál už se můžeš podívat ve svém volném čase, ale k odpovědi na otázky Ti stačí právě doba sledování prvních šest minut. Video si poté společně zkontrolujeme, nemusíte mi své odpovědi posílat.

https://www.youtube.com/watch?v=aByic3FiJyM

 1. Kolik dnů celkem trvají Velikonoce?
 2. Kterým dnem začíná velikonoční půst?
 3. Co je pražno?
 4. Jaký název nese třetí postní neděle?
 5. Jak jinak se mohlo říkat smrtce, která se vynášela pátou postní neděli?
 6. Co tato smrtka symbolizovala – co představovala a jak vypadala?


Pátek:

ÚKOLY PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Dobře prozkoumej obrázek Josefa Lady. Je zde ukryto 10 odkazů, které Ti připomenou některé symboly a tradice Velikonoc. Nápověda: odkaz je ukryt tam, kde se šipka změní na „ruku“.

Odkaz na obrázek, podle kterého budete tvořit kvíz, zde: 

https://sites.google.com/oalib.cz/velikonoce/studijn%C3%AD-materi%C3%A1l

První úkol: najdi na obrázku odkaz zvonu a vylušti kvíz

Kvíz ke stažení zde:

Kvíz-Velikonoce (14.62 kB)

Druhý úkol: vytvoř podobný kvíz na kterýkoliv jiný odkaz (zvony už použít nemůžeš). Podmínka: Kvíz musí mít alespoň 4 otázky s alespoň dvěma nabídkami odpovědí. Tento kvíz mi pošli nejpozději do konce této naší online hodiny na mail.


Hezký víkend!

29.3. - 2.4. 2021

Vítám vás, milí páťáci ve zkráceném týdnu před velikonočními prázdninami,


Pondělí:

Práce s pracovním listem – procvičování k zápisu s, z, vz

Zároveň si projdeme i cvičení, které nám ještě zůstala ke kontrole.

Úkol na úterní hodinu:

Napište popis libovolného známého předmětu jako hádanku pro své spolužáky. V popisu nic nepojmenovávejte. Uhádnou ostatní spolužáci podle Tvého popisu název zatajovaného předmětu?

Při popisu zachovej tento postup:

- popisuj vše důležité a nápadné, potom mírně nápadné rysy

- u předmětů postupujeme zleva doprava, zdola nahoru nebo naopak, na směru nezáleží

- popis by měl být výstižný, přesný a názorný


Úterý:

Hádanky – popis věci. Každého budu chtít slyšet - proto buď připraven! V online hodině čas na vypracování úkolu tentokrát nedostaneš.


Středa:

Hádanka - dokončení

Popis předmětu


Přeji Vám krásné velikonoční prázdniny. Užijte si je, odpočiňte si a načerpejte sil.

Po prázdninách se na vás budu zase těšit, BN

22.3. - 26.3. 2021

Pondělí:

Navázání na předchozí týden - procvičování předpon s, z, vz pomocí pracovního listu se zápisem z minulého týdne. Kontrola vypracovaných cvičení v pracovním sešitu.


Úterý:

Práce v pracovním sešitu (s, z, vz)

V dnešní online hodině jsme si dali vymezený čas na vypracování jednotlivých cvičení v pracovním sešitu. Měli byste mít tedy vyplněno následující:

PS: strana 26, cvičení 5, 7 - zkontrolováno

PS: strana 27, cvičení 12 - zkontrolujeme zítra

PS: strana 28, cvičení 13, 16 - zkontrolujeme zítra

Máte tedy doposud z pracovního sešitu hotovo: strana 25, 26 (kromě cvičení 8), strana 27, 28 (kromě cvičení 14). Diktáty jsme zatím neprocvičovali, ale můžete je zkusit potrénovat. 

Kdo nemá, co je zadáno, hotové, ať si to dopracuje. Posílat nic nemusíte - děláme a kontrolujeme vše průběžně v online hodinách. Zítra pokračujeme a navážeme dál. 


Středa:

Práce v pracovním sešitu - máme hotové strany 25, 26 (kromě cvičení 8), 27, 28. Diktáty jsme vynechali - ty si můžete vyzkoušet sami v rámci procvičování).


Čtvrtek:

Dokončili jsme v pracovním sešitu cvičení 8 na straně 26 - pokud jste to v online hodině nestihli, je to váš domácí úkol na zítřek. V online hodině na něj dostanete čas u minimální.

Dále jsme pracovali v učebnici na straně 36 a společně si zkontrolovali cvičení 3, 5 a 6.


Pátek:

Práce v učebnici: strana 37 – cvičení 7, 8, 9. Komu zbude čas, tak i cvičení 10. Dále kontrola cvičení 8 na straně 26 v pracovním sešitu.

Systém jako včera – psát můžete jemně tužkou do učebnice (po kontrole vše vygumujte, nebo na papír, do Wordu, do sešitu mluvnice). Zvolte takovou variantu, abyste vše stihli.

Na pondělí mějte, prosím, připraveno procvičování, které jste si tiskli v rámci zápisu s, z, vz – budeme s ním v online hodině pracovat. Vyplněno to mít nemusíte – není to domácí úkol – bude to zadáno až v rámci online hodiny.

Kdyby to někdo nemohl dohledat, vkládám sem procvičování znovu ke stažení:

Procvičování k zápisu (13.17 kB)

15.3. - 19.3. 2021

Vítejte zpět po jarních prázdninách!

Sice se pořád nepotkáváme ve škole, ale to dáme i v dalším týdnu u monitorů!

Začneme zlehka, jak jsme se domluvili už před prázdninami. Vašim „úkolem“ bylo popřemýšlet nad výhodami, nevýhodami, plusy, či mínusy distanční výuky. To znamená – co vám připadá na tomto způsobu výuky fajn, co považujete za pozitivní a naopak, co vám chybí, co je na ní těžké a tak dále.


Pondělí:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Udělej si např. tabulku, dva sloupečky, přehni papír napůl – jak si to zapíšeš je na Tobě. Nemusíš ani psát..důležité je umět to říct, umět se vyjádřit. Nechám Vám v online ještě cca 7 minut na rozmyšlenou a poté si řekneme, co vás napadalo k výhodám či nevýhodám. Slovo dostane každý, bude mě zajímat, jak to cítíš právě TY KONTRÉTNĚ!

P.S. Pokud nám zbude čas, můžete říct např. svůj zážitek z prázdnin nebo cokoliv jste zažili a chcete nám všem sdělit.

Těším se na vaše úvahy a na rozšíření vzájemných obzorů!


Úterý:

V dnešní online hodině začneme probírat nové pravopisné učivo - předpony s, z, vz. Není to učivo jednoduché, ale je to učivo navazující, proto prosím, abyste si tento zápis ideálně na úterní hodinu vytiskli a nalepili do sešitu mluvnice nebo ho měli alespoň v úterní hodině před sebou otevřený, ať víte, o čem mluvíme a jakmile budete mít možnost tisku, tak si zápis nalepili od sešitu mluvnice.

Zápis ke stažení zde:

Zápis-s,z,vz (14.62 kB)

ÚKOL NA STŘEDEČNÍ ONLINE HODINU: ZAMYSLET SE NAD POSLEDNÍMI PŘÍKLADOVÝMI VĚTAMI ZE ZÁPISU - MAJÍ NĚJAKÉ PRAVIDLO? MAJÍ JINÝ VÝZNAM - JAKÝ? PROČ SE JEDNOU PÍŠE "S" A JEDNOU "Z"? V ZÍTŘEJŠÍ ONLINE HODINĚ SE K TOMUTO CVIČENÍ VRÁTÍME A JSEM ZVĚDAVÁ, NA CO PŘIJDETE.

ZDE MÁTE VĚTY JEŠTĚ JEDNOU ZKOPÍROVANÉ:

U některých sloves se podle významu píše s-, nebo z-:

Někdo si rád stěžuje.                                                       Množství sněhu ztěžuje dopravu.

Jarní sníh brzy slezl.                                                         Turista zlezl Lomnický štít.

Děti se sběhly na hřišti.                                                   Zrádce zběhl od svého útvaru.

Sbil jsem malou bednu.                                                   Necitelný člověk zbil psa.

Sjednali jsme si schůzku.                                                Svou odvahou si zjednal respekt.

Shlédl z okna na dvůr.                                                     Zápas zhlédly tisíce diváků.

Trenér svolal hráče k sobě.                                            Zvolal na mě: „ Dej pozor!“

Účastní se správy podniku.                                            Poslouchám večerní zprávy.


Středa:

Navazujeme na úterní hodinu - vkládám ke stažení další pracovní list - tentokrát podrobnější zápis, ale už i s procvičováním. Prosím mějte ho na středu buď připravený - tedy vytištěný a nalepený v sešitu mluvnice - na vypracování dostanete čas v online hodině nebo mějte možnost si do tohoto pracovního listu v rámci online hodiny vpisovat a poté si ho vytiskněte a nalepte do sešitu mluvnice. Variantu nechám na vás, která vám lépe vyhovuje. Důležité je být ve středeční hodině v obraze. Děkuji i rodičům za spolupráci.

Zápis s procvičováním ke stažení zde:

Zápis s procvičováním (18.5 kB)


Čtvrtek:

Budeme pokračovat v mluvnickém učivu předpony s, z, vz. Budeme si zadávat jednotlivá cvičení a společně je kontrolovat. 

Dnes v online hodině jsme si ujasnili práci na týdenním projektu.

Dále jsme stihli zkontrolovat cvičení 1, 2 v pracovním sešitu na straně 25.

Aby nebyly mluvnické hodiny jen o vysvětlování a doplňování, poslední část hodiny jsme věnovali online procvičování zábavnější formou.

Odkazy k online procvičování zde:

https://wordwall.net/cs/resource/7317736/p%c5%99edpony-s-z-vz-

https://learningapps.org/display?v=p6u1v8wda20&fbclid=IwAR20QjSJnWJKiOAezl-7jA6Yx5b8Cx7KLjqPBFdfQXd1BYQVuCD0s8e10Vs


Pátek:

POZOR! TENTOKRÁT NENÍ ONLINE HODINA PŘES TEAMS. DNES BUDETE PRACOVAT SAMOSTATNĚ, NEPŘIPOJUJETE SE PŘES TEAMS. POZVÁNKA VÁM PŘIŠLA JEN JAKO UPOZORNĚNÍ, ŽE PRACUJETE DNES PŘES VÝUKU. POSÍLAT MI NIC NEMUSÍTE, VŠE ZKONTROLUJEME V PONDĚLNÍ ONLINE HODINĚ, KTERÁ UŽ BUDE PROBÍHAT NORMÁLNĚ V TEAMS!

ÚKOL PRO DNEŠNÍ HODINU - KONTROLA AŽ V PONDĚLÍ:

Pracovní sešit: strana 25, cvičení 3, 4

Pracovní sešit strana 27, cvičení 9, 11

Pracovní sešit strana 28, cvičení 13

Dále si zkuste procvičit předpony s, z, vz hravým způsobem - odkaz k procvičování zde:

https://wordwall.net/cs/resource/6660825/p%c5%99edpony-s-z-vz

U tohoto odkazu pro spuštění zadejte jen jakékoliv jméno nebo písmeno:

https://wordwall.net/play/5741/271/638?fbclid=IwAR0cGzeWFdWz9afRRVwhw7ReuidHblUNBxdmkR0-sYdL6HcgNDZJ4weP0wk


Krásný víkend a v pondělí se na vás budu těšit!

Zdravím, BN

1.3. - 5.3. 2021

Milí páťáci,

letí nám to jako voda, zdravím vás všechny už v našem 3. měsíci online výuky.

Jak jste zvyklí, budu i tento týden postupně přidávat dny do výuky, abyste se měli o co opřít.

Tak s chutí do toho - těším se na další týden s vámi.


Pondělí:

V dnešní hodině navážeme na páteční hodinu. Zjistíme, co v dopisu chybělo a co je nutné, aby dopis obsahoval. 

Pracovat budete tedy s tímto dokumentem z páteční online hodiny:

Co chybí v dopisu? (14.8 kB)

Ve zbývajícím čase se podíváme společně do učebnice českého jazyka na strany 108 a 109, kde máme jak vzorový dopis, jednotlivá cvičení, tak i zápis k tomuto učivu. Společně si toto téma shrneme a řekneme si, co je podstatné. 

Vkládám sem dopředu i úterní hodinu, abyste měli možnost (kdo potřebuje) se na ni připravit.


Úterý:

V dnešní hodině se zaměříme na tento pracovní list. Kdo potřebuje, může si ho vytisknout a podívat se na něj dopředu a pročíst si text, se kterým budeme v online hodině pracovat. Na úkoly dostanete opět čas - není to tedy domácí úkol, který máte splnit. 

Pracovní list ke stažení zde:

F. Nepil-Já, Baryk! (42.5 kB)

BONUSOVÉ ÚKOLY ZA TŘI JEDNIČKY!

V rámci tohoto pracovního listu máte zadané také tři bonusové úkoly, které můžete do nedělního večera, tedy do 7.3.2021, splnit a poslat na můj mail: nahlikova@zskunup.cz, a tím získat až tři jedničky. Úkoly jsou dobrovolné - můžete si sami vybrat, jestli je splníte všechny, jen některý, nebo třeba vůbec žádný.


ÚKOL TÝDNE:

V tomto týdnu jsme se rozhodli spojit své češtinářské síly s matematikou. Víte, že v matematice letíte na dovolenou. Za češtinu bude tedy úkol týdne jasný:

Napiš dopis z této dovolené, tzn. z exotické dovolené (např. za Malediv, jak máte zadáno v matematice), třeba svému kamarádovi, kamarádce, nebo komu budeš chtít. Nezapomeň, co vše má správný dopis obsahovat. Pokud si nejsi jistý, jistá, podívej se znovu do učebnice (na strany 108-109, někdo to možná máte na straně 112-113), jak takový dopis vypadá a co má obsahovat - mělo by tam být datum a místo, odkud píšete, oslovení, úvodní věta/ věty, sdělení - co vše chceš napsat, rozloučení a pozdrav s podpisem (Tvým jménem). 

Tento dopis mi pošli nejpozději do pátečního večera 5.3.2021 na můj mail: nahlikova@zskunup.cz. Zároveň si tento dopis dobře uschovej! Budeš ho totiž potřebovat v další části našeho společného projektu!

Těším se na vaše dopisy a zážitky z dovolené - ani zde se fantazii meze nekladou. 

P.S. Tento dopis bude mít krásnou úhlednou podobu, takže kocouří písmo tentokrát neberu :-)

Přikládám dva tipy na dopisy z dovolené - kdybyste nevěděli, o čem psát.

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/dopisy/dopis-kamaradce-z-dovolene.html#axzz6ntDGyEeM

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/dopisy/dopis-babicce-z-dovolene.html#axzz6ntDGyEeM


Středa:

V dnešní online hodině si připomeneme úkol týdne (dopis z exotické dovolené) - ujasníme si, odkud budete psát a případně odpovíme na dotazy a začneme se věnovat pravopisu - zopakujeme si mluvnici. Budete potřebovat své pracovní sešity. 

Dnes byla v online hodině zadána strana 40 v pracovním sešitu. Společně jsme si některá cvičení stihli zkontrolovat. Zítra navážeme.


Čtvrtek

Opakování základů pravopisu - osvěžení všech pravopisných jevů, které máte už zažité. Práce v pracovním sešitu, konkrétně na straně 41.


Pátek:

První část hodiny bude věnovaná ještě opakování pravopisu. 

V druhé části hodiny bude zadán samostatný úkol, který budete mít za úkol poslat mi na mail do konce online hodiny češtiny. Bude se jednat o doplňování i,í, y,ý v dopisu. Tento úkol bude hodnocený známkou. 

Úkol bude zde k stažení v pátek v rámci online výuky:

Dopis na známky (13.9 kB)

Užijte si jarní prázdniny a odpočiňte si od učení, monitorů či displejů. 

Těším se na vás po jarních prázdninách!

22.2. - 26.2. 2021

Ahoj, páťáci,

opět se budeme i v tomto týdnu vídat jen přes monitory, ale věřím, že už jste i v tomto jako ryby ve vodě, tak vám to nebude dělat potíže. Tento týden bude více náročnější v tom, že budete mít vždy pracovní list ke stažení a tedy i k tisku. Prosím, abyste si vše z tohoto týdne vždy vytiskli a nalepili do příslušného sešitu. Pondělní a úterní pracovní listy budete lepit do sešitu literatury. Vše, co uděláme od středy do pátku bude patřit do slohu, tak to nalepíte do svého slohového sešitu. Děkuji za spolupráci i rodičům, protože bez nich by to jistě také mnohdy nešlo. Díky vám, jak zvládáte online výuku, díky, jak pomáháte svým dětem při plnění jednotlivých úkolů a v neposlední řadě díky i za tisk. 

UPOZORNĚNÍ PRO ÚTERNÍ HODINU: NEPŘIPOJUJEME SE PŘES TEAMS, ALE PRACUJETE SAMOSTATNĚ S ČÍTANKOU A PRACOVNÍM LISTEM K UKÁZCE, KTERÝ ZDE BUDE V PONDĚLÍ ODPOLEDNE KE STAŽENÍ. KDO SI HO POTŘEBUJE VYTISKNOUT, MÁTE TU MOŽNOST. NACHYSTEJTE SI HO DOPŘEDU. PRACOVAT NA NĚM BUDETE AŽ V DOBĚ, KDY MÁTE MÍT HODINU ČEŠTINY. NENÍ NUTNÉ MÍT HO V ÚTERÝ VYTIŠTĚNÝ. DŮLEŽITÉ JE, ABY VÁM ŠEL PRACOVNÍ LIST OTEVŘÍT, PROTO SI TO VYZKOUŠEJTE. TENTO ÚKOL MUSÍTE STIHNOUT ODESLAT NEJPOZDĚJI NA KONCI VAŠÍ ONLINE HODINY ČEŠTINY. JE TO ÚKOL HODNOCENÝ. HODNOTIT BUDU I ČAS ODESLÁNÍ - PROTO PRACUJ S ČASEM A POHLÍDEJ SI JEHO ODESLÁNÍ. VAŠE SPLNĚNÉ PRÁCE POSÍLÁTE JAKO OBVYKLE NA MŮJ MAIL: nahlikova@zskunup.cz 

Pondělí

Dnes budeme v online hodině pracovat s textem. Věřím, že vás tato neobvyklá ukázka zaujme a nejenže si s ní hravě poradíte, ale že se u ní třeba také zasmějete :-)

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU: 

Stáhni si přiloženou ukázku, přečti si ji a zkus splnit jednotlivé úkoly, které jsou k ní zadány. Po uplynutí času si vše společně zkontrolujeme a porovnáme vaše postřehy. 

Ukázka ke stažení zde:

A. Mikulka (45.5 kB)


Úterý:

Tato hodina bude jiná, nepřipojujete se přes Teams, ale budete pracovat samostatně. Budete potřebovat své čítanky, kde si přečtete ukázku ze strany 108-109. Kdo chce, může si text přečíst dopředu. Dále si stáhnete úkoly, které se týkají této ukázky z čítanky a budete na nich pracovat samostatně v době vaší online hodiny češtiny. Je nutné, abyste vyplněný pracovní list odeslali na můj mail: nahlikova@zskunup.cz přesně v době, kdy máte online češtinu a nejpozději tedy, kdy vám hodina češtiny končí. Je to úkol hodnocený a budu hodnotit také práci s časem - tzn. zda jste úkol poslali včas. Můžete psát buď přímo do souboru - Word nebo na papír. Záleží na vás, co vám vyhovuje a jak se vám dobře pracuje. Pokud budeš psát ručně, nemusíš zadání úkolů přepisovat, stačí napsat jen očíslované odpovědi dle zadání.

Úkoly ke stažení zde: (nabízím více variant - Word, pdf)

Úkoly k textu z čítanky (20.29 kB)

Úkoly k textu z čítanky (202.04 kB)

Kdyby někdo neměl čítanku, přikládám vyfocený text z čítanky zde:

Text z čítanky (2.44 MB)

Text z čítanky (989.8 kB)

Ještě jeden tip - v textu máte doplňovat synonyma - zde máte odkaz na fajn stránku - může se vám to hodit:

https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym

Těším se na vaše práce :-) Přeji hezký den!


Středa

ÚKOL PRO DNEŠNÍ HODINU:

Stáhni si pracovní list, pročti si ho a vyplň. Po uplynutí času se společně o zadaném úkolu pobavíme.

Pracovní list ke stažení zde:

Dopis (41.54 kB)


Čtvrtek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Pracovní list ke stažení zde:

Úkoly a informace (40 kB)

P.S. Nenech se rozhodit, když se pracovní list rozhodí a zkus splnit úkoly i tak :-)


Pátek:

V dnešní online hodině navážeme na předchozí dvě online hodiny. Bude mě zajímat, co jste vymysleli v předchozích dvou pracovních listech ze středy a čtvrtku. Každý z vás se dostane ke slovu, proto buďte připravení. 

Abychom se ale ani v této online hodině případně nenudily, zde je ke stažení pracovní list:

Co chybí v dopisu? (14.8 kB)

15.2. - 19.2. 2021

Vítám vás všechny v dalším týdnu a těším se na spolupráci v online hodinách :-)

Jen připomínám, že stále platí, že můžete posílat bonusové úkoly, za které máte možnost dostat jedničku. A to se hodí a vyplatí vždy! Také připomínám povinný úkol do středečního večera - poslat mi komiks.

Pondělí:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Přečti si ukázku z čítanky na straně 124-125 a odpověz na otázky, které jsou pod ní (modrý rámeček). Kdyby někomu chyběla, přikládám ji zde ke stažení:

Čítanka (389.08 kB)

Na splnění tohoto úkolu dostanete čas v online hodině – není to za domácí úkol, ale jestliže někdo ví, že při četbě potřebuje více času, doporučuji se na ukázku podívat i před online hodinou. Proto zde zadání pondělní hodiny najdete už teď. V hodině na to dostanete čas cca 20 minut.

ÚKOL NA ÚTERNÍ HODINU: Přečti si do zítřejší online hodiny ukázku z čítanky na straně 127 - 128 s názvem VE SVATOJAKUBSKÉ VĚŽI od Jaroslava Foglara. V úterní online hodině dostaneš čas na práci s touto ukázkou, ale nedostaneš už čas si ji přečíst, proto buď připraven/a a měj ukázku už přečtenou. 

Kdyby někdo neměl náhodou čítanku, tak zde je ukázka ke stažení:

Čítanka-strany 127-128 (360.19 kB)


Úterý:

V této hodině budeš mít 10 minut času na to, abys vymyslel k přečtené ukázce 5 svých vlastních otázek a znal na ně odpovědi. Pokud víš, že budeš potřebovat více času, připrav se na tuto hodinu dopředu. 

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Vymysli k přečtené ukázce 5 otázek - je nutné znát i odpovědi. Zeptám se každého, proto buď připraven/a. 

Své otázky s odpověďmi mi můžeš poslat na mail a dostat za ně jedničku. 


Středa:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Pusť si tento song:

https://www.youtube.com/watch?v=OilMYYZSjVs

Otázky (buď k písni nebo k dohledání):

 1. Jak se jmenuje kapela, která píseň zpívá?
 2. Jak se jmenuje píseň, kterou tato kapela zpívá?
 3. O kom zpívá?
 4. Zjisti více k osobě, o které kapela zpívá? Jak se jmenuje a co byla tato osoba zač?
 5. Má tato osoba nějakou souvislost s Rychlými šípy? Jakou?
 6. Měla tato osoba nějaký "zeměpisný" vliv? Je po ní něco pojmenováno?


Čtvrtek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Odpověz na následující otázky – pracuj s informacemi, které máš dostupné např. na internetu:

 1. Kdo byli Vontové?
 2. Kdo může být jejich členem?
 3. Jaké mají zvyky a tradice – jak fungují?
 4. Podle koho dostali Vontové název a co tato osoba dělala?
 5. Kdo je Velký Vont a co má u sebe?


Pátek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Práce s textem – Jan Tleskač

Komu se líp pracuje s vytištěným textem, ať si ho připraví na páteční online hodinu. Jinak můžete pracovat přímo s otevřeným textem v online hodině, který si zobrazíte. Není to domácí úkol na pátek – dostanete na otázky čas v online hodině. Společně si ho po vypršení času zkontrolujeme. Poté si, prosím, tuto ukázku i s doplněnými odpověďmi nalepte do svých literárních sešitů. Prosím také o vytištění a nalepení zápisu k Jaroslavu Foglarovi do sešitu literatury.

Text ke stažení zde:

Jan Tleskač (477.65 kB)

Zápis ke stažení zde:

J. Foglar-zápis (34 kB)

8.2. - 12.2. 2021

Milá pátá třído, startujeme další týden a hned jedničkou zdarma!


Pondělí:

tak schválně: Co bude tématem dnešní hodiny?

Nápověda je zde: PANEL, STRIP, 4000....TAK KDO VÍ?

Zde se dozvíte víc:

https://www.youtube.com/watch?v=jwg8Y1h6fi0

Zde máte úkoly k videu:

ÚKOLY K VIDEU (14.05 kB)

Jaký bude asi úkol týdne? Své tipy posílejte do dnešního večera - kdo to stihne, má za svůj tip jedničku - to je zdarma, a to se vyplatí, ne? 


Úterý:

Dnešní hodina bude komiksová - budeme si povídat o vašich tipech, o tom, které komiksy se vám líbí nebo jste četli, případně na které se těšíte a proč. Proto si na zítřejší hodinu nachystej buď komiks, který jsi třeba četl nebo máš doma (můžeš přečíst i krátkou ukázku), nebo nějaký komiks vyhledej na internetu, který by zaujal Tebe a Tvé spolužáky a zjisti, o čem je, ať nám můžeš o něm něco stručně povědět. Budu se ptát všech, proto buď připraven/a. :-)

Těším se na vaše tipy, obohacující hodinu a na společné povídání. 

PS: Na začátku dostanou ještě slovo ti, kteří nestihli v páteční hodině přečíst svůj popis postavy. Proto si to nachystejte, abyste také měli možnost získat jedničku. 

Středa:

V online hodině budeme pokračovat v prezentaci komiksů, které jste si vybrali a společně si je představíme. 

ÚKOL TÝDNE: Vytvoř vlastní komiks. Fantazii se meze nekladou - nezadávám žádné téma, záleží jen na vás. Jediná podmínka je, aby komiks měl alespoň 3 obrázky (panely, "okýnka") a maximum nezadávám. V komiksu musí být i text a měl by mít svůj příběh (děj). Můžeš ho tvořit i na počítači v různých programech, nakreslit, vystřihnout a nalepit obrázky. Je to prostě na Tobě! Komiks odešli na můj mail: nahlikova@zskunup.cz nejpozději do středečního večera 17.2.2021. Máš na to tedy celý týden! Moc se těším na vaše komiksy. 


Čtvrtek:

Téma: Práce se zadanými ukázkami

Pokyny pro práci zde v příloze ke stažení:

Pokyny-práce s ukázkami (15.06 kB)

Videoukázka zde:

https://www.youtube.com/watch?v=kN_PT5Yxg3A

Bonusový úkol

 • Co je parodie?
 • Myslíš, že videoukázka je parodie? Svou odpověď zdůvodni.
 • Tento bonusový úkol můžeš (ale nemusíš) poslat na můj email: nahlikova@zskunup.cz (termín, do kdy má být splněno neurčuji – můžeš ho poslat kdykoliv). Za bonusový úkol můžeš získat jedničku za aktivitu.

Pátek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

V souvislosti s autorem komiksu Rychlé šípy zjisti následující informace: 

(VYHLEDÁVAT INFORMACE MŮŽEŠ RŮZNÝMI ZPŮSOBY – NA INTERNETU, V ČÍTANCE NEBO MOŽNÁ V KNIHÁCH, KTERÉ MÁTE DOMA K DISPOZICI)

 1. Kdo napsal Rychlé šípy?
 2. Co je Pražská Dvojka?
 3. Kdo vedl Pražskou Dvojku a jaká byla jeho přezdívka?
 4. Co nebo kdo je Oskar Stein?
 5. Co nebo kdo je Malý (Mladý) hlasatel?
 6. Kdo ilustroval knihu Hoši od Bobří řeky?
 7. Co je stínadelská trilogie? Vysvětli.

Zde máš ještě všechny otázky uloženy v programu Word, ať můžeš do něj rovnou psát:

Informace (13.69 kB)

Bonusový úkol:

Zjisti, co je ježek v kleci – popiš o co se jedná a pošli mi i jeho obrázek – jak ježek vypadá?

TENTO ÚKOL MŮŽEŠ OPĚT POSLAT NA MŮJ MAIL – KDYKOLIV A POKUD BUDE SPLNĚN PODLE ZADÁNÍ, MÁŠ JEDNIČKU.

1.2. - 5.2. 2021

Zdravím vás, páťáci, po prodlouženém víkendu,


uzavřeli jsme společnými silami první pololetí a budeme dál procházet i tím druhým. 

Díky za vaši práci, nápady, názory, tvořivost a aktivitu - jste moc fajn :-)

Na začátku tohoto týdne se na chvilku zastavíme a jak jsem slíbila, popovídáme, o čem budete chtít - každý se dostane ke slovu a může mi v online hodině sdělit, co fajn zažil nebo klidně cokoliv vás napadne. Proto téma pondělní hodiny zní: