Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

14.6. - 18.6.2021

Stále procvičujeme should a shouldn´t - udělujeme rady (SB p. 73/8 - komunukační situace, p. 73/7a - listening). Rozlišujeme mezi použitím přídavných jmen (adjectives) a příslovcí (adverbs)Adjectives - Describing Words For Kids | English Grammar | Grade 2 | Periwinkle - YouTube

Popis obrázků s využitím příslovcí v kombinaci s přítomným časem průběhovým: SB p. 74/1 (tvorba protikladů: badly - nicely, sadly - happily, ... ): The boy is doing Maths carelessly., The girl is skating badly., ...

Must and have to (muset) x don´t have to/doesn´t have to (nemuset)        x        mustn´t (nesmět): 

8_MUST_HAVE_TO_1.pdf (294.23 kB)

8_MUST_HAVE_TO_2.pdf (124.3 kB)


7.6. - 11.6.2021

Procvičujeme členy (a/an, the, nothing): 

8_articles_notes.pdf (193.26 kB)

8_a_an_the.docx (14.31 kB)

WB p. 51/6 + 55/6, 7. V pátek 11.6.2021 budeme psát na tuto látku test.

Vracíme se k vědomostní práci s využitím stupňování přídavných jmen, pomocí kterých vyjadřujeme své názory:

Comparatives Quiz | ESL Classroom Game | Easy English Quiz - YouTube

Superlatives Quiz | Fun ESL Game | Easy English Quiz - YouTube

Nová slovní zásoba - phrasal verbs (frázová slovesa): WB p. 85/6A + procvičení: SB p. 72 (práce s obrázky - jejich popis pomocí přítomného času prostého, vazby there is a there are ve spojení s frázovými slovesy).

WB p. 56/1 + návaznost na situace (SB p. 72 - ex. 3) + využití SHOULD (měl bys, ...) / SHOULDN´T (neměl bys, neměla bys, ...)

31.5. - 1.6.2021

Stále se vracíme k přídavným jménům a pracujeme s nimi. Zabývali jsme se i dvěma národními parky - Yellowstone, USA a  Snowdonia, Wales. Sledovali jsme videa: 

Yellowstone National Park Vacation Travel Guide | Expedia - YouTube

7 Facts about Mount Snowdon-World Geography - YouTube

Opakovali jsme Asking the way: WB p. 55/8, 9.

Začali jsme se zaobírat členy: 

8_articles_notes.pdf (193.26 kB)

8_a_an_the.docx (14.31 kB)

WB p. 51/3, 4.


24.5. - 28.5.2021

Pracujeme s přídavnými jmény, pronikáme stále hlouběji do jejich stupňování: 6_stupnovani.pdf (161.64 kB).

Stupňovali jsme nepravidelná přídavná jména: good, bad, little, far. Domácí úkol (do středy 26.5.2021)je tady

6_irreg_adjectives_HOMEWORK.docx (14.23 kB)

Stále se pohybujeme v oblasti slovní zásoby TOWN. Definovali jsme některá místa ve městě:  https://learningapps.org/watch?v=pewq4jhqt21 a hádali je. Zopakovali jsme si předložky: 

7_prepositions_fleshcards.pdf (589.01 kB) a směry, které nám poslouží k orientaci na mapě: 

7_directions_pictures_lights.doc (213.5 kB)

Užitečné video s návodem, jak se ptát na cestu: Asking for and Giving Directions - YouTube

Pracovali jsme s mapkami a tyto způsoby dotazování se na cestu jsme trénovali.

V pracovním sešitě jsme zvládli procvičit stupňování: WB p. 47/5, 6 +  p. 48/1, 2, 3 + p. 52/2 + p. 53/4. Dále pak i srovnáním dvou národních parků ve SB p. 70 (cvičení 1b) - písemně do sešitů. Tyto práce budou hodnoceny známkou!


17.5. - 21.5.2021

Hráli jsme si s přídavnými jmény, tvořili jejich protiklady, jejichž seznam jsme na základě různých her neustále doplňovali: 6_adjectives_opposites_NEWEST.docx (17.83 kB)

Napsali jsme test na protikladná přídavná jména v socrative.

Writing: WB p. 47/4

Podívali jsme se na video: Video: GV ESL 35 comparative as as @privateclassesbr - YouTube AS – AS (= TAK – JAKO) a zkoušeli srovnávat sami: 6_AS_AS.docx (25.31 kB)

Porovnávali jsme i pomocí 3. stupně přídavných jmen:

Video: Comparison of adjectives: Comparison Of Adjectives | English Grammar | Periwinkle - YouTube

Comparisons - speaking: 6_comparison_items, 6_comparison_kids

Stupňovali jsme nepravidelná přídavná jména: good, bad, little, far. Domácí úkol (do pondělí 24.5.2021)je tady

6_irreg_adjectives_HOMEWORK.docx (14.23 kB)

Vocabulary revision - TOWN: https://learningapps.org/watch?v=pewq4jhqt21


10.5. - 14.5.2021

Pohybujeme se v novém tématu CITY AND COUNTRY (město a venkov). Nová slovíčka k procvičení naleznete zde: City and country – vocab: https://learningapps.org/display?v=pjqitb54j21 

Ve spojení s obrázkem jsou na straně 60 v učebnici a ve slovníku WB p. 84/5A. Novou slovní zásobu jsme rozšířili ještě o další pojmenování významných míst ve spojení se slovesy, s nimiž jsme pak pracovali v rámci speakingu (I go to ... when I want to ... - např. I go to the stadium when I want to watch an athletics. =Jdu na stadion, když chci sledovat atletiku.) : 6_TOWN_ vocabulary.docx (17.44 kB)

Vrátili jsme se ještě i krátce k nabízení pomoci a její přijetí či zdvořilé odmítnutí (offering and accepting help): 7_offering_help.docx (21.42 kB) - WB p. 40/2, 3.

Začínáme se zabývat stupňováním přídavných jmen6_stupnovani.pdf (161.64 kB)

Trénujeme slovní zásobu CITY AND COUNTRY (město a venkov) na různých hrách, např. hádáme místa podle definic. Další možností opakování jsou tady: 

parts of the city - YouTube (Parts of the City 1 - 3, Places in a City). Slovní zásobu jsme si vypisovali ze 4. dílu.

V rámci stupňování jsme si hráli s opozity: 6_adjectives_opposites_NEWEST.docx (17.83 kB)

a trénovali jsme stupňování na tabulce s informacemi - SB p. 61/9a.


3.5. - 7.5.2021

Připomněli jsme si 10 pravidel, která z nás udělají dobrého vlogera a zabývali jsme se vyhledáváním obratů v textu First-time vlogger (SB p. 52) typickými pro nabízení pomoci a její přijetí či zdvořilé odmítnutí (offering and accepting help): 7_offering_help.docx (21.42 kB)

Povídali jsme si o internetu i na základě videa: 

Team work: video: What is the Internet? - YouTube + The story of the computer (SB p. 56)

How did the internet happen? (SB p. 57)

New topic: City and country – vocab: https://learningapps.org/display?v=pjqitb54j21 

Study the vocabulary, pls. (WB p. 84/5A).


26.4. - 30.4.2021

Zopakovali jsme použití will a going to v socrative testu. Prezentovali jsme své hry, které byly vytvořeny během offline výuky: 

Our computer games: presentations:

 • NAME OF OUR GAME: ...
 • CHARACTERS: ...
 • PLOT: ...
 • TASK FOR PLAYERS: ...
 • RULES: ...
 • OTHERS: ...


Speaking:

 • What´s vlogging?
 • Do you vlog? Why? Why not?
 • Do you watch vlogs on social media? Are they interesting?, ...

Video: Top 10 vlogging tips: Top 10 Vlogging Tips For KIds - How To Vlog - YouTube

 • What 10 vlogging tips would you recommed us to be a good vlogger?


Oprava testu na will a going to: pondělí 3.5.2021 v 10.15 hod na Socrative (room name: SACH1570). test bude otevřen 15 minut.

19.4. - 23.4.2021

Stále si upevňujeme svoji znalost správného použití kombinace budoucích časů vyjádřených pomocí will x going to: 8_future_tense_notes.pdf (135.04 kB)7_will_going_to_PPP.ppt (2.69 MB)

Procvičovali jsme krátce tady: will-future or going to-future - Exercise (englisch-hilfen.de)

Na podkladě tohoto textu: Reading (Bad Tech Empire): SB p. 50  jsme si vybrali z těchto možných scén: SB p. 51/6 a vytvářeli vlastní počítačovou hru (dějový podtext, postavy, pravidla, ...).

V pátek 23.4.2021 vám bude, jak již víte, zadána OFFLINE práce.


ZADÁNÍ PRÁCE OFFLINE - pátek 23.4.2021:

​1. Fill in WILL or GOING TO: 7_will_going_to_OFFLINE.docx (41.88 kB)

2. Finish your computer game in your teams, write about it:

 • NAME OF OUR GAME: ...
 • CHARACTERS: ...
 • PLOT: ...
 • TASK FOR PLAYERS: ...
 • RULES: ...
 • OTHERS: ...

and send me everything to my mail: sachova@zskunup.cz till Monday April 26th, please. You will get marks for it.

V úterý 27.4.2021 budeme psát test na rozlišování mezi použitím will a going to test.


12.4. - 16.4.2021

Na podkladě videa: What are you going to do? Simple Future Tense - Will/ Be Going To/ Be+ing - YouTube jsme odvozovali záměry hovořících, kteří komunikovali v budoucím čase. Rozlišovali jsme použití WILL a GOING TO. Identifikovali jsme, jestli se jedná o vyjádření nabídky, slib, předpověď či okamžité rozhodnutí vyjádřené WILL či plán nebo neodvratitelnou situaci s idíciemi - GOING TO. 

Vše jsme společně procvičovali na prezentaci a pak ještě jednotlivě: 

Cvičení: WILL x GOING TO - Help for English - Angličtina na internetu zdarma

Will x going to je možné dále trénovat tady:

8_future_tense_notes.pdf (135.04 kB), ​7_will_going_to_PPP.ppt (2.69 MB)

ESL Blues Quiz on Future WILL/BE GOING TO (eslbluesapps.com)

will-future or going to-future - Exercise (englisch-hilfen.de)

Na podkladě textu Bad Tech Empire ( SB p. 50) jsme začali přemýšlet a vytvářet ve skupinách vlastní počítačovou hru využívající these scenes (SB p. 51/6).


5.4. - 9.4.2021

Téma Velikonoc jsme uzavřeli tady: Speaking - video about Easter: Bet You Didn't Know: Easter Traditions | History - YouTube

Budoucí čas vyjádřený pomocí to be going to: 8_future_tense_notes.pdf (135.04 kB)

Reading: SB p. 49/4

Rozlišovali jsme mezi použitím will a going to - odvozovali jsme si toto z videa:

 Planning For The Future Animated Stories For Kids | Jason I am - YouTube

Trénování použití je možné tady: ​will x going to: 8_future_questions.pdf (225.5 kB) s řešením tady:

8_future_exercises_solution.pdf (205.13 kB)


29.3. - 2.4.2021

​Zabývali jsme se povídáním o budoucnosti lidstva v roce 2050. Využili jsme překladových vět z offline hodiny: 

7_future_tense_TRANSLATION_Solution.docx (35.9 kB)

Rozšířili jsme si slovní zásobu ohledně vynálezů  z poslední dobyInvents: https://learningapps.org/display?v=psazr0n3j21 Blíže slovíčka ve WB p. 83/4B.

Happy Easter holiday! :-)

22.3. - 26.3.2021

Snažíme se v běžné každodenní komunikaci si zaužívat budoucí čas (future tense - WILL x WON´T (= will not). Sledovali jsme dvě inspirační videa a na jejich základě jsme si povídali o budoucnosti lidstva a celé planety: Speaking: What will the future look like? The World In 2050 - YouTube, The Future City-virtual tour animation - YouTube,

HW: SB p. 35/4, 6 (you don´t need to send me it, only do it till next lesson, please)

V pátek 26.3.2021 budu z důvodu svého studia zadávat práci OFFLINE. Prosím, počítejte s tím. Její zadání naleznete v pátek zde i v Teamsech.


ZADÁNÍ OFFLINE ENGLISH LESSON - FRIDAY 26th March:

Vocabulary: WB p.34

Translation: 7_future_tense_TRANSLATION.docx (26.43 kB)

Send me this work to sachova@zskunup.cz till Sunday 28th March, please. Thank you. You will get marks.

15.3. - 19.3.2021

Pronikáme hlouběji do tématu technologií HIGH-TECH.  Zopakovali jsme ještě krátce gramatiku (a/an, some, the): 7_HIGH_TECH_2_future_tense_SOLUTION.docx a slovní zásobu předchozího oddílu: https://learningapps.org/display?v=pqb2m4wvt21

Začali jsme se zabývat budoucím časem (future: will x won´t = will not), jehož podobu jsme vyvozovali z kratičkého textu The Universal Internet (SB p. 47), se kterým jsme dále pracovali.

Další hodinu, t. j. v pátek 19.3.2021 budeme psát test v socrative  (a/an, some, the + slovní zásoba cooking). Opakujte si tady: 

 7_recipe_VERBS_converted_1_solution.docx

https://learningapps.org/display?v=pcdvnwyzk21

https://learningapps.org/display?v=pd33vmn6k21

https://learningapps.org/display?v=pk8d6src521

https://learningapps.org/display?v=pibbgkjwt21

https://learningapps.org/display?v=pqb2m4wvt21

https://learningapps.org/display?v=pjcnitzjt21

https://learningapps.org/display?v=pptdzmasn21

7_HIGH_TECH_2_future_tense_SOLUTION.docx 

OPRAVNÝ TEST: středa 24.3.2021 v 11.00 hod na socrative.com (roomname: SACH1570). Test bude otevřen po dobu 15 minut.

Dále jsme se zdokonalovali v užívání budoucího času v běžné komunikaci a povídali jsme si o budoucnosti lidstva. Opřeli jsme se o podněty ve SB p. 47/6. Vyjadřovali jsme své postřehy a názory pomocí těchto gramatických prostředků: 

I (don´t) think … (that) … I will (= I´ll) …                   /             I hope … (that) … I will (= I´ll) …

she (doesn´t) think … (that) … she will (= she´ll)…

Např.: I think I´ll live in a big city. (Myslím si, že budu žít ve velkém městě.)

           I don´t think I´ll live in another country.  (Myslím si, že nebudu žít v jiné zemi. = Nemyslím si, že budu žít                 v jiné zemi.)


1.3. - 5.3.2021

Stále se ještě pohybujeme v tématu RECIPES (recepty). Procvičili jsme si další slovní zásobuhttps://learningapps.org/display?v=pibbgkjwt21, https://learningapps.org/display?v=pk8d6src521

a doplňování a/an, some a určitého členu THE do receptu (A/AN = počitatelné PJ v j. č. poprvé zmíněné, SOME = nepočitatelné PJ poprvé zmíněné, THE = všechno zmíněné opakovaně): 7_HIGH_TECH_solution.docx Pracovali jsme s receptem na palačinky (pancakes)7_pancakes.docx 

Otevřeli jsme nové téma HIGH-TECH. Začali jsme povídáním a slovní zásobou: 

https://learningapps.org/display?v=pzia8m34a21

https://learningapps.org/display?v=pcraygbdc21

Slovíčka k tomuto oddílu naleznete ve WB p. 83/4A Online.

V týdnu po prázdninách písemně zopakujeme a/an, some, the with recipes + cooking verbs and nouns.

ENJOY YOUR SPRING HOLIDAY! :-)


22.2. - 26.2.2021

Slovní zásobu k tématu RECIPES (recepty) s převahou sloves jsme si prověřili tady: 

https://learningapps.org/display?v=pd33vmn6k21 Odhalili jsme tu i dvě ingredience, které potřebujeme k přípravě perníčků (GINGERBREADS): GINGER = zázvor, CINNAMON = skořice

Vyšli jsme z toho, co známe o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech (práce s A/AN, SOME) a naučili jsme se pracovat s určitým členem THE, pokud se na již zmíněnou věc odkazujeme znovu. Řešený text je tady: 7_recipe_2_solution.docx 

HW: nabízená slovíčka v záhlaví receptu na GINGERBREADS na druhé straně tady:  7_recipe_VERBS_converted_1_solution.docx , prosím, doplňte do textu a napište mi je do mailu, jak jdou podle vás v řadě tak, jak je postupně jedno za druhým řadíte do textu receptu. HW mi, prosím, do čtvrtku 25.2.2021 pošlete na můj mail. Děkuji.


V pátek 26.2.2021 vám bude z důvodu mého studia zadána OFFLINE PRÁCE, která bude po odeslání oznámkována.

7_recipe_3 – OFFLINE LESSON (February 26th)

Prosím o vyhotovení 1. a 2. bodu zadání a odeslání práce do pondělí 1.3.2021 na mail (sachova@zskunup.cz). Práce bude známkována.

Nabízím i práci navíc – bod 3 (váha této jedničky bude 6)

 1. Coze text: https://learningapps.org/display?v=pjcnitzjt21 (fill in a/an, some, the)
 2. Translate these sentences:


APPLE CRUMBLE (drobenkový koláč)

 1. Oloupej a nakrájej jablka.
 2. Pak dej jablka do hrnce s vodou a 50 gramy cukru.
 3. Vař jablka 10 minut.
 4. Dej do mísy mouku, tuk a zbytek cukru. Zamíchej svými prsty.
 5. Vařená jablka dej do nádoby a nasyp na ně (přikryj je) směsí mouky, tuku a cukru.
 6. Dej nádobu na 30 minut do trouby vyhřáté na 180 stupňů.


 1. Úkol DOBROVOLNÝ za jedničku navíc (váha 7) – použijte text z domácího úkolu (7_recipe_VERBS_converted_1_solution: Anglický jazyk - p. uč. Šáchová - ZŠ Kunovice U Pálenice (zskunup.cz)) na výrobu GINGERDREADS a najděte tam slova do této křížovky: https://learningapps.org/display?v=pk8d6src521


15.2. - 19.2.2021

Napsali jsme test na slovní zásobu týkající se jídla ve spojení s gramatikou dané oblasti (a/an, some, any, how much? how many? ...).

Opravný test bude spuštěný v pátek 19.2.2021 v 8.25 hod na socrative.com.

ROOM NAME: SACH1570, pište svá skutečná jména, prosím. Test bude spuštěn na 15 minut.

 HW: doplňte do křížovky slovesa z Jamieho života v minulém čase (jsou ve spojení s dalšími slovíčky - např. číst knihu = read a book, narodit se = was born, ...). Opřete se o video z minulé hodiny: https://learningapps.org/display?v=phush9jej21

Tady je ta křížovka: https://learningapps.org/display?v=pwpvutqat21

Termín pro zaslání úkolu: středa 17.2.2021 (sachova@zskunup.cz)

K tvorbě receptů potřebujeme slovní zásobu: NOUNS -  https://learningapps.org/display?v=pcdvnwyzk21 and VERBS -  7_recipe_VERBS_converted_1_solution.docx 

Pracujte, prosím, doma na této slovní zásobě. Děkuji.


8.2. - 12.2.2021

Znovu jsme nakupovali v obchodě v tomto videu: https://learningapps.org/display?v=p0y8cnkx521 a všímali si užitečných nakupovacích frází. Povídali jsme si: ​Are you a healthy eater? What is there to improve to be a healthy diet? Opětovně jsme se zaměřovali na použití ​a/an, some, any – WB p. 27/5b. Možno trénovat i tady:   

7_C_UC_nouns_some_any_exerc.docx 

Ve videu o Jamie Oliverovi jsme se zaměřili na další informace o osobnosti jednoho z nejznámějších světových kuchařů. Opakovali jsme tak i použití minulého času prostého. Jamie´s video: https://learningapps.org/display?v=phush9jej21

Samostatně je video tady - lze si nastavit i titulky pro lepší pochopení: 15 Things You Didn't Know About Jamie Oliver - YouTube

HW: využijte výše uvedené video a text doplňte a pošlete mi na mail do pondělí 15.2.2021, prosím. 

V úterý 16.2.2021 budeme psát test na a/an, some, any, how much? how many? not much, not many, a lot of + vocabulary of the topic (food, quantities)!!! Trénovat můžete i tady:

Použití SOME / ANY / A / AN - Help for English - Angličtina na internetu zdarma

Použití SOME / ANY / A / AN (2) - Help for English - Angličtina na internetu zdarma

Cvičení: MANY / MUCH - Help for English - Angličtina na internetu zdarma

Cvičení: MUCH, MANY, A LOT - Help for English - Angličtina na internetu zdarma


1.2. - 5.2.2021

Stále pracujeme s počitatelností a nepočitatelností podstatných jmen, od kterých odvozujeme další zákonitosti (např. užití a/an, some, any): https://learningapps.org/display?v=pxpjs23jt21 , řešení naleznete tady: 7_a_some_any_HW.docx , oporu v zápise tady: 7_count_uncount_nouns_notes.xlsx

Počitatelnost (Countable - C) i nepočitatelnost (uncountable nouns - UC) jsme řešili i tady:  https://learningapps.org/display?v=pz2i65a6n21, řešení najdete tady: 7_C_UC_results.docx 

a navázali jsme užitím How many? ve spojení s počitatelnými PJ a How much? s nepočitatelnými PJ: 

Shrnutí zadání HW: ve WB p. 28/1 rozepište podstatná jména v rámečku do kolonek How many?, a How much?, mějte na paměti, že vycházíme z počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen. Z hotového příkladu vyvodíte, že How many? se pojí s počitatelnými podst. jmény (jsou tam ve sloupci uvedeny jako příklad bananas). No a ve cvičení 3 s touto informací dále pracujete a uvědomíte si, že nepočitatelná podst. jména mají pouze jednotné číslo, tudíž ve vazbě použijeme IS (there is, v otázce .... is there?)!  Úkol mi, prosím, nafoťte a nejpozději ve středu odešlete na můj mail, prosím. Děkuji.

Ze stávajícího jsme pak odvodili, jak se pracuje s not many a not much7_going_shopping_5_solution.docx . Za domácí úkol, prosím, zakroužkujte ve WB p. 28/2 správnou možnost a nafocené cvičení mi pošlete do neděle 7.2. na můj mail. 

Vše jsme pak společně skloubili dohromady ve videu, kde jsem se společně vydali nakupovat: https://learningapps.org/display?v=p75fw96y221


25.1. - 28.1.2021

Slovní zásobu k tématu a zpočitatelňování nepočitatelných podstatných jmen jsme si vyzkoušeli na křížovce: https://learningapps.org/display?v=p8poy5vkt21

Pověděli jsme si, kdy se SOME používá v otázce (když čekáme kladnou odpověď), kdy používáme any a kdy zůstáváme u a/anhttps://learningapps.org/display?v=pxpjs23jt21

Zápis je tady: 7_count_uncount_nouns_notes.xlsx 

Zadání domácí práce znělo: dokončete si, prosím, posledních pár vět tady:

https://learningapps.org/display?v=pxpjs23jt21, použijte soubor: 7_count_uncount_nouns_notes, obrazovku vyfoťte a pošlete na můj mail. Nejde o to vybrat variantu číslo dva, poté, co je první označena za chybnou po kontrole aplikací, jde o to se nad větou zamyslet, proč právě tato varianta je správná!
Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce.

18.1. - 22.1.2021

Pokročili jsme v tématu Food, na které navazuje volně téma další GOING SHOPPING. Slovní zásobu jsme si rozšířili o další položky:  https://learningapps.org/display?v=proh2w9yj21

Zabývali jsme se počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, se kterými jsme se učili gramaticky pracovat (a / an, some): 7_count_uncount_nouns_notes.xlsx 

Vyzkoušeli jsme si to tady: https://learningapps.org/display?v=pmj6ato7j21

Hovořili jsme o svých eating habits (zvycích týkajících se jídla).

V pátek 22.1.2021 nebude online hodina. Tady je zadána práce na tento den:

Zapracujte na slovní zásobě lekce - SB p. 24/1, 2 a na rozlišování počitatelných (countable = C) a nepočitatelných (uncountable = U) podstatných jmen ve cvičení 24/3 (využijte informace: 7_count_uncount_nouns_notes.xlsx ). Procvičte si slovní zásobu týkající se určování množství - SB p. 26/1, 2 (osvěžte si na hře:

 https://learningapps.org/display?v=pfxif39w521) a spojte tuto slovní zásobu do vět - SB p.26/3 - porovnejte oba piknikové koše.

Obě stránky mi, prosím, vyfoťte a nejpozději do pondělí 25.1.2021 mi je pošlete na můj mail. Děkuji.


11.1. - 15.1.2021

V tomto dalším týdnu jsme se zaměřili na opakování předložek: https://learningapps.org/display?v=pguarrti321 (objev chybku! :-), slovní zásoby, používání minulého času prostého: https://learningapps.org/display?v=pi14beww521

a rozvíjení se v nové tématické oblasti Food: https://learningapps.org/display?v=pe4v2xykk21

a https://learningapps.org/display?v=p8ezp082a21 . Od jídla jsme přešli k nakupování a ´zpočitatelňování´ nepočitatelných podstatných jmen pomocí a … of … (např. a can of cola, a loaf of bread, a cup of tea, …) v navazujícím tématu Going shoppinghttps://learningapps.org/display?v=pfxif39w521. Vše jsme spojili v jeden celek, povídali jsme si o našem postoji k nakupování, o tom, co a jak rádi nakupujeme. Vytvářeli jsme shopping list podle obrázku v učebnici na str. 36.

V rámci domácí přípravy, prosím, zpracujte na slovní zásobě lekce 3AB.


4.1. - 8.1.2021

Do nového roku jsme se přenesli sérií novoročních předsevzetí (New Year´s resolutions) psa, do něhož jsme se krátce vžili a přiučili se užitečné slovní zásobě: 6_NY_resolutions.docx. Naučili jsme se vyjadřovat budoucnost pomocí will a won´t.

V další hodině jsme se zamýšleli v rámci opakování slovní zásoby nad elementy, které mohou dangerous situations vyvolat a tyto situace jsme si připomněli: 8_natural_disasters.pdf.   Na podkladě nepříznivého počasí jsme rozvíjeli příběh teenagerů, kteří chtěli stanovat v zahradě (SB p. 26 It all went wrong!). Přiučili jsme se novým slovíčkům a hovorovým výrazům vrstevníků. Do souboru nepravidelných sloves nám přibyla tato: BITE, BLOW, HOLD, PUT, SEND - prosím, zvýrazněte si je v našem seznamu nepravidelných sloves a doučte se je. Informace z textu jsme zanesli do doplňovačky v LearningApps: 

Za domácí úkol tento soubor, prosím, vyplňte a pošlete mi ho mailem do pondělí11.1.2021.

Věnujte se, prosím, doma slovní zásobě 2CD - pracovní sešit str. 81.

Enjoy your weekend! :-)

14.12.- 18.12.2020

Pohybovali jsme se v minulém čase a rozšiřovali jeho znalost o nepravidelná slovesa: 

7_irregular_verbs_1.pdf 7_irregular_verbs_2.pdf . Poslouchali a rozebírali jsme text o dětech, které navštívily různé kouty světa. Načerpali jsme z poslechu novou slovní zásobu (go hiking, go sightseeing, go canoeing, ...) a odzkoušeli si práci s otázkami v minulém čase prostém. Popisovali jsme obrázky krajiny a aktivit - str. 23/8 v učebnici. Začali jsme se zabývat tématem natural disasters (uč. str. 24 - slovní zásoba), které jsme si dále rozšiřovali (avalanche, landslide, ...). Na příběhu přeživších přírodní katastrofu jsme se učili tvořit wh-questions (what, where, who, why, when, were, how). Odzkoušeli jsme si to tady: 7_past_simple_questions.docx 

Psali jsme test na nepravidelná slovesa v socrative. 

Test je možné si opravit v pátek 18.12.2020 v 9.45 hod:

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut. 

7.12. - 11.12.2020

Pracovali jsme s minulým časem prostým. Rozšířili jsme ho o práci s nepravidelnými slovesy: 

7_irregular_verbs_1.pdf 7_irregular_verbs_2.pdf . Jako podklad pro naši práci jsme využívali text v učebnici na straně 22 The lost tribe, který kombinuje slovesa pravidelná a nepravidelná. Popisovali jsme vzhled člověka z Amazonie na fotografiích a způsob jejich života. V textu jsme k jednotlivým odstavcům přiřazovali vhodné nadpisy. 

Prosím, pokuste se vypracovat a pošlete mi na mail toto cvičení postihující život kmenů z Amazonie:

7_past_simple_text_tribe.docx (12.49 kB)

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce 2B a 2C v pracovním sešitě na straně 81.

30.11. - 4.12.2020

Vrátili jsme se k tématu What´s the weather like? a popisovali aktuální a vysněné zimní počasí. Zabývali jsme se používám minulého času prostého: 7_past_simple.docx. Jako podklad ke své práci jsme si zvolili text na straně 12 v pracovním sešitě - Saved by three dogs. Učili jsme se slovesa v minulém čase správně vyslovit i napsat, vymýšleli jsme pravidla, kterými se při psaní řídit. Zahráli jsme si na novináře a kladli osobám z příběhu otázky. Užívali jsme What? Who? Where? When? Why? How? a tvořili otázky v minulém čase prostém. Na kahootu jsme si pak procvičili své první vědomosti o minulém časem prostém. 


23.11. - 27.11.2020

V tomto týdnu distanční výuky jsme si zahráli na rosničky. Zopakovali jsme si slovíčka potřebná k předpovídání počasí: 7_weather_voc.pdf, připomněli si, kde leží England, Wales, Scotland, Northern Ireland a předpovídali počasí pro všechna tato místa: 7_weather_forecast.pdf  

Ve druhé hodině jsme pak pracovali s textem v učebnici na str. 21 Missing family found alive in the snow. Zaměřili jsme se na slovesa v textu obsažená a odvozovali si na základě přítomného času prostého, jak bude vypadat minulý čas prostý a jak se s ním bude pracovat. Naše pozorování jsme pak shrnuli tady: 7_past_simple.docx

Text ze str. 21 v učebnici jsme četli a zaměřili se pouze na podstatnou informaci v něm uloženou: How did they survive?

Pracujte doma, prosím, na slovní zásobě 2A a 2B - pracovní sešit str. 81.


16.11. - 20.11.2020

Jedinou hodinu tohoto týdne jsme zasvětili novému tématu What´s the weather like? Je možno se opřít o učebnici na str. 20. Slovíčka k tématu naleznete v pracovním sešitě na straně 81 v oddíle 2A. Prosím, zaměřte se na ně v rámci domácí přípravy. Obrázkovou zásobu slovíček z hodiny naleznete zde: 7_weather_voc.pdf Pracovali jsme i s ročními obdobími (spring, summer, autumn, winter) a opakovali si, kterým datem začínají, jaké počasí je typické v tomto období, jaké sporty jsou praktikovány a jaké oblečení se v daném čase nosí. Zopakovali jsme tak přítomný čas prostý, čtení datumů, předložky a naučili jsme se novým tématickým slovíčkům. Zaměřte se, prosím, i na jejich psanou podobu a osvěžte si je v prac. sešitě na str. 12/1. Cvičení ofoťte a pošlete na moji mailovou adresu sachova@zskunup.cz do pondělí 23.11., prosím. Děkuji.


9.11. - 13.11.2020

Vrátili jsme se k vyjadřování žádosti o svolení k nějaké činnosti a jejímu potvrzení či odmítnutí na bázi formální i neformální. Blíže tady: 7_permission.docx . Trénovali jsme vytváření otázek v přítomném čase prostém a práci s frekvenčními příslovci na rodině the Simpsons: 6_the_Simpsons_adverbs_of frequency.doc .Zabývali jsme se i rozšiřováním slovní zásoby z oblasti bydlení (místnosti v domě, blízké okolí domu, sportoviště, …) a nakupování (obchody, poskytování služeb, …). Blíže ve slovní zásobě v pracovním sešitě na str. 81/1 Culture a v textu v uč. na str. 18 Famous houses. Do pondělí 16.11.2020 mi, prosím, napište alespoň 10 charakterizující sídlo českého prezidenta. Popište, co se nachází na Pražském hradě a v jeho blízkosti, srovnejte ho s Bílým domem a Buckinghamským palácem.

Procvičujte si přítomné časy tady:

https://kahoot.it/challenge/08395761?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1605648678910

Game PIN: 08395761  

Hra je otevřena do neděle 22.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the weekend! :-)

2.11. - 6.11.2020

Procvičovali jsme užití kombinace časů přítomných na pracovním listu: 7_present_tenses_exercises.pdf i ve hře Imagine doing an activity. Pronikli jsme do světa hovorové mluvy teenagerů - učebnice str. 14 - Getting on + pracovní sešit str. 81/1D Getting on. Hráli jsme si s rozhovory a odvozovali význam jednotlivých vět. Učili jsme se jak formálně i neformálně vyjádřit žádost o svolení ke konání nějaké činnosti, jak ji udělit a jak na ni oběma způsoby reagovat. Blíže tady: 7_permission.docx

Doma, prosím, pracujte i na slovní zásobě - opakujte slovíčka celé 1. lekce. 

Hra kahoot se zabývá především kombinací času přítomného prostého a průběhového (blíže tady: 7_present_tenses.pdf). Pokud si potřebujete připomenout jak se pracuje s frekvenčními příslovci, nahlédněte zde: 7_adverbs_of_frequency_1.pdf , 7_adverbs_of_frequency_2.pdf 

https://kahoot.it/challenge/03765728?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1604687552606

Game PIN: 03765728

Hra je otevřena do pondělka 16.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the game! :-)


19.10. - 23.10.2020

Prosím všechny, kteří ještě nedokončili svůj projekt, aby tak učinili co nejdříve:

Zadali jsme si projektovou práci, ve které zúročíme vše, co jsme se naučili o vzhledu, charakteru člověka a jeho zájmech povídat. Práce bude mít minimálně 10 vět. Bude se týkat osoby samotné či jiné. Inspiraci je možné hledat na stránce 9/ cv. 6a v učebnici. Práci mi, prosím, pošlete na mail do pátku 23.10.2020. Děkuji.

V tomto týdnu jsme si povídali o stěhování. Učili jsme se charakterizovat velká i malá města pomocí nové slovní zásoby (pracovní sešit str. 80/1C New home). Zabývali jsme se textem v učebnici na str. 12 Kids on the move, popisovali jsme obrázky, dělali jsme rozdíl mezi časem přítomným prostým (rutinní záležitosti, dlouhodobé jevy) a průběhovým (to, co se děje ted´+ popis obrázku). Ve zbývajícím čase jsme si pochopení látky vyzkoušeli na cvičení v učebnici na str. 13/5. Více k tomuto tématu: 7_present_tenses.pdf . O stavových slovesech se dočtete a procvičíte si je tady: https://www.helpforenglish.cz/article/2006033001-stavova-a-dynamicka-slovesa

Děcka, užijte si hezké prázdniny, zůstávejte všichni zdraví! :-)


12.10. - 16.10.2020

Zadali jsme si projektovou práci, ve které zúročíme vše, co jsme se naučili o vzhledu, charakteru člověka a jeho zájmech povídat. Práce bude mít minimálně 10 vět. Bude se týkat osoby samotné či jiné. Inspiraci je možné hledat na stránce 9/ cv. 6a v učebnici. Práci mi, prosím, pošlete na mail do pátku 23.10.2020. Děkuji.

Tento týden jsme se věnovali popisu aktivit dětí o přestávce ve škole, popisu třídy a jejího vybavení (učebnice str. 10, pracovní sešit str. 80 / 1B New school). Hráli jsme s tímto záměrem i slovní hry. Popisovali jsme svůj školní rozvrh hodin, říkali jsme, co v jednotlivých předmětech ve škole děláme a učili jsme se vyjadřovat, kolikrát týdně a kdy je v rozvrhu máme. Povídali jsme si o tom, které předměty máme a které nemáme rádi a proč, ve kterých jsme dobří a ve kterých se nám nedaří. Tyto čtyři informace jsme si zanesli i do školních sešitů (I´m good at ..., I´m not so good at …, I like …, I don´t like …. because ….): school_subjects.docx. 

Doma, prosím, pracujete na slovní zásobě.


5.10. - 9.10.2020

Vzhled člověka jsme obohatili o jeho charakterové vlastnosti, jejichž seznam jsme společným úsilím  vytvořili. Vše jsme skloubili v celek a snažili se popsat člověka jako celistvou bytost - učebnice str. 9/6a. Těchto pět vět se nám stane tvůrčím podkladem a inspirací pro naši vlastní práci v následných hodinách. Procvičovali jsme znovu zájmena podmětová a předmětová, ve středu (14.10.) z nich budeme psát test. Možno trénovat tady:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena, kde je řešení po rozkliknutí i vysvětleno.


28.9. - 2.10.2020

Tento týden jsme se převážně věnovali popisu vzhledu člověka: 

Zabývali jsme se i osobními zájmeny podmětovými a předmětovými: 7_pronouns_worksheet.doc .
K nahlédnutí je jejich přehled a procvičení tady: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena
V úterý 6.10. budeme psát test na základní a řadové: 7_numbers.pdf.
Ve středu pak na slovíčka týkající se vzhledu člověka: 7_appearance_voc.pdf. 


21.9. - 25.9.2020

Poslouchali jsme a pracovali s textem na str. 6 v učebnici. Popisovali jsme obrázky a vnímali jsme, čím je mluvený projev dětí obohacený (cv. 2a ze str. 6 v učebnici). Opakovali jsme řadové a základní číslovky a psali z nich test:  7_numbers.pdf.

Opravíme si ho hned v úterý 29.9.2020. Poslouchali jsme informace o Lily a Jedovi a zapisovali si je. Vytvářeli jsme pak otázky na zjištění osobních informací:  7_PE_questions_Introduction.docx 

Zabývali jsme se i zájmeny osobními, předmětovými a přivlastňovacími.

Trénovali jsme je na: www.helpforenglish.cz.


14.9. - 18.9.2020

Povídali jsme si o výhodách a nevýhodách plynoucích z přestěhování se do nového prostředí a o podobě vysněného domu. Četli jsme si text A Moving house v učebnici na str. 4 a vyhledali jsme si v něm obraty používané v neformální komunikaci (Finally!, Weird!, I hope so., Ooh, exciting!, Not sure.) Poslouchali jsme text Neighbours v učebnici na str. 6 a vyhledávali v něm požadované informace. Popisovali jsme různé sporty. Hádali jsme formou tvorby otázek skryté sporty. Procvičovali jsme kombinaci přítomných časů a tvorbu množného čísla. Test na množné číslo podstatných jmen budeme psát hned příští hodinu. 


7.9. - 11.9.2020

První společné hodiny jsme zasvětili opakování přítomných časů (prostý a průběhový) a základních komunikačních témat (prázdniny, škola, sociální média). Vedli jsme dialogy na toto téma, pracovali jsme s časopisem Gate. Hráli jsme kahoot, paměťové hry, popisovali jsme obrázek.

DÚ - prosím obalit učebnice, pracovní sešity a školní sešity. Děkuji.


Soubor ke stažení: není dostupný