Zeměpis

11.6.-15.6.2018

Jelikož nám není lhostejné, kde žijeme, rozhodli jsme se zrealizovat svůj vlastní ekologicky zaměřený projekt, který se týkal ochrany životního prostředí. "Zúčastnili" jsme se konference, na které jsme naše projekty a firmy představili a následně si odhlasovali vítěze!

Díky, že chráníte naši planetu!

4.6.-8.6.2018

Dodělávali jsme resty, které se nám nakupily v průběhu posledních týdnů. Pak jsme se vrhli na téma týkající se ochrany životního prostředí. Shlédli jsme krátký dokument EU o možnostech a opatřeních, které jsou realizované v ČR za účelem zlepšení životního prostředí. Osvojené vědomosti jsme si prověřili v pracovním listě.

Příští hodinu si vytvoříme vlastní EKOPROJEKT. Zkusíme se sami podílet na ochraně životního prostředí a vyzkoušíme si, jak řešit vybraný ekologický problém. V pondělí budeme v PC učebně!

28.5.-1.6.2018

V pondělí jsme si napsali odloženou písemku a pak jsme se věnovali geopolitickým problémům 20. a 21. století. Pojali jsme hodinu hravou formou a osvojili jsme si spoustu nových informací týkajících se tohoto velmi diskutovaného tématu. Pracujeme s atlasem i učebnicí.

V pondělí se ještě chvíli budeme věnovat geopolitickým problémům a pak nás čeká dopisovaní a dodělávání restů. NEZAPOMEŇTE NA TO!

21.5.-25.5.2018

Procvičili jsme všechny doposud osvojené znalosti týkající se politického zeměpisu. Další hodinu se již budeme věnovat novému tématu.

14.5.-18.5.2018

Tento týden jsme ještě celý věnovali politickému zeměpisu. Pracujeme s politickou mapou světa, podrobněji se věnujeme hranicím států a jejich území. Víme, jaký je rozdíl mezi absolutní a relativní polohou, pracujeme s pojmy jako je enkláva, poloenkláva a exkláva. Využíváme atlas a pracovní listy.

Ve středu si napíšeme písemku mezinárodní organizace + zatím probrané učivo politického zeměpisu.

7.5.-11.5.2018

Zvládli jsme rozbor a prezentaci vybraných mezinárodních organizací. Víme, proč vznikají, k čemu složí a co je jejich hlavním cílem. Pracujeme s pracovním listem a atlasem.

Ve středu jsme se začali věnoval politické geografii. Řešíme politickou mapu světa, polohu států a jejich rozlohu a lidnatost. V pondělí se tomuto tématu budeme ještě věnovat.

30.4.-4.5.2018

Tento týden jsme se věnovali mezinárodním hospodářským a politickým organizacím. Ve středu jsme shlédli krátký dokument o EU a následně doplnili pracovní list týkající se právě Evropské unie. V pondělí předneseme spolužákům naši skupinovou práci týkající jednotlivých organizací. 

24.4.-27.4.2018

V pondělí jsme si napsali krátkou písemku na cestovní ruch + dopravu. Pak se věnovali dalšímu tématu - tím byl MEZINÁRODNÍ OBCHOD. Umíme vysvětlit pojmy jako export, import, obchodní bilance, clo, kvóty, protekcionismus, barterový obchod nebo např. WTO. 

16.4.-20.4.2018

Z důvodu přijímacího řízení nám jedna hodina odpadla. Ve středu jsme dokončili cestovní ruch a zveřejnili náš zájezdový katalog. V pondělí si napíšeme krátkou písemku.

9.4.2018-13.4.2018

A je to tady. Stali jsme se zaměstnanci cestovní kanceláře ZŠ U Pálenice. Prošli jsme školením a absolvovali přijímací test. V rámci školení jsme se dozvěděli, co to je: cestovní ruch, destinace, tranzitní destinace, kam lidé nejraději cestují a z jakého důvodu. Naším úkolem je vytvořit nabídku zájezdové katalogu pro klienty a poskytnout jim tak nejlepší služby, které může cestovní kancelář v dnešní době nabídnout! 

2.4.-6.4.2018

Díky prázdninám nám odpadla jedna hodina. Ve středu jsme se věnovali ještě úloze dopravy v hospodářství. Podnikli jsme cestu kolem světa za pomoci různých dopravních prostředků. Za každý správně splněný úkol jsme získaly palubní lístek, letenku, tiket, poukaz nebo lístek a procestovali tak celý svět.

26.3.-30.3.2018

Věnujeme se úloze dopravy v hospodářství. Víme, jak se dělí, jak moc je v dnešní moderní době  nepostradatelná. Jednotlivé typy jsme postupně podrobněji probrali.

19.3.-23.3.2018

Vyzkoušeli jsme si práci v pásové výrobě v nehygienických podmínkách. Stali jsme se na chvíli pracovníky v maquile a pokusili jsme se "ušít" společnými silami džíny. Už víme, že to není vůbec jednoduché.

Dále pracujeme s atlasem, slepou mapou, snažíme se rozvíjet již nabité poznatky. Napsali jsme písemku na zpracovatelský a spotřební průmysl.

12.3.-15.3.2018

V pondělí jsme se ještě věnovali zpracovatelskému průmyslu a ve středu jsme se "ocitli" v továrně na džíny. Zjistili jsme, kolik nacestují jedny džíny než se dostanou ke svému majiteli, kdo všechno se na jejich výrobě podílí, jak je to z rozdělením financí atd. Příští hodinu si zkusíme jedny takové džíny "vyrobit" a zažít tak atmosféru v maquile. (Děláme textilní a oděvní průmysl).

5.3-9.3.2018

V pondělí jsme si napsali písemku na světový průmysl a začali jsme průmysl zpracovatelský. Věnovali jsme se hutnictví, chemickému průmyslu, vyzkoušeli jsme si práci v malých skupinkách a napsali krátkou reportáž o elektrárnách.

26.2-2.3.2018

Stále probíráme světový průmysl. Zaměřili jsme se na těžký průmysl a energetiku. V pondělí si napíšeme písemku na doposud probrané učivo a pak budeme pokračovat průmyslem zpracovatelským.

12.2.-16.2.2018

Probíráme světový průmysl. Víme, jaká jsou jeho odvětví. Umíme je popsat a dále rozdělit. Známe největší průmyslové oblasti světa. Dále jsme se věnovali těžbě ropy, kde pracujeme se slepou mapou, tabulkami, učebnicí i atlasem. Po prázdninách se budeme věnovat dalším surovinovým zdrojům. 

5.2.-9.2.2018

Zopakovali jsme učivo světového hospodářství a začali jsme probírat světový průmysl. 

22.1. - 2.2.2018

Zabýváme se tématem světového zemědělství. Rostlinnou i živočišnou výrobou, rybolovem a lesním hospodářstvím. Žáci by měli znát odpovědi na otázky typu: Jaký je vlastně cíl zemědělství? Jaký je význam lesů? Co jsou Biopotraviny? Příští středu si napíší písemku na blok Světové hospodářství. Vše v příloze SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. 

15.1. - 19.1. 2018

Pokračujeme v tématu SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (viz. příloha Světové hospodářství 10.1.). Tento týden jsme doplnili pracovní listy a začali se více věnovat světovému zemědělství.

8.1. - 12.1. 2018

Opakovali jsme učivo o sídlech a připravili se tak na středeční písemku, jejíž výsledky jsou ve webové Žk. Zabýváme se širokým tématem: SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Rozdělili jsme si ho do pěti skupin a víme, co který sektor zahrnuje. Více viz. příloha Světové hospodářství 10.1. 

27.11. - 1.12.2017

V pondělí jsme znovu pracovali s programem Google Earth. U vyznačených částí města žáci rozhodovali jakou funkci tato část města plní, zda obytnou, obchodní, rekreační nebo průmyslovou či se jedná o historické jádro. Dále jsme v rámci programu využili Galerii a nechali si zobrazit zeměkouli v noci. Pomocí největší záře nočních světel jsme určovali nejhustěji zalidněné části světa (zpravidla to byli megalopole, aglomerace či konurbace). Ve středu jsme si vše zkontrolovali a doplnili o nějakou tu teorii.

V pondělí 11.12. nás čeká test ze Sídel.

20.11. - 24.11.2017

V pondělí jsme si napsali větší test z další části obyvatelstva - národy, jazyky, rasy, věkové složení a náboženství. Ukázali jsme si, jak mohou vypadat venkovská sídla v jiných částech světa. Zjistili jsme, jak vynález parního stroje ovlivnil růst měst a spustil vlnu stěhování obyvatel do měst. Na příkladu Uherského Hradiště a původně samostatných obcí (Sady, Vésky, Mařatice, Jarošov), jsme si ukázali, co je to aglomerace (samozřejmě v malém měřítku). A zjistili jsme, že čím je město větší, tím má zpravidla větší zázemí (aglomeraci).

13.11. - 17.11.2017

V pondělí jsme pracovali na počítačích s programem Google Earth a u vybraných vesnic jsme kreslili náčrtek toho, jak daná vesnice vypadá a kde najdeme nejdůležitější budovy (obchod, kostel, hospodu...). Tak jsme se seznámili s pojmy návesní (např. Holašovice), řadová (= uliční - Suchov) a rozptýlená vesnice (Vyškovec). Ve středu jsme vytvářeli pyramidu zobrazující hierarchii sídel (samota - vesnice - městys - město - velkoměsto (metropole) a jaké služby najdeme v daném sídle. Pak jsme hledali rozdíly mezi vesnicí a městem. A našli jsme jich spoustu.

6.11. - 10.11.2017

Vytisknuté věkové pyramidy jsme porovnávali a snažili se je roztřídit do skupin podle jejich tvaru. U některých to šlo dobře, jinde to bylo složitější. Nakonec jsme z nich vytvořili plakát a seřadili je od nejméně vyspělých států po ty nejvyspělejší. Zdůvodnili jsme si proč v rozvojových zemích Afriky je vysoký podíl dětí, kdežto málo důchodců, a proč ve vyspělých státech Evropy je tomu naopak. Tím jsme dodělali tématický celek Obyvatelstvo a domluvili se, že v pondělí 20.10. si napíšeme test (Rasy, jazyky, národ, náboženství a věková struktura obyvatelstva)

30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme věnovali tvorbě věkových pyramid v programu excel. Nejprve si žáci stáhli z amerického statistického úřadu data o populacích ve vybraných státech a potom jsme společně tvořili věkové pyramidy daných států. Dalo nám to práci, ale výsledek stojí za to. Nikdo z nás neměl stejně vypadající pyramidu, a tak v pondělí začneme řešit, proč tomu tak je...

23.10. - 25.10.2017

I když byl tento týden kratší, tak jsme se viděli dvakrát, stejně jako v běžném týdnu. Zbylé skupinky nám představili své prezentace a my se dozvěděli spoustu zajímavých informací o hinduismu a to včetně videa, jak žijí a slaví hinduisté v ČR. Dále jsme měli prezentace o buddhismu, křesťanství a judaismu. Na závěr každé prezentace, jsme v tabulce zaznačovali odpovídající pojmy k danému náboženství. 

16.10. - 20.10.2017

Během středeční hodiny jsme si zodpověděli otázku, proč vzniklo náboženství? Dále jsme se dozvěděli jaký je rozdíl mezi nevěřícím a ateistou a také to, že kromě světových náboženství, existují ještě náboženství primitivní (původní, domorodá). Skupina děvčat si pro nás připravila prezentaci o islámu a tak jsme se mohli dozvědět spoustu informací o tomto náboženství.

9.10. - 13.10.2017

V pondělí jsme si napsali s použitím atlasu test, který dopadl velmi dobře. Shlédli jsme také krátké výukové video Pět největších světových náboženství (Johna Bellaimey), které nás uvedlo do problematiky světových náboženství.. Rozdělili jsme se do skupin a  začali pracovat na prezentacích týkajících se pěti hlavních náboženství na světě - křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu a judaismu.

2.10. - 6.10.2017

Jakou barvu pleti má nejvíce obyvatel na Zemi? Proč mají obyvatelé severní Evropy světlé oči i vlasy a naopak na jihu Evropy jsou lidé snědí? Kde žije nejvíce černochů, bělochů,... Jak se jmenují míšenci určitých ras? A proč má Amerika tak zajímavou skladbu obyvatelstva, co se týče barvy pleti? Tak na takové otázky jsem hledali odpovědi... Jaké jsou světové jazyky, ve kterých státech světa se jimi domluvíme, a proč tomu tak vlastně je.

V pondělí 9.10. nás čeká opakování, týkající se počtu, pohybu a rozmístění obyvatelstva.

25.9. - 29.9.2017

Zjišťovali jsme, na kterých místech na světě žije nejvíce obyvatel a naopak, kde nejméně a co je k tomu vede. Jaké přírodní či jiné podmínky jsou příznivé pro obyvatelstvo a které naopak ne. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi přistěhovalectvím a vystěhovalectvím. Které státy jsou cílem imigrantů a ze kterých států lidé naopak odcházejí.

18.9. - 22.9.2017 

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu, a v té jsme se dozvěděli, co je to porodnost, úmrtnost a jak dojde k tomu, že obyvatelstva přibývá nebo ubývá. Nakreslili jsme si graf populačního vývoje a popsali si jeho 4 fáze, během nichž přešlo lidstvo o primitivního reprodukčního chování k modernímu (méně dětí, pozdější sňatky, nízká úmrtnost a stárnutí populace).

4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, co víme o České republice z minulého roku. Dozvěděli jsme se, že chudé a málo vyspělé státy jsou především na jihu a ty bohaté a vyspělé za se na severu. Už víme, kolik nás je na světě a taky, za jak dlouho nás tolik přibylo. A také to, že vyspělé a rozvojové státy musí každý řešit jiné problémy se svým obyvatelstvem.

Materiály z hodin: