Anglický jazyk


3.12. - 7.12.2018

Týden jsme zasvětili postupnému opakování látky druhé lekce k pátečnímu písemnému testu dle náplně - viz v předchozím týdnu. Také jsme dále pokročili s používáním like a jeho podoby likes pro osoby he, she a it. V pracovním sešitě jsme vypracovali str. 19 a vrátili jsme se také ke straně 3. Sloveso být a přivlastňovací zájmena jsme procvičovali k testu na pracovním listě. Opravili jsme si znovu překladový test na téma rodina - věty viz v předchozím týdnu. V pátek jsme napsali závěrečný shrnující test z probrané látky druhé lekce.


26.11. - 30.11.2018

Tento týden jsme procvičovali již nám známé sloveso like (mít rád). Navázali jsme na to, co už známe ze třetí třídy (I like popcorn. Do you like popcorn? Yes, I do. No, I don´t. I don´t like popcorn.) Prostřednictvím videí a písní jsme pracovali i s obdobou slovesa like ve třetí osobě čísla jednotného (He/she/it likes popcorn. Does he/she/it like popcorn? Yes, he/she/it does. No, he/she/ it doesn´t. He/ she/it doesn´t like popcorn). Vše jsme procvičovali na komunikačních tabulkách, kde jsme si svá zjištění zaznamenávali a komentovali je. učíme se slovní zásobu třetí lekce, kterou máme napsanou ve slovnících. V pondělní suplované hodině děti zopakovaly sloveso mít (have got / has got) v rámci pracovního listu. V páteční hodině jsme se znovu k vrátili ke slovesu like (mít rád) hned poté, co jsme opravili překladové věty s tématem rodiny z minulého týdne. V pondělí budeme psát opravný test. K procvičení je třeba si přeložit šest vět nalepených v sešitě a zkontrolovat podle tohoto překladu:

1. Můj otec Mike má 38 let.
2. Moje maminka Veronika je o dva roky mladší než můj otec. 
3. Jak staří jsou tvoji rodiče?
4. Jak se jmenuje tvoje matka?
5. Můj dědeček rád rybaří.
6. My s babičkou děláme koláče.

1. My father Mike is 38 years old.

2. My mother Veronika is 2 years younger than my father.

3. How old are your parents?

4. What´s your mother´s name?

5. My grandfather likes fishing.

6. We make cakes with my grandmother.

1. Můj bratr je o pět let starší než já.
2. Jmenují se Tom a Viki.
3. On hraje na bubny.
4. Moji prarodiče žijí v naší ulici.
5. Jak se jmenuje tvůj otec?
6. Jak staří jsou tvoji bratranci?
1. My brother is 5 years older than me.
2. Their names are Tom and Viki.
3. He plays the drums.
4. My grandparents live in our street.

5. What´s your father´s name?

6. How old are your cousins?


V pátek 7.12. pak budeme psát závěrečný test z právě probrané lekce. Obsah:

1. this x these

2. spelling

3. to be + přivlastňovací zájmena

4. rodina - slovní zásoba

5. číslovky 0 - 100

6. překladové věty - rodina


Detailněji:

- This x these: podívají se na obrázek a napíší větu např. This is a book. These are bikes. … (viz str. 3/1, 2 v pracovním sešitě).

- Spelling: budou hláskovat slovo např. cake - sí, ej, kej, í nebo z hláskovaného slova skládat jeho reálnou písemnou podobu - sí, ej, á = car.

- sloveso být (to be - I am, you are, he is, she is, ...) + přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, our, their, …): podle obrázků budou popisovat členy rodiny - např. She is Jake´s mother. Her name is Veronika. He is Jake´s father. His name is John. They are my grandparents. Their name´s are Michal and Sára. …

- číslovky 0 - 100: formou tabulky - např. 80: eighty, 32: thirty - two, ale i opačně - a hundred: 100, ninety - five: 95, …

- Překladové věty na téma rodina: viz překladové věty s řešením výše.


19.11. - 23.11.2018

Dokončili jsme druhou lekci závěrečným povídáním o tom, jakými aktivitami trávíme čas se svými prarodiči (SB p. 15). Text i čteme na známky a překládáme obdobné věty. Psali jsme dopis o rodině a test shrnující základní podobu vět. Zopakovali jsme si testovou formou sloveso být ( I am, you are, he is, …) a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, …).  Nyní se zabýváme slovní zásobou týkající se jídla - lekce 3A. Začali jsme si přepisovat slovíčka lekce do slovníků, v pondělí tuto činnost ukončíme a začneme s procvičováním slovní zásoby v rámci komunikace. Budeme procvičovat sloveso mít (have got / has got) a mít rád (like). Jak obojí používat nalezneme vlepené v sešitě. 


12.11. - 16.11.2018

Tento týden jsme věnovali procvičování mluvené i psané podoby základních vět, jimiž se orientujeme v rodině a vyprávíme o činnostech jejich jednotlivých členů. Základní komunikační věty jsme si vypsali do tabulky a odvozovali jsme z nich podobu vět obdobného typu. Např.: I am 12 years old. (Mně je 12 let.). Z toho jsme odvodili My brother is 15 years old. (Mému bratrovi je 15 let.), His aunt is 32 years old. (Jeho tetě je 32 let.), … Obdobně pak What´s your name? (Jak se jmenuješ?)  je základem pro větu What´s your sister´s name? (Jak se jmenuje tvoje sestra?), … He/She lives in Brno. (On/Ona žije v Brně.) a z toho He lives at number 47. (On bydlí na čísle 47.), … Pro ostatní osoby pak běžně: We live in Brno. (My bydlíme v Brně.), I play the drums. (Já hraju na bubny.), ...

Procvičovali jsme i formou her osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, you, they), sloveso být (I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are) a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, your, their).  Všechny materiály máme vlepeny v sešitě. 

V rámci komunikace jsme vše spojili a pomocí karet popisovali osoby a dotazovali se na chybějící informace (postavení v rodině, věk, jméno).

V rámci domácí přípravy je nutné se výše uvedenému věnovat písemně i doma. V příštím týdnu napíšeme  dva drobné testíky - jeden na sloveso být,  osobní a přivlastňovací zájmena, druhý na základní věty podobného typu jak je uvedeno na začátku tohoto textu.


5.11. - 9.11.2018

Procvičili jsme písemně slovní zásobu první a druhé lekce. Zabývali jsme se dále prací s touto slovní zásobou v rámci textu v učebnici na str. 13. Zapsali jsme si do sešitu pár překladových vět s touto tématikou - např. typu: How old is your sister? (Jak stará je tvoje sestra?), What´s your mother´s name? (Jak se jmenuje tvoje maminka?), How many sisters have you got? (Kolik máš sester?), Are they twins? (Jsou dvojčata?), … Tyto věty je třeba v rámci domácí přípravy písemně procvičovat. Text jsme pak přerodili do podoby vlastní skupiny a vytvářeli dialogy o 4 - 6 větách, které jsme společně zkonzultovali a v další hodině prezentovali zpaměti před tabulí. Zbývající páry své role zúročí v následující hodině. V pracovním sešitě jsme pracovali na str. 14, 15 a 16. Pracovali jsme s výrazy např. Mum is two years younger than dad. (Maminka je o dva roky mladší než otec.), Dad is two years older than mother. (Otec je o dva roky starší než maminka.) Začali jsme překládat komunikační věty z dialogů - lístky mají děti vlepené v sešitě.


29.10. - 2.11.2018

Procvičujeme slovní zásobu týkající se číslovek a rodiny. Dnes děti napsaly test na slovíčka z tématu rodina a procvičovaly obě témata na pracovních listech - seznámily se se širokou rodinou Simpsonů, počítaly závodníky, hrály si s přesmyčkami čísel, … Za domácí úkol je třeba napsat dopis svému příteli, ve kterém uvedeme své jméno, kde bydlíme, kam chodíme do školy, zmíníme se o tom, co máme a nemáme rádi (sporty, koníčky, jídlo, barvy, …) a popíšeme fyzický vzhled členů nejužšího kruhu rodiny - např. My mother´s name is Veronika. She is thirty-six. My mum is slim and small. She has got long brown hair. …

V další hodině budeme psát test na slovní zásobu první a druhé lekce. Prosím o její domácí procvičování.


22.10. - 26.10.2018

Neustále se věnujeme tématům číslovky 0 – 100 a rodina. Hráli jsme na procvičení poslechu a rychlosti výbavnosti číslovek bingo, počítali jsme v rámci hry (times = krát, dividend by = děleno, minus = mínus, plus, equals = rovná se). Zaposlouchali jsme se do příběhu Polly a Jacka, kteří přichystali k výročí svým prarodičům dárky a s textem dále pracovali (překlad, procvičování intonace, výslovnosti, hraní rolí). Za domácí úkol jsme kreslili buď skutečný nebo smyšlený family tree a popisovali ho deseti větami typu this is, these are, … Do slovníků jsme si zapsali ekvivalenty některých zdrobnělých pojmenování (mum = mother, dad = father, auntie = aunt, granddad = grandfather, grandma = grandmother) a dopsali si slovíčka typu: daughter = dcera, son = syn, wife = manželka, husband = manžel, parents = rodiče. Procvičovali jsme je hrami a křížovkami. V příštích hodinách budeme psát na slovní zásobu rodina test a poté testík na slovíčka první a druhé lekce (pracovní sešit str. 89).


8.10. - 12.10.2018

Naše úsilí jsme i nadále věnovali spellování, které jsme např. cvičili zapisováním hláskovaného pokynu, který jsme měli vyplnit, spellovali jsme svá jména, příjmení a nám známou slovní zásobu.  Všechny děti byly na hláskování v páteční hodině vyvolány.  V pracovních sešitech jsme pracovali na stránkách do strany 7. V zadní části pracovního sešitu je slovní zásoba ke každé lekci. Naučili jsme se jí přepisovat i prostřednictvím fonetických symbolů do slovníčků a vysvětlili jsme si, jak se slovíčka správně učit. Měla by být vypsaná slovíčka první i druhé lekce. Četli jsme si příběh psa Flossy, učili se správně věty intonovat a celý příběh jsme si i zahráli ve skupinkách. V příštím týdnu odjíždím s dětmi do Londýna, děti budou procvičovat látku se suplujícím učitelem a zabývat se tématem rodina a číslovkami do 100.


1.10. - 5.10.2018

Zopakovanou slovní zásobu z loňského roku formou testu jsme dále využili a pokoušeli jsme se některá slovíčka hláskovat. Abecedu mají děti nalepenou ve svých sešitech. Zpívali jsme chant, který měl upevnit výslovnost jednotlivých písmen anglické abecedy. Vvypsali jsme si všechny hlásky, které se ve výslovnosti nejvíce liší od české, spelovali jsme svá jména a příjmení. Pomocí ´nášlapných ´karet si dnes děti tato vybraná písmena zopakovali a hláskovali z předloh jim známá slovíčka. V pracovním sešitě děti individuálně pracovaly až do strany 7. Také jsme znovu procvičovali sloveso být (I am, you are, he is, …) včetně jeho podoby v záporu a v otázce např. formou křížovky (I am not, you aren´t, he isn´t, is he? are they? aren´t we?, …).

Za domácí úkol prosím procvičovat spelling, v blízké době prověřím znalost anglické abecedy ústně. Dítě vyspeluje svoje jméno a příjmení a dvě další slovíčka z předlohy.


24.9. - 28.9.2018

Na začátku týdne jsme opravili testík na vazbu there is / there are a popis oblečení a vzhledu člověka. Potrénovali jsme sloveso have got (mít) a it is (to je) na test:

1.    Já mám zeleného draka. I have got a green kite.
2.    Chlapci nemají bílý míč. Boys haven´t got a white ball.
3.    Máte modré kolo? Ano, máme. Ne, nemáme. Have you got a green bike? Yes, we have. No, we haven´t.
4.    Je to tvůj drak? Ano, je. Ne, není. Is it your kite? Yes, it is. No, it isn´t.
5.    To není červený skateboard. It isn´t a red skateboard.

6.    To je tvoje auto. It is your car.


Pokusili jsme se zmixovat všechna témata z loňského roku a napsat dopis příteli. Zmínili jsme se o původu, kde chodíme do školy, čím se zabýváme ve volném čase, jaké sporty máme rádi, jaká jídla rádi jíme atd.

Věnovali jsme se slovesu být (to be): I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are a jeho podobou v záporu.

Je třeba v rámci domácí přípravy nastudovat slovní zásobu hlavních probraných oblastí v loňském roce na test - děti mají seznam slovíček vlepený v sešitě.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme napsali testík prověřující znalost vazby there is / there are ve spojení s předložkami a podstatnými jmény označujícími předměty a nábytek. Součástí testu byl i jednoduchý popis fyzického vzhledu osoby a jejího oblečení podle obrázku (viz text v předchozím týdnu). Dále jsme se zabývali tentokrát písemnou podobou již slovně procvičeného slovesa mít (have got) a it is (to je). V příštím týdnu napíšeme kratičký testík na tuto část látky loňského roku a v následujícím týdnu nás čeká ještě test na slovní zásobu hlavních oddílů (viz tabulka v sešitě).

Např.: Je to současně i domácím úkolem!

Oni mají červeného draka. They have got a red kite.

Chlapci nemají bílý míč. Boys haven´t got a white ball.

Máte zeleného draka? Have you got a green kite?

Ano, máme. Ne, nemáme. Yes, we have. No, we haven´t .

Je to tvoje kolo? Is it your bike?

Ano, je. Ne, není. Yes, it is. No, it isn´t.

To není modrý skateboard. It isn´t a blue skateboard.

To je moje kniha. It is my book.


Prosím o 223 Kč za pracovní sešit Happy Street 2 v průběhu příštího týdne. Děkuji.


10.9. - 14.9.2018

Vrhli jsme se do opakování látky předchozího školního roku. Začali jsme číslovkami 1 - 20 a základními matematickými operacemi (+ plus, - minus, = egual) při hře snakes and ladders. Pokračovali jsme procvičováním vazby there is a/ there are ve spojení s předměty (a dinosaur, a boat, a plane, a train, a skateboard, a bike, a ball, a kite), předložkami in / on / under a nábytkem (a wardrobe, a bookcase, a bed, a cupboard, a chair, a table) v podobě kladné věty oznamovací, otázky, záporu a krátkých reakcí Yes / No hledáním rozdílů mezi dvěma obrázky. Např. There is a train under the wardrobe. There isn´t a train on a table. Is there a dinosaur on the bookcase? Yes, there is. No, there isn´t., … Dále jsme se věnovali popisu fyzického vzhledu člověka pomocí protikladných přídavných jmen: young x old, tall x short, thin x fat - např. He is tall. He is young. He is thin. Popisovali jsme oděv: She is wearing a blue T-shirt, white trousers and black trainers., … Tato látka bude příští týden prověřena krátkým testem. Dále jsme komunikovali s cílem procvičit sloveso mít (have got) ve všech druzích vět. I have got a green ball. What colour is your ball? I haven´t got a green ball. Have you got a red ball? Yes, I have. No, I haven´t.


3. 9. - 7. 9. 2018

V úvodní hodině jsme se seznámili s tématy, kterými se budeme zabývat v průběhu školního roku. Pověděli jsme si o organizaci výuky AJ, pomůckách, které budeme potřebovat.