Anglický jazyk

10.9. - 14.9.2018

Vrhli jsme se do opakování látky předchozího školního roku. Začali jsme číslovkami 1 - 20 a základními matematickými operacemi (+ plus, - minus, = egual) při hře snakes and ladders. Pokračovali jsme procvičováním vazby there is a/ there are ve spojení s předměty (a dinosaur, a boat, a plane, a train, a skateboard, a bike, a ball, a kite), předložkami in / on / under a nábytkem (a wardrobe, a bookcase, a bed, a cupboard, a chair, a table) v podobě kladné věty oznamovací, otázky, záporu a krátkých reakcí Yes / No hledáním rozdílů mezi dvěma obrázky. Např. There is a train under the wardrobe. There isn´t a train on a table. Is there a dinosaur on the bookcase? Yes, there is. No, there isn´t., … Dále jsme se věnovali popisu fyzického vzhledu člověka pomocí protikladných přídavných jmen: young x old, tall x short, thin x fat - např. He is tall. He is young. He is thin. Popisovali jsme oděv: She is wearing a blue T-shirt, white trousers and black trainers., … Tato látka bude příští týden prověřena krátkým testem. Dále jsme komunikovali s cílem procvičit sloveso mít (have got) ve všech druzích vět. I have got a green ball. What colour is your ball? I haven´t got a green ball. Have you got a red ball? Yes, I have. No, I haven´t.


3. 9. - 7. 9. 2018

V úvodní hodině jsme se seznámili s tématy, kterými se budeme zabývat v průběhu školního roku. Pověděli jsme si o organizaci výuky AJ, pomůckách, které budeme potřebovat.