Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

13.1. - 17.1.2020

Pořád se zabýváme tématem Jídlo a určováním času. Napsali jsme v týdnu testy na slovní zásobu 3. lekce a čas, na které jsme se připravovali. Zabývali jsme se i rozdíly mezi českou a ostrovní snídaní:

https://www.youtube.com/watch?v=FXjYU2Ensck.

Talíř s britskou snídaní jsme si zakreslili a popsali do sešitu.


6.1. - 10.1.2020

Vrátili jsme se znovu ke slovní zásobě třetí lekce a formou hry ji opakovali. Vkládali jsme slovíčka do vět a vyjadřovali, co máme a co nemáme rádi (I like / I don´t like). Celý týden se věnujeme převážně hodinám. Ptáme se, kolik je hodin: What time is it? What´s the time, please? Způsob vyjadřování času a čtení údaje o hodinách z ciferníku je popsaný na lístku vlepeném v sešitě a na nákresu s popisem v sešitě. Pracovní čtvrtku s hodinami tam také naleznete. Využívali jsme i video a práci na interaktivní tabuli: 

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo.

Dále jsme pracovali s větami - skládali jsme z různých slovíček celistvé věty - např. apples  doesn´t   He   like   green - He doesn´t like green apples. Vkládali jsme slovíčka do neúplných vět - pracovní sešit str. 20/2. Vše naleznete i na pracovním lístku vlepeném v sešitě.


V příštím týdnu uzavřeme známku z JA. V pondělí si napíšeme test ne slovíčka 3. lekce - pracovní sešit str. 89 (z části i jako doplňovačku např. viz str. 20/2 výše zmíněná). Ve čtvrtek prověříme znalost vyjadřování času krátkým testem. 16.12. - 20.12.2019

Zabývali jsme se tématem Vánoc v podobě vyprávění o způsobu oslav svátku s využitím tématické slovní zásoby a zábavné hry na internetu a hry Kahoot.


9.12.- 13.9.2019

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se jídla a vyjadřovali, co máme a co nemáme rádi, na totéž jsme se ptali svých sousedů. Výuku jsme si zpestřili videi: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

https://www.youtube.com/watch?v=lBx9weADSAs.


I like apples.

Do you like apples?

Yes, I do.

No, I don´t.

I don´t like apples.


Pak jsme se začali zabývat osobami he/she/it  a začali v otázce používat pomocné sloveso does:

https://www.youtube.com/watch?v=QN-0iqTrOxw.


She likes apples.

Does she like apples?

Yes, she does.

No, she doesn´t.

She doesn´tlike apples.


Z posledního videa jsme si vytvořili přehlednou tabulku, co má chlapec a dívka rádi a co neradi. Budeme s ní dále v příštích hodinách pracovat. Slovní zásobu jsme si rozšířili díky tomuto videu o další druhy ovoce.


V rámci domácí přípravy je třeba na znalosti nové slovní zásoby. Stále se vracíme k překladům vět (24), které máme vlepeny v sešitě. 2.12. - 6.12.2019

Pokračovali jsme v postupném opakování látky na velký test - obsah viz níže. Překládali jsme věty obsahově náležející 2. lekci a od vět notoricky známých jsme odvozovali její varianty např. pro různé osoby, různá zájmena, atd. Např. My name is Jane. My mother´s name is Jane. Your friend´s names are Josh and Carl. a podobně.  I´m 11 years old. His mum is 36 yers old. Her friends are 12 years old. a podobně. V pracovním sešitě jsme četli a pracovali s textem na straně 14. Zabývali jsme se také novým tématem 3. lekce - jídlem. Procvičovali jsme slovíčka lekce a trénovali I like, I don´t like, Do you like …? v párech.25.11. - 29.11.2019

Stále se pohybuje v tématu rodina - viz materiály k doplnění a k překladu v sešitě. V sešitě máme nalepeno 24 vět k překladu - věnujeme se jim po částech v každé hodině. Trénovali jsme osobní zájmena s návazným slovesem být a přivlastňovací zájmena - viz tabulka v sešitě. Např. I - I´m - my, you - you are - your, he - he is - his, she - she is - her, … Postupně jsme přidávali nám již známé sloveso have got a has got, srovnávání pomocí 2. stupně přídavných jmen - např. She is two years younger than my aunt. (Je o dva roky mladší než moje teta.) V příštím týdnu pokročíme v opakování látky a ve čtvrtek si napíšeme velký hodinový test z této druhé lekce. Obsah testu:

1. this x these: např. This is a plane. These are bikes.

2. hláskování slov a z vyhláskovaných slov sestavit původní slovo

3. doplňování am / is / are

4. doplňování přivlastňovacích zájmen - my, your, her, his, our, their, ...

5. číslovky 0 - 100

6. slovní zásoba - členové rodiny: aunt, uncle, cousins, ...

7. překlad vět - možno trénovat na překladu v sešitě

8. čtený text s doplněním informací z textu do předepsaných vět


Postupně se učíme slovní zásobu 3. lekce - prosím o domácí přípravu.18.11. - 22.11.2019

Připravili jsme si dialogy na téma naše hudební skupina (rodinné vazby, hra na hudební nástroje, …). Je obdobou textu v učebnici na straně 13. Zabývali jsme se i novou slovní zásobou 3.lekce - pracovní sešit str. 89 - 90 (do pondělí musí být přepsaná v sešitech). Snažíme se skloubit všechny znalosti dohromady a píšeme dopis příteli o sobě a své rodině. První verze je doplňovačka - děti ji mají nalepenou i s českou verzí v sešitech. Navazuje i na text v učebnici na straně 15 - Our world. V rámci domácí přípravy, prosím, procvičujte osobní zájmena s návazným slovesem být a přivlastňovací zájmena - viz tabulka v sešitě. Např. I - I´m - my, you - you are - your, he - he is - his, she - she is - her, ...


11.11. - 15.11.2019

Procvičovali jsme číslovky 0 - 100, a to formou krátkého testu. Četli jsme text o Fortune Family a učili jsme se vyjadřovat, kolik je komu let, dotazovat se na věk a další okolnosti týkající se vztahů. Pracujeme na dialozích, které jsou obdobou textu v učebnici na straně 13 - vymysleli jsme si vlastní skupinu, určili její členy, vazby mezi nimi, vyjádřili, kdo hraje na jaký hudební nástroj, příp. zpívá. Toto je náplní dialogu, který budeme prezentovat v pondělí a následných hodinách zpaměti na známky. Učili jsme se také vyjádřit formou stupňování o kolik let je kdo mladší či starší. Např. My mum is five years older than my aunt Veronika. (Moje maminka je o 5 let starší než moje teta Veronika.), ...


4.11. - 8.11.2019

Slovesa have got a has got se nám prolínají i v další práci a tématech. Znovu jsme se vrátili k nácviku této gramatiky a psali jsme další testík. Procvičovali jsme si číslovky formou kresebného diktátu. V pracovních sešitech máme vyplněna cvičení na str. 11 - 12. Pracovali jsme s první částí textu Fortune family v učebnici na straně 13. Příště text dočteme a budeme tvořit obdobné dialogy. V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte na slovní zásobě, opakujte čísla od 0 - 100 i v písemné podobě.


28.10. - 1.11.2019

Stále se zabýváme slovesem have got a has got. Psali jsme test s touto tématikou, budeme psát v následujícím týdnu opravu. Další prostor v hodině byl věnován preventivnímu programu - výuce život zachraňujících úkonů.


21.10. - 25.10.2019

Procvičovali jsme sloveso have got a has got v jeho různých podobách a různými způsoby. Ve čtvrtek si napíšeme test, který bude obdobou toho, který je vlepený v sešitě. Prosím, procvičujte doma. Zabývali jsme se i číslovkami až do 100: https://www.youtube.com/watch?v=0TgLtF3PMOc.


14.10. - 18.10.2019

Stále se věnujeme slovesu have got / has got videi, popisem obrázků, doplňovačkami, překlady, hrami. Trénovali jsme i zájmena osobní a přivlastňovací - přehledná barevná tabulka je vlepena v sešitě. Pracovali jsme dále s rodinou Simpsonů a formou hry si opakovali slovní zásobu k rodině ve spojení s přivlastňovacími zájmeny her (její) a his (jeho). Psali jsme testík na slovní zásobu 2. lekce.

Ve čtvrtek si napíšeme doplňovačku na have got a has got.7.10. - 11.10.2019

Pracovali jsme s tématem rodina. Opakovali jsme si členy rodiny formou křížovky a písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo. Na dialozích, které byly obdobou textu v učebnici na str. 8 jsme si trénovali slovní zásobu nové lekce a reálné reakce při obdarovávání jiných. Druhou část slovíček ze str. 89 v pracovním sešitě již máme napsanou ve slovnících. Začali jsme se zabývat slovesem mít - have got a has got: https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI v kladné větě, záporné větě a otázce s odpovědí. Gramatiku máme nalepenou v sešitě spolu s pracovním listem. Zabývali jsme se i osobními zájmeny (I, you, he, she, it, we, you they) a otázkami s krátkými odpověďmi typu Yes / No.


30.9. - 4.10.2019

Zabýváme se tématem rodina. Na rodině The Simpsons se učíme pojmenovávat jednotlivé členy obecně (mother, father, parents, grandmother, grandfather, grandparents, uncle, aunt, nephew, niece, cousins, husband, wife, son, daughter). Dopomoci nám k tomu má píseň: https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo. Napsali jsme si slovní zásobu lekce 2 (v pracovním sešitě na str. 89) do sešitů a poslechli si text na str. 8 v učebnici. Pracovali se s přivlastňováním my mother´s father (otec mojí matky), … V pracovním sešitě máme vyplněny str. 3 - 6.

V rámci domácí přípravy je třeba pracovat na slovní zásobě nové lekce a trénovat čtení textu na str. 8 spolu ještě i s hláskováním.