Školská rada

Složení školské rady

Za základní školu:

  • Mgr. Ivana Janásová - janasova@zskunup.cz

  • Mgr. Lucie Kudlová - kudlova@zskunup.cz

Za zřizovatele:

  • Radek Lůčný - lucny@regalsistem.cz

  • Mgr. Karel Machálek, předseda školské rady - karel.machalek@gjak.cz

Z řad rodičů:

  • JUDr. Antonín Blažek - ak.blazek@uh.cz

  • Mgr. Leona Pekárková - Leona.Pekarkova@seznam.cz


Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady při Základní škole, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Školská rada na svém prvním zasedání dne 28. 1. 2015 podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) schválila jednací řád.

Článek 1:
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 školského zákona.

Článek 2:
Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termín schůzí se volí s ohledem na zákonem stanovenou působnost školské rady. Jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván.

Článek 3:
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, zřizovatele školy a ředitele školy.

Článek 4:
Schůze školské rady svolává její předseda, popřípadě člen rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v zákonem vymezeném rozsahu.

Článek 5:
Školská rada jedná podle schváleného programu. V úvodu jednání projednává kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, je-li přizván k jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6:
Školská rada rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7:
O jednání školské rady se pořizuje písemný zápis. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně. Písemné vyhotovení usnesení i zápis z jednání pořizuje člen školské rady a podepisuje předseda a minimálně jeden další člen školské rady. Ostatním členům je zápis zaslán e-mailovou poštou.

Článek 8:
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Článek 9:
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Článek 10:
Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 28. 1. 2015 a tímto dnem nabývá účinnosti.