Proč k nám

Pokud vybíráte školu pro své dítě a patříte k rodičům, pro které je to důležitá volba, věříme, že budete uvažovat právě o té naší škole.

Jsme školou, kde si svůj pocit úspěchu zažije každé dítě.

Jsme školou pro všechny. Školou, kde učitelé i žáci přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají.

Škola s kvalitní výukou

Společnost Scio nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které posouvají české školství dál.

Společnost Scio nás zařadila mezi školy, kde lidé dělají svou práci s nadšením, dokážou formulovat své myšlenky a sdělovat je ostatním.

Výuka orientovaná na dovednosti

Vycházíme ze znalostí, ale za důležitější považujeme dovednosti. Proto od nás všichni rodiče nejméně jednou během školního roku dostávají individuální zprávu, která není zaměřena na známky, ale právě na dovednosti dětí. Sdělujeme například to, zda dítě v jednotlivých předmětech dokáže spolupracovat se spolužáky, uplatnit vlastní nápady, zda umí řešit problémy, jestli dokáže hovořit k věci, dodržuje základní pravidla a povinnosti, má základní pracovní návyky nebo to, zda se umí poučit z vlastních chyb.

Podporujeme především tři výukové oblasti

Cizí jazyky – angličtinu učíme už od první třídy.

Informační technologie – využíváme interaktivní tabuli, tablety, nejmodernější počítačovou učebnu s další interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením, s pomocí počítačů se vyučuje v řadě předmětů.

Sport – naši žáci se pravidelně prosazují v krajském i v celostátním měřítku.

Co na škole oceňují rodiče

Otevřenou komunikaci a informovanost (za oboje získáváme absolutně nejvíc pochval). Styl výuky, kvalitní pedagogický tým, práci třídních učitelů. Vztah k žákům a přístup k nim. Projekty, aktivity (zapojení do řady akcí). Vybavení školy (výrazně se zlepšuje). Nabídku kroužků (počet, pestrost nabídky i snahu reagovat na poptávku). Webové stránky (množství informací, často a pravidelně obměňované stránky).

Zdroj: anketa rodičů, duben 2016.


Bezpečná škola

Snaží se pedagogický sbor školy vytvářet prostředí, ve kterém se mohou děti cítit bezpečně? Nepřímou odpověď poskytli odborníci ze Zlínského kraje. Naši školu opakovaně zařadili mezi ty, které se kvalitně starají o bezpečí dětí ve škole a předcházejí nežádoucím jevům. Ocenění za minimální preventivní program jsme získali dvakrát během tří let.

Spolupracujeme s rodiči

Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.

Jako první škola ve Zlínském kraji jsme získali prestižní značku Rodiče vítáni.

Dostávají ji „školy, které dělají dobré věci a dovedou dobře komunikovat s rodiči svých žáků i s žáky samotnými“.

Rodiče v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole. Desítky rodičů nám pomáhají přímo ve výuce, zapojují se do našeho dlouhodobého projektu Dnes učí rodiče.

Pro rodiče připravujeme od školního roku 2015/2016 takzvané kavárničky. Jedná se o sérii pravidelných a neformálních potkávání s rodiči, motivem jsou vždy různá témata související se vzděláváním a výchovou.

Známky svých dětí mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit i na internetu, využíváme elektronickou žákovskou knížku.

O studijních výsledcích a chování žáka informujeme rodiče během pravidelných konzultací.

Od školního roku 2009/2010 dáváme rodičům dvakrát za rok individuální zprávu, která není zaměřena na známky (ty si mohou podle libosti najít v „klasické nebo elektronické žákovské knížce), ale na dovednosti dětí. Jedná se o souhrnný pohled všech vyučujících, díky kterému rodiče zjistí, co se jejich dítěti daří, popřípadě kde má problémy. Nedáme v tomto případě zprávu o známkách, ale o dovednostech žáků.


Jsme školou, pro kterou je typické velké množství projektů

Projekty jednotlivců, skupin, tříd i celé školy.

Projekty evropské

Jsme zapojeni do mnoha evropských projektů. Díky těmto projektům cestují naši žáci i vyučující po celé Evropě, získávají cenné zkušenosti a často i sebevědomí.

Projekty školní

Podporujeme projektovou výuku. Ve škole realizujeme desítky školních projektů, při nichž propojujeme různé předměty, ale i ročníky. Dětem taková výuka lépe umožňuje pochopit látku v souvislostech.

Chceme, aby se děti cítily ve škole dobře

  • Proto ve škole pracuje žákovský parlament, který se často schází s vedením školy.
  • Proto se jednou za dva měsíce pedagogický sbor schází na společných shromážděních se všemi žáky školy, aby probrali případné problémy.
  • Proto ve škole existuje schránka důvěry.
  • Proto děti v mnoha anketách pravidelně kromě průběhu vzdělávání hodnotí také atmosféru ve škole.
  • Proto děti spolurozhodují o tom, kam škola investuje některé peníze.
  • Proto děti na druhém stupni od školního roku 2011/2012 vždy jednou za rok anonymně hodnotí úroveň jednotlivých vyučovacích hodin.

Podporujeme talentované

Odměňujeme nejlepší žáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Proto u nás běží soutěž IQ STAR. Na základě několika desítek kritérií v osmi určených oblastech (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěžích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spolužáků) získají hodnotné ceny (například počítač, mobilní telefon, příspěvek na zahraniční cestu, na nákup studijní literatury apod.) nejlepší žáci školy. Peníze na koupi těchto cen získá škola od sponzorů. Název IQ Star dali soutěži sami žáci.

Co říká školní inspekce

Příjemná atmosféra při výuce i v celé škole. Aktivní a tvořiví žáci. Učivo podáváno srozumitelně a věcně. Vyučování má přínosný charakter. Škola vhodně využívá vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Škola výborně rozvíjí matematickou, čtenářskou a informační gramotnost.

Zdroj: Inspekční protokol

Jsme fakultní školou

Tento statut získávají školy, kde:

  • Se realizuje kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli.
  • Škola má dobré materiální a technické vybavení.
  • Škola do výuky pravidelně zařazuje různé organizační formy a postupy a uplatňuje nové trendy týkající se vyučovacích metod.
  • Škola má k dispozici a vhodně využívá učebny, které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.

V naší škole učí trojnásobný Zlatý Ámos

Naše vyučující, Mgr. Růžena Hlůšková, vyhrála v soutěži Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Kromě hlavní ceny získala Růžena Hlůšková ještě titul Dětský Amos od dětské poroty a zvítězila také v hlasování o Ámose sympaťáka.

Kroužky

Nabízíme více než třicet školních kroužků, to znamená v průměru víc než jeden kroužek na jednoho pedagoga. Při nabídce kroužků se snažíme vycházet ze zájmu žáků a rodičů, na jejich názor se ptáme v anketách.

Výuka na webu

Na webových stránkách školy najdete každý týden informaci, na čem jednotliví vyučující v konkrétním týdnu s dětmi ve svém předmětu pracovali, jaké mají děti úkoly. K dispozici jsou také některé učební materiály, s nimiž děti ve výuce pracují, u některých vyučujících také ukázky písemných prací, které s dětmi napsali.

Známky na webu

Známky svých dětí můžete kromě obvyklé žákovské knížky zjistit také prostřednictvím internetu. Elektronická žákovská knížka umožňuje mimo jiné zjistit hodnotu jednotlivých známek. K těm se dostanete pomocí jedinečného přístupového hesla. Všechny známky jsou v elektronické žákovské knížce k dispozici nejpozději týden po zkoušení či písemné práci.