Podávání stížností

Informace o vedení ZÁKLADNÍ ŠKOLY KUNOVICE, U PÁLENICE, 1620 

Ředitel školy

Mgr. Marek TVRDOŇ

Datum jmenování do funkce

1.8.2006

Jmenoval

Rada města Kunovice


Jméno pracovníka oprávněného podávat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Jméno

Mgr. Marek TVRDOŇ

Telefon

572 549 221

E-mail

zskunup@zskunup.cz


Jméno pracovníka, který je oprávněný poskytovat informace na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Jméno

Mgr. Marek TVRDOŇ

Telefon

572 549 221

E-mail

zskunup@zskunup.cz


Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

1.Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2.Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy. Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podána ve smyslu tohoto zákona a odkládá se.

3.Ředitel ZŠ posoudí obsah žádosti a:

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli

- poskytne žadateli informace ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti

4.O postupu při poskytnutí informace se pořídí záznam

5.Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Nejdůležitější předpisy

Při výkonu své působnosti se ředitel řídí příslušnými zákony a předpisy. Znění najdete ve Věstníku MŠMT ČR, na webových stránkách www. MSMT.cz . Příslušné školské předpisy a zákony mohou být předloženy k nahlédnutí vždy ve středu od 9:00 do 11:00 v kanceláři školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Účtujeme průměrnou cenu hodinové mzdy pracovníka, který tuto práci vykonal (podle skutečného času vynaloženého na tuto práci) + administrativní náklady spojené s touto prací.