Matematika

4.6. - 8.6.2018

Dokončili jsme goniometrické funkce a uzavřeli toto téma hodinovou písemnou prací, v ní jsme zároveň využívali známé vzorce pro povrch a objem těles. A jsme v kapitole Finanční matematika.

28.5. - 1.6.2018

Goniometrické funkce v tělesech, zároveň i opakování vzorců pro jejich povrch a objem. Těmi tělesy byly různé typy jehlanů a kužel.

21.5. - 25.5.2018

Zvládli jsme jednoduché i složitější příklady na výškový a hloubkový úhel a začali jsme s goniometrickými funkcemi počítat v tělesech - kvádru a jehlanu.

14.5. - 18.5.2018

Procvičovali jsme užití goniometrických funkcí v zadaných rovinných útvarech.

7.5. - 11.5.2018

Řešili jsme goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a v závěru týdne jsme přešli k úlohám složitějším, ve kterých musíme pravoúhlý trojúhelník v útvaru nebo tělese nejdříve najít a goniometrické funkce jsou jen částí celého příkladu.

30.4. - 5.5.2018

Probrali jsme grafy funkcí cos, tg a cotg a procvičili jsme práci s tabulkami pro všechny goniometrické funkce. Pak jsme začali počítat příklady na využití goniometrických funkcí  v pravoúhlém trojúhelníku.

23.4. - 27.4.2018

Procvičili jsme vztahy pro goniometrické funkce v různých trojúhelnících a začali jsme se více zabývat jednotlivými funkcemi. Zvládli jsme práci s tabulkami i graf funkce sin, v tabulkách jsme hledali hodnoty funkce cos.

16.4. - 20.4.2018

Vracíme se k učivu 9. ročníku. Zopakovali jsme všechno, co víme o funkcích, a sestavili si přehled všech funkcí. Na něj jsme navázali funkcemi goniometrickými, zatím jen základními pojmy a vztahy.

9.4. - 13.4.2018

Opakovali jsme učivo a počítali příklady z testů. Všem deváťákům držím pěsti, ať se jim u přijímaček daří :).

2.4. - 6.4.2018

Tématem tohoto týdne byla tělesa - tedy jehlan, kužel a koule. A u každého z nich jeho povrch a objem. U jehlanu a kužele jsme si všímali především pravoúhlých trojúhelníků uvnitř tělesa, ve kterých můžeme pomocí Pythagorovy věty vypočítat chybějící údaj pro dosazení do vzorce.

19.3. - 28.3.2018

Řešili jsme složitější úlohy na podobnost dvou útvarů (především trojúhelníků) a také příklady, které se týkaly dělení úsečky. A počítali jsme příklady, ve kterých využíváme podobnost trojúhelníků v reálném životě.

12.3. - 16.3.2018

Po nepřímé úměrnosti jsme celé funkce zopakovali hodinovou písemnou prací a otevřeli jsme další kapitolu s názvem Podobnost. Víme, kdy jsou dva útvary podobné, známe význam hodnoty poměru podobnosti k. Probrali jsme také věty o podobnosti trojúhelníků.

5.3. - 9.3.2018

Grafickým řešením rovnic jsme dokončili lineární funkce a pak jsme přešli k funkcím nelineárním. Zvládli jsme funkci kvadratickou - vzorec, graf a také ověření, zda zadaný bod leží na grafu této funkce.

26.2 . - 2.3.2018

Po určení vzorce funkce ze zadaného grafu jsme stejný postup využili při zadané tabulce nebo zadaných bodech grafu. Umíme také doplnit neúplný vzorec funkce pomocí jediného zadaného bodu. Dokážeme rozhodnout, zda daný bod leží na grafu funkce, a zvládneme vypočítat průsečíky grafu s osami.

Slíbené výsledky:

a) y = x;   b) y = x + 3 ;   c) y = x - 2 ;   d) y = 2x ;   e) y = - 2x  ;   f) y = 2 ;   g) y = 3x + 3;   h) y = -2x + 2;   i) y = 3x - 3 ;   j) y = -2x - 2;   k) y = 1/4 x - 1;   l) y = -2/3 x - 2

12.2. - 16.2.2018

Poznali jsme funkce rostoucí a klesající a rýsovali a načrtávali jsme jejich grafy. Probrali jsme přímou úměrnost a konstantní funkci i s jejich vzorci, využívali jsme i se vzorec pro obecnou lineární funkci. A naučili jsme se, jak postupovat, když ze zadaného grafu máme zjistit vzorec této funkce.

5.2. - 9.2.2018

Pracovali jsme s předpisem, tabulkou i grafem funkce. Podle tabulky nebo grafu umíme rozhodnout, zda se vůbec o funkci jedná. V případě, že ano, umíme z tabulky a také z grafu určit i zapsat definiční obor i obor hodnot zadané funkce.

29.1. - 1.2.2018

Uzavřeli jsme kapitolu o soustavách rovnic a přešli k funkcím. V úvodní hodině jsme se seznámili s její definicí a probrali jsme, jak může být funkce zadána. A také jsme pracovali s pojmy, které souvisí s grafem a pravoúhlou soustavou souřadnic.

22.1. - 26.1.2018

Celý týden jsme počítali úlohy o pohybu, které vedou na soustavu rovnic. Řešili jsme oba typy úloh, tedy pohyb vozidel proti sobě i pohyb stejným směrem.

15.1. - 19.1.2018

Důkladně jsme procvičili směsi a také slovní úlohy o smíchávání roztoků, pak jsme přešli k úlohám o pohybu. V závěru týdne jsme psali hodinovou písemnou práci na řešení soustav rovnic a slovní úlohy, které na soustavu rovnic vedou. 

8.1. - 12.1.2017

Celý týden jsme věnovali slovním úlohám, které se mají řešit soustavou rovnic. A nejtěžší v těchto úlohách bylo právě sestavení rovnic. V poslední hodině jsme přešli k úlohám o směsích, nové jsou pro nás hlavně příklady o smíchávání roztoků o různých koncentracích.

11.12. - 22.12.2017

Probíráme soustavy rovnic. Naučili jsme se ověřit správnost výsledku zkouškou, zvládli jsme metodu dosazovací i metodu sčítací.

4.12. - 8.12.2017

Ve dvou hodinách tohoto týdne jsme dokončili rovnice s neznámou ve jmenovateli a přešli ke slovním úlohám, které na tyto rovnice vedou.

27.11. - 1.12.2017

Máme za sebou písemnou práci i shrnutí a uzavření celé kapitoly pomocí těžkých složených lomených výrazů. A lomené výrazy jsme použili i v rovnicích s neznámou ve jmenovateli. Probrali jsme všechny typy rovnic - tedy s jedním kořenem, s nekonečně mnoha kořeny i rovnice, které nemají řešení. A všechno s ohledem na podmínky!

20.11. - 24.11.2017

Dělili jsme lomené výrazy, zvládli jsme složený lomený výraz. V příkladech na pořadí početních operací  jsme stále opakovali a procvičovali vše, co s lomenými výrazy umíme. A v pondělí nás čeká hodinová písemná práce.

13.11. - 16.11.2017

Ještě jsme procvičili sčítání a odčítání lomených výrazů a pak jsme přešli k jejich násobení. V poslední hodině jsme na základě počítání se zlomky odvodili, jak budeme lomené výrazy dělit - s tím souvisí  i pojem převrácený lomený výraz.

6.11. - 10.11.2017

Ke sčítání a odčítání lomených výrazů jsme přidali i příklady na opakování učiva.

30.10. - 3.11.2017

Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání lomených výrazů.

16.10. - 25.10.2017

Máme za sebou prověrky na krácení a rozšiřování lomených výrazů, pak jsme začali s jejich sčítáním. Lomené výrazy se stejným jmenovatelem byly snadné, podstatně náročnější už byly příklady s různými jmenovateli. Při výpočtech využíváme znalost vzorců pro mnohočleny i vytýkání před závorku, podmínky už zvládáme zpaměti. Po procvičení sčítání jsme přešli k odčítání lomených výrazů, tam si musíme dávat pozor na záporné znaménko před závorkou.

9.10. - 13.10.2017

Písemně jsme ověřili, že umíme stanovit podmínky, za kterých mají zadané výrazy smysl. A následovalo krácení lomených výrazů, v závěru týdne i jejich rozšiřování. U obou těchto postupů samozřejmě zapisujeme také podmínky, jen si musíme pohlídat, abychom některou nevynechali.

2.10. - 6.10.2017

Pracovali jsme s lomenými výrazy - určovali jsme, kdy mají a nemají smysl, hledali jsme, pro jakou hodnotu jsou rovny nule. A pořád jsme počítali jejich hodnotu při zadané proměnné. V závěru už jsme jen zapisovali podmínky, kdy mají výrazy smysl, protože postup jde často zvládnout zpaměti.

25.9. - 29.9.2017

Na minulý týden jsme navázali rovnicemi, jejichž pravá strana je rovna nule. Abychom si s nimi dokázali poradit, je dobré mít na levé straně součin. Tam, kde nebyl, jsme pomocí vzorce součin získali. Pak jsme z rovnic změnou znaménka získali nerovnice a v závěru týdne jsme se poprvé setkali s pojmem lomený výraz - umíme vypočítat jeho hodnotu.

18.9. - 22.9.2017

Ještě jsme procvičovali vzorce z minulého týdne a pak jsme přešli k rovnicím. Ale vzorce neopouštíme - v prověrkách se k nim budeme stále vracet :)

4.9. - 15.9.2017

První kapitola deváté třídy s názvem Lomené výrazy začíná opakováním učiva 8. ročníku - mocnin a mnohočlenů a početními operacemi s nimi. U mnohočlenů jsme zvládli i vytýkání před závorku a vzorce A- B2, (A + B)2 , (A - B)2 .