Matematika

15.1. - 19.1.2018

Důkladně jsme procvičili směsi a také slovní úlohy o smíchávání roztoků, pak jsme přešli k úlohám o pohybu. V závěru týdne jsme psali hodinovou písemnou práci na řešení soustav rovnic a slovní úlohy, které na soustavu rovnic vedou. 

8.1. - 12.1.2017

Celý týden jsme věnovali slovním úlohám, které se mají řešit soustavou rovnic. A nejtěžší v těchto úlohách bylo právě sestavení rovnic. V poslední hodině jsme přešli k úlohám o směsích, nové jsou pro nás hlavně příklady o smíchávání roztoků o různých koncentracích.

1.1. - 5.1.2018

Jsme stále u soustav rovnic, tentokrát jsme se zaměřili na počet řešení. Poznáme, kdy soustava nemá žádné řešení, umíme správně stanovit uspořádanou dvojici v případě, kdy řešení je nekonečně mnoho. Řešili jsme i soustavy, kde byly rovnice s neznámou ve jmenovateli.

11.12. - 22.12.2017

Probíráme soustavy rovnic. Naučili jsme se ověřit správnost výsledku zkouškou, zvládli jsme metodu dosazovací i metodu sčítací.

4.12. - 8.12.2017

Ve dvou hodinách tohoto týdne jsme dokončili rovnice s neznámou ve jmenovateli a přešli ke slovním úlohám, které na tyto rovnice vedou.

27.11. - 1.12.2017

Máme za sebou písemnou práci i shrnutí a uzavření celé kapitoly pomocí těžkých složených lomených výrazů. A lomené výrazy jsme použili i v rovnicích s neznámou ve jmenovateli. Probrali jsme všechny typy rovnic - tedy s jedním kořenem, s nekonečně mnoha kořeny i rovnice, které nemají řešení. A všechno s ohledem na podmínky!

20.11. - 24.11.2017

Dělili jsme lomené výrazy, zvládli jsme složený lomený výraz. V příkladech na pořadí početních operací  jsme stále opakovali a procvičovali vše, co s lomenými výrazy umíme. A v pondělí nás čeká hodinová písemná práce.

13.11. - 16.11.2017

Ještě jsme procvičili sčítání a odčítání lomených výrazů a pak jsme přešli k jejich násobení. V poslední hodině jsme na základě počítání se zlomky odvodili, jak budeme lomené výrazy dělit - s tím souvisí  i pojem převrácený lomený výraz.

6.11. - 10.11.2017

Ke sčítání a odčítání lomených výrazů jsme přidali i příklady na opakování učiva.

30.10. - 3.11.2017

Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání lomených výrazů.

16.10. - 25.10.2017

Máme za sebou prověrky na krácení a rozšiřování lomených výrazů, pak jsme začali s jejich sčítáním. Lomené výrazy se stejným jmenovatelem byly snadné, podstatně náročnější už byly příklady s různými jmenovateli. Při výpočtech využíváme znalost vzorců pro mnohočleny i vytýkání před závorku, podmínky už zvládáme zpaměti. Po procvičení sčítání jsme přešli k odčítání lomených výrazů, tam si musíme dávat pozor na záporné znaménko před závorkou.

9.10. - 13.10.2017

Písemně jsme ověřili, že umíme stanovit podmínky, za kterých mají zadané výrazy smysl. A následovalo krácení lomených výrazů, v závěru týdne i jejich rozšiřování. U obou těchto postupů samozřejmě zapisujeme také podmínky, jen si musíme pohlídat, abychom některou nevynechali.

2.10. - 6.10.2017

Pracovali jsme s lomenými výrazy - určovali jsme, kdy mají a nemají smysl, hledali jsme, pro jakou hodnotu jsou rovny nule. A pořád jsme počítali jejich hodnotu při zadané proměnné. V závěru už jsme jen zapisovali podmínky, kdy mají výrazy smysl, protože postup jde často zvládnout zpaměti.

25.9. - 29.9.2017

Na minulý týden jsme navázali rovnicemi, jejichž pravá strana je rovna nule. Abychom si s nimi dokázali poradit, je dobré mít na levé straně součin. Tam, kde nebyl, jsme pomocí vzorce součin získali. Pak jsme z rovnic změnou znaménka získali nerovnice a v závěru týdne jsme se poprvé setkali s pojmem lomený výraz - umíme vypočítat jeho hodnotu.

18.9. - 22.9.2017

Ještě jsme procvičovali vzorce z minulého týdne a pak jsme přešli k rovnicím. Ale vzorce neopouštíme - v prověrkách se k nim budeme stále vracet :)

4.9. - 15.9.2017

První kapitola deváté třídy s názvem Lomené výrazy začíná opakováním učiva 8. ročníku - mocnin a mnohočlenů a početními operacemi s nimi. U mnohočlenů jsme zvládli i vytýkání před závorku a vzorce A- B2, (A + B)2 , (A - B)2 .