Matematika

10. 6. - 14. 6. 2019

Opakování učiva 9. ročníku.

3. 6. - 7. 6. 2019

Motivační tříminutovky.

27. 5. - 31. 5. 2019

Goniometrické funkce - funkce sinus, kosinus, tangens, cotangens.

20. 5. - 24. 5. 2019

Goniometrické funkce - funkce sinus, kosinus, tangens, cotangens.

13. 5. - 16. 5. 2019

Goniometrické funkce - funkce sinus, kosinus.

6. 5. - 10. 5. 2019

Goniometrické funkce - funkce sinus.

29. 4. - 3. 5. 2019

Goniometrické funkce - funkce sinus.

22. 4. - 26. 4. 2019

Rozbor přijímacích zkoušek, diskuze se žáky na toto téma.

15. 4. - 19. 4. 2019

Rozbor přijímacích zkoušek, diskuze se žáky na toto téma.

8. – 4. – 12. 4. 2019

Příprava na přijímací zkoušky.

1. 4. - 5. 4. 2019

Příprava na přijímací zkoušky.

25. 3. - 29. 3. 2019

Příprava na přijímací zkoušky.

18. 3. - 22. 3. 2019

Příprava na přijímací zkoušky.

11. 3. - 15. 3. 2019

Příprava na přijímací zkoušky, povrch a objem jehlanu, kužele.

4. 3.  8. 3. 2019

Příprava na přijímací zkoušky, povrch a objem jehlanu, kužele.

18. 2. - 22. 2. 2019

Seznámili jsme se s konstrukcí jehlanu a s rýsováním jeho sítě. Umíne dané těleso popsat a známe vzorce pro výpočet povrchu a objemu tohoto tělesa. Propočítavali jsme další sady přijímačkových testů.

Krásné prázdniny všem :)!!!

11. 2. - 15. 2. 2019

Procvičovali jsme věty o podobnosti trojúhelníků (sss, sus, uu). A dále se věnovali užití podobnosti v praxi, konkrétně změna délky úsečky (zvětšení, zmenšení), rozdělení úsečky v daném poměru, rozdělení délky úsečky např. na tři shodné části. Podobnost jsme dále řešili ve slovních úlohách z praxe.

Část hodin jsme věnovali únorovému přijímačkovému testu z roku 2019.

4. 2. - 8. 2. 2019

Hlavní náplňí hodin byla podobnost, konkrétně jednotlivé věty o podobnosti trojúhelníků (sss, sus, uu). Věnovali jsme se také řešení příkladů z přijímacího řízení.

28. 1. - 1. 2. 2019

Seznámili jsme se pojmem podobnosti geometrických útvarů. Rozumíme, co pojem podobnost znamená a umíme vypočítat poměr podobnosti.

21. 1. - 25. 1. 2019

Celý týden jsme se věnovali dvěma testům z matematiky z přijímacího řízení.

14.1. - 18.1.2019

Krátce bylo opakováno učivo funkce, většinu týdne jsme věnovali loňskému testu z matematiky z přijímacího řízení (2. kolo). 

7. 1. - 11. 1. 2019

Celý týden jsme procvičovali kapitolu funkci. Rozlišovali jsme přímou úměrnost, ostatní lineární funkce a funkci konstantní. Nově jsme se naučili sestrojit graf funkce kvadratické a racionální lomené funkce (nepřímé úměrnosti). Zvládáme také vyřešit soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých graficky.

3. 1. - 4. 1. 2019

Umíme rozpoznat z grafu i tabulky, co je a co není funkce. Známe pojmy, které souvisejí s tímto pojmem, tzn. rozumíme definičnímu oboru funkce, oboru hodnot funkce a dále umíme rozpoznat, zda se jedná o funkci rostoucí nebo klesající. Zvládáme sestrojit graf funkce, tak jako vypočítat rovnici funkce.

10. 12. - 21. 12. 2018

Napsali jsme souhrnné opakování. Tato písemná práce byla soustředěna na rovnice s neznámou ve jmenovateli a také na řešení soustav rovnic o dvou neznámých. Nově jsme se seznámili s pojmem funkce.

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračovali jsme v řešení soustavy dvou rovnice o dvou neznámých metodou dosazovací i metodou sčítací. Zaměřili jsme se také na slovní úlohy na toto téma.

26. 11. - 30. 11. 2018

Řešili jsme soustavy dvou rovnice o dvou neznámých metodou dosazovací i metodou sčítací. Zaměřili jsme se také na slovní úlohy na toto téma.

19. 11. - 23. 11. 2018

Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Řešili jsme soustavy dvou rovnice o dvou neznámých metodou dosazovací i metodou sčítací.

12. 11. - 16. 11. 2018

Počítali jsme lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Připravovali jsme se na Scio testy, které jsme si napsali v pátek.

5. 11. - 9. 11. 2018

Procvičovali jsme početní operace s lomenými výrazy a sami si přišli na pravidla pro počítání složeného lomeného výrazu. Nově jsme se seznámili s lineárními rovnicemi s neznámou ve jmenovateli.

29.10. - 2.11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání lomených výrazů.

22.10.- 26.10.2018

V tomto týdnu jsme si vysvětlili a procvičili další operace s lomenými výrazy: rozšiřování a sčítání. Při sčítání a odčítání LV musíme uplatnit všechny znalosti o výrazech. Nezapomeňte si propočítat minimálně 4 další LV z pracovního listu.

15. 10. - 19. 10. 2018

Celý týden jsme věnovali pozornost lomeným výrazům a určovali platnosti podmínek lomeného výrazu.

8.10. - 12.10. 2018

Po celý týden jsme upevňovali a zdokonalovali své znalosti spojené s lomenými výrazy a určováním platnosti podmínek lomeného výrazu.

1.10. - 5. 10. 2018

I nadále jsme procvičovali vytýkání, rozklad na součin pomocí vzorců a tyto znalosti uplatňovali při řešení lineárních rovnic. Seznámili jsme se novým učivem, kterým jsou lomenné výrazy. Naučili jsme se určovat podmínky platnosti lomenných výrazů a lomenné výrazy zkracovat.

24. 9. - 27. 9. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení výrazů. Připomněli jsme vytýkání, rozklad na součin pomocí vzorců a všechny své znalosti jsme uplatnili při výpočtu  lineárních rovnic.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičovali jsme přednost matematických operací. Dále sčítání, odčítání, násobení algebraických výrazů. Dosazení hodnoty do algebraického výrazu a následný výpočet výrazu číselného. Připoměli jsme si postup řešení lineárních rovnic.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s celými čísly. Uvědomovali jsme si přednost matematických operací. Dále jsme opakovali druhou mocninu a odmocninu v číselných výrazech.