Matematika

10.-14.6.2019

Opakování, test 11.6.

Základy statistiky - grafy a orientace v nich, statistické pojmy (znak, jednotka, soubor...)

3.-7.6.2019

Konstrukce lichoběžníků. Opakování k závěrečnému testu, který se bude psát 11.6.

27.-31.5.2019

Konstrukce lichoběžníků (pojmy rovnoramenný a pravoúhlý lichoběžník, základna, ramena, výška a úhlopříčky).

Procvičování rozboru + postupu konstrukce + konstrukce. Opakování rýsování úhlů (pojmy ostrý, tupý, pravý).

20.-24.5.2019

Čtyřúhelníky. Konstrukce rovnoběžníků (kosočtvereců a kosodélníků).

Rozbor + postup konstrukce + opakování rýsování rovnoběžek.

!!!V pondělí 27.5. test na rýsování rovnoběžníku!!!

13.-17.5.2019

Objem válce.

!!! V pondělí 20.5. test - objem válce, převody jednotek délky a objemu.

Od pondělí budeme opět rýsovat - doneste si kružítko, pravítko, úhloměr, tužku.

6.-10.5.2019

Válec - pojmy jako podstava, plášť, síť, poloměr a výška.

Rýsování sítě válce. Výpočet povrchu válce.

!!! V pondělí 13.5. test na válec - pojmy, povrch.

29.4.-3.5.2019

Obvod a obsah útvarů složených ze čtverců, čtvrtkruhů, čtverců s výřezem.

22.-26.4.2019

Obvod a obsah kruhu, délka kružnice + využití vzorců.

15.-17.4.2019

Vzájemná poloha dvou kružnic - opakování, konstrukční úlohy.

Thaletova věta a její využití při konstrukci pravoúhlého trojúhelníku a tečny.

8.-12.4.2019

Geometrie - vzájemná poloha kružnic (termíny jako středná, soustředné kružnice, vnější/vnitřní dotyk; vztahy mezi poloměry kružnic a střednou), konstrukční úlohy.

12.4. test - vzájemná poloha kružnic

1.-5.4.2019

Dokončení slovních úloh řešených rovnicemi.

Geometrie - kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky a další termíny jako průměr, poloměr, tětiva.

25.-29.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - úlohy s procenty, společná práce.

Opakování, shrnutí - pokračování v pondělí, v úterý 2.4. souhrnný test !!!

18.-22.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - úlohy o pohybu

11.-15.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - směsi, výběr varianty.

V pondělí bude na tyto úlohy test.

4.-8.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - výpočet obvodu, obsahu; vyjádření neznámé ze vzorce

18.2. - 22.2.2019

Pustili jsme se do slovních úloh řešených rovnicemi, učili jsme se, jak ze zadání sestavit rovnici. A víme, jaký je rozdíl mezi zkouškou rovnice a zkouškou slovní úlohy. Užijte si prázdnin!

11.2. - 15.2.2019

Rovnice se zlomky i s desetinnými čísly, se závorkami, s nekonečným počtem řešení, se dvěma kořeny, i ty, které řešení nemají.

4.2. - 8.2.2019

Celý týden byl věnován rovnicím - po zadání se závorkami přišly na řadu rovnice se zlomky.

28.1. - 31.1.2019

Řešíme rovnice i se zkouškami, v tomto týdnu jsme se věnovali rovnicím se závorkami.

21.1. - 25.1.2019

Po rozboru písemné práce na mnohočleny jsme přešli k nové velké kapitole, seznámili jsme se s rovnicemi. Ty jednoduché umíme vyřešit, správnost řešení dokážeme ověřit zkouškou. Víme, co to je ekvivalentní úprava rovnice a umíme ji při řešení rovnice využít.

14.1. - 18.1.2018

Dokončili jsme využití vzorců (A+B)2, (A-B)a A2 - B2 a také poslední operaci s mnohočleny, kterou bylo dělení jednočlenů.

3.1. - 11.1.2018

Pořád počítáme s mnohočleny, stále procvičujeme vše, co umíme.

10.12. - 21.12.2018

Procvičovali jsme složitější příklady, ve kterých jsme mnohočleny sčítali, odčítali i násobili. A přešli jsme k převádění mnohočlenů na součin - zatím jsme se naučili vytýkat před závorku. A pokud chceme vytknout celou závorku, dokážeme upravit znaménka, pokud v daných závorkách jsou přesně opačná.

3.12. - 7.12.2018

Násobili jsme - nejprve jednočleny navzájem, pak mnohočlen jednočlenem a nakonec mnohočlen mnohočlenem. A stále se vracíme ke sčítání i odčítání mnohočlenů.

26.11. - 30.11.2018

Pokračujeme ve výrazech s proměnnou. Seznámili jsme se s mnohočeny, umíme určit počet jejich členů. Dokážeme jen sečíst i odečíst, přišli jsme na to, jakou roli hraje znaménko mínus před závorkou. A víme, ve které části výpočtu je výhodné určit hodnotu zadaného výrazu.

19.11. - 23.11.2018

Počítali jsme číselné výrazy s procvičováním pořadí početních výkonů a přešli jsme k výrazům s proměnnou, umíme vypočítat jejich hodnotu.

12.11. - 16.11.2018

Věnovali jsme se pravidlům pro počítání s mocninami, po jejich postupném vyvození jsme je procvičovali v příkladech.

5.11. - 9.11.2018

Probírali jsme mocniny s přirozeným mocnitelem, rozvinutý zápis čísla s využitím mocnin čísla 10 a také zápis čísla ve tvaru a .10n. Také jsme řešili výpočty s mocninami, zatím jen součet a rozdíl.

22.10. - 2.11.2018

Ještě jsme procvičovali Pythagorovu větu v rovině a řešili jsme obrácenou Pythagorovu větu. A víme, jak je důležité složitý příklad rozdělit na dílčí kroky a pak vše řešit postupně. Po příkladech na Pythagorovu větu v prostoru jsme tuto kapitolu ukončili hodinovou písemnou prací.

15.10. - 19.10.2018

Řešili jsme Pythagorovu větu a její využití v rovině.

8.10. - 12.10.2018

Ještě jsme se vrátili k příkladům s druhými mocninami i odmocninami, nově jsme si sestavili pořadí početních výkonů. Všechny postupy, které umíme z posledních hodin, jsme použili pro odvození pravidel a postupů pro určení třetí mocniny a odmocniny. V závěru týdne jsme si vyvodili Pythagorovu větu.

1.10. - 5.10.2018

Známe pojem čtvercová čísla, počítali jsme druhou odmocninu zpaměti. Důkladně jsme procvičili práci s tabulkami a vše jsme shrnuli ve složitějších příkladech, ve kterých se vyskytly druhé mocniny i odmocniny.

24.9. - 27.9.2018

Zvládli jsme druhou mocninu zpaměti i z tabulek, umíme si poradit i s čísly, která jsou mimo rozsah tabulek. Přešli jsme k druhé odmocnině a víme, jaká je vazba mezi druhou mocninou a druhou odmocninou.

17.9. - 21.9.2018

Dokončili jsme opakování geometrie a jsme u nového učiva, probíráme druhou mocninu. Umíme ji vypočítat a víme, jakou roli hraje v jejím zápisu závorka nebo zlomková čára. Mocniny do 152 umíme zpaměti.

3.9. - 14.9.2018

Zatím opakujeme učivo z minulého ročníku - trojúhelníky, čtyřúhelníky (obvod, obsah a konstrukce) a hranoly .