Matematika

18.-22.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - úlohy o pohybu

11.-15.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - směsi, výběr varianty.

V pondělí bude na tyto úlohy test.

4.-8.3.2019

Slovní úlohy řešené rovnicemi - výpočet obvodu, obsahu; vyjádření neznámé ze vzorce

18.2. - 22.2.2019

Pustili jsme se do slovních úloh řešených rovnicemi, učili jsme se, jak ze zadání sestavit rovnici. A víme, jaký je rozdíl mezi zkouškou rovnice a zkouškou slovní úlohy. Užijte si prázdnin!

11.2. - 15.2.2019

Rovnice se zlomky i s desetinnými čísly, se závorkami, s nekonečným počtem řešení, se dvěma kořeny, i ty, které řešení nemají.

4.2. - 8.2.2019

Celý týden byl věnován rovnicím - po zadání se závorkami přišly na řadu rovnice se zlomky.

28.1. - 31.1.2019

Řešíme rovnice i se zkouškami, v tomto týdnu jsme se věnovali rovnicím se závorkami.

21.1. - 25.1.2019

Po rozboru písemné práce na mnohočleny jsme přešli k nové velké kapitole, seznámili jsme se s rovnicemi. Ty jednoduché umíme vyřešit, správnost řešení dokážeme ověřit zkouškou. Víme, co to je ekvivalentní úprava rovnice a umíme ji při řešení rovnice využít.

14.1. - 18.1.2018

Dokončili jsme využití vzorců (A+B)2, (A-B)a A2 - B2 a také poslední operaci s mnohočleny, kterou bylo dělení jednočlenů.

3.1. - 11.1.2018

Pořád počítáme s mnohočleny, stále procvičujeme vše, co umíme.

10.12. - 21.12.2018

Procvičovali jsme složitější příklady, ve kterých jsme mnohočleny sčítali, odčítali i násobili. A přešli jsme k převádění mnohočlenů na součin - zatím jsme se naučili vytýkat před závorku. A pokud chceme vytknout celou závorku, dokážeme upravit znaménka, pokud v daných závorkách jsou přesně opačná.

3.12. - 7.12.2018

Násobili jsme - nejprve jednočleny navzájem, pak mnohočlen jednočlenem a nakonec mnohočlen mnohočlenem. A stále se vracíme ke sčítání i odčítání mnohočlenů.

26.11. - 30.11.2018

Pokračujeme ve výrazech s proměnnou. Seznámili jsme se s mnohočeny, umíme určit počet jejich členů. Dokážeme jen sečíst i odečíst, přišli jsme na to, jakou roli hraje znaménko mínus před závorkou. A víme, ve které části výpočtu je výhodné určit hodnotu zadaného výrazu.

19.11. - 23.11.2018

Počítali jsme číselné výrazy s procvičováním pořadí početních výkonů a přešli jsme k výrazům s proměnnou, umíme vypočítat jejich hodnotu.

12.11. - 16.11.2018

Věnovali jsme se pravidlům pro počítání s mocninami, po jejich postupném vyvození jsme je procvičovali v příkladech.

5.11. - 9.11.2018

Probírali jsme mocniny s přirozeným mocnitelem, rozvinutý zápis čísla s využitím mocnin čísla 10 a také zápis čísla ve tvaru a .10n. Také jsme řešili výpočty s mocninami, zatím jen součet a rozdíl.

22.10. - 2.11.2018

Ještě jsme procvičovali Pythagorovu větu v rovině a řešili jsme obrácenou Pythagorovu větu. A víme, jak je důležité složitý příklad rozdělit na dílčí kroky a pak vše řešit postupně. Po příkladech na Pythagorovu větu v prostoru jsme tuto kapitolu ukončili hodinovou písemnou prací.

15.10. - 19.10.2018

Řešili jsme Pythagorovu větu a její využití v rovině.

8.10. - 12.10.2018

Ještě jsme se vrátili k příkladům s druhými mocninami i odmocninami, nově jsme si sestavili pořadí početních výkonů. Všechny postupy, které umíme z posledních hodin, jsme použili pro odvození pravidel a postupů pro určení třetí mocniny a odmocniny. V závěru týdne jsme si vyvodili Pythagorovu větu.

1.10. - 5.10.2018

Známe pojem čtvercová čísla, počítali jsme druhou odmocninu zpaměti. Důkladně jsme procvičili práci s tabulkami a vše jsme shrnuli ve složitějších příkladech, ve kterých se vyskytly druhé mocniny i odmocniny.

24.9. - 27.9.2018

Zvládli jsme druhou mocninu zpaměti i z tabulek, umíme si poradit i s čísly, která jsou mimo rozsah tabulek. Přešli jsme k druhé odmocnině a víme, jaká je vazba mezi druhou mocninou a druhou odmocninou.

17.9. - 21.9.2018

Dokončili jsme opakování geometrie a jsme u nového učiva, probíráme druhou mocninu. Umíme ji vypočítat a víme, jakou roli hraje v jejím zápisu závorka nebo zlomková čára. Mocniny do 152 umíme zpaměti.

3.9. - 14.9.2018

Zatím opakujeme učivo z minulého ročníku - trojúhelníky, čtyřúhelníky (obvod, obsah a konstrukce) a hranoly .