Matematika

11. 6. - 15. 6. 2018

Obvod, obsah lichoběžníku a jeho konstrukce. Opakování učiva 8. ročníku.

4. 6. - 8. 6. 2018

Konstrukce trojúhelníku dle věty sss, sus, usu a Thaletovy kružnice. Dále konstrukce rovnoběžníku a lichoběžníku. Obvod a obsah lichoběžníku.

28. 5. - 1. 6. 2018

Celý týden jsme procvičovali výpočty související s válcem. Věnovali jsme se také geometrii a procvičovali jsme konstrukci trojúhelníku podle věty sss, sus, usu + konstrukci pravoúhlého trojúhelníku. Připomněli jsme si také konstrukce čtyřúhelníků. V pátek jsme si napsali souhrnné opakování za druhé pololetí tohoto školního roku.

21. 5. - 24. 5. 2018

Povrch a objem válce, výpočet neznámé dosazenmí do vzorce. Dále jsme si připomněli konstrukci trojúhelníku podle věty sss, sus, usu a nově konstrukci pravoúhlého trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice.

Pracovní sešit str. 198 - 208, 178 - 179 A1/A2.

Termín hodinové písemné práce - pátek - 1. 6. 2018.

14. 5. - 18. 5. 2018

Procvičovali jsme výpočet obsahu a obvodu kruhu, délku kružnice a výpočtu neznámé ze vzorce. Seznámili jsme se s novým prostorovým tělesem. Už víme a dobře známe, jak vypadá válec. Procvičovali jsme výpočet povrchu válce a objemu válce.

7. 5. - 11. 5. 2018

Rozumíme pojmům vnější dotyk kružnic, vnitřní dotyk kružnic a středná kružnic. Odvodili jsme si Ludolfovo číslo (pí) a využívali jsme vzorce pro výpočet obvodu kruhu a délky kružnice.

30. 4. - 4. 5. 2018

Procvičovali jsme slovní úlohy všech typů. Nově jsme se zaměřili na učivo týkající se kružnice a kruhu. Známe pojmy kružnice, kruh, poloměr, průměr, sečna, tečna, tětiva a víme, co znamená, že jsou kružnice soustředné.

23. 4. - 27. 4. 2018

Zaměřili jsme na slovní úlohy o pohybu. Po celý týden jsme opakovali všechyn druhy slovních úloh (koláčového typu, směsi, roztoky, společná práce a pohyb). Žáci byli moc šikovní. 

19. 4. - 20. 4. 2018

Slovní úlohy na směsi, roztoky a společnou práci. Vyjádření neznámé ze vzorce, pracovní sešit str. 159-162.

9. 4. - 13. 4. 2018

Celý týden jsme věnovali porozumění textu a procvičování slovních úloh na směsi a roztoky. Velkou výhodou těchto úloh je jasně daný postup (schéma), do kterého jen doplňujeme dle zadání. Žáci byli šikovní.

3. 4. - 6. 4. 2018

Celý týden jsme věnovali porozumění textu a řešení slovních úloh pomocí rovnice. Pracovní sešit do str. 166.

19. 3. - 28. 3. 2018

Procvičovali jsme řešení rovnic, správnost ověření zkouškou a snažíme se porozumět textu v rámci slovních úloh, které řešíme taktéž pomocí rovnice.

12. 3. - 16. 3. 2018

Procvičovali jsme řešení složitějších rovnic. Trénovali jsme porozumění textu slovních úloh a jejich řešení pomocí lineárních rovnic. V pátek si všichni žíci napsali matematického klokona.

5. 3. - 9. 3. 2018

Celý týden jsme věnovali řešení složitějších lineárních rovnic a ověření správnosti výpočtu dosazením kořenene do rovnice. Trénovali jsme porozumění textu slovních úloh a jejich řešení pomocí lineárních rovnic. Vyzkoušeli jsme si část výpočtu přijímacích zkoušech a zápis do záznamového archu.

26. 2. - 2. 3. 2018

Výpočet rovnic se zlomky + složitějších rovnic. Dále jsme se naučili vypočítat jednoduché slovní úlohy pomocí rovnice. Pracovní sešit do strany 147.

12. 2. - 16. 2. 2018

Procvičovali jsme výpočet lineárních rovnic, rovnic se závorkami, rovnic s mnohočleny, rovnic se zlomky + ověření správnosti. Dále jednoduché slovní úlohy na toto téma. Pracovní sešit do str. 142.

5. 2. - 9. 2. 2018

Výpočet rovnic a ověření správnosti výsledku pomocí zkoušky. Pracovní sešit do strany 140 + spousty příkladů máme ve svých sešitech.

29. 1. - 1. 2. 2018

Procvičovali jsme počítání rovnic a ověření správnosti výsledku pomocí zkoušky.

22. 1. - 26. 1. 2018

Ověřujeme zkouškou (dosazením), zda je nebo není daná hodnota kořenem rovnice. Vysvětlili jsme si, co jsou to ekvivalezní úpravy rovnice, a jak je využíváme. Počítali jsme jednodušší rovnice. Pracovní sešit str. 134 - 138.

15.1. - 19.1.2018

Ještě jsme se vrátili ke vzorcům a k vytýkání a pak jsme přešli k nové kapitole o rovnicích. Rozeznáme levou a pravou stranu rovnice a umíme ověřit zkouškou, zda daná hodnota neznámé je nebo není kořenem (řešením) rovnice.

8. 1. - 12. 1. 2018

Procvičovali jsme užití vzorců (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ; (a - b)2 = a2 - 2ab + b2; a2 - b2 = (a + b)(a - b). Dále jsme procvičovali vytýkání. Pracovní sešit do strany 133.

3. 1. - 5. 1. 2018

Procvičujeme sčítání, odčítání, násobení, dělení a vytýkání celistvých výrazů. Vysvětlili jsme si a umíme použít vzorce (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ; (a - b)2 = a2 - 2ab + b2. Počítali jsme přijímačkové příklady na algebraické výrazy.

11. 12. - 22. 12. 2017

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení celistvých výrazů. Výrazy jsme upravovali vytýkáním na součin. Pracovní sešit str. 117 - 121.

4. 12. - 8. 12. 2017

Počítáme početní smyčky s mocninami, odmocniny a nově jsme si vyzkoušeli i řešení početních smyček s mnohočleny. Procvičujeme sčítání, odčítání, násobení a dělení jednočlenů, dvojčlenů, trojčlenů a mnohočlenů. Část hodiny věnujeme přijímačkovým příkladům a příkladům ze SCIO testů. Pracovní sešit 112 - 117.

27. 11. - 1. 12. 2017

Algebraické výrazy sčítáme, odčítáme, násobíme i dělíme. Známe pojmy základ mocniny, exponent mocniny, konstanta, proměnná, jednočlen, dvojčlen a mnohočlen. Počítáme průběžně přiklady z přijimačkových testů a ze SCIO testů. Pracovní sešit str. 106 - 111.

20. 11. - 24. 11. 2017

Procvičovali jsme počítání s mocninami. Dle slovního zadání jsme zapisovali různé číselné výrazy a určovali jsme jejich hodnotu. Zapisovali jsme i algebraické výrazy ze slovního zadání a vytýkali jsme znamínko "mínus" před závorkou. Pracovní sešit str. 100 - 105.

13. 11. - 16. 11. 2017

Prohlubovali jsme znalosti z oblasti mocnin. Naučili jsme se pravidla pro počítání s mocninami a umíme je využít. Víme, jaký je rozdíl mezi číselnými a algebraickými výrazy. Pracovní sešit str. 98 - 99.

6. 11. - 10. 11. 2017

Celý týden jsme procvičovali mocniny. Víme, co je součin mocnin prvočísel a dále jsme s mocninami počítali. Naučili jsme se vytýkat.

30. 10. - 3. 11. 2017

Využívali jsme Pythagorovu větu ve slovních úlohách. Pracovní sešit str. 85 - 87.Žáci si samostatně postupně v rámci procvičení dopočítají kapitolu "Souhrnné opakování" od strany 89 do strany 97.


16. 10. - 25. 10. 2017

Vysvětlili jsme si, co znamená Pythagorova věta a jak ji využít, nejen v matematice, ale také v praxi. Pythagorovu větu jsme procvičovali zejména v rovině. Pracovní sešit str. 77 - 83.

První díl pracovního sešitu máme spočítán. Druhý díl mají již žáci k dispozici.


9. 10. - 13. 10. 2017

Počítáme početně i ve slovních úlohách s mocninami i odmocninami. Vyzkoušeli jsme si vypočítat zadání loňského přijímačkového testu z matematiky. Musím žáky pochválit. Byli velmi šikovní. Pracovní sešit str. 68 - 73.

2.10. - 6. 10. 2017

I nadále upevňujeme a zdokonalujeme své početní znalosti v oblasti druhých mocnin a odmocnin. Ukázali jsme si a vysvětlili jsme si, co znamená třetí mocnina a jak ji vypočítáme. V pracovní sešit str. 62 - 67.

V pátek jsme počítali některé přijimačkové příklady, které bychom již měli s přehledem zvládnout.


25. 9. - 29. 9. 2017

Získavali jsme nové znalosti o druhé mocnině, které jsme poté využili u početních příkladů. Druhou mocninu počítáme převážně zpaměti, umíme si ji vyhledat v tabulkách a vypočítat na kalkulačce. Nově jsme se učili o druhé odmocnině. Pracovní sešit str. 54 - 61.

18.9. - 22.9.2017

Opakovali jsme učivo sedmého ročniku a začali učivo osmého ročníku, konkrétně druhou mocninu. Umíme vypočítat druhou mocninu zpaměti i pomocí tabulek. Pracovní sešit str. 51 -53.


4.9. - 15.9.2017

V prvním týdnu nového školního roku jsme opakovali učivo sedmého ročníku. Opakovali jsme početní operace s celými a racionálními čísly. Pracovní sešit do str. 50 si žáci vypracovávají postupně a chodí na kontrolu k vyučujícímu popř. budeme kontrolovat v hodinách matematiky.