Matematika

15.1. - 19.1. 2018

V pondělí 22.1. píšeme pololetní písemnou práci, tak se na ni celý týden připravujeme. Je potřeba zvládnout číselné výrazy (vypočítat), výrazy s proměnnými (dosadit číslo a určit hodnotu výrazu), počítání s mnohočleny (sčítat, odčítat, násobit, dělit a kombinace všeho)
a vzorce (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, a2 - b2 = (a + b) . (a - b) a to v obou směrech.

8.1. - 12.1. 2018

Zabýváme se celý týden rozkladem na součin. Nic moc lehkého. Je potřeba dobře umět tři vzorce (a + b)2,
​(a - b)2, ​a- b2. Tam i zpět. Rozkladu taky docílíme vytýkáním. Učíme se rozpoznat, kdy použiji vzorec a jaký a kdy vytýkání. Je to jen o cviku. V pondělí si na rozklad napíšeme písemku. 

3.1. - 5.1. 2018

Přeji Všem pravidelným čtenářům šťastný a ve zdraví prožitý nový rok 2018. Těchto pár dní bylo ve znamení opakování počítání s mnohočleny a v pátek jsme si ukázali dva vzorce, které nám budou sloužit k řešení výrazů. Je potřeba je dobře zvládnout. 

11.12. - 22.12. 2017

Zabýváme se počítáním s mnohočleny. Napsali jsme si na to písemku. Na konci týdne jsme si ukázali vytýkání mnohočlenů. 

4.12. - 8.12. 2017

Napsali jsme si písemku na sčítání a odčítání mnohočlenů. Tento týden jsme se učili mnohočleny násobit. Jde to ztuha, jednak je to učivo náročné na pozornost a taky se tu propojují znalosti početních operací v různých číselných oborech. Ale my to pokoříme, jako vše předchozí. 

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme se zabývali mnohočleny a počítání s nimi. Nejdříve jsme se naučili je kategorizovat (jednočleny, dvojčleny,...) a napsat je v co nejjednodušším tvaru. Poté jsme se naučili mnohočleny sčítat a odčítat. Žáci rozumí pojmům jako je konstanta a proměnná. 

20.11. - 24.11. 2017

Napsali jsme si písemku na kombinaci pravidel s mocninami. Podle výsledků konstatuji, že pochopeno. Jdeme dál. Číselné výrazy, v podstatě pro nás známé věci. Toto umět a ovládat precizně je důležitý základ pro výrazy s proměnnými. V učebnici str. 54 - 57. V pátek jsme začali výrazy s proměnnými, konkrétně určení hodnoty výrazu po dosazení za neznámou. 

13.11. - 17.11. 2017

V potu tváře se prokousáváme pravidly pro počítání s mocninami. Nejdříve jsme procvičili každé pravidlo zvlášť a na konci týdne jsme zkoušeli počítat příklady, kde se objevovala kombinace všech naučených pravidel. Je to náročné učivo, ale pro přijímací zkoušky dost podstatné. Ostatně jako všechno učivo osmého a devátého ročníku. Ale žáci jsou pilní, tak se práce daří. Vše najdete buď v sešitech nebo v učebnici ve třetí kapitole: Mocniny s přirozeným mocnitelem. V úterý jsme si napsali na pár pravidel písemku.

6.11. 10.11. 2017

Písemku na rozklad jsme posunuli na žádost žáků na úterý. Ukázali jsme si několik příjímačkových příkladů na probrané učivo. Prokousáváme se pravidly pro počítání s mocninami. Vše podstatné najdete v sešitech a v učebnici v kapitole pravidla pro počítání s mocninami.

30.10. - 3.11. 2017

Připomněli jsme si druhou mocninu čísel, vyvodili si třetí mocninu a analogicky i další druhy mocnin s přirozeným mocnitelem. Ukázali jsme si rozklad čísel na součin mocnin prvočísel (známe z předchozích let ve zjednodušené verzi). Naučili jsme se vytýkat před závorku a tím si usnadnili výpočet. V pondělí si napíšeme písemku na rozklad čísel na součin mocnin prvočísel.

16.10. - 25.10. 2017

Ukázali jsme si pár příkladů na Pythagorovu větu v prostoru (krychle, kvádr), ale více jsme se zaměřili na prohloubení a upevnění Pythagorovy věty v rovině. Dva dny jsme si trochu prohodili role a žáci se učili od sebe navzájem. Ve čtvrtek jsme si napsali kontrolní písemku, která prokázala, že to byla dobrá cesta.

Procvičujeme využití Pythagorovy věty v rovinných i prostorových útvarech. V pondělí 27.10. si napíšeme písemku na úhlopříčky v hranolech.

9.10. - 13.10. 2017

Využíváme Pythagorovu větu v rovině (rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky, lichoběžníky,...) k výpočtům stran, obvodů a obsahů rovinných útvarů. Zkusili jsme i využití v prostoru (krychle, kvádr) s názornou pomůckou těchto těles. V pátek si napíšeme písemku na výpočet neznámých v rovinných útvarech (vždy je potřeba hledat pravoúhlý trojúhelník: využití Pythagorovy věty). 

2.10. - 6.10. 2017

Pustili jsme se do dalšího tématu Pythagorova věta. Troufám si tvrdit, že žáci pochopili podstatu. Ukázali jsme si hned několik důkazů věty. Něco si odzkoušeli, něco viděli a dost jsme toho propočítali. V pátek jsme si na to napsali písemku. V příštím týdnu budeme učivo prohlubovat. 

25.9. - 29.9. 2017

V pondělí jsme ještě procvičovali odmocniny, jednoduché i složitější. V úterý jsme si na to napsali písemku. Ve středu jsme zkoušeli využití mocnin a odmocnin na příkladech čtverců a ukázali jsme si výpočet na kalkulačkách. V pátek si napíšeme kontrolní písemku shrnující učivo mocnin a odmocnin.

18.9. - 22.9. 2017

Šli jsme do umocňování čísel pomocí tabulek. Naučili jsme se principy umocňování a vrhli se do opačné matematické operace odmocňování. Vysvětlujeme si vše i pomocí stran a obsahu čtverce pro větší názornost a zapamatování si významu těchto dvou matematických operací. Na konci týdne žáci zvládnou umocňovat i odmocňovat z hlavy i pomocí tabulek. Jsou moc šikovní a proto jde práce jako po másle. Napsali jsme další dvě kontrolní písemky, jejichž výsledky najdete v obou Žk.

4.9. - 15.9.2017

Prví týden jsme opakovali učivo sedmého ročníku, hlavně práci se zlomky a desetinnými čísly. Napsali jsme si na to písemku jen na jedničky. V druhém týdnu se zabýváme umocňováním. Napsali jsme si písemku na základní typy mocnin. Obě známky jsou v papírové i webové Žk. Učebnice str.3-11