Matematika

4.6. - 8.6.2018

Počítali jsme úrok při vkladu do banky a také při půjčce, k procentům jsme navíc přidali pojem promile. Po opakovací hodinové písemce jsme přešli ke geometrii a zopakovali jsme shodnost útvarů.

28.5. - 1.6.2018

Procvičil jsme složitější slovní úlohy na procenta, probrali jsme pojmy hrubá a čistá mzda a také daň ze mzdy. Vysvětlili jsme si základní pojmy z finanční matematiky a víme, jak se počítá úrok při vkladu a půjčce.

21.5. - 25.5.2018

Trojčlenkou počítáme slovní úlohy na určení základu, počtu procent i procentové části.

14.5. - 18.5.2018

Umíme zkratkou vypočítat zadaný počet procent ze základu, využíváme zjednodušení výpočtu díky krácení zlomků. A začali jsme příklady na procenta řešit trojčlenkou, tu budeme potřebovat především u slovních úloh.

7.5. - 11.5.2018

Navázali jsme na minulý týden a ještě procvičili grafy, k přímé úměrnosti jsme přidali i nepřímou. Máme za sebou také úvod k další kapitole a seznámení s novými pojmy procento a základ.

30.4. - 5.5.2018

Procvičovali jsme souřadnice bodů a také čtení souřadnic z grafu. A rýsovali jsme grafy přímé úměrnosti.

23.4. - 27.4.2018

Dokončili jsme trojčlenku pro nepřímou úměrnost a začali jsme probírat pravoúhlou soustavu souřadnic a souřadnice bodů.

16.4. - 20.4.2018

Procvičili jsme trojčlenku ve slovních úlohách na přímou úměrnost i při počítání s měřítkem mapy. A z nepřímé úměrnosti jsme zvládli doplňování hodnot v tabulce.

9.4. - 13.4.2018

Zvládli jsme nejtěžší příklady na poměry a přešli k přímé a nepřímé úměrnosti. Umíme je rozeznat, u přímé úměrnosti umíme posoudit tabulku, zda se jedná o přímou úměrnost. A naučili jsme se i trojčlenku, kterou řešíme slovní úlohy na přímou úměrnost.

2.4. - 6.4.2018

Příklady na procvičení poměru a postupného poměru, také ve slovních úlohách.

19.3. - 28.3.2018

K zadanému poměru umíme zapsat poměr převrácený a také dokážeme poměr upravit na základní tvar krácením. Abychom naopak získali požadovanou hodnotu některého z členů poměru, rozšíříme celý poměr vhodným číslem. Dokážeme změnit číslo v zadaném poměru nebo toto číslo v poměru rozdělit.

12. 3. - 16. 3. 2018

Racionální čísla jsme uzavřeli hodinovou písemnou prací a seznámili jsme se se základními pojmy z nové kapitoly, která se nazývá Poměr.

5.3. - 9.3.2018

K násobení racionálních čísel jsme přidali i jejich dělení. A v závěru týdne jsme všechno, co umíme s racionálními čísly, procvičovali v těžších příkladech - tam už šlo o pořadí početních operací a dva druhy závorek.

26.2 . - 2.3.2018

Postoupili jsme v učivu k násobení racionálních čísel. Při výpočtech řešíme nejen znaménka výsledků, ale i pravidla pro násobení zlomků nebo násobení desetinných čísel.

12.2. - 16.2.2018

Celý týden jsme procvičovali sčítání a odčítání racionálních čísel. V závěru týdne jsme počítali i s velkými čísly a řešili jsme příklady se závorkami.

5.2. - 9.2.2018

Po zopakování porovnávání racionálních čísel jsme přešli k jejich sčítání a odčítání. A opět používáme vše, co umíme o sčítání a odčítání celých a desetinných čísel i zlomků.

29.1. - 1.2.2018

Věnujeme se racionálním číslům, spojujeme dohromady porovnávání celých čísel a postupy pro porovnávání zlomků. Zopakovali jsme i znázornění zlomků na číselné ose, důraz jsme kladli na vhodné měřítko osy.

22.1. - 26.1.2018

Lyžařský kurz mají sedmáci za sebou a teď probírají novou kapitolu, která se jmenuje Racionální čísla. Nejdříve  poznali záporná desetinná čísla, pak záporné zlomky. A to všechno v souvislosti s číselnou osou.

8.1. - 12.1.2017

Na minulý týden jsme navázali dělením celých čísel a pak už jsme řešili příklady, ve kterých kroně počítání s celými čísly musíme správně stanovit pořadí jednotlivých kroků. Závěr týdne patřil hodinové písemné práci - tou jsme ukončili kapitolu celých čísel.

1.1. - 5.1.2018

Krátkým opakováním jsme ukončili sčítání a odčítání celých čísel a pak jsem přešli k jejich násobení. Chválím sedmáky, sami přišli na pravidla, která přitom potřebujeme, a pak je využívali a procvičili v příkladech.

11.12. - 22.12.2017

Probíráme sčítání celých čísel, přidali jsme i odčítání. Známe a používáme znaménková pravidla, zvládli jsme i postup pro počítání s velkými čísly.

4.12. - 8.12.2017

Pokračujeme v úvodní části kapitoly o celých číslech. Umíme určit jejich absolutní hodnotu i použít tento postup v příkladech, dokážeme k zadanému číslu najít číslo opačné. A zvládneme také porovnat dvě celá čísla.

27.11. - 1.12.2017

Ještě jsme si "lehce" připomněli nejtěžší příklady se zlomky a už jsme v kapitole s názvem Celá čísla. Zvládli jsme jejich rozdělení na kladná a záporná i osu s celými čísly.

20.11. - 24.11.2017

Procvičili jsme příklady na pořadí početních operací u zlomků. Odvodili jsme si postup pro zvládnutí složeného zlomku, propočítali příklady na toto téma a napsali písemnou práci na celou kapitolu Zlomky.

13.11. - 16.11.2017

Po procvičení násobení zlomků jsme přešli k jejich dělení. V závěru týdne jsem začali řešit těžší příklady, ve kterých se objevuje více početních operací a my musíme určit, v jakém pořadí je budeme řešit.

6.11. - 10.11.2017

Po prověrce na sčítání zlomků jsme přešli k jejich násobení. A také umíme vypočítat součin zlomku s přirozeným číslem i se složeným zlomkem. V závěru týdne jsme řešili výpočty částí ze zadaných zlomků.

30.10. - 3.11.2017

Důkladně jsme procvičili sčítání a odčítání zlomků. V příkladech na prac. listech jsme počítali i s desetinnými a smíšenými čísly. V závěru týdne jsme řešili zadání se závorkami.

16.10. - 25.10.2017

V pondělí jsme se ještě vrátili k převádění zlomků na desetinná čísla i na čísla smíšená, obojí také opačným směrem. Pak jsme sčítali zlomky se stejným jmenovatelem a stejný postup jsme použili i při jejich odčítání. To bylo jednoduché, takže jsme rychle přešli ke sčítání i odčítání zlomků s různými jmenovateli. A umíme si i poradit i v případě, kdy určení společného jmenovatele vyžaduje nalezení nejmenšího společného násobku zadaných jmenovatelů. To všechno jsme řádně procvičili, v pracovním listu jsme trénovali i rychlost počítání.

9.10. - 13.10.2017

Procvičovali jsme v převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Pak jsme zlomky, ve kterých je čitatel větší než jmenovatel, převáděli na smíšená čísla. I tento postup jsme zvládli opačným směrem, tedy ze smíšených čísel na zlomky. V závěru týdne jsme začali se sčítáním zlomků, zatím pouze zlomků se stejným jmenovatelem.

2.10. - 6.10.2017

Stále jsme se věnovali porovnávání dvou zlomků, později jsme řadili podle velikosti i zlomků více. Někdy máme  ve  jmenovateli vysoká čísla a pro hledání společného jmenovatele musíme požít postup pro určení nejmenšího společného násobku (ten známe z 2. pololetí 6. ročníku). V poslední hodině jsme ještě zvládli přepis desetinného čísla do zlomku. A seznámili jsme se s desetinnými zlomky, u nichž je velmi jednoduchý převod do zlomku.

25.9. - 29.9.2017

Pokračovali jsme se zlomky - rozšiřovali jsme je zadaným číslem. Umíme také zjistit, jakým číslem máme daný zlomek rozšířit, abychom získali požadovaného čitatele nebo jmenovatele. V poslední hodině jsme porovnávali zlomky - nejdříve se stejným jmenovatelem, pak i s rozdílným.

18.9. - 22.9.2017

Zvládli jsme zlomky větší než 1, rozšiřování zlomků a také jejich krácení. Poznáme zlomky, které jdou zapsat jako přirozené číslo, probrali jsme i nulu v čitateli a jmenovateli.

4.9. - 15.9.2017

Po rychlém zopakování učiva 6. ročníku jsme se pustili do zlomků. Víme, co je čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Hodně jsme procvičovali využití zlomků při převádění jednotek, zvládli jsme i zlomky větší než 1.