Matematika

4.12. - 8.12.2017

Pokračujeme v úvodní části kapitoly o celých číslech. Umíme určit jejich absolutní hodnotu i použít tento postup v příkladech, dokážeme k zadanému číslu najít číslo opačné. A zvládneme také porovnat dvě celá čísla.

27.11. - 1.12.2017

Ještě jsme si "lehce" připomněli nejtěžší příklady se zlomky a už jsme v kapitole s názvem Celá čísla. Zvládli jsme jejich rozdělení na kladná a záporná i osu s celými čísly.

20.11. - 24.11.2017

Procvičili jsme příklady na pořadí početních operací u zlomků. Odvodili jsme si postup pro zvládnutí složeného zlomku, propočítali příklady na toto téma a napsali písemnou práci na celou kapitolu Zlomky.

13.11. - 16.11.2017

Po procvičení násobení zlomků jsme přešli k jejich dělení. V závěru týdne jsem začali řešit těžší příklady, ve kterých se objevuje více početních operací a my musíme určit, v jakém pořadí je budeme řešit.

6.11. - 10.11.2017

Po prověrce na sčítání zlomků jsme přešli k jejich násobení. A také umíme vypočítat součin zlomku s přirozeným číslem i se složeným zlomkem. V závěru týdne jsme řešili výpočty částí ze zadaných zlomků.

30.10. - 3.11.2017

Důkladně jsme procvičili sčítání a odčítání zlomků. V příkladech na prac. listech jsme počítali i s desetinnými a smíšenými čísly. V závěru týdne jsme řešili zadání se závorkami.

16.10. - 25.10.2017

V pondělí jsme se ještě vrátili k převádění zlomků na desetinná čísla i na čísla smíšená, obojí také opačným směrem. Pak jsme sčítali zlomky se stejným jmenovatelem a stejný postup jsme použili i při jejich odčítání. To bylo jednoduché, takže jsme rychle přešli ke sčítání i odčítání zlomků s různými jmenovateli. A umíme si i poradit i v případě, kdy určení společného jmenovatele vyžaduje nalezení nejmenšího společného násobku zadaných jmenovatelů. To všechno jsme řádně procvičili, v pracovním listu jsme trénovali i rychlost počítání.

9.10. - 13.10.2017

Procvičovali jsme v převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Pak jsme zlomky, ve kterých je čitatel větší než jmenovatel, převáděli na smíšená čísla. I tento postup jsme zvládli opačným směrem, tedy ze smíšených čísel na zlomky. V závěru týdne jsme začali se sčítáním zlomků, zatím pouze zlomků se stejným jmenovatelem.

2.10. - 6.10.2017

Stále jsme se věnovali porovnávání dvou zlomků, později jsme řadili podle velikosti i zlomků více. Někdy máme  ve  jmenovateli vysoká čísla a pro hledání společného jmenovatele musíme požít postup pro určení nejmenšího společného násobku (ten známe z 2. pololetí 6. ročníku). V poslední hodině jsme ještě zvládli přepis desetinného čísla do zlomku. A seznámili jsme se s desetinnými zlomky, u nichž je velmi jednoduchý převod do zlomku.

25.9. - 29.9.2017

Pokračovali jsme se zlomky - rozšiřovali jsme je zadaným číslem. Umíme také zjistit, jakým číslem máme daný zlomek rozšířit, abychom získali požadovaného čitatele nebo jmenovatele. V poslední hodině jsme porovnávali zlomky - nejdříve se stejným jmenovatelem, pak i s rozdílným.

18.9. - 22.9.2017

Zvládli jsme zlomky větší než 1, rozšiřování zlomků a také jejich krácení. Poznáme zlomky, které jdou zapsat jako přirozené číslo, probrali jsme i nulu v čitateli a jmenovateli.

4.9. - 15.9.2017

Po rychlém zopakování učiva 6. ročníku jsme se pustili do zlomků. Víme, co je čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Hodně jsme procvičovali využití zlomků při převádění jednotek, zvládli jsme i zlomky větší než 1.