Matematika

13.1. - 17.1.2020

Zahájili jsme nové téma - procenta. Důležité je  pochopení významu procent, pochopení jednoho procenta a obecně vztahů mezi procentem, celkem(základem) a procentovou částí (částí základu. Výpočty opíráme o logický postup přes jedno procento a měli bychom umět zapojit trojčlenku. 

16.12. - 20.12.2019

Zůstali jsme u procvičení slovních úloh na přímou a nepřímou úměrnost.

9.12. - 13.12.2019

Umíme grafy přímé a nepřímé úměrnosti a orientovat se v pravoúhlé soustavě souřadnic. Nadále se budeme vracet ke slovním úlohám na přímou a nepřímou úměru. Obecným problémem ve slovní úloze je základní určení o jakou úměrnost jde. Je to otázka logického pochopení úlohy.

2.12. - 6.12.2019

Zabýváme se pravoúhlou soustavou souřadnic. Jedná se o nové učivo, které bude následně využíváno ve všech tématech 8. a 9. ročníku. Učíme se graf přímé úměrnosti.

25.11. - 29.11.2019

Zvládli jsme přímou a nepřímou úměrnost ve slovních úlohách. Budeme v tomto tématu nadále pokračovat, budeme řešit pravoúhlou soustavu souřadnic a grafy přímé a nepřímé úměrnosti, znovu základní vlastnosti vyjádřené tabulkou.

18.11. - 22.11.2019

Zabývali jsme se měřítkem mapy a praktickému využití. Pokračujeme kapitolou přímá a nepřímá úměra.

11.11. - 15.11.2019

Celý týden jsem se věnovali poměru, postupnému poměru a rozdělení celku na části v daném poměru. Zdůrazňuji, že jde hodně o logický pohled na dané úlohy, o pochopení jejího zadání a následné stanovení patřičného poměru či rozdělení celku na části.

4.11 - 8.11.2019

Opustili jsme zlomky, začátkem příštího týdne bude test na násobení a dělení zlomků. Začali jsme novou kapitolu - poměr, úměrnost přímá a nepřímá - hodně jde o logické myšlení a pochopení vztahů mezi objekty, veličinami, jednotkami atd.  

31.10 - 1.11.2019

Násobíme a dělíme zlomky.

21.10 - 25.10.2019

Procvičujeme početní operace se zlomky ve slovních úlohách. Důraz je kladen na pochopení zadání slovní úlohy a a hledání jejího logického řešení.

14.10 - 18.10.2019

Stále pracujeme se zlomky - byl test na sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla. Budeme provádět početní operace s náročnějšími zlomky, navážeme násobením a dělením zlomků.

7.10. - 11.10.2019

Dál pokračujeme ve zlomcích. Sčítáme a odčítáme, procvičujeme rozšiřování a krácení. Navážeme smíšeným číslem a složeným zlomkem. Budeme zlomky násobit a dělit.

30.9. - 4.10.2019

Věnujeme se velkému tématu - zlomky. Význam zlomku jako část celku, desetinný zlomek - převedení zlomku na desetinné číslo a naopak, důležité je rozšiřování a krácení zlomků = porovnávání, příprava pro sčítání a odčítání.