Matematika

11. 6. - 15. 6. 2018

Konstrukce trojúhelníku podle věty sss, sus, usu a konstrukce rovnoběžníku. Dále obvod a obsah rovnoběžníku. Středová souměrnost.

4. 6. - 8. 6. 2018

Procvičovali jsme slovní úlohy na procenta, přímou a nepřímou úměrnost. Dále jsme rýsovali trojúhelníky dle věty sss, sus a usu společně s popisem konstrukce. Připomněli jsme si osovou souměrnost a zaměřili jsme se na souměrnost středovou.

28. 5. - 1. 6. 2018

Celý týden jsme procvičovali kapitolu procent. Procento, procentová část, určení počtu procent, výpočet základu, slovní úlohy na procenta.

V pátek jsme si napsali souhrnné opakování za druhé pololetí tohoto školního roku.


21. - 24. 5. 5018

Procento, procentová část, určení počtu procent, výpočet základu. Pracovní sešit str. 204 - 219.

14. 5. - 18. 5. 2018

Procvičovali jsme přímou a nepřímou úměrnost ve slovních úlohách. Dále jsme se seznámili s pojmem procento, procentovou částí a slovními úlohami, které jsme počítali přes jedno procento.

Pracovní sešit str. 205 - 211.

7. 5. - 11. 5. 2018

Pomocí trojčlenky jsme procvičovali slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost.

30. 4. - 4. 5. 2018

Procvičovali jsme a zdokonalovali své znalosti týkající se přímé úměrnosti. Dále víme, jak rozpoznáme z tabulky, rovnice a grafu nepřímou úměrnost. Taká umíme určit koeficient a sestrojit graf nepřímé úměrnosti. Seznámili jsme se s příklady (slovní úlohy) na přímou a nepřímou úměrnost, kde jsme využívali pro výpočet tzv. trojčlenku.

23. 4. - 27. 4. 2018

Část výuky matematiky jsme věnovali měřítku plánu a mapy. Dopočítali jsme tuto kapitolu v pracovním sešitě, str. 175 - 176.

Dále jsme se zaměřili na přímou úměrnost. Umíme zapsat rovnici přímé úměrnosti (PÚ), z tabulky rozeznat zda se jedná o PÚ, do pravouhlé soustavy souřadnic narýsovat PÚ danou předpisem. Sami jsme přišli na to, jak z tabulky vypočítat koeficient PÚ, případně z grafu zapsat rovnici PÚ. Pracovní sešit str. 157 -159.


19. 4. - 20. 4. 2018

Poměr, měřítko plánu a mapy. Pracovní sešit 174-175.


9. 4. - 13. 4. 2018

Počítali jsme slovní úlohy, ve kterých jsme využívali své znalosti o poměru. Nově jsme se seznámili s tématem měřítko plánu a mapy.

Pracovní sešit 2. díl - do strany 155, 3. díl str. 173, 174/ A8, A9.


3. 4. - 6. 4. 2018

Procvičujeme počítání s poměrem - rozšiřujeme, krátíme, převádíme poměr do základního tvaru. Učíme se porozumět textu a řešit slovní úlohy, ve kterých se s poměrem setkáváme. Pracovní sešit str. 154 - 155.


19. 3. - 28. 3. 2018

Procvičovali jsme počítání s celými čísly. Zavedli jsme nový pojem - poměr. Víme, co poměr je, kde se s ním setkáváme v praxi, jak jej zapisujeme, dále co znamená převrácený a postupný poměr.  Umíme poměr rozšířit, zkrátit a převést jej do základního tvaru.

12. 3. - 16. 3. 2018

Procvičovali jsme početní operace s racionálními čísly. Na toto téma jsme si napsali hodinový test. V pátek si všichni žíci napsali matematického klokona.

5. 3. - 9. 3. 2018

Procvičovali jsme početní operace s racionálními čísly jak početně, tak ve slovních úlohách.

26. 2. - 2. 3. 2018

Procvičování početních operací s racionálními čísly, zejména se zlomky. Pracvní sešit str. 144 - 146.

12. 2. - 16. 2. 2018

Napsali jsme si a opravili jsme společně hodinovou písemnou práci na téma celých čísel. Procvičovali jsme porovnávání čísel, sčítání a odčítání čísel racionálních. Zejména se jednalo o početní operace s desetinnými čísly. Dále jsme procvičovali přednost početních operací.

5. 2. - 9. 2. 2018

Opakovali jsme kapitolu celých čísel. Nejvíce jsme se zaměřili na přednost početních operací. Příští týden ve středu tj. 14. 2. 2018 nás čeká hodinová písemná práce na toto téma. Žákům doporučuji k procvičení početních operací online cvičení, která naleznou na stránkách www.nns.cz. Pracovní sešit vše do str. 138.

Nově jsme si povídali a objevovali kouzla čísel racionálních.

29. 1. - 1. 2. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení, dělení a pořadí početních operací.

22. 1. - 26. 1. 2018

Počítali jsme početní smyčky na celá čísla a vrhli jsme se na objevování pravidel, která platí pro násobení a dělení celých čísel. Sedmáci byli moc šikovní.

8. 1. - 12. 1. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání celých čísel. Řešili jsme matematické tajenky, křížovku a šifry. Pracovní sešit do strany 130.

3. 1. - 5. 1. 2018

Po prázdninách jsme si připomněli kapitolu celých čísel. Celá čísla jsme sčítali a odčítali.

Pracovní sešit str.119 - 121 + str. 126/ A1; A2; A3 + str. 127/ A5; A6; A7.

11. 12. - 22. 12. 2017

Prohlubujeme, opakujeme a získáváme nové informace týkající se celých čísel. Naučili jsme se jednoduché počítání s celými čísly a pro toto počítání jsme si vytvořili matematickou pomůcku.


4. 12. - 8. 12. 2017

Opakovali jsme početní operace se zlomky a počítali jsme různé početní smyčky.

Dále jsme se seznámili a přiblížili jsme si novou kapitolu celých čísel. Víme, která čísla patří do celých čísel a jak celá čísla znázorňujeme. Rozumíme pojmům odchylka, opačné číslo a absolutní hodnota celých čísel. Seznámili jsme se s porovnáváním celých čísel, které budeme v příštím týdnu procvičovat. Pracovní sešit str. 111 - 115/ A 15; A 16; A 17.

27. 11. - 1. 12. 2017

Celý týden jsme procvičovali všechny početní operace se zlomky. Dále jsme se naučili postup při počítání složeného zlomku. Napsali jsme si souhrnné opakování této kapitoly. Pracovní sešit str. 100 - 110.

20. 11. - 24. 11. 2017

Zlomky jsme sčítali, odčítali, násobili a dělili. Pracovní sešit str. 89 - 98. Příští týden ve čvrtek tj. 30. 11. budeme psát hodinou písemnou práci na téma zlomků. Příprava na test pracovní sešit str. 99.

13. 11. - 16. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků. A nově jsme se naučili zlomky násobit. Pracovní sešit str. 87 - 88.


6. 11. - 10. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků i smíšených čísel. Pracovní sešit str. 69 - 72. Žákům byl rozdán II. díl pracovního sešitu. Pokračovali jsme v další početní operaci a tou je násobení zlomků. Umíme násobit zlomek přirozeným číslem a víme, jak násobit dva zlomky. II. díl pracovního sešitu str. 86.


30. 10. - 3. 11. 2017

Převáděli jsme smíšené číslo na zlomek a zlomek na smíšené číslo. Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků i smíšených čísel. Pracovali jsme s číselnou osou. Pracovní sešit str. 66 - 67.


16. 10. - 25. 10. 2017

Zlomky rozšiřujeme, krátíme a převádíme na základní tvar. Dále jsme procvičovali sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem. Pracovní sešit str. 60 - 65.


9. 10. - 13. 10. 2017

I nadále se učíme o zlomcích. V tomto týdnu jsme procvičovali zápis zlomku desetinným číslem a opakovali převody jednotek. Víme, co je perioda, jak ji zapíšeme a jak zjistíme, zda je číslo periodické. Počítali jsme slovní úlohy a porovnávali zlomky se stejným i různým jmenovatelem. Pracovní sešit str. 56 - 59.


2.10. - 6. 10. 2017

Procvičovali jsme zkrácení a rozšiřování zlomků. Víme, co je to zlomek, co vyjadřuje a jaké jsou jeho části. Zlomky umíme převést na stejného jmenovatele a následně je porovnat. Dále jsme převáděli zlomek na desetinné číslo a naopak. Pracovní sešit str. 52 - 55.

25. 9. - 29. 9. 2017

Naučili jsme se zlomky rošiřovat a krátit. Umíme porovnat zlomky. Pracovní sešit str. 50 - 52.


18.9. -22. 9.2017

Opakovali jsme učivo šestého ročníku. Pracovní sešit do str. 45 si žáci vypracovávají postupně a chodí na kontrolu k vyučujícímu popř. kontrolujeme postupně v hodinách matematiky. Zopakovali jsme si zlomky, konkrétně zápis zlomku, vyjádření částí zlomkem. Pracovní sešit str. 46 - 48.

4.9. - 15.9.2017

V prvním týdnu nového školního roku jsme opakovali učivo šestého ročníku, zejména jsme věnovali pozornost dsetinným číslům.