Matematika

4.6. - 9.6.2018

Během tohoto týdne jsme se naučili konstrukci kružnice opsané a vepsané. 11.6. v pondělí budeme psát písemku na těžnice a výšky trojúhelníku.

28.5. - 1.6.2018

V tomto týdnu jsme se naučili sestrojit a definovat výšky a těžnice trojúhelníku. V jedné hodině jsme napsali souhrnné opakování. Příští týden v pátek si budou moci žáci napsat opravnou písemku. V pondělí budeme psát písemku - konstrukce trojúhelníku, kterou jsme měli naplánovanou na tento čtvrtek, z důvodu mé absence jsme ji nepsali.

21.5. - 25.5.2018

V tomto týdnu jsme probírali výšky trojúhelníku, a procvičovali jsme konstrukční úlohy s postupem konstrukce.

29.5 budeme psát opakovací písemku, která bude rozdělena na bloky - zlomky, desetinná čísla, nejmenší společný násobek a největší společný dělitel. Pokud z některého bloku dostane žák známku horší než 3, bude daný blok psát znovu. Na písemce nebudou složité příklady, slovní úlohy budou dvě - u největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku.

Ve čtvrtek 1.6. budeme psát písemku na konstrukci trojúhelníku včetně postupu konstrukce, náčrtu a konstrukce.

14.5. - 18.5. 2018

Během tohoto týdnu jsme rýsovali trojúhelníky podle vět sss, sus. Naučili jsme se napsat postupy konstrukcí k jednotlivých konstrukcím.

Příští týden budeme psát 22.5. budeme psát písemku na vlastnosti trojúhelníků. V dalším týdnu 29.5. budeme psát opakovací písemku na desetinná čísla, nemenší společný násobek a největší společný dělitel.

7.5. - 11.5.2018

V rámci tohoto týdne jsme se procvičovali vlastnosti trojúhelníku. Během příštího týdne si napíšeme písemku na vlastnosti a typy trojúhelníků. V aritmetice jsme opakovali rozklad čísel na součin prvočísel a znaky dělitelnosti.

14.5. se písemka psát nebude.

30.4. - 4.5.2018

V tomto týdnu jsme dokončili téma povrch, objem kvádru a krychle a začali jsme opakovat vlastnosti a typy trojúhelníků. 14.5. budeme psát opakovací písemku na krychli, kvádr, úhel a převody jednotek.

23.4. - 27.4.2018

Během tohoto týdne si žáci procvičovali slovní úlohy k objemu a povrchu kvádru a krychle. Psali jsme písemnou práci na slovní úlohy obsahující desetinná čísla. V příští týden ve čtvrtek budeme psát písemku objem, povrch krychle a kvádru.

16.4. - 20.4.2018

V tomto týdnu jsme se seznamovali s kvádrem a krychlí. Společně jsme vyvozovali vzorce pro výpočet povrchu a objemu. 

V příštím týdnu budeme psát písemku na desetinná čísla - opakování (slovní úlohy) a vlastnosti a rýsování kvádru a krychle.

9.4 - 13.4.2018

Tento týden jsme napsali písemku na osovou souměrnost, zopakovali jsme si převody jednotek obsahu a připomněli převody jednotek objemu (které se žáci učili ve fyzice). 

Příští týden v úterý budeme psát kratičkou písemku na převody jednotek objemu a obsahu.

26.3. - 6.4.2018

Napsali jsme si opakovací písemku na téma úhly a pokračovali v osové souměrnosti. V příštím týdnu budeme psát na toto téma písemku.

V aritmetice pokračují individuální výstupy žáky, kteří nám opakují již probrané učivo.

19.3. - 23.3.2018

V tomto týdnu jsme začali nové téma - osová souměrnost. V úterý budeme psát opakovací písemku na úhly. 

5.3. - 9.3.2018

V tomto týdnu jsme se v geometrii věnovali násobení a dělení úhlu. V příští týdnu téma úhly dokončíme a 22.3. budeme psát opakovací písemnou práci zaměřenou na úhly.

V aritmetice budeme opakovat témata, která jsme se učili od začátku školního roku. Každý žák dostal téma a datum, kdy bude svoje téma prezentovat. Prezentace nemusí být v PC podobě. Důležité je připomenout třídě dané téma postupy řešení. Každý žák bude prezentovat 15-20 minut.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme procvičovali slovní úlohy týkající se dělitelnosti. V geometrii jsme se naučili graficky sčítat a odčítat úhly.

Od příštího týdne budeme mít 2x týdně geometrii a 2x týdně aritmetiku, ve které už se budeme vracet k již probranému učivu.

12.2. - 16.2.2018

V tomto týdnu jsme opakovali a psali písemku na největšího společného dělitele a na úhel. 

Těm, kteří se nepodařila písemka na největšího společného dělitele, a chtějí si písemku opravit mají možnost v pondělí 26.2. v 7.15 ve třídě 6.A.

Žáci dostali za domácí úkol 7 slovních úloh vytištěných na papíře. Tyto úlohy mají za úkol samostatně vypočítat, nebo se o to alespoň pokusit. V pondělí je budou odevzdávat. Nejedná se o známkovaný úkol. Mým záměrem je zjistit, zdali tyto úlohy zvládají, rozumí jim, nebo naopak je potřeba se k těmto či podobným slovním úlohám v hodinách matematiky vrátit. Důležitá je snaha vypočítat každý příklad.

1.3. budeme psát písemné opakování na celou dělitelnost - prvočíslo, složené číslo, znaky dělitelnost, nejmenší společný dělitel, největší společný násobek, slovní úlohy.

5.2. - 9.2.2018

Vzhledem k mé absenci, jsme tento týden nepsali ohlašovanou písemku. Příští týden budeme psát dvě písemku. V pondělí bude věnovaná procvičení největšího společného dělitele a ve čtvrtek si zopakujeme úhel.

V tomto týdnu si žáci procvičovali slovní úlohy na nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. V geometrii jsme se naučili co jsou to vrcholové a vedlejší úhly.

29.1. - 1.2.2018

V tomto týdnu jsme se naučili určit největšího společného dělitele. V geometrii jsme procvičovali typy úhlů a řekli jsme si definice pravoúhlého, ostroúhlého a tupoúhlého trojúhelníku.

V příští týdnu budeme psát písemné opakování na úhly. 

22.1. - 26.1.2018

Během tohoto týdne jsme se naučili spočítat nejmenší společný násobek. V geometrii jsme pokračovali v rýsování úhlu. Naučili jsme se rýsovat určité úhly bez použití úhloměru.

V úterý budeme psát písemku na nejmenší společný násobek. Typy příkladů najdete v pracovním sešitě. 

Od tohoto pololetí budou žáci dostávat na písemku bonusový příklad, ze kterého mohou dostat 1 nebo 2. Budou to typy příkladů, které jsou v pracovním sešitě označeny písmenem C.

15.1. - 19.1.2018

V tomto týdnu jsme psali písemku, ve které jsme si zopakovali znaky dělitelnosti a rozklad čísla na součin prvočísel. Ve dvou hodinách geometrie jsme se učili rýsovat úhly, bez použití úhloměru a měřit úhly v různých geometrických útvarech.

Příští týden v úterý budeme psát písemnou práci z geometrie, která bude zaměřena na úhly, převody jednotek a symboly, které se v geometrii používají. Přesný rozsah učiva mají žáci zapsaný ve složkách.

8.1. - 12.1.2018

 Tento týden jsme procvičovali rozklad čísla na součin prvočísla. Ukazovali jsme si tři způsoby. Žáci si mohou zvolit libovolný způsob. V geometrii jsme se věnovali ose, přenášení a měření úhlu.

V pondělí budeme psát kratičkou písemku na rozklad čísla na součin prvočísel a ve čtvrtek bude písemka na dělitelnost přirozených čísel. V příštím týdnu mohou mít žáci u písemek vypsané znaky dělitelnosti a násobky 4 do 100.

23.1. budeme psát větší písemku z geometrie, která bude zaměřena na úhel, převody jednotek a matematické symboly.

3.1. - 5.1.2018

 V první hodině po Vánocích jsme si pohráli s kalendářem 2018 a druhou hodinu jsme se naučili znak dělitelnosti čísla 4 a 9.

Od příštího týdne budu každou hodinu zkoušet znaky dělitelnosti, co je to prvočíslo a číslo složené. V příštím týdnu budeme psát písemku na prvočísla, znaky dělitelnosti (pomocí doplnění čísel)

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme ukončili desetinná čísla opakovací písemnou práci. Na závěr jsme se začali zabývat novým tématem a to Dělitelností přirozených čísel.

27.11 - 1.12.2017

Během tohoto týdne jsme se naučili dělit desetinné číslo číslem přirozeným. V geometrii jsme se učili zapisovat pomocí matematických symbolů.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát opakovací písemnou práci na desetinná čísla. V této písemce bude - zápis, porovnávání, zaokrouhlování,sčítání, odčítání, násobení a dělení. Příklady budou podobného typu jaké jsou v pracovním sešitě. Na písemce mohou být i slovní úlohy typu A,B (z pracovního sešitu).

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme se začali učit dělit menší přirozené číslo větším přirozeným číslem, kdy výsledkem je desetinného číslo.

V geometrii jsme začali probírat úhel. V příštím týdnu budeme psát opět z geometrie - převody jednotek a základní rýsovací úlohy. (kružnice, trojúhelník ,přímky,kolmice, rovnoběžky, čtverec,obdélník)

13.11. - 16.11.2017

Na začátku týdne jsme procvičovali násobení desetinného čísla číslem přirozeným. Ve čtvrtek jsme se naučili násobit desetinné číslo číslem desetinným. V geometrii jsme procvičovali převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti.

Za domácí úkol je  str.69, A3. Ve čtvrtek budeme psát písemku na násobení desetinných čísel a v úterý opět z rýsování a převodů jednotek.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme procvičovali sčítání a odčítání desetinných čísel ve slovních úlohách. Naučili jsme se počítat magický čtverec. V geometrii jsme procvičovali převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti.

V příštím týdnu budeme psát v pondělí písemku na sčítání a odčítání desetinných čísel a v úterý z geometrie - převody jednotek a rýsování.

30.10. - 3.11.2017

Během tohoto týdne jsme si zopakovali sčítání a odčítání desetinných čísel a v geometrii jsme se začali věnovat převodům jednotek.

Od příštího týdne budeme psát každé úterý písemku z geometrie, kde budeme procvičovat převody jednotek a jednoduché konstrukční úlohy.

23.10 - 25.10.2017

V tomto krátkém týdnu jsme si zopakovali porovnávání, zápis a zaokrouhlování desetinných čísel. Příští týden v pondělí bude z těchto látek písemka.

V geometrii jsme procvičovali obsah čtverce a obdélníku ve slovních úlohách. Příští týden ve čtvrtek budeme psát písemku ze stran 17,18,20,21.


16.10. - 20.10.2017

V tomto týdnu jsme se soustředili na desetinná čísla, jejich zápis, porovnávání a převod desetinného zlomku

V pracovním sešitě mají  žáci za úkol str.47, kterou si budeme v pondělí společně kontrolovat. V případě, že tomu nerozumí, v pondělí dovysvětlím. Ve čtvrtek budeme psát písemku na zápis a porovnání, které je na       str. 46 - 49.

9.10. - 13.10.2017

Během tohoto týdne jsme procvičovali zlomky, sčítání,odčítání zlomků se stejným jmenovatel, vyjádření části z celku za pomocí zlomku, slovní úlohy se zlomky. V geometrii jsme opakovali základní geometrické pojmy - bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžka, různoběžka.

V pondělí budeme psát písemnou práci na zlomky ze cvičení, které jsou v pracovním sešitě na str. 40 - 44.


2.10.- 6.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali zlomky - vyjádření části. V geometrii jsme psali písemku na obvody a obsahy ve slovních úlohách a žáci si procvičovali konstrukční úlohy z pracovních listu (str. 24-25). Žáci měli za DÚ vypracovat cvičení ze strany 35-38, které mohou být na opakovací písemce, která bude v úterý (10.10.)

Každé pondělí mohou žáci přijít na doučování, které bude od 14.00, s tím, že budou  mít nachystané, kterému příkladu, nebo příkladům nerozumějí.

Oprava písemky je možná po, čt nebo v pá v 7.30 v mém kabinetu.

18.9. - 22.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali operace s přirozenými čísly a procvičovali jsme slovní úlohy. Ve čtvrtek jsme psali opakovací písemku. V geometrii jsme procvičovali obsah a obvod čtverce a obdélníku ve slovních úlohách. Příští týden ve středu budeme psát krátkou písemku na toto téma.

4.9. - 15.9.2017

Během těchto dvou týdnů jsme opakovali učivo 5. ročníku - dělení dvojciferným číslem, sčítání,odčítání a porovnávání desetinných čísel, početní operace se závorkami s přirozenými čísly, rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku, převody jednotek.

Ve čtvrtek jsme psali opakovací prověrku, která měla žákům napovědět, co by si měli ještě procvičit.