Matematika

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme ukončili desetinná čísla opakovací písemnou práci. Na závěr jsme se začali zabývat novým tématem a to Dělitelností přirozených čísel.

27.11 - 1.12.2017

Během tohoto týdne jsme se naučili dělit desetinné číslo číslem přirozeným. V geometrii jsme se učili zapisovat pomocí matematických symbolů.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát opakovací písemnou práci na desetinná čísla. V této písemce bude - zápis, porovnávání, zaokrouhlování,sčítání, odčítání, násobení a dělení. Příklady budou podobného typu jaké jsou v pracovním sešitě. Na písemce mohou být i slovní úlohy typu A,B (z pracovního sešitu).

20.11. - 24.11.2017

V tomto týdnu jsme se začali učit dělit menší přirozené číslo větším přirozeným číslem, kdy výsledkem je desetinného číslo.

V geometrii jsme začali probírat úhel. V příštím týdnu budeme psát opět z geometrie - převody jednotek a základní rýsovací úlohy. (kružnice, trojúhelník ,přímky,kolmice, rovnoběžky, čtverec,obdélník)

13.11. - 16.11.2017

Na začátku týdne jsme procvičovali násobení desetinného čísla číslem přirozeným. Ve čtvrtek jsme se naučili násobit desetinné číslo číslem desetinným. V geometrii jsme procvičovali převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti.

Za domácí úkol je  str.69, A3. Ve čtvrtek budeme psát písemku na násobení desetinných čísel a v úterý opět z rýsování a převodů jednotek.

6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme procvičovali sčítání a odčítání desetinných čísel ve slovních úlohách. Naučili jsme se počítat magický čtverec. V geometrii jsme procvičovali převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti.

V příštím týdnu budeme psát v pondělí písemku na sčítání a odčítání desetinných čísel a v úterý z geometrie - převody jednotek a rýsování.

30.10. - 3.11.2017

Během tohoto týdne jsme si zopakovali sčítání a odčítání desetinných čísel a v geometrii jsme se začali věnovat převodům jednotek.

Od příštího týdne budeme psát každé úterý písemku z geometrie, kde budeme procvičovat převody jednotek a jednoduché konstrukční úlohy.

23.10 - 25.10.2017

V tomto krátkém týdnu jsme si zopakovali porovnávání, zápis a zaokrouhlování desetinných čísel. Příští týden v pondělí bude z těchto látek písemka.

V geometrii jsme procvičovali obsah čtverce a obdélníku ve slovních úlohách. Příští týden ve čtvrtek budeme psát písemku ze stran 17,18,20,21.


16.10. - 20.10.2017

V tomto týdnu jsme se soustředili na desetinná čísla, jejich zápis, porovnávání a převod desetinného zlomku

V pracovním sešitě mají  žáci za úkol str.47, kterou si budeme v pondělí společně kontrolovat. V případě, že tomu nerozumí, v pondělí dovysvětlím. Ve čtvrtek budeme psát písemku na zápis a porovnání, které je na       str. 46 - 49.

9.10. - 13.10.2017

Během tohoto týdne jsme procvičovali zlomky, sčítání,odčítání zlomků se stejným jmenovatel, vyjádření části z celku za pomocí zlomku, slovní úlohy se zlomky. V geometrii jsme opakovali základní geometrické pojmy - bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžka, různoběžka.

V pondělí budeme psát písemnou práci na zlomky ze cvičení, které jsou v pracovním sešitě na str. 40 - 44.


2.10.- 6.10.2017

V tomto týdnu jsme opakovali zlomky - vyjádření části. V geometrii jsme psali písemku na obvody a obsahy ve slovních úlohách a žáci si procvičovali konstrukční úlohy z pracovních listu (str. 24-25). Žáci měli za DÚ vypracovat cvičení ze strany 35-38, které mohou být na opakovací písemce, která bude v úterý (10.10.)

Každé pondělí mohou žáci přijít na doučování, které bude od 14.00, s tím, že budou  mít nachystané, kterému příkladu, nebo příkladům nerozumějí.

Oprava písemky je možná po, čt nebo v pá v 7.30 v mém kabinetu.

18.9. - 22.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali operace s přirozenými čísly a procvičovali jsme slovní úlohy. Ve čtvrtek jsme psali opakovací písemku. V geometrii jsme procvičovali obsah a obvod čtverce a obdélníku ve slovních úlohách. Příští týden ve středu budeme psát krátkou písemku na toto téma.

4.9. - 15.9.2017

Během těchto dvou týdnů jsme opakovali učivo 5. ročníku - dělení dvojciferným číslem, sčítání,odčítání a porovnávání desetinných čísel, početní operace se závorkami s přirozenými čísly, rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku, převody jednotek.

Ve čtvrtek jsme psali opakovací prověrku, která měla žákům napovědět, co by si měli ještě procvičit.