Matematika

10.-14.6.2019

Vzájemná poloha dvou kružnic, osová souměrnost.

3.-7.6.2019

Násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným.

V úterý 11.6. test. Příští týden opět geometrie. Noste si prosím pomůcky.

27.-31.5.2019

Přímá úměrnost - závisle a nezávisle proměnná, rovnice, tabulka, graf. Vše na jednoduchých příkladech.

Kruhový diagram (koláčový graf).

20.-24.5.2019

Rýsování úhlu určité velikosti. Osa úhlu.

Opakování pojmů - ostrý, tupý, pravý, přímý, nulový úhel. Bod (ne)patří úhlu. Název úhlu...

!!! V pondělí 27.5. test na rýsování úhlu o osy úhlu, pojmy související s úhlem. Pravítko, kružítko, úhloměr, tužka nutné!!!

13.-17.5.2019

Úhel, velikost úhlu, vrchol, ramena.

6.-10.5.2019

Převody jednotek obsahu - ar, hektar.

Geometrie: střed a osa úsečky.

!!! V pondělí 13.5. test na střed a osu úsečky. Každý musí mít své funkční pravítko, kružítko a tužku!!!

29.4.-3.5.2019

Převody jednotek obsahu. Stavby z kostek (povrch, objem).

22.-26.4.2019

Převody jednotek délky.

15.-17.4.2019

Povrch a objem krychle a kvádru - procvičování. Převody jednotek. Výpočet objemu a povrchu těles z kostek.

8.-12.4.2019

Krychle a kvádr

- vrcholy, strany, stěny, podstavy, síť

- povrch a objem

1.-5.4.2019

!!!V pondělí 8.4. bude test (učebnice str. 40) - tělesa a geometrické útvary, síť těles !!!

Tělesa a geometrické tvary - termíny: síť, podstava, boční stěna, plášť, vrchol, kvádr, krychle, jehlan, kužel, koule, válec, čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh, kosočtverec, šestiúhelník.

25.-29.3.2019

!!! V pondělí 1.4. bude test - zlomky a slovní úlohy !!!

Procvičování zlomků a slovních úloh.

18.-22.3.2019

V úterý opakovací test.

Sčítání a odčítání zlomků - ve čtvrtek test.

Slovní úlohy na zlomky a desetinná čísla.

11.-15.3.2019

Převod zlomků na desetinná čísla a obráceně, číselná osa, porovnávání vzorků (větší / menší / rovno 1)

4.-8.3.2019

Desetinná čísla - sčítání, odčítání, zaokrouhlování, číselná osa

18.2. - 22.2.2019

Pracovali jsme s číselnou osou desetinných čísel, tato čísla porovnávali a řadili dle zadání, začali jsme s jejich  sčítáním (zatím jen zpaměti).

11.2. - 15.2.2019

Zopakovali jsme průměrnou rychlost a pustili jsme se do desetinných čísel. Umíme správně číst i psát podle diktátu čísla s desetinami, setinami i tisícinami. Dokážeme doplnit číselnou řadu a využít desetinná čísla při převádění jednotek.

4.2. - 8.2.2019

Ještě jsme dál procvičovali počítání s velkými čísly a porovnávali jsme je. Také jsme se naučili vypočítat aritmetický průměr, opakovali naši rozcvičku s násobilkou i dělení dvojciferným dělitelem. V poslední hodině jsme pracovali s pojmy dráha a čas a počítali průměrnou rychlost.

28.1. - 31.1.2019

Řešili jsme slovní úlohy na dělení dvojciferným číslem i samostatné příklady na procvičení této početní operace. Přešli jsme k velkým číslům - zopakovali jsme číselné řády až do miliardy a psali velká čílsla podle diktátu. A také stále opakujeme naše rozcvičky s násobilkou.

21.1. - 25.1.2019

Stále procvičujeme dělení dvojciferným dělitelem - v příkladech, jednoduchých rovnicích i ve slovních úlohách.

14.1. - 18.1.2018

Naučili jsme se dělit dvojciferným dělitelem. Nejdříve společně s tabulí a nahlas, v pátek jsme zkoušeli počítat každý sám. A pro odpočinek jsme procvičovali už známé zlomky, zaokrouhlování a písemné sčítání i odčítání.

3.1. - 11.1.2018

Probírali jsme souřadnice bodů a zvládli jsme rozdíly mezi kruhem a kružnicí. A pustili jsme se pořádně do dělení čísel - nejdříve zpaměti beze zbytku, pak se zbytkem a nakonec obojí i písemně.

10.12. - 21.12.2018

Dokončili jsme zlomky a vzali jsme do rukou úhloměr - naučili jsme se změřit velikost narýsovaného úhlu. V závěru týdne jsme pracovali s grafy a také trochu opakovali na pondělní velkou písemku.

3.12. - 7.12.2018

Ještě jsme dělili jednociferným číslem a pak jsme se pustili do zlomků. Řešili jsme jejich znázornění v zadaném celku, výpočty i slovní úlohy na zlomky.

26.11. - 30.11.2018

Pořádně jsem procvičili římské číslice - i ve výpočtech! A pustili jsme se do těžších příkladů s číslicemi arabskými - počítali jsme písemné násobení (i čtyřciferným číslem), hlídali jsme, jak máme zvládnout a zapsat násobení nulou (nesmím vytvořit řádek se samými nulami). A přidali jsme i jednodušší písemné dělení.

19.11. - 23.11.2018

Počítali jsme obvody všech známých útvarů a pak jsme změnili téma na římské číslice. A páťákům se dařilo - dokonce vymysleli i vlastní říkanku na zapamatování římských číslic!

12.11. - 16.11.2018

Pokračujeme v geometrii, máme za sebou přehled všech trojúhelníků i čtyřúhelníků, ty i s úhlopříčkami. U všech útvarů jsme si vyvodili nebo zopakovali i jejich obvod. Také jsme pracovali s úhly, víme, co to je úhel pravý a přímý. Umíme matematické symboly - právě u úhlů, polopřímek a úseček jsme je procvičovali.

5.11. - 9.11.2018

Celý týden jsme se věnovali geometrii. Rýsovali jsme trojúhelníky i čtyřúhelníky, rovnoběžky i kolmice. A také grafický součet a rozdíl zadaných úseček.

22.10. - 2.11.2018

Důkladně jsme procvičili jednotky času a ještě všechny jednotky zopakovali v pracovních listech. Počítali jsme také příklady na sčítání a odčítání hodnot s jednotkami a řešili jsme slovní úlohy na délku, hmotnost i čas. Po opakovací hodině jsme v pátek psali první velkou písemnou práci, v dalším krátkém týdnu jsme se vraceli k jednotkám, ale zároveň už jsme se věnovali geometrii - trénovali jsme přesnost, rychlost a hlavně pečlivost při práci s pravítkem a kružítkem.

15.10. - 19.10.2018

Pořád jednotky délky, hmotnosti a přidali jsme jednotky času. Také jsme odhadovali vzdálenosti (i s využitím krokování) a délky a pak je měřili pásmem a svinovacím metrem.

8.10. - 12.10.2018

Probírali jsme jednotky délky a hmotnosti, ty se objevily i ve slovních úlohách. Procvičovali jsme písemné násobení a dělení, porovnávali jsme čísla, opakovali jsme násobilku.

1.10. - 5.10.2018

Pořád procvičujeme slovní úlohy a všechny početní operace. V písemném násobení jsme se soustředili na příklady, kdy se v průběhu výpočtu objeví násobení nulou. A také jsme zaokrouhlovali.

24.9. - 27.9.2018

Řešili jsme příklady na pořadí početních operací, procvičovali jsme násobilku, důkladně jsme se zabývali slovními úlohami a opakovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000...

17.9. - 21.9.2018

Stále procvičujeme písemné i pamětné sčítání, odčítání a násobení, zpaměti dělíme jednociferným číslem. U slovních úloh pečlivě dodržujeme a zapisujeme všechny kroky, nesmíme zapomínat na psaní jednotek u výsledku! A procvičovali jsme také příklady na pořadí početních operací.

3. 9. - 14. 9. 2018

Máme za sebou první hodiny matematiky. Zopakovali jsme si písemné počítání (+, -, *), zaokrouhlování i násobilku. A také slovní úlohy. Procvičujeme nejen správnost, ale i rychlost!