Matematika

11. - 15. 3. 2019

Počítali jsme složitější slovní úlohy, mohli jsme použít k výpočtu i kalkulačky. Zopakovali jsme si jednotky délky a jejich převody podle učebnice na str. 44.

Geometrie - osa úsečky, rýsování pomocí kružítka.

Pracovní sešit str. 3, 4.

4. - 8. 3. 2019

Počítáme složitější slovní úlohy v pracovním sešitě,  písemně násobíme dvojciferným činitelem - už nám to jde. Příklady z učebnice na str.35, 36.

Geometrie - Trojúhelníková nerovnost, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník - učebnice str. 33, 34.

25. 2. - 1.3. 2019  JARNÍ PRÁZDNINY

18. - 22. 2. 2019

Procvičovali jsme násobení a dělení, zkoušeli jsme písemně násobit dvojciferným činitelem - učebnice str. 37.

11. - 15. 2. 2019

Stále počítáme slovní úlohy, máme nový pracovní sešit, kde jsme počítali na str.1. Opakovali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem.

Geometrie - test Co už umím. Rýsování podle pokynů učitele.

4. - 8. 2. 2019

Řešili jsme slovní úlohy v pracovním sešitě i z učebnice. Malované slovní úlohy, zimní hádanky.

Pracovali jsme ve skupinách, plánovali jsme dovolenou v zahraničí, přepočítávali jsme eura na koruny.

Nestandartní aplikační úlohy v PS na str.37 - 39.

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Dokončujeme pracovní sešit, v kterém počítáme slovní úlohy z praxe a další aplikační úkoly, řešíme rébusy.

21. - 25. 1. 2019

Test - co už umím. Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy z praxe.

Geometrie - konstrukce trojúhelníku, náčrt, rýsujeme trojúhelník pomocí kružítka. Učebnice str.25

14. - 18.1. 2019

Zkoušeli jsme pamětné násobení a dělení malé i velké násobilky.

Pracovali jsme hlavně v pracovním sešitě - zaokrouhlování čísel, násobení a dělení čísly 10, 100, 1000, písemné sčítání a odčítání v oboru nad 10 000. Napsali jsme v pátek písemnou práci.

Pracovní sešit str. 24 - 26.


3. - 4. 1.  a  7. - 11.1.2019

Zapisovali jsme čísla v desítkové soustavě do tabulky, zaokrouhlování, orientace na číselné ose. Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání velkých čísel, počítali slovní úlohy z praxe.

Geometrie - kruh, kružnice, rýsování kružnic

Učebnice 2. díl str.15. - 18.

17. - 21. 12. 2018

Opakování a procvičování učiva.

10. - 14. 12. 2018

Oříšky pro chytré hlavy. Učebnice matematiky 2. díl - čísla větší než 10 000, zápis čísel, orientace na číselné ose. Napsali jsme si opakování z probraného učiva.

3. 12. - 7. 12. 2018

Řešili jsme slovní úlohy z učebnice. Seznámili jsme se s čísly většími než 10 000, porovnávání čísel, zaokrouhlování.

26. - 30. 11. 2018

Co už umím - test. Opakování písemného násobení a dělení.


19. - 23. 11. 2018

Počítali jsme jednoduché i složené slovní úlohy z učebnice, procvičujeme násobení a dělení zpaměti, umíme vypočítat polovinu, čtvrtinu, třetinu, desetinu z daného čísla. Učebnice str. 45, 46. Počítali jsme také oříšky pro chytré hlavy. Za Dú dodělat v PS na str.16.

Geometrie - Co už umím - test v PS na str.18

12. - 16. 11. 2018

 Počítáme zpaměti příklady na sčítání a odčítání podle učebnice na str. 36, 37., porovnávání čísel v reálných situacích.

Geometrie - rýsování kolmic a rovnoběžek pomocí dvou pravítek.

Pracovní sešit str.13, 14. DÚ str. 14/př. 1, 13. 

5.  - 9. 11.2018

Numerace čísel do 10 000, zápis čísel, orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísel. Pomocí kalkulaček jsme zpracovávali údaje nedávného sběru papíru, vyhodnotili jsme nejlepší třídy a zjistili jsme nejen odhadem ale i výpočtem kolik  kg nasbírala celá škola.

Napsali jsme písemnou čtvrtletní práci.

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

Pracovali jsme s číselnou osou, numerace čísel do 10 000, zaokrouhlování na tisíce a stovky, příklady  se závorkou.

Pracovní sešit str. 11.

22. - 26. 10. 2018

Celý týden jsme procvičovali písemné dělení, prováděli zkoušku. Přes podzimní prázdniny nutné ještě procvičovat s dětmi, kterým to dělá problém. Řešili jsme slovní úlohy z učebnice na str.25, 26. Napsali jsme menší písemné opakování.

Pracovní sešit str. 9, 10.

15. - 19. 10. 2018

Nové učivo - písemné dělení jednociferným dělitelem a následná zkouška násobením. Už nám to jde, některé děti ještě potřebují doma procvičit.

Geometrie - kolmé přímky a rovnoběžné přímky, rýsování kolmic. Učebnice str.29.

Pracovní sešit str.8, 9/př. 1., 2., 3.


8. - 12. 10. 2018

Nové učivo - písemné násobení. Počítali jsme slovní úlohy, kde dokážeme využít písemné násobení pod sebou. Za Dú mají děti procvičovat dělení se zbytkem v sešitě Počítáme zpaměti až po str.12, sloupeček 46.

Učebnice str. 18, 19.

PS str. 7.

1. - 5. 10. 2018

Začali jsme opakovat dělení se zbytkem, počítali jsme slovní úlohy z praxe.

Geometrie - rýsování různoběžek a rovnoběžek.

Učebnice str. 13, 14, 17.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

Napsali jsme si samostatnou práci na písemné sčítání a odčítání. Počítali jsme slovní úlohy z učebnice, snažíme se dělat zápis, výpočet, odpověď.

PS str. 5, 6.

17. - 21.9.2018

Opakovali jsme zaokrouhlování na desítky a stovky. Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání na fólie.

Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Rovnoběžky a různoběžky.

PS str. 4.

Učebnice str. 6. - 9.

10. - 14. 9. 2018

Opakování násobení a dělení, o několik více/méně. PS str. 2, 3 - Dú.

Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Měření úseček. Rýsovali jsme do nových sešitů G - budeme potřebovat vždy v pátek sešit, podložku do sešitu, pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva, procvičování násobení a dělení. Napsali jsme si menší opakovací písemnou práci, seznámili jsme se s novým pracovním sešitem.

Pracovní sešit I.díl str.1