Matematika

10.6. - 14.6.

Shrnutí učiva

násobení a dělení mimo obor malé násobilky

písemné násobení

slovní úlohy

GE - shrnutí - kružnice, úsečka, přímka, polopřímka...

měření na cm, mm

3.6. - 7.6.

Písemné násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

Opakování - pamětné násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování na desítky, jednotky, slovní úlohy složené

Test z matematiky (viz opakování) - úterý 11.6.

GE - konstrukce trojúhelníku pomocí kružítka, měření na cm, mm

27.5. - 31.5.

Násobení typu 19x5

Dělení se zbytkem

Písemné sčítání, odčítání

Slovní úlohy s využitím viz výše

GE - trojúhelník, rýsování

měření na mm

opakování učiva - kruh, kružnice, úsečka....

20.5. - 24.5.

Dělení se zbytkem - opakování

Násobení typu: 19 x 5 - úvod do učiva

GE - měření pomocí proužku papíru, kružítka, pravítka

Pojmy - průsečík kružnic, shodné úsečky

Měření na milimetry

13.5. - 17.5.

Slovní úlohy - opakování (zápis, výpočet, odpověď)

Zaokrouhlování na desítky a jednotky

Opakování dělení se zbytkem


6.5. - 10.5.

Shrnující test - násobení, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení mimo obor násobilky, počítání se závorkami

slovní úlohy - jednoduché, složené

GE - trojúhelník - opakování

29.4. - 3.5.

Násobení a dělení mimo obor násobilky

Dělení se zbytkem

písemné sčítání, odčítání

příští týden v úterý shrnující test

GE - úsečka, kružnice, poloměr, průměr - rýsování

trojúhelník - vrchol, strana

22.4. - 26.4.

Dělení se zbytkem

Násobení mimo obor násobilky

15.4. - 19.4.

Dělení se zbytkem

Násobení a dělení mimo obor násobilky - úvod Př. 7 x 70, 30 x 5,

8.4. - 12.4.

Dělení se zbytkem

Úkol: opakovat násobilku

GE: opakování polopřímky

kružnice, poloměr, průměr

měření na cm, mm

1.4. - 5.4.

Přirozená čísla v oboru do 1 000 - shrnutí učiva

Úvod do dělení se zbytkem

GE - rýsujeme kruh, kružnici

pojmy - poloměr, průměr

18.3. - 29.3.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

Opakování písemného sčítání a osčítání

slovní úlohy

zaokrouhlování na desítky a jednotky

převody jednotek - délky (mm, cm, m), objemu (hl, l)

násobilka, počítání se závorkami

- úterý 2.4. test viz. výše (podobné příklady z uč. str.54 - 55)

4.3. - 8.3.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

Písemné sčítání, odčítání

převody jednotek - hl, l

GE - kruh, kružnice

18.2. - 22.2.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

jednotky hmotnosti t, kg, g

Opakování násobilky

Úkol: po jarních prázdninách si děti přinesou kružítko

11.2. - 15.2.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

Sčítání, odčítání, opakování násobení

Jednotky délky (km, m, dm, cm, mm)

GE - rýsování trojúhelníku

pojmy náleží, nenáleží


4.2. - 8.2.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

Sčítání, odčítání

opakování - zaokrouhlování na desítky

Jednotky hmotnosti (t, kg, g)

GE - čtverec, obdélník - vrcholy, strany

28.1. - 1.2.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

sčítání, odčítání, porovnávání čísel

21.1. - 25.1.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

sčítání, odčítání řádů

GE - rovina, trojúhelník - strany, vrcholy

14.1. - 18.1.

Přirozená čísla v oboru do 1 000

porovnávání čísel podle číselné osy

řády - jednotky, desítky, stovky, tisíce

rozklad čísla pomocí sčítání a násobení, čtení a psaní čísel

GE - rýsujeme v rovině

měření na cm, mm, odhad vzdálenosti

7. - 11.1.

Shrnující test - násobilka, sčítání a odčítání do 100, písemné +,- do 100, pojmy o kolik, kolikrát,

GE - měření na cm, mm, úsečka, přímka, polopřímka

Přirozená čísla v oboru do 1 000.

17.12 - 21.12.

Opakování:

Písemné sčítání, odčítání

zaokrouhlování na desítky

násobilka

10.12. - 14.12.

Písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování na desítky

Slovní úlohy složené

3.12. - 7.12.

Písemné sčítání a odčítání

Zaokrouhlování na desítky

GE - vzájemná poloha dvou přímek v rovině

26.11. - 30.11.

Výhodné počítání

Složené slovní úlohy (násobilka, sčítání a odčítání do 100)

GE - opakování rovnoběžka, kolmice

19.11. - 23.11.

Písemné odčítání

příklady se závorkami, přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

výhodné počítání

GE - rovnoběžky, kolmice

12.11. - 16.11.


Písemné sčítání

Opakování - násobilka, + - do 100

GE - měření na cm, mm

5.11. - 9.11.

Shrnutí učiva, prověření znalostí

- počítání do 100

- násobilka

- složené slovní úlohy

GE - shrnutí učiva, prověření znalostí

bod, úsečka - měření na mm, přímka, průsečík, polopřímka

19.10. - 2.11.

Opakování násobilky

Sčítání a odčítání do 100

GE - přímka, úsečka, lomená a křivá čára

22.10. - 26.10.

Opakování násobilky

Výhodné počítání

Dopočítáváme do 100 - slovní úlohy složené

15.10. - 19.10.

Násobení a dělení celé násobilky - opakování

Výhodné počítání typu (23 + 47) + (36 + 14)

GE - trojúhelník - rýsování

Rýsování pomocí čtverečkované sítě


8.10. - 12.10.

Násobení a dělení 8, 9

procvičování pojmů o kolik, kolikrát je číslo větší, menší

GE - rýsování a přesné měření

1.10. - 5.10.

Opakování násobilky 1 - 7

Dokončení násobilky 8, 9 - procvičování

GE - rýsujeme podle pravítka

24.9. - 28.9.

Opakování učiva z 2. roč.

slovní úlohy - složené (2 odpovědi)

Násobení a dělení 6, 7

Sudá a lichá čísla

17.9. - 21.9.

Opakování učiva z 2.tř.

počítáme se závorkami

slovní úlohy - o...více, méně; krát více, méně

slovní úlohy složené - 2 odpovědi

GE - polopřímka, opačné polopřímky

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 2. ročníku

+, - s přechodem přes desítku

počítáme se závorkami

slovní úlohy - o...méně, více

                      .....krát méně, více

opakování násobilky 2,3,4,5

GE - přímka, úsečka, měření na cm, mm