Matematika

3.12. - 7.12.

Písemné sčítání a odčítání

Zaokrouhlování na desítky

GE - vzájemná poloha dvou přímek v rovině

26.11. - 30.11.

Výhodné počítání

Složené slovní úlohy (násobilka, sčítání a odčítání do 100)

GE - opakování rovnoběžka, kolmice

19.11. - 23.11.

Písemné odčítání

příklady se závorkami, přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

výhodné počítání

GE - rovnoběžky, kolmice

12.11. - 16.11.


Písemné sčítání

Opakování - násobilka, + - do 100

GE - měření na cm, mm

5.11. - 9.11.

Shrnutí učiva, prověření znalostí

- počítání do 100

- násobilka

- složené slovní úlohy

GE - shrnutí učiva, prověření znalostí

bod, úsečka - měření na mm, přímka, průsečík, polopřímka

19.10. - 2.11.

Opakování násobilky

Sčítání a odčítání do 100

GE - přímka, úsečka, lomená a křivá čára

22.10. - 26.10.

Opakování násobilky

Výhodné počítání

Dopočítáváme do 100 - slovní úlohy složené

15.10. - 19.10.

Násobení a dělení celé násobilky - opakování

Výhodné počítání typu (23 + 47) + (36 + 14)

GE - trojúhelník - rýsování

Rýsování pomocí čtverečkované sítě


8.10. - 12.10.

Násobení a dělení 8, 9

procvičování pojmů o kolik, kolikrát je číslo větší, menší

GE - rýsování a přesné měření

1.10. - 5.10.

Opakování násobilky 1 - 7

Dokončení násobilky 8, 9 - procvičování

GE - rýsujeme podle pravítka

24.9. - 28.9.

Opakování učiva z 2. roč.

slovní úlohy - složené (2 odpovědi)

Násobení a dělení 6, 7

Sudá a lichá čísla

17.9. - 21.9.

Opakování učiva z 2.tř.

počítáme se závorkami

slovní úlohy - o...více, méně; krát více, méně

slovní úlohy složené - 2 odpovědi

GE - polopřímka, opačné polopřímky

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 2. ročníku

+, - s přechodem přes desítku

počítáme se závorkami

slovní úlohy - o...méně, více

                      .....krát méně, více

opakování násobilky 2,3,4,5

GE - přímka, úsečka, měření na cm, mm