Matematika

10.6.-14.6.2019

Souhrnné procvičování učiva

Dokončili jsme modrý pracovní sešit.

Já počítám do 1000 - str. 26.

3.6.-7.6.2019

Slovní a logické úlohy, početní operace do 1000.

Napsali jsme si závěrečné souhrnné opakování.

GE: opakování pojmů - úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, poloměr, průměr, lomená čára, křivá čára, průsečík.

27.5.-31.5.2019

Násobení trojciferného čísla jednociferným činitelem

Procvičujeme: dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání

Kombinované slovní úlohy

GE - trojúhelník, čtyřúhelník, porovnávání úseček

20.5.-24.5.2019

Řešíme slovní úlohy, trénujeme čtenářskou gramotnost propojenou s čísly.

Pamětné a písemné počítání do 1 000.

GE - kombinované úlohy (bod, přímka, úsečka, kružnice). PS po str. 27.

13.5.-17.5.2019

Procvičování základního učiva - PS po str. 25.

Napsali jsme si shrnující test z aritmetiky a geometrie s možností domácí předpřípravy (PS str. 19 a 20).

Ge - shodné úsečky, porovnávání stran rovinných útvarů


6.5.-10.6.2019

Dělení se zbytkem, stále procvičujeme písemné +- do 1000.

Je třeba denně procvičovat příklady na pamětné násobení.

GE - rýsování trojúhelníku, cvičení prostorové představivosti.

29.4.-3.5.2019

Dělení se zbytkem, počítání do 1000, slovní úlohy. PS po str. 15.

Doporučuji denně věnovat chvilku na procvičování násobilky.

GE - rýsujeme trojúhelník pomocí pravítka a kružítka, provádíme nákres.

15.-26.4.2019

Dělení se zbytkem, pamětné i písemné -+ do 1000.

GE - shodné úsečky, přenášení úseček pomocí papírku, pravítka a kružítka.

8.4.-12.4.2019

Dělení se zbytkem

Procvičování násobilky, pamětné +- do 1 000.

1.4.-5.4.2019

Procvičování písemného sčítání a odčítání do 1000

Opakování násobení a dělení

Převody jednotek délky

GE - rýsování kružnic

18.3. - 29.3.

Přirozená čísla v oboru do 1 000, PS po str. 9

Procvičování písemného sčítání a odčítání

Slovní úlohy, zaokrouhlování na desítky a jednotky

Převody jednotek - délky (mm, cm, m, dm, km),

Násobilka, počítání se závorkami

18.3.-22.3.2019

Počítáme do 1 000 - pamětné +-, písemné +-, řetězce.

Slovní a logické úlohy. 

Matematický klokan.

11.3.-15.3.2019

Sčítání a odčítání do 1 000, příklady se závorkou, slovní úlohy.

Dokončili jsme 1. díl prac. sešitu.

GE - rýsování kružnic, poloměr, průměr.

04.03.-08.03.2019

Přirozená čísla v oboru do 1 000

Písemné sčítání, odčítání ve slovních úlohách

Převody jednotek délky, úkoly zaměřené na abstraktní myšlení.

GE - kruh, kružnice

18.2.-22.2.2019

Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním do 1000

Převody jednotek délky

GE - kružnice, poloměr kružnice, rýsování kružnic

11.2.-15.2.2019

Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1000

Písemné sčítání trojciferných čísel, slovní úlohy

Ge- rýsování obdélníku s danými stranami

Na středu 20.2. budeme potřebovat kružítko, trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č.3.

4.2.-8.2.2019

Sčítání a odčítání do 1 000. (Učebnice str. 21, cv. 67 písemně do sešitu, zbytek strany ústně, učebnice str. 29 cv. 3 písemně, ústně slovní úlohy.

Opakujeme násobení a dělení.

Geometrie - rýsování úseček podle zadané délky, rýsování obdélníku (kolmice), jednotky délky.

28.1.2019 - 1.2.2019

Přirozená čísla v oboru do 1 000 - sčítání a odčítání.

Slovní úlohy a příklady se závorkami (Já jsem dobrý počtář)

21.1. - 25.1. 2019

Přirozená čísla v oboru do 1 000

sčítání, odčítání řádů

GE - rovina x prostor, seznámení s tělesy (kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel)

Dokončili jsme pracovní sešit Rýsujeme s Kryšpínkem.

14.1-18.1.2019

Přirozená čísla v oboru do 1 000 (zápis, čtení a porovnávání čísel),

řády - jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Seznámili jsme se s našimi velkými bankovkami s procvičovali s nimi platební transakce v řádech tisíců.

Rozklad čísla pomocí sčítání a násobení.


7.1.-11.1.2019

Čísla 1- 1000, čtení a psaní čísel, řadová posloupnost, sčítání a odčítání bez přechodu.

Souhrnné opakování z aritmetiky i geometrie.

3.1.- 4.1.2019

Seznámení s čísly 100 - 1 000, sčítání a odčítání typu 200 + 300, 250 - 100.

Opakování písemného sčítání a odčítání, příprava na pololetní práci (bude pouze v čís. oboru do 100).

10.12.-14.12.2018

Pamětné a písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky.

GE - přímka, bod, průsečík, osová souměrnost.

3.12.-7.12.2018

Zaokrouhlování na desítky.

Písemné odčítání a sčítání dvojciferných čísel (pod sebou) s přechodem přes 10 (typ 42-35),  PS po str. 21.

GE - vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

26.11.- 30.11.2018

Písemné sčítání pod sebou, pamětné násobení 1-9.

Složené slovní úlohy (násobilka, sčítání a odčítání do 100)

GE - opakování rovnoběžka, kolmice

19.11.-23.11.2018

Písemné sčítání dvojciferných čísel (pod sebou).

Počítání hadů s různými matem. operacemi.

Pamětné násobení a dělení 1-7.

GE - rýsování trojúhelníků spojováním bodů, zápis úseček v trojúh., opačné přímky.

12.11.-16.11.

Procvičujeme +- se závorkami (do 100) a pamětné násobení 3- 7.

Pracovní sešit do str. 10.

GE - rýsování přímek, rýsování obrázku - konstrukce mostu.

5.11.-9.11.

Násobení a dělení 9.

Napsali jsme si souhrnné opakování, dokončili jsme7. díl prac. sešit s krtkem.

Procvičovali jsme +- do 100, násobení a dělení 1-9.

Nutné denně procvičovat pamětné násobení.

web k procvičování: www.skolakov.eu

GE - souhrnné opakování úseček, přímek, rovnoběžek, různoběžek.

Seznámení s decimetry.


19.10. - 2.11.

Pamětné sčítání a odčítání do 100, počítáme se závorkami.

Násobení a dělení 8, procvičování násobilky (prac. sešit s krtkem - 7. díl)

GE - přímky procházející bodem, bod ležící na přímce

22.10.-26.10.2018

Souhrnné opakování, čtvrtletní písemná práce.

Násobení a dělení 7, 8. Sčítání a odčítání do 100.

Slovní úlohy...n- krát více, n- krát méně.

GE - rovnoběžky, různoběžky

15.10.-19.10.2018

Násobení a dělení 6.

Pamětné sčítání a odčítání do 100, počítáme se závorkami.

GE - trojúhelník, rýsování ve čtvercové síti.

8.10.-12.10.2018

Trénovali jsme pamětné počítání - násobení a dělení 1-5, sčítání a odčítání do 100.

GE - rýsujeme přímky, označujeme průsečík.

1.10.-5.10.2018

Dopočítáváme zpaměti vrácení peněz do 100 (př. sušenky 11,-Kč, kolik dostaneš vráceno?)

Počítáme se závorkou - učebnice str. 12 cv. 53  do sešitu. Ústně slovní úlohy ze str. 12 a 13.

Opakování +- do 100 a násobilky 2,3,4,5.

 GE- rýsování přímek, úseček a vyznačování bodů.

24.9.-28.9.2018

Pamětné a písemné počítání do 100.

Slovní úlohy typu  o....méně, o .....více.

Rébusy  na rozvoj logického myšlení.

GE - přímka x úsečka, trénovali jsme rýsování přímek

17.9.-21.9.2018

Pamětné počítání do 10 a do 100.

Slovní úlohy se zápisem, logické úlohy.

GE - rýsování přímek x křivá čára.

10.9.-14.9.2018

Opakování +- do 100, násobky 4 a 5.

Řešení slovních úloh se zápisem (o x více, o x méně)

GE - manipulace s pravítkem, rýsování přímek.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování násobků 2 a 3.

Řešení slovních úloh se zápisem.

GE - bod, přímka, úsečka, polopřímka. Vzájemná poloha 2 přímek v rovině - kolmice, rovnoběžky, různoběžky - seznámení.