Matematika

4. 6. - 8. 6. 2018

Procvičovali jsme násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000. Napsali jsme si písemku, jejíž výsledky jsou v obou ŽK. Po "vtipném" zopakování toho, co by měl umět páťák vypočítat (skupinová práce s vtipem), jsme se pustili do násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným. 

28. 5. - 1. 6. 2018

Pracovali jsme s daty. Děti se naučily vyčíst informace z grafů a taky informace graficky zpracovat. Znají sloupcový graf a kruhový. Umí vypočítat průměr, nejen známek. Zjistili jsme, jak velká jsme škola, co do počtu žáků a se získanými daty jsme počítali. Myslím, že pro mnohé statistika nuda nebyla. Ke konci týdne jsme si ukázali, jak se násobí a dělí desetinná čísla 10, 100 a 1000.  

21. 5. - 25. 5. 2018

Pracujeme s daty, skoro jako statistici. Sbírali jsme data vlastním měřením. Zpracovávali jsme data do grafů a tabulek. Snažili jsme se vyčíst různé informace z jednoduchých grafů. Žáci měli za úkol přinést do školy graf, který našli v novinách či na internetu a vymyslet k němu jednu otázku. Formou kolečka jsme hledali odpovědi na různé otázky a učili se tak vyčíst z grafů to důležité. 

14. 5. - 18. 5. 2018

Uzavřeli jsme kapitolu těles a pouštíme se do neméně důležitého bloku: práce s daty. Žáci ví, v jakých oblastech se využívá sběru dat. Že data je potřeba zpracovat, abychom z nich uměli vyčíst podstatné. A díky hodině měření (více na našem facebooku) umí získaná data zaznamenat do grafu. 

7. 5. - 11. 5 . 2018

Pokračujeme v počítání povrchů kvádrů a krychlí. Žáci se naučili, jak vyjádřit délku hrany v krychli, když znají její povrch. Jak vypočítat obsah jedné stěny v kvádru, když znají celkový povrch a obsahy dvou různých stěn. Jak určit povrch krychle či kvádru, když nepotřebujeme využít všechny stěny daných těles. Pracovali jsme s příklady z praxe, aby si žáci lépe uvědomili tvary těchto těles a uměli si je lépe představit (skříně, zápalky, bazény, kostky,...). V pondělí si napíšeme kontrolní písemnou práci na probrané. 

30. 4. - 4. 5. 2018

Počítali jsme povrchy a objemy těles (krychle a kvádr). Žáci pracovali ve skupinách, kde si mohli pomáhat. Společně hledali řešení příkladů ze života. V pondělí si ověřím znalost vzorců, bez kterých se nepohneme dál (obvod a obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru, obsah pravoúhlého trojúhelníku ve čtverci a v obdélníku). 

23. 4. - 27. 4. 2018

Na začátku týdne jsme stavěli krychlové stavby. Žáci měli pomocí půdorysu 4x4 postavit "zříceninu". Poté zakreslit pohled zepředu a zprava. Přecházíme tak z roviny do prostoru. Poté jsme si pomocí kostky popsali a ukázali vrcholy, hrany, stěny, povrch a objem tělesa. V poslední hodině jsme se věnovali rýsování krychle a kvádru do čtvercové sítě. Děti mají znát vzorce pro povrch a objem krychle a kvádru, které jsme si vyvodili z již známých vzorců pro čtverec a obdélník.   

16. 4. - 20. 4. 2018

Učili jsme se spočítat obsahy rovinných útvarů (čtverec, obdélník a trojúhelník). Všechno jsme si ukázali na obrázcích a za pomocí čtverečkovaného papíru. Děti znají i vzorce pro obsahy čtverce a obdélníka a umí je použít. V pondělí si napíšeme kontrolní písemku na to, co jsme se naučili ve škole. PS: žáci dostali DÚ na víkend, podle vzoru v učebnici na str.20 nakreslit plánek bytu či jednoho patra vašeho domu. Nedivte se, že budou pobíhat po domě s metrem ;)

2. 4. - 6. 4. 2018

Dokončili jsme počítání s desetinnými čísly a napsali si na to hodinovou shrnující písemnou práci. V pátek si dobrovolníci napsali celorepublikovou matematickou soutěž Pythagoriádu a po škole si někteří zkusili přijímačky nanečisto. 

19.3. - 28.3. 2018

Tento týden jsme se zaměřili na zaokrouhlování desetinných čísel. V pátek jsme si napsali písemku. Taky jsme začali opakovat vše, co jsme se naučili o desetinných číslech. Příští týden (4.4.) si napíšeme shrnující písemnou práci na toto téma (zápis čísel, zaznačení na číselné ose, znalost číselných řádů, zaokrouhlování, převod na zlomky a naopak a sčítání a odčítání - písemně nebo na řádku). 

12.3. - 16.3. 2018

Opakovali jsme sčítání a především odčítání desetinných čísel. Doporučuji všem odčítat desetinná čísla písemně (pod sebe). Vyvarujeme se tak množství chyb. V pondělí si na odčítání napíšeme písemku. V pátek psali žáci Matematického Klokana, jedná se o celorepublikovou matematickou soutěž. 

5.3. - 9.3. 2018

Procvičovali jsme vše, co už s desetinnými čísly umíme. Zápis čísla podle diktátu, umístění na číselnou osu, porovnávání, převod z desetinných zlomků a naopak a v neposlední řadě sčítání a odčítání desetinných čísel.

26.2. - 2.3. 2018

Učíme se sčítat a odčítat desetinná čísla. Pracujeme s číselnými řády. Ukázali jsme si několik způsobů a možností, jak čísla počítat, jak je správně rozložit, na co si dát pozor, kam patří desetinná čárka, kdy přecházíme přes jedničku, apod. Pro zájemce mám připravené přijímačky z matematiky nanečisto, aby si zkusili jednak atmosféru, ale hlavně typy příkladů a práci s časem. Provedeme to ve škole některé odpoledne příští týden.

12.2. - 16.2. 2018

Desetinná čísla jsme se naučili číst, porovnávat a zapsat. Máme představu o jejich velikosti a umístění na číselné ose. Umíme pojmenovat číselné řády jednotlivých číslic v zápisu. Poznáme desetinné zlomky, které umíme převést na desetinná čísla a naopak. Napsali jsme si dvě písemky v oboru desetinných čísel. Přeji hezké prázdniny.

5.2. - 9.2. 2018

Dokončili jsme písemné dělení dvojciferným číslem. Díky tomu jsme si procvičili veškeré písemné počítání (sčítání, odčítání, násobení i dělení). Pouštíme se do dalšího oboru čísel, a to desetinných čísel. Připomínáme si odkud je známe. Zaznamenáváme je na číselné ose pro lepší představu a orientaci. 

29.1. - 1.2. 2018

Dělíme písemně dvojciferným číslem. Opět celý dlouhý týden. Ale dozvěděli jsme se i zajímavosti ze světa zvířat. Např., že žirafa má jazyk dlouhý přes 50 cm a může si jím vylíznou oko ;) V pondělí si napíšeme písemku na dělení dvojciferným číslem. Koho bota tlačí, nechť ještě o prodlouženém víkendu propočítá pár příkladů. 

22.1. -26.1. 2018

Musím žáky velmi pochválit za pilnou práci v hodinách. Celý týden počítáme dělení dvojciferným číslem a máme domácí úkoly. Napsali jsme si na to už i písemku, která dopadla velmi dobře. Výsledky započítám do druhého pololetí. V tématu budeme pokračovat s těžšími typy příkladů.

15.1. - 19.1. 2018

Procvičujeme písemné dělení. Na dělení jednociferným číslem jsme si napsali písemku a pustili se do dělení dvojciferným dělitelem. Je to těžší učivo, ale procvičením tomu přijdeme na kloub. Je potřeba doma procvičovat malou násobilku. Bez její znalosti jsme na to krátcí. 

8.1. - 12.1. 2018

Chvilku jsme pracovali s body v soustavě souřadnic. Napsali jsme si na to písemku, známky jsou v obou Žk. Pustili jsme se do velkého celku: DĚLENÍ. Na základní dělení jsme si ve čtvrtek napsali písemku a v pátek jsme si připomněli písemné dělení se zbytkem. 

3.1. - 5.1. 2018

Přeji Všem pravidelným čtenářům šťastný a ve zdraví prožitý nový rok 2018. Těchto pár dní jsme se naučili zaznačit body do soustavy souřadnic. Děti by měly vědět, co je osa x a osa y, kde na těchto osách jsou kladné a záporné hodnoty a kde leží bod zadaný dvěma souřadnicemi.

11.12. - 22.12. 2017

Dokončili jsme složitější rovnice, napsali si na to písemku. Vzhledem k náročnosti řešení daných rovnic, bude písemka jen na jedničky. Zbytek počítat do celkové klasifikace nebudu. Tímto končíme s počítáním rovnic. 

4.12. - 8.12. 2017

Díky zvířátkům dědy Lesoně, rovnoramenným vahám a početním hadům rozumíme pojmu rovnice. Víme, že levá a pravá strana rovnice musí být pořád v rovnováze. To, co uděláme na jedné straně rovnice musíme udělat i na té druhé. Základní rovnice už umíme řešit. Výsledky první písemky se dozvíme v pondělí. 

27.11. - 1.12. 2017

Věnujeme se konstrukci trojúhelníků. Konkrétně typům trojúhelníků podle stran (různostranný, rovnoramenný a rovnostranný). Učím děti přesnosti konstrukce a správnosti zápisu při postupu. Žáci si sami přišli na to, že některé trojúhelníky nejdou sestrojit a proč. Ke konci týdne jsme od rýsování utekli k řešení základních rovnic.

20.11. - 24.11. 2017

Dokončili jsme téma zlomky. Pustili jsme se i do slovních úloh, ve kterých jsme využili naučené. Pracovali jsme s porozuměním textu. Napsali si na to vše písemku, známky jsou v obou žákovských knížkách. Ke konci týdne jsme začali s trojúhelníky. Jednak jejich vlastnosti a pak taky konstrukci. Učebnice str.29

13.11. - 17.11.2017

Celý čtyřdenní týden rozdělujeme celek na části (zlomky). Znovu jsme pracovali ve dvojicích s kostkami. Procvičili jsme si spoustu příkladů. Děti ví, jak vypadá celek, jak vypadá zlomek větší než jeden celek, umí porovnávat známé zlomky a ti šikovnější poznají dva stejné zlomky, které na první pohled vypadají zcela jinak. Ve středu jsme si na to napsali písemku a začali se věnovat porozumění textu ve slovních úlohách. Vše najdete ve školních sešitech, popř.v učebnici 48-50.

6.11. - 10.11. 2017

Jednotky času máme v "malíku". Tento týden jsme se učili rozdělit celek na části. Zlomky najdete v učebnici na str. 48-49. Vše jsme si vysvětlovali pomocí známé a osvědčené metody: rozděl pizzu. Jednu hodinu jsme zakusili školu hrou podle Komenského. Děti pracovaly ve dvojicích s určitým  množstvím kostek a ty rozdělovaly podle zadání. 

Na tomto odkazu můžou žáci procvičovat formou hry:

http://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html

30.10. - 3.11. 2017

Jednotky hmotnosti v převodech, slovních úlohách, ve hře Milionář a v neposlední řadě v kontrolní písemné práci. Tím vším si žáci tento týden prošli. Navíc jsme se pustili do počítání s jednotkami času. Vždy jsme si na začátku hodiny zkusili příklad z přijímacích zkoušek na gymnázium. Učebnice str. 27, 35.

16.10. - 25.10. 2017

Celý týden se věnujeme převodům jednotek délky. Ukázali jsme si mnemotechnickou pomůcku pomocí prstů na ruce. Pracujeme s příklady z učebnice (str.19 - 20), předtištěným zadáním a s webovými stránkami www.onlinecviceni.cz, kde si žáci můžou procvičovat i doma. V pátek si napíšeme písemku na převody jednotek délky.

Vážením jsme odstartovali další téma a tím je hmotnost. Napsali jsme si převody jednotek a počítáme s nimi. Učebnice str. 27.

9.10. - 13.10. 2017

Napsali jsme si úspěšnou písemku na zápis římských čísel. Výsledky jsou v obou Žk. Tento týden s nimi počítáme. K procvičení jsme využili i skupinovou práci, výrobu skládačky pro druhou pátou třídu. V pátek si napíšeme ještě písemku na počítání s římskými čísly a vrhneme se do převodů jednotek. DÚ na víkend Učebnice str.19/1,3.

2.10. - 6.10. 2017

Do geometrie jsme přidali úhly. Děti by měly umět pojmenovat typy úhlů (nulový, ostrý, pravý, tupý a přímý). Znají symboliku pro jejich zápis, pro body náležející danému úhlu. Napsali jsme si na to písemku. Na víkend se mají žáci naučit psaní římských čísel. Stačí si procvičit příklady z učebnice na straně 46 - 47. 

25.9. - 29.9. 2017

Zabýváme se rovinnými útvary (body, úsečky, polopřímky a přímky). Umíme je narýsovat a zapsat je pomocí geometrické symboliky. Víme, že geom.symbolika je nutná pro popis útvarů, určení jejich vzájemné polohy a k popisu vztahu mezi nimi. V pátek si napíšeme písemku na geometrickou symboliku (bod A leží na přímce AB, zapsat různoběžky, kolmice, rovnoběžky, bod D neleží na polopřímce CD,...)

18.9. - 22.9.2017

Procvičovali jsme to, co má v řešení příkladu přednost a názvosloví matematických operací (+, -, ., :). Na dvě hodiny jsme se dostali do prostředí obchodů a řešili jsme reálné situace. Učebnice str. 7 cv. 1, str. 9 cv. 9, str.11 cv. 3, 5, str.17 cv. 1, str.20 cv. 7, str. 25 cv. 4, 6 a příklady v sešitě. Napsali jsme si na to písemku, kterou děti zvládly výborně.

4.9. - 15.9.2017

Opakujeme a prohlubujeme učivo 4.ročníku. Napsali jsme si dvě písemky na probrané učivo. Známky jsou v papírové i webové Žk. Učebnice str. 3-6