Matematika

10.6. - 14.6.2019

Násobíme a dělíme desetinná čísla přirozeným číslem a zkoumáme vzájemné polohy geometrických útvarů - bodu, přímek a kružnic.

3.6. - 7.6.2019

Násobíme a dělíme desetinná čísla přirozeným číslem.

27.5. - 31.5.2019

Probojovali jsme se přes převody jednotek, se kterými si většina žáků poradí. Nyní se věnujeme základům přímé úměrnosti, hlavně pochopení významu přímé úměrnosti ve slovních úlohách.

20.5. - 24.5.2019

Celý týden se věnujeme převodům jednotek délky, obsahu a objemu. Důležité je porozumět pravidlům, jak si jednotlivé jednotky odvodit od základních jednotek délky.

13.-17.5.2019

Tento týden byl krátký. Písemně jsme si prověřili vzorce na obvod, obsah, objem a povrch nám známých geom. útvarů a uplatňujeme je ve výpočtech. Pohráli jsme se s obvody a obsahy obdélníků a čtverců, které jsme našli na naší chodbě.Naše znalosti doplníme příští týden o přehled jednotek a jejich převody.

6.5. - 10.5.2019

Jsme stále u kvádru a krychle, trochu bojujeme s jednoduchým pohledem na obě tělesa - výpočet obsahů jednotlivých stěn a vyjádření celkového povrchu. Řešíme i slovní úlohy na objem a povrch těchto těles.

29.4. - 3.5.2019

Nadále se věnujeme objemu a povrchu kvádru a krychle. Příští týden zahájíme krátkým písemným procvičením porozumění tomuto tématu.

23.4. - 26.4.2019

Pustili jsme se do kvádru a krychle, měli bychom umět popsat obě tělesa a rozumět určení povrchu. Také jsme se dostali k objemu těchto těles.

15.4. - 17.4.2019

Násobíme desetinná čísla 10,100,....

8.4. - 12.4.2019

Přidali jsem ke zlomkům smíšená čísla a sčítáme zlomky se stejnými jmenovateli. V závěru týdne jsme načali jednoduchou kapitolku násobení a dělení deset. číslem číslem 10, 100, 1000 atd.

1.4. - 5.4.2019

Převádíme zlomky na desetinná čísla a naopak, řešíme slovní úlohy.

25.3. - 29.3.2019

Samostatně jsme pracovali s tématem desetinná čísla z pracovního sešitu Matýskova matematika - zaměřeno na zobrazení na ose, porovnávání a sčítání a odčítání.

18.3. - 22.3.2019

Opakovali jsme části celku vyjádřené zlomkem,  aplikované na jednotky délky, hmotnosti a času, dále určení části z čísla. Slovní úlohy se zlomky.

11.3. - 15.3.2019

Díváme se ze všech stran na desetinná čísla a zlomky. Podstata je v pochopení významu zlomku jako části celku, vyjádření zlomku desetinným číslem a postavení desetinného čísla vzhledem k celým číslům a číselné ose.

4.3. - 8.3.2019

Jsme stále u čtverce a obdélníku, počítáme slovní úlohy. Příští týden následuje písemka na obvod a obsah těchto geom. útvarů a vrátíme se zpět k desetinným číslům a zlomkům. 

18.2. - 22.2.2019

Počítáme a upevňujeme vzorce na obvod a obsah čtverce a obdélníku.

11.2. - 15.2.2019

Od desetinných čísel jsme přešli na geometrická tělesa. Zopakovali jsme výčet základních těles, seznámili jsme se z čeho se skládá kvádr a snažili jsme se nakreslit od ruky kvádr a krychli.

4.2. - 8.2.2019

Počítáme s desetinnými čísly - jednoduché sčítání a odčítání. Příští týden bude písemka na porovnávání, sčítání a odčítání.

28.1. - 31.1.2019

Začali jsme desetinná čísla - jaká je jejich pozice na číselné ose, jak je čteme. Jejich velikost (hodnotu) si můžeme uvědomit při porovnávání.

21.1. - 25.1.2019

Stále dělíme dvojciferným dělitelem, navazují slovní úlohy. Také jsme si představili, co to je aritmetický průměr, jak se vypočítá. Hrajeme si s malou a velkou násobilkou.

14.1. -18.1.2019

Dělíme do úmoru dvojciferným dělitelem, jedná se o manuální práci, musí se to odpracovat. Je možné použít delší i zkrácený zápis postupu. Ve středu bude malé písemné zkoušení.

3.1. - 11.1.2019

S příchodem nového učitele jsme se snažili o logický pohled na matematická témata. Obsah, obvod rov. útvaru, převody jednotek, geometrická symbolika. Příští týden zahájíme dělení dvojciferným dělitelem.

17.12. - 21.122018

V tomto týdnu jsme zopakovali písemné dělení jednociferným číslem a napsali písemné opakování. na toto téma.

10.12. - 14.12.2018

Na začátku týdne jsme si ještě naposled procvičili konstrukční cvičení na kruh a kružnici. Od středy jsme se vrhly na početní operace, především dělení jednociferným dělitelem. Žáci vypracovávali pracovní list - nejprve samostatně, pak ve skupinkách a v pátek jsme si vše kontrolovali a popřípadě dovysvětlovali. V pondělí budeme psát písemku na toto téma.

3.12. - 7.12.2018

Během tohoto týdne  jsme rýsovali kružnici a kruh. Zjišťovali jsme jejich vlastnosti. V úterý budeme psát písemku na kružnici a kruh, příklady k procvičení jsou ve dvou pracovních listech, které mají žáci u sebe.

V případě, že některému cvičení nebudou rozumět - mohou se v pondělí přihlásit a vysvětlím ho.

19.11. - 30.11.2018

V první týdnu měli žáci suplování a procvičovali operace s přirozenými čísly a zlomky. 

V tomto týdnu jsme měli geometrii - konstrukce a vlastnosti trojúhelníku. Ke konci týdne jsme se naučili vypočítat obvod trojúhelníku a naučili jsme se pomocí obsahu čtverce a obdélníku vypočítat obsah trojúhelníku.

V příštím týdnu budeme mít do středy geometrii.

12.11. - 16.11.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali zlomky. V pondělí budeme psát písemku na zlomky. Děti dostali ode mě pracovní listy, které jsme počítali v hodině. Příklady na písemce budou obdobné.

Příští týden budeme mít geometrii.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme se naučili převádět jednotky času a začali jsme probírat zlomky.

V příštím týdnu budeme pokračovat ve zlomcích. V úterý si napíšeme písemku na zlomky - diktát (správné určení čitatele a jmenovatele), vyjádření části z celku - učebnice str.48-49.

22.10 - 2.11. 2018

V tomto období jsme se učili spočítat obvod a obsah čtverce a obdélníku. Dále jsme procvičovali násobení a dělení přirozených čísel.

V příštím týdnu se budeme věnovat jednotkám času a začneme probírat zlomky. Z čeho a kdy budeme psát písemku upřesním v pondělí, protože jsem s dětmi od středy nemluvila.

15.10. - 19.10.2018

V tomto týdnu jsme měli geometrii. Naučili jsme se rýsovat obdélník a čtverec. Zjistili jsme, co jsou to úhlopříčky a jaké mají vlastnosti.

Ke konci týdne jsme převáděli jednotky obsahu a naučili jsme se počítat obsah a obvod čtverce a obdélníku.

V pondělí budeme psát písemku na konstrukci a vlastnosti čtverce obdélníku.

Ve čtvrtek budeme psát písemku na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku.

8.10. - 12.10.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali římské číslice a naučili jsme, jak převádět jednotky hmotnosti. Zjistili jsme v jakých jednotkách se co váží a vyzkoušeli jsme si, jak taková váha funguje.

V pondělí 15.10. budeme psát písemku na převody jednotek hmotnosti, příklady budou obdobné jako mají v pracovním listě, který dostali.

Příští týden budeme mít geometrii.

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme opakovali rýsování přímky, úsečky, polopřímky a určování vzájemné polohy přímek. Na konci týdne jsme se začali věnovat římských číslicím. Učíme se přepisovat čísla z arabských čísel na římské a obráceně. Příští týden ve středu budeme psát krátkou písemku na toto téma a opět se vrátíme k procvičování převodů jednotek.

24.9. - 27.9.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali převody jednotek délky a základní geometrické symboly. V příštím týdnu budeme opakovat rýsování základních geometrických útvarů.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme procvičovali dělení jednociferným číslem a převody jednotek délky. Slibovaná písemka v pátek je přeložena na pondělí a ve čtvrtek budeme psát převody jednotek délky (které ještě budeme příštím týdnu procvičovat). Celý týden budeme mít geometrii, proto je potřeba, aby měl každý žák pravítko s riskou, kružítko, dlouhé pravítko a tužku číslo 3.

 10. 9. - 14. 9. 2018

 V tomto týdnu jsme opakovali početní operace (sčítání, odčítání, násobení). Procvičovali jsme slovní úlohy a příklady se závorkami.