Matematika

10.6. - 14.6.2019

Opakování učiva 6. ročníku.

3.6. - 7.6.2019

Nadále počítáme objemy a povrchy kvádru a krychle jak pouze v příkladech na samostatný výpočet, tak ve slovních úlohách.

27.5. - 31.5.2019

Zvládli jsme převody jednotek, počítáme objemy a povrchy kvádru a krychle jak pouze v příkladech na samostatný výpočet, tak ve slovních úlohách.

20.5. - 24.5.2019

Máme učivo podobné tématu 5. ročníku. Celý týden se věnujeme převodům jednotek délky, obsahu a objemu. Důležité je porozumět pravidlům, jak si jednotlivé jednotky odvodit od základních jednotek délky.

13. - 17.5.2019

V tomto týdnu jsme zvládli přesné zobrazení (narýsování) kvádru, kde je stále nutné dbát na pečlivost a přesnost. Pohráli jsme se s obvody a obsahy obdélníků a čtverců, které jsme našli na naší chodbě.

6.5. - 10.5.2019

Zabýváme se kvádrem a krychlí, porozumění povrchu a objemu, pochopení povrchu spojujeme se sítí těles, které z výsledků testu sítí krychle rozumíme. Měli bychom umět základní vzorce pro čtverec, obdélník, krychli a kvádr. Snažíme se logicky rozumět objemu, povrchu, obvodu a obsahu.

29.4. - 3.5.2019

Ukončili jsme téma trojúhelník a začali jsme se věnovat objemu a povrchu krychle a kvádru.

23.4. - 26.4.2019

Pokračujeme v konstrukci kružnice opsané a vepsané se zaměřením na pečlivost rýsování a také dobře připravené pomůcky pro rýsování.

15.4. - 17.4.2019

Řešíme konstrukci kružnice vepsané a opsané.

8.4. - 12.4.2019

Přidali jsme vlastnosti a práci s trojúhelníkem rovnostranným.

1.4. - 5.4.2019

Stále pracujeme se základními vlastnostmi trojúhelníků, zaměření na trojúhelník rovnoramenný.

25.3. - 29.3.2019

Samostatně jsme pracovali s pracovním sešitem - úhly, střední příčka, těžnice - zaměření na kvalitu rýsování a počítání s úhly v trojúhelníku. 

18.3. - 22.3.2019

Téma týdne je trojúhelník, jejich rozdělení podle stran a úhlů,  vnitřní a vnější úhel, trojúhelníková nerovnost. Naučili jsme se co to je výška, střední příčka, těžnice, těžiště a jejich základní vlastnosti.

11.3. - 15.3.2019

Dokončili jsme osovou souměrnost. Od příštího týdne se začneme zabývat trojúhelníky - jejich vlastnostmi, těžnicemi, výškami, konstrukčními úlohami.

4.3. - 8.3.2019

Řešíme osovou souměrnost, snažíme se o získání návyků při rýsování, potřebujeme dobré vybavení - pravítko s ryskou a dobré kružítko jako základ k dobrým konstrukcím.

18.2. - 22.2.2019

Zabýváme se shodností geometrických útvarů, jejich souměrností a konstrukcí osové souměrnosti. 

11.2. - 15.2.2019

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o úhlech, dvojicích úhlů, určení jejich velikostí, výpočty. V pondělí bude krátká písemka na určení velikosti úhlů na základě vlastností dvojic úhlů a zahájíme téma shodnost a souměrnost.

4.2. - 8.2.2019

Stále pracujeme s úhly - úhly vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné, určení jejich velikosti.

28.1. - 31.1.2019

Umíme sčítat úhly graficky i početně, jak se sestrojí některé úhly bez úhloměru (90, 60, 45, 30), psali jsme malou písemku na osu úhlu a součet úhlů, převod úhlů ze stupňů na minuty a opačně, početní sčítání a odčítání. 

21.1 - 25.1.2019

Stále se zabýváme úhly - velikost, součet, osa. Nově vztahy mezi dvojicemi úhlů - vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé.

14.1. - 18.1.2019

Pracujeme s úhly - měření úhloměrem, sestrojení osy úhlu, přenesení, sčítání úhlů. Zvyšujeme nároky na rýsování. Je nutné mít trojúhelník, úhloměr, dobré použitelné kružítko, tužku středně tvrdou (č.2).

3.1. - 11.1.2019

S příchodem nového učitele jsme se snažili o logický pohled na matematické otázky. Geometrická symbolika. Příští týden budeme pracovat s úhly.

17.12. - 21.12.2018

V tomto týdnu jsme zopakovali dělitelnost přirozených čísel a nejmenší společný násobek. Napsali jsme si písemné opakování na toto téma.

10.12. - 14.12.2018

V tomto týdnu jsme procvičovali rozklad čísla na součin prvočísel a naučili jsme se určit nejmenší společný násobek dvou čísel.

V pondělí budeme psát písemku na dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, rozklad čísla na součin prvočísel, prvočísla, čísla složená, násobky a dělitele a nejmenší společný násobek dvou čísel.

3.12. - 7.12.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali pravidla pro dělitelnost čísel 2,3,4,5,6,9 a 10. Naučili jsme se také rozklad čísel na součin prvočísel.

19.11. - 30.11.2018

V prvním týdnu si opakovali co je to násobek a dělitel. 

V tomto týdnu jsme se naučili znaky dělitelnosti pro čísla 2,3,4,6,9,5,10.

12.11. - 16.11.2018

Během tohoto týdne jsme zopakovali desetinná čísla a v pátek napsali opakovací písemku. V příštím týdnu začneme probírat dělitelnost přirozených čísel.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme procvičovali dělení desetinných čísel. Příští týden v pátek budeme psát písemku na dělení desetinných čísel číslem přirozeným a desetinným.

29.10. - 2.11.2018

V tomto období jsme pokračovali v desetinných čísel. Naučili jsme násobení a dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

Písemku budeme psát v pátek s dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

15.10. - 19.10.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali sčítání, odčítání desetinných čísel. Naučili jsme se násobit a dělit 10,100 a 1000.

8.10. - 12.10.2018

V tomto týdnu jsme začali desetinná čísla, jejich zápis, znázornění na číselné ose a zaokrouhlování. V úterý 16.10. si napíšeme písemku na zaokrouhlování desetinných čísel

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme ještě procvičovali rýsování základních konstrukčních úloh a prostorové vnímání. V pátek jsme si připomněli co vše víme o zlomcích. V příštím týdnu plynule navážeme na desetinná čísla. 

24.9. - 27.9.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali poznatky z 5. třídy z geometrie. Procvičovali jsme převody jednotek a rýsování základních konstrukčních úloh.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát písemku na rýsování konstrukčních úloh (typ cvičení je v pracovním sešitě na str.24.-25) a obvod a obsah čtverce a obdélníku.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali početní operace s celými čísly. Ke konci týdne jsme procvičovali převody jednotek délky. Psali jsme dvě písemky. Příští týden budeme mít geometrii, proto je nutné, aby každý žák měl pravítko s ryskou, kružítko, tužku číslo 3. Ve čtvrtek budeme psát písemku na převody jednotek.

10. 9. - 14. 9. 2018

 Během tohoto týdne jsme opakovali početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v jednoduchých příkladech a slovních úlohách.  V příštím týdnu v úterý budeme psát písemku na dělení dvojciferným číslem.