Fyzika

15.1. - 19.1.2018

Pokračujeme v učivu o délce. Opakovaně jsme procvičili převody jednotek délky, vysvětlili jsme si postup při měření délky, chybu při měření a také proč provádíme opakovaná měření (sešity + učebnice str. 68 - 73).

8.1. - 12.1.2018

Probíráme fyzikální veličinu délku. Procvičili jsme základní převody jejích jednotek a napsali jsme si z převodů prověrku. Vyzkoušeli jsme změřit obvod sklenice a průměr mince. Čeká nás další prověrka na převody jednotek délky.

3.1. - 5.1.2018

V novém roce jsme začali probírat fyzikální veličiny a seznámili jsme se s měřidly délky.

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme dosud probrané učivo (fyzikální kufr) a nakousli jsme učivo o fyzikálních veličinách.

4.12. - 8.12.2017

Napsali jsme si slíbenou doplňovačku. Znovu zopakovali znalosti o mg poli. Znalosti jsme procvičili pomocí klasických i obrácených křížovek.

27.11. - 1.12.2017

Znalosti o magnetech jsme si vyzkoušeli na testu pomocí hlasovátek. Seznámili jsme se s magnetizací látek a s magnetickým polem Země. Nezapomeňte, že máme slíbenu prověrku - doplňovačku.

20.11. - 24.11.2017

Pokračujeme v učivu o magnetech. Seznámili jsme se s pojmy: magnetické pole, mg síla, mg póly, netečné pásmo, magnetka a indukční čáry mg pole.

13.11. - 16.11.2017

V jediné hodině tohoto týdne jsme začali probírat magnetické vlastnosti látek. Rozeznáme magnety podle tvaru, umíme popsat jednotlivé části magnetu.

6.11. - 10.11.2017

Pracovali jsme s tabulkou prvků, umíme podle ní nakreslit model atomu zadané látky a také její kladný a záporný iont. A také víme, jak zelektrovat těleso - pokus s mikroténovým sáčkem provádíme jako domácí úkol.

30.10. - 3.11.2017

Pomocí doplňovaček a prac. listů jsme zopakovali elektrické vlastnosti látek a probrali jsme model atomu.

16.10. - 25.10.2017

Přidali jsme nové pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina. Další hodina byla věnována shrnutí celé kapitoly Vlastnosti látek a v poslední hodině jsme přešli ke kapitole Elektrické vlastnosti látek (víme, jak těleso získá elektrický náboj a jak náboje určují, zda se tělesa přitahují nebo odpuzují).

9.10. - 13.10.2017

Probírali jsme částicovou stavbu látek. V úterní hodině u látek pevných, poznali jsme látky krystalické a amorfní. V páteční hodině u látek kapalných a plynných.

2.10. - 6.10.2017

Už víme, že tělesa se skládají z částic. Viděli jsme pokus s difuzí a umíme zdůvodnit Brownův pohyb. Ve druhé hodině jsme probírali přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi. A pořád opakujeme, co všechno už z fyziky známe.

25.9. - 29.9.2017

Pokračujeme učivem o gravitační síle. Pracovali jsme se siloměrem, umíme vypočítat, jakou silou je přitahováno k Zemi těleso o zadané hmotnosti. Ve druhé hodině tohoto týdne jsme otevřeli kapitolku Částicové složení látek, seznámili jsme se s pojmy molekula a atom.

18.9. - 22.9.2017

S pracovními listy jsme dokončili vlastnosti látek a zvládli jsme i kapitolu Vzájemné působení těles, síla.

4.9. - 15.9.2017

V úvodní hodině jsme se seznámili s fyzikou - pro nás novým předmětem. V první kapitole s názvem Stavba látek jsme probrali pojmy tělesa, látky a pak jsme zkoumali vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných.