Dějepis

11.6. - 15.6. 2018

Pokračovali jsme v událostech, které nastaly po bitvě na Bílé hoře. Probrali jsme následky této bitvy na české země. Podívali jsme se na divadelní představení, které bylo odehráno na Staroměstském náměstí 21. června 1621.

4.6. - 8.6. 2018

Dokončili jsme látku o Rudolfu II. a přikročili jsme k událostem, které vedly k třicetileté válce. Pověděli jsme si o druhé pražské defenestraci, o Ferdinandovi II., o Fridrichu Falckém, o nešťastné události odehrané 8. listopadu léta páně 1620 na Bílé hoře.

28.5. - 1.6. 2018

Probrali jsme nepříliš šťastný fakt české historie - nástup Habsburků na český trůn. Ve druhé hodině jsme se podívali na panování Rudolfa II.

21.5. - 25.5. 2018

Po dokončení zámořských objevů jsme se pustili do nového panovnického rodu na českém trůně - Habsburků.

14.5. - 18.5. 2018

Celý týden jsme se věnovali zámořským objevům. Objevili jsme nový světadíl - Ameriku i novou cestu do Indie. A také jsme si dokázali, že Země je kulatá.

7.5. - 11.5. 2018

Tento týden jsme stihli pouze dodělat renesanci a humanismus. Příští týden se zaměříme na zámořské objevy a písemně zopakujeme husitství.

30.4. - 4.5. 2018

V první hodině jsme se pustili do Jagellonců. Uvedli jsme si nejvýznamnější architektonickou perlu poslední fáze gotiky - Vladislavský sál a přešli jsme na renesanci a humanismus. Ukázali jsme si základní rozdíly gotiky a renesance, vyjmenovali jsme nejdůležitější světové osoby a díla renesance. Příští týden se podíváme do Čech. Písemně jsme zopakovali situaci v církvi na počátku 15. století.

23.4. - 27.4. 2018

Probrali jsme situaci v českých zemích po ukončení husitských válek. Nejvíce času jsme samozřejmě věnovali Jiřímu z Poděbrad.

16.4. - 20.4. 2018

Začali jsme probírat husitské války. Přes bitvu u Sudoměře, na Vítkově až k bitvě u Lipan, kde celá husitská revoluce končí. Probrali jsme si významné husitské vojevůdce, bojovou taktiku husitů i jejich vybavení. Uvedli jsme si, čeho vlastně husité chtěli docílit. A samozřejmě jsme si také pověděli, jaké neblahé následky měla husitská revoluce na české země.

9.4. - 13.4. 2018

Zopakovali jsme písemně Lucemburky - Jana a Karla. Vrátili jsme se k situaci na kostnickém koncilu. Probrali jsme reakci české šlechty a obyvatel zemí Koruny české na upálení mistra Jana. Přešli jsme k pražské defenestraci, smrti Václava IV. a k vypuknutí husitských válek.

2.4. - 6.4. 2018

Dokončili jsme situaci v Evropě ve 14. století a více se začali věnovat poměrům v českém království. Seznámili jsme s Václavem IV., s jeho ženou Žofií a s Janem Husem, který kritizoval katolickou církev. Pověděli jsme si, co vše Janu Husovi vadilo a jak chtěl církev vyléčit. A také proč neuspěl a skončil na hranici. Co se dělo poté, si povíme příští týden.

19.3. - 30.3. 2018

Věnovali jsme se Karlu IV. Žáci si měli nachystat prezentaci k jednotlivým důležitým odvětvím Karlova života. Prezentaci se věnovali dvě hodiny a v pátek ji prezentovali svým spolužákům. Ve zkráceném týdnu jsme dokončili Karla IV. a začali jsme probírat situaci v Evropě ve 14. století (morová epidemie, situace v církvi). A konečně jsme si napsali poslední Přemyslovce.

12.3. - 16.3. 2018

Písemku na poslední Přemyslovce jsme nestihli. Začali jsme Karla IV. Je to natolik významná osobnost, že se mu budeme věnovat i celý příští týden. 

5.3. - 9.3. 2018

Tento týden jsme smrtí Václava III. ukončili Přemyslovce, zopakovali vše podstatné a vydali se vstříc Lucemburkům. Jako první byl na řadě Jan Lucemburský. Příští týden písemně zopakujeme Přemyslovce a budeme se již věnovat Karlu IV.

26.2. - 2.3. 2018

Písemně jsme zopakovali románský a gotický sloh. Po písemkách jsme se v hodinách věnovali dokončení posledních Přemyslovců. Ve středověké detektivce jsme se věnovali převážně Václavu III. Samozřejmě jsme nakonec zopakovali ještě jednou všechny významné panovníky. Příští týden nás čeká první písemka na toto téma.

12.2. - 16.2. 2018

Vyzkoušeli jsme středověká města a středověkou krajinu. V učivu jsme pokračovali v posledních Přemyslovcích. Tentokrát jsme  mluvili zejména o Přemyslu Otakarovi II. a jeho synovi Václavovi II.

Václava III. jsme si nechali až po prázdninách, jelikož budeme řešit, kdo jej vlastně dal zavraždit. Po prázdninách nás také čeká opakování románského a gotického slohu.

5.2. - 9.2. 2018

Dobrali jsem románský a gotický sloh. V druhé hodině jsme se dostali k posledním Přemyslovcům. Probrali jsme Přemysla Otakara I. a Václava II. Zdůraznili jsme si význam Zlaté buly sicilské, uvedli si důležitost zakládání nových měst a hradů, mluvili jsme také o Václavově sestře Anežce a "první stříbrné vlně". Následující týden budeme zkoušet středověká města a proměnu krajiny a dokončíme poslední Přemyslovce.

29.1. - 2.2. 2018

Tento týden jsme opakovali románský sloh a podrobně probírali sloh gotický. V obou slozích budeme ještě příští týden pokračovat.

22.1. - 26.1. 2018

Dokončili jsme středověká města a situaci na vesnici v raném středověku. Vysvětlili jsme si, co znamená trojpolní systém hospodaření a trojprostorový dům. Zmínili jsme se také o různých typech staveb ve středověké vesnici. Poté jsme se přesunuli do architektury. Začali jsme probírat románský a gotický sloh.

15.1. - 19.1. 2018

LVVZ

8.1. - 12.1.2018

Hlavní náplní tohoto týdne bylo učivo o vzniku středověkých měst a vesnic a proměně středověké krajiny. Pomocí prezentace jsme se dostali do nitra středověkého města, kde jsme pátrali po jednotlivých řemeslech, rozdělení obyvatelstva, jídelníčku, městských právech aj. Řekli jsme si, kdo byl lokátor, že se města dělila na královská, věnná, horní a poddanská. Pokusili jsme se na přiložené mapě rozpoznat dnešní Uherské Hradiště, rozluštit základací listinu UH a také rozpoznat jednotlivá tehdejší řemesla.

1.1. - 5.1. 2018

Vyzkoušeli jsme písemně druhou část prvních Přemyslovců. V učivu jsme se přesunuli do středověkých měst a vesnic a zaměřili jsme se také na změnu krajiny.

11.12.  - 22.12. 2017

Věnovali jsme se církevním řádům a křesťanskému životu ve středověku. Pověděli jsme si něco málo o významu kostela pro obyčejný lid, o církevních svátostech, o bohatnutí církve, o kacířství. Církevní řády jsme si rozdělili na mnišské a rytířské. Vysvětlili jsme si pojem žebravé řády. V druhé hodině jsme opakovali předcházející učivo.

4.12. - 8.12. 2017

Písemně jsem zopakovali Velkou Moravu. Dalším naším tématem byly křížové výpravy. Pověděli jsme si, co to vlastně byly křížové výpravy, proč vznikly, kdo je vyhlašoval, kdo se jich zúčastnil. V druhé hodině jsme se dostali také ke vzniku církevních řádů. Učivu o církevních řádech se budeme ale více věnovat až příští týden.

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme začali probírat první Přemyslovce. Začali jsme Bořijovem a jeho manželkou Ludmilou, přes sv. Václava a Boleslava I. jsme se dostali k Oldřichovi s Boženou a skončili jsme u Vladislava II. Příští týden budeme opakovat Velkou Moravu a podíváme se na křížové výpravy.

20.11. - 24.11. 2017

Podrobně jsme probrali Velkomoravskou říši. Uvedli jsme nejvýznamnější lokality, památky i kulturu. Na videoukázkách jsme zjišťovali nejpodstatnější informace k tématu. Zdůranili jsme si, kde se nachází kořeny Velkomoravské říše. Příští týden budeme pokračovat prvními Přemyslovci.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme si zopakovali učivo o Slovanech a začali jsme Velkou Moravu. Na videu jsme si ukázali nejpodstatnější informace a více se Velkou Moravou budeme zabývat příští týden.

6.11. - 10.11. 2017

V první hodině jsme začali probírat Slovany. Ve druhé pak Sámovu říši. Vše jsme doplnili videoukázkou, která se týkala praotce Čecha a Sámovy říše. Následně na to, jsme si vyzkoušeli poskládat rozstříhaný text, ze kterého jsme vyčetli stručné dějiny Sámovy říše. Tento text nám také řekl, jak jsme dávali při videu pozor.

31. 10. - 3. 11. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Probírali jsme církevní řády ve středověku, vyplnili pracovní list a opakovali hrou kahoot znalosti o středověké společnosti.

23. - 27. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme svatou říši římskou a zopakovali hrou kahoot všechny středověké říše, které jsme doposud probrali.

16. - 20. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Napsali jsme písemku na Vikingy. Vyplňovali jsme pracovní list k učivu o vzniku středověké Anglie (totéž bylo také obsahem písemky). Začali jsme probírat svatou říši římskou.

9. - 13. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Napsali jsme písemku na arabskou říši. Nově jsme probírali Vikingy, vysvětlili jsme si, co znamená slovo viking, probírali jsme vikinské plavby, objevy, zakladatelskou činnost, jejich běžný život, zmínili jsme také slavné Vikingy. Ve středu budeme psát test.

2. - 6. 10. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme franskou a byzantskou říši a napsali písemku. Novým učivem byl arabský svět, vysvětlili jsme si rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, pilíře islámu, jaké zásady muslimové dodržují, jaké kulturní bohatství přinesli do Evropy. Příští středu budeme psát písemku.

25. - 29. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Probírali jsme franskou a byzantskou říši, dokončili jsme úkoly k tomuto tématu a příští týden budeme psát písemku na obě říše, zápis děti mají.

18. - 22. 9. 2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Viceníková.

Dokončili jsme téma stěhování národů, napsali jsme písemku a probírali jsme téma nové. Konkrétně to byla franská a byzantská říše, porovnávali jsme podmínky vzniku těchto říší, významné panovníky, podobné a odlišné znaky. Věnovali jsme se také tzv. lennímu systému (feudální zřízení).

4.9. - 15.9.2017

V prvních hodinách tohoto školního roku jsme lehce zopakovali učivo 6. ročníku a zrovna se vrhli na učivo nové. Jako první nás čekalo křesťanství, které se od roku 4. století našeho letopočtu stalo nejvýznamnějším náboženstvím. Proto jsme probírali ta nejzásadnější témata s ním spojená.