Chemie

10. 6. - 14. 6. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali názvosloví kyslíkatých kyselin. Víme, že bezkyslíkaté kyseliny musíme umět  zpaměti a kyslíkaté kyseliny tvoříme podle známých pravidel. Ve čtvrtek 13.6.2019 jsme napsali jednoduchou písemku na kyseliny. Příští týden budeme tvořit ze vzorců názvy kyselin.

3. 6. - 7. 6. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali opakování oxidů, sulfidů a halogenidů. Nově jsme se učili kyseliny. Víme, že bezkyslíkaté kyseliny musíme umět z paměti a kyslíkaté kyseliny tvoříme podle známých pravidel. Zjistili jsme, že někteří ještě perfektně neumí koncovky -ný, -natý. Prosím o jejich doučení do úterý 11.6.2019. Ve čtvrtek 13.6.2019 nás čeká písemka na kyseliny.

27. 5. - 31. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali sulfidům a halogenidům. Zjistili jsme, že halogenidy mají oxidační číslo -I. Dále jsme také procvičovali názvosloví (oxidy + sulfidy + halogenidy dohromady). Napsali jsme i písemku na oxidy - teorie + názvosloví. V příštím týdnu nás čeká pokus - sloní pasta. Budeme se zabývat významnými halogenidy a dále procvičovat názvosloví.

20. 5. - 24. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali sulfidům. Zjistili jsme, že se hodně podobají oxidům. Dále jsme také procvičovali názvosloví (oxidy + sulfidy dohromady). Příští týden v úterý (28.5.) nás čeká písemka na oxidy - teorie + názvosloví. Naučte se.

13. 5. - 17. 5. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o oxidech. Názvosloví  jsme opakovali hrou - pošta. Napsali jsme také písemku na oxidy (z názvu se tvořili vzorec a opačně). Příští týden nás čeká na oxidy další písemka a budeme se věnovat sulfidům.

6. 5. - 10. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se dále věnovali oxidům. Tvoříme jejich názvy a oxidy také pojmenováváme. Jedná se o důležité učivo, každý by měl perfektně umět koncovky -ný, -natý a chemické prvky. Napsali jsme také písemku na Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Hg a na oxidy (z názvu se tvořili vzorec). Příští týden nás čeká na oxidy další písemka a budeme se věnovat praktickému využití oxidů v běžném životě.

29. 4. - 3. 5. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali oxidům. Tvoříme jejich názvy a oxidy také pojmenováváme. Jedná se o důležité učivo, každý by měl perfektně umět koncovky -ný, -natý a chemické prvky. Napsali jsme také písemku na alkalické kovy. V příštím týdnu nás ještě čeká písemka na Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Hg. 

23. 4. - 26. 4. 2019

V tomto kratším týdnu jsme se dokončili kovy a zaměřili jsme se na oxidy. Kovy jsme opakovali pomocí spojovačky a jednotlivé kovy jsme si prohlédli, ohmatali nebo potěžkali. Z nové kapitoly oxidy jsme se zatím naučili koncovky -ný, -natý.. a zkoušeli jsme tvořit vzorce oxidů. Příští týden v úterý (30.4.) bude písemka na alkalické kovy (naučte se i rovnici, jak reaguje alkalický kov s vodou). Dále budeme procvičovat názvosloví oxidů. 

15. 4. - 17. 4. 2019

V tomto krátkém týdnu jsme se věnovali kovům. Pomocí křížovky, spojovačky a práce s textem jsme se pokoušeli přiřadit kovům jejich vlastnosti a použití. Napsali jsme také písemnou práci na polokovy. Většina žáků zvládla písemku výborně nebo chvalitebně. Příští týden dokončíme kovy a začneme oxidy. Užijte si volno.

8. 4. - 12. 4. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali kovům. Zatím něco víme o sodíku, draslíku a dalších alkalických kovech. ukázali jsme si pokus - chemické jojo - tedy, jak reaguje sodík s vodou. Napsali jsme také písemnou práci na uhlík, síru a fosfor. většina žáků zvládla písemku chvalitebně. Příští týden nás čeká písemka na polokovy (úterý 16.4.) a budeme se dále věnovat kovům.

1. 4. - 5. 4. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali nekovům - síře, fosforu, polokovům - křemíku, germaniu a arsenu. Vyrobili jsme si plastickou síru. Pokusili jsme se učivo zopakovat pomocí spojovačky. V úterý 9. dubna nás čeká písemka na uhlík, síru a fosfor. Příští týden se budeme věnovat kovům.

18. 3. - 29. 3. 2019

V tomto období jsme dokončili halogeny (fluor, chlor, brom, jod). Vyrobili jsme si jod, bavili jsme se o vlastnostech bromu a jodu. Začali jsme další nekovy - uhlík a síru. Napsali jsme písemnou práci na vzduch (čtvrtek 21.3.). Příští týden dokončíme uhlík, síru a fosfor.

11. 3. - 15. 3. 2019

V tomto týdnu jsme se učili o skupině halogeny. Vyrobili jsme si brom, bavili jsme se o využití a o vlastnostech chloru a fluoru. Napsali jsme písemnou práci na vodu a na vodík. Příští týden nás čeká písemná práce na složky vzduchu (dusík, kyslík, vzácné plyny a oxid uhličitý). Dokončíme halogeny - jod a začneme uhlík, síru a fosfor.

4. 3. - 8. 3. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vzácné plyny a na oxid uhličitý. Ten jsme si také vyrobili a prokázali jsme, že nepodporuje hoření a že je těžší než vzduch. V příštím týdnu nás čekají halogeny (vyrobíme si brom a jod) a napíšeme si písemnou práci na vodu a vodík. Učte se. 

18. 2. - 22. 2. 2019

V tomto týdnu jsme procvičovali vyčíslování jednoduchých chemických rovnic. Na toto téma jsme napsali další  jednoduchou písemnou práci (ještě bude jedna - úterý po jarních prázdninách). Dále jsme se zaměřili na kyslík, který jsme si vyrobili rozkladem peroxidu vodíku za pomoci MnO2 = katalyzátor. Po prázdninách nás čeká CO2 a zadáme i domácí úkol. Hezké prázdniny.

11. 2. - 15. 2. 2019

V tomto týdnu jsme procvičovali vyčíslování jednoduchých chemických rovnic. Na toto téma jsme napsali první jednoduchou písemnou práci (ještě budou dvě - úterý 19.2. a čtvrtek 21.2.). Dále jsme se zaměřili na dusík. Příští týden probereme kyslík. ten si také vyrobíme. 

4. 2. - 8. 2. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vyčíslování jednoduchých chemických rovnic. Napsali jsme písemnou práci na relativní atomovou a molekulovou hmotnost. Příští týden budeme dál vyčíslovat rovnice a zaměříme se na dusík.

28. 1. - 31. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodu. Ukázali jsme si chemický pokus - sopka na stole. Učíme se vyčíslovat chemické rovnice. Napsali jsme písemnou práci na chemickou vazbu. V úterý 5.2. bude písemka na relativní atomovou a molekulovou hmotnost. 

21. 1. - 25. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodík. Známe jeho vlastnosti, výskyt i využití. Umíme vodík vyrobit (pokus - Zn + HCl). Pokračovali jsme učivem o nejznámější sloučenině vodíku - o vodě. Příští týden (ve čtvrtek 31.1.) bude písemná práce na chemickou vazbu.

14. 1. - 18. 1. 2019

V tomto období jsme se zaměřili na periodickou soustavu prvků - prvky jsme si rozdělili na přirozené a umělé, na ryzí a ve sloučeninách, na kovy, polokovy a nekovy. Napsali jsme písemnou práci na ionty. V příštím týdnu začneme probírat jednotlivé prvky PSP. Zaměříme se na vodík. 

3. 1. - 11. 1. 2019

V tomto období jsme se věnovali chemické vazbě a počítali jsme relativní atomovou a molekulovou hmotnost. Známe pojmy nepolární, polární a iontová vazba. V úterý bude písemka na ionty (vznik kationtů a aniontů - bublinky, zápis rovnicí, počty protonů a elektronů u atomů a iontů). 

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme atomům, molekulám a iontům. Víme, co znamená molekula prvku a molekula sloučeniny. Dokážeme zapsat: tři molekuly vody, čtyři molekuly oxidu uhličitého, dva atomy dusíku, molekula dusíku, apod. Víme, jak vznikají z atomů kationty a anionty. Po Vánocích bude písemka na atom (na termínu se domluvíme).

3. 12. - 7. 12. 2018

V tomto týdnu jsme vyhodnotili písemku na kapitolu směsi a napsali jsme písemku na protonové, nukleonové a neutronové číslo. Ta dopadla výborně, téměř všichni žáci dostali jedničku. Dále jsme se věnovali obalu atomu a učili jsme se malovat modely atomů. Probrali jsme úvod k chemickým prvkům a molekulám.

26. 11. - 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme napsali písemku na kapitolu směsi. Dále jsme se věnovali atomu, probrali jsme protonové, neutronové a nukleonové číslo. Pokud máme zadanou značku prvku a protonové a nukleonové číslo, dokážeme vypočítat počet protonů, neutronů a elektronů. Známe pojem nukleon. Příští týden bude malá písemka na určování počtu protonů, neutronů a elektronů.

19. 11. - 23. 11. 2018

V tmto týdnu jsme napsali velkou písemnou práci na výpočet hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta. Někteří si s těžkými úlohami poradili výborně, jiní mají ve výpočtech ještě rezervy. Kdo chce, může si přijít písemku opravit. Začali jsme i nové učivo o atomech a opakovali jsme skupenství látek a skupenské změny. Ve čtvrtek 29. 11. nás čeká písemka na směsi (nebudou tam už složité výpočty). 

12. 11. - 16. 11. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili počítání koncentrace roztoků a také kapitolu směsi. Písemka na výpočet hmotnostního zlomku a hmotnostního procenta nás čeká v úterý. Ještě nás čeká laboratorní práce a domácí úkol na krystalizaci. Začneme novou kapitolu o atomu.

5. 11. - 9. 11. 2018

V tomto týdnu jsme počítali koncentraci roztoků. Musím říci, že i když se jedná o těžké učivo, tak se s ním osmáci perou výborně.  Prosím, aby si všichni stále nosili kalkulačku. Příští týden výpočty dokončíme a řekneme si něco o dělení směsí. Čeká nás také první domácí pokus - volná krystalizace.

22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme se doučili poslední chemické prvky (d-prvky). Na první část jsme napsali písemnou práci 25. 10., druhá písemka bude 1. 11. 2018. Probíráme roztoky, jejich vznik a počítáme koncentraci roztoků. Prosím, aby si všichni nosili kalkulačku. Jedná se o těžké učivo, ale musíme je zvládnout. Každý musí ovládat také vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku a musí vědět, co znamenají pojmy: hmotnost látky, hmotnost rozpouštědla a hmotnost roztoku.

15. 10. - 19. 10. 2018

Dne 16. 10. 2018 jsme napsali velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie). Pokud někdo z žáků nebyl ve škole, domluví se na náhradním termínu, kdy si tuto písemnou práci napíše. Děkuji. Dále jsme probírali nové učivo - směsi. Ukázali jsme si jednoduché pokusy - výrobu suspenze, emulze a pěny. Naučili jsme se nové chemické prvky. Písemka na ně (12 chemických prvků) nás čeká 25. 10. 2018. Příští hodinu začneme probírat roztoky.

8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto období jsme dokončili první kapitolu - úvod do chemie a začali jsme druhou kapitolu - směsi. Ukázali jsme si několik experimentů (alchymistovo zlato, tančící rozinky, vznik suspenze). Všichni se učíme na velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie), kterou budeme psát 16. 10. 2018. 

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali chemickým kahanům, plamenu a povídali jsme si o záznamu pokusu. Napsali jsme písemnou práci na prvky I. A až VIII. A skupiny periodické soustavy prvků a na slepou tabulku. Další písemky na prvky teď nebudou. Učíme se na velkou písemku na teorii (od začátku učiva po historii chemie), kterou budeme psát 16. 10. 2018. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali veličinám a výstražným symbolům. Ukázali jsme si, jak reaguje oxidující látka KClO3 s cukrem. Naučili jsme se VII. A a VIII. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat veličinám a řekneme si něco o tom, jak se správně provádějí chemické experimenty. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

17. 9. - 21. 9. 2018

Tento týden jsme se ještě věnovali vlastnostem látek. Zkoumali jsme, jak reaguje platinový drátek a hořčíková páska v plamenu kahanu. Nakreslili a popsali  jsme si výstražné symboly nebezpečných chemických látek. Naučili jsme se V. A a VI. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat vlastnostem látek a symbolům nebezpečnosti. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

10. 9. - 14. 9. 2018

Tento týden jsme se věnovali vlastnostem látek. Ukázali jsme si jednoduché chemické pokusy s chloridem sodným, sacharózou, naftalenem a hořčíkovou páskou. Naučili jsme se III. A a IV. A skupinu PSP.  Postupně se naučíme další chemické prvky. Příští hodiny se budeme dále věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na probrané chemické prvky. :)

3. 9. - 7. 9. 2018

A je to tady. Nový předmět - chemie. Těšíte se? Tento týden jsme si řekli, co to chemie je, co studuje a jaké využívá metody. Postupně se budeme učit chemické prvky. Začali jsme s I. A a II. A skupinou periodické soustavy prvků (dále PSP). Na I. A skupinu jsme už napsali i písemku. Jsem moc spokojená, protože většina žáků ji zvládla na výbornou. Jen tak dál. Ukázali jsme si i pokus - dýmovnice. Příští hodiny se budeme věnovat vlastnostem látek. Každou hodinu bude malá písemka na chemické prvky. :)