Český jazyk

14.-25.6.2021

MLUVNICE - rozeznáváme větu jednoduchou a souvětí. Rozlišujeme větu hlavní a vedlejší.  Učíme se pracovat s Pravidly českého pravopisu.

LITERATURA – pracovali jsme s textem E. Petišky Trójský kůň, příští týden dokončíme.

SLOH – naučili jsme se vyplňovat poštovní poukázky (podací lístek, složenku).

Užijte si prázdniny a v září opět na shledanou!

7.-11.6.2021

MLUVNICE –procvičujeme větné členy a větu jednoduchou, souvětí.

LITERATURA – písemně jsme zopakovali učivo o pověstech a testy jsme vyhodnotili.

Příští týden budeme procvičovat učivo 6. ročníku.

31.5-4.6.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy. Napsali jsme slíbené prověrky = rozbor dvou vět. Napsali jsme i diktát.  Učíme se rozeznat větu jednoduchou a souvětí. Učivo odpovídá učebnici na str. 80 (nové str. 84).

LITERATURA – dokončili jsme pověst O králi Ječmínkovi, v úterý 9.6. učivo o pověstech zopakujeme (četli jsme 5 pověstí, pročtěte si PL).

SLOH – pokračujeme v popisu, tentokrát krajiny.

24.-28.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy = podmět, přísudek, přívlastek a předmět a příslovečné určení. Napsali jsme slíbenou malou prověrku = rozbor dvou vět, moc jste mě potěšili, většina z vás učivo zvládla. Příští týden v úterý si napíšeme další rozbor.  A snad zvládneme napsat i diktát, plánujeme ve středu (při vysoké absenci hned v následujících dnech). Nově se učíme rozeznat větu jednoduchou a souvětí. Učivo odpovídá učebnici na str. 80 (nové str. 84).

LITERATURA – přečetli jsme pověst O králi Ječmínkovi, příští týden budeme s textem ještě pracovat. Pomalu končíme pověsti, písemně je proto v úterý 9.6. zopakujeme.

SLOH – pokračujeme v popisu, tento týden jsme se zaměřili na popis pracovního postupu. Do příštího týdne mají žáci ústně za DÚ: Umíš si přišít knoflík? Poraď kamarádovi, který to neumí a volá ti o pomoc. Telefonujete si = nemůžeš ukazovat, lze jen mluvit.

10.-14.5.2021

MLUVNICE – tento týden jsme ve škole procvičovali větné členy = podmět, přísudek, přívlastek, předmět a příslovečné určení + jeho druhy. Příští týden (opět distančně) budeme v procvičování pokračovat.

LITERATURA – tento týden jsme neměli. Příští týden budeme ve dvou hodinách pracovat s PL 24 (každý z vás ho má vytištěný k dispozici ).

SLOH – pokračujeme v popisu osoby (PL 23 – bod 2+ 3). Kdo neměl s sebou PL 23 (nebo nestihl dokončit cv. 3), doplní úkoly doma. Příští týden budeme v PL pokračovat. Dobrovolný DÚ: barevně nakresli Agátu - podle popisu ve cv. 2; zkontroluji za dva týdny ve škole.

3.-7.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a předmět. Učíme se poznávat příslovečné určení a jeho druhy. Příští týden ve škole budeme v hodinách větné členy neustále procvičovat.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou A. Jiráska Blaničtí rytíři - PL 22; kdo nestihl v hodině odpovědi na úkoly 1-5, dokončete doma. Příští týden společně zkontrolujeme správnost.

SLOH – pokračujeme v popisu, tento týden jsme procvičovali popis osoby (PL 23 – bod 1 + částečně 2).

Příští týden se opět sejdeme ve škole, PL vám připravím. 

26.-30.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově předmět (dokončili jsme PL 19). Ve středu 5.3. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově i předmět. V pátek jsme začali příslovečné určení, příští týden budeme pokračovat.

LITERATURA – dokončili jsme ukázku A. Jiráska - PL 20; zvládli jsme i křížovku. Tajenka, kterou se podařilo některým vyluštit, nás nasměruje k náplni další hodiny. Prosím, vytiskněte si PL 22 – Blaničtí rytíři.

SLOH – pokračujeme v popisu. Do dalších hodin si prosím vytiskněte PL 23 – popis osoby.

PL 22 - A. JIRÁSEK - Blaničtí rytíři.docx (16.8 kB)

PL 23 - popis osoby.docx (75.47 kB)

19.-23.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově předmět (PL 19). Ve středu 28.4. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek a přívlastek. Příští týden budeme probrané větné členy stále procvičovat a přidáme další – prosím, nachystejte si na pondělí PL 21, je tam náplň do několika hodin.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou A. Jiráska - PL 20; příště dokončíme.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme začali popis osoby, v příštích hodinách budeme pokračovat.

PL 21- PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ žáci.docx (16.34 kB)

12.-16.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek a přívlastek. Tento týden jsme přidali předmět (PL 19). Příští týden budeme procvičovat. Ve středu 21.4. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek a přívlastek.

LITERATURA – začali jsme PL 20 – A. Jirásek; pracovali jsme s první stranou textu.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme se zaměřili na postřeh a popis pokoje.

5.4.-9.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek a přívlastek. Učivo ve středu písemně zopakujeme. Příští týden začneme další větný člen – připravte si na pondělí PL 19 – předmět.

LITERATURA – tento týden jsme neměli. Na příští týden si připravte PL 20 – A. Jirásek.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme se zaměřili na orientaci ve městě a popis pokoje.

PL 19 - předmět.docx (16.12 kB)

PL 20 - Faustův dům.docx (23.23 kB)

29.3.-31.3.2021

MLUVNICE – formou testu jsme znovu zopakovali podmět a přísudek. Procvičujeme  určování přívlastku (PL 18). Procvičovat můžete i na

Přívlastek shodný (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz) - vyhodnotí hned každou odpověď a pomůže navést správnou otázkou, nabízí i verze střední + těžké

Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz)

Test – Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění) (pravopisne.cz)

LITERATURA – písemně jsme zopakovali učivo bajkách.

SLOH – tento týden jsme neměli. Za úkol si do příští hodiny slohu (8.4.) nakreslete plánek svého pokoje a ústně svůj pokoj popište.

22.3.-26.3.2021

MLUVNICE – formou testu jsme zopakovali podmět a přísudek, v pondělí  totéž písemně zopakujeme znovu. Tento týden jsme se naučili poznávat přívlastek (PL 18). Procvičovat můžete i na

Přívlastek shodný (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz) - vyhodnotí hned každou odpověď a pomůže navést správnou otázkou, nabízí i verze střední + těžké

Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz)

Test – Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění) (pravopisne.cz)

LITERATURA –zopakovali jsme ústně učivo o bajkách.  V úterý 30.3. toto učivo písemně zopakujeme (Ezop, Krylov, Olbracht + znaky bajky).

SLOH – pokračujeme v popisu, zkoušeli jsme orientaci v budově. Za úkol si do příští hodiny slohu (8.4.) nakreslete plánek svého pokoje a ústně svůj pokoj popište.

15.3.-19.3.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen, číslovek a slovesa. Zvládli jsme napsat krátký test na slovesa. Procvičujeme učivo o podmětu a přísudku, umíme ve větě Po + Př najít a určit jejich druhy (PL 17). Ve středu 24.3. písemně Po + Př zopakujeme. Procvičovat můžete na 
Podmět a přísudek (1. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz) – přiřazovat Po + Př (přetáhnout ke slovu)
Podmět a přísudek (2. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)      
Podmět a přísudek (3. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Příští týden přidáme další větný člen – přichystejte si PL18.

LITERATURA –dokončili jsme bajky, pracovali jsme s textem od I. Olbrachta (PL 13). Formou testu jsme zopakovali známé literární pojmy. Zájemci si mohou připravit seznámení s knihou. V úterý 30.3. písemně zopakujeme učivo o bajkách (Ezop, Krylov, Olbracht + znaky bajky).

SLOH – i tento týden jsme se věnovali popisu, tentokrát jsme se zaměřili na popis konkrétní budovy.

PL 18 - Přívlastek.docx (16.25 kB)

1.3.-5.3.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen a číslovek i slovesa (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Zvládli jsme napsat krátký test na zájmena a číslovky. Ze skladby (PL 17) umíme podmět + přísudek a jejich druhy, rozeznáme Po + Př holý, rozvitý a několikanásobný. Společně jsme rozebrali dvě věty – procvičování v PL. Příště budeme v procvičování pokračovat. V pátek po prázdninách písemně zopakujeme slovesa (test).

LITERATURA –dokončili jsme ukázku A. S. Krylova – Vlk a beránek (PL 13). V úterý po prázdninách formou testu zopakujeme probrané literární pojmy. Zájemci si mohou připravit seznámení s knihou.

SLOH – věnovali jsme se popisu. V PL 16 jsme udělali cv. 2, příště dokončíme kontrolu.

Na příští týden vám nedávám žádný úkol (kdo nedokáže bez češtiny vydržet, může si třeba opakovat probrané učivo z Ml a Lv, nebo se zapojit do literární soutěže - zadání v Teamsech, další v aktualitách školy). Hlavně si odpočiňte od nejrůznějších obrazovek. Přeji krásné prázdniny!

22.2.-26.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen + číslovek a slovesa (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Začali jsme učivo o skladbě, z PL 17 jsme zvládli podmět a část přísudku (str. 1). V Teamsech v chatu máte (zájemci) odkaz na procvičování na internetu. Za úkol na pondělí si učivo o podmětu a přísudku zopakujte.

LITERATURA –pracovali jsme s ukázkou A. S. Krylova – Vlk a beránek, příště budeme v bajkách pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy.

SLOH – věnovali jsme se popisu; zvládli jsme úvod, příště budeme pokračovat. Z PL 16 jsme udělali cv. 1, příště dokončíme kontrolu cvičení.

15.2.-19.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen a číslovek (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Zopakovali jsme slovesa ( PL 15) a procvičujeme mluvnické kategorie. Od příštího týdne budeme v hodinách mluv. kategorie sloves zkoušet (kdo ještě potřebuje procvičovat – v příspěvcích v Teamsech (17.2.2021) máte odkazy na internetová cvičení). Příští týden začneme učivo o skladbě – kapitola je obsáhlá, budeme se jí věnovat dlouho.

LITERATURA –pracovali jsme s ukázkou A. S. Krylova – Orel a slepice, příště budeme pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy (upřesněno dříve).

SLOH –začali jsme popis, učivu se budeme věnovat delší dobu.

Do dalších hodin si vytiskněte přiložené pracovní listy – opět jde o celek, práci na několik hodin.

PL 16 - POPIS 1.docx (19.68 kB)

PL 17 SKLADBA 1.docx (18.38 kB)

8.2.-12.2.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen, přidali jsme i druhy číslovek (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Začali jsme opakovat slovesa, zvládli jsme v PL 15 první stranu. Udělali  jsme v PL část cv. 2 – za úkol na pondělí zkusí toto cvičení dokončit. Příští týden budeme slovesa procvičovat a průběžně je začneme v hodině zkoušet podle cv. 2+3 v PL (žáky včas upozorním).

LITERATURA – dokončili jsme Ezopa + začali pracovat s ukázkou A. S. Krylova, příště budeme pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy (ústní lidová slovesnost, pohádka, lidová píseň, anekdota, pranostika, pořekadla, přísloví, balada, pověst, bajka, alegorie, personifikace).

SLOH – zopakovali jsme, co je zpráva a oznámení, přidali jsme SMS zprávu (PL 14).  Ve skupinkách jsme pak na dané téma napsali práci (žáci vložili splněný úkol do skupinového chatu).

PL 15 SLOVESA.docx (18.44 kB)

1.2.-5.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Opakujeme a procvičujeme číslovky (PL 12). Za DÚ na pondělí – dopsat poslední dně číslovky ze cv. 4/PL 12;, příště ještě zkontrolujeme skupinovou práci a pustíme se do sloves.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkami z Ezopových bajek (PL 13).

SLOH – vyhodnotili jsme skupinovou práci - objednávku. Naučili jsme se, co je zpráva a oznámení (PL 14). Příště budeme procvičovat.

PL12 číslovky.docx (24.59 kB)

PL 13 - bajky.docx (60.37 kB)

PL 14 zpráva a oznámení.docx (15.13 kB)

25.1.-29.1.2021

MLUVNICE – dokončili jsme PL 11 – zájmena. Od příštího týdne je budeme neustále opakovat, zaměříme se zejména na druhy zájmen (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). V chatu v TEAMSech máte odkazy na procvičování na internetu. A začneme opakovat číslovky.

LITERATURA – máme téměř splněný PL 10 – ústní lidová slovesnost. Kdo nemá hotovo, dokončí úkoly 8+9; v úterý zkontrolujeme (už se těším, že mě i spolužáky pobavíte).

SLOH – naučili jsme se správně napsat objednávku. Nezapomeňte na DÚ – při skupinové práci jste společnými silami napsali objednávku na zadané téma. Zvolte si spolehlivého člena skupiny, který ji vloží do skupinového chatu; poslední termín je středa 3.2. do 15.00 hodin.

18.1.-22.1.2021

MLUVNICE - i tento týden jsme procvičovali zájmena. Naučili jsme se skloňovat zájmena typu TEN NÁŠ, MŮJ … a používat SVŮJ; seznámili jsme se s jmennými tvary SÁM… Příští týden bychom učivo o zájmenech dokončili.

LITERATURA - pokračovali jsme v PL 10, zvládli jsme úkol 3 + 6. Za domácí úkol do další hodiny žáci zjistí, vyhledají tři pranostiky a zapíší je do PL (= závěr úkolu č. 4).

SLOH – s žáky (odbornými jazykovými poradci) jsme zkontrolovali skupinové DÚ – šesťáci, zvládli jste hodnocení (a většinou i inzeráty) výborně. Začali jsme si povídat o objednávkách, příště dokončíme.

11.1.-15.1.2021

MLUVNICE – stále se věnujeme zájmenům. Umíme vyjmenovat jejich druhy a postupně se je učíme skloňovat. PL 11 – zájmena – máme hotovo: cv. 1-4, 7; cv. 5 = DÚ na pondělí (vyplnit, neposílat). Zvládli jsme cv. 5+6/42 (5+6/44) v učebnici. Příští týden budeme dál pracovat s PL zájmena.

LITERATURA – pokračovali jsme v učivu o o ústní lidové slovesnosti a z PL 10 jsme dokončili úkol č. 4 + nově úkol č. 2; do příští hodiny si zopakujte nově probrané pojmy v PL.

SLOH – pokračovali jsme v  PL 9, tentokrát jsme probírali inzerát. Do příští hodiny mají žáci skupinový DÚ – poslat do skupiny na TEAMSech.

4.1.-8.1.2021

Milí šesťáci. Zdravím vás všechny ještě jednou v novém roce.

MLUVNICE – stále se věnujeme zájmenům. Umíme vyjmenovat jejich druhy a prakticky se snažíme zájmena správně přiřazovat. Opakujeme i skloňování některých zájmen. Učebnice cv. 2/41 a 3+4/42 (nové 2+3/43 a 4/44), PL 11 – zájmena – úkol 1 + 2 (jen první část).

LITERATURA – vzpomínali jsme na vánoční pohádky. Povídali jsme si o ústní lidové slovesnosti a z PL 10 jsme zvládli úkol 1 + částečně úkol č. 4; do příští hodiny si zopakujete, co znamenají nově probrané pojmy v PL.

SLOH – zaměřili jsme se na VZKAZ. Pl 9 + spousta nápadů ústně.

Přikládám pracovní listy; nelekejte se množství - každý PL budeme používat několik hodin, najdete tam vždy určitý celek učiva pohromadě, abyste se v přílohách vyznali. Stačí vytisknout, zatím nic nevyplňujte. Práci si necháme do hodin.

PL 9 SLOH - vzkaz....docx (15.34 kB)

PL 10 - Ústní lidová slovesnost.docx (22.67 kB)

PL 11 - zájmena leden.docx (128.51 kB)

14.12.-18.12.2020

MLUVNICE – dokončili jsme přídavná jména, procvičujeme pravopis. Nově jsme zopakovali, co jsou zájmena (zápis nalepený v sešitě), procvičovat budeme v lednu. Po prázdninách písemně zopakujeme příd. jména a jejich stupňování.

LITERATURA – podívejte se o