Český jazyk

11.6. - 15.6. 2018

V literatuře žáci pokračovali v autorech, kteří nebyli u nás oficiálně vydáváni a kteří vycházeli pouze v exilu či samizdatu. Jednalo se především o A. Lustiga, I. Klímu, J. Škvoreckého aj. V mluvnici jsme zopakovali složitá souvětí a zvukovou stránku jazyka a napsali si také diktát. Ve slohu jsme si napsali slohovou práci na téma úvaha.

4.6. - 8.6. 2018

Ve slohu jsme dokončili přípravu na slohovou práci. Zároveň jsem žákům zadal témata, aby se připravili na úterní slohovou práci. V mluvnici jsme dokončili zvukovou stránku jazyka. Dále jsme se věnovali opakování složitějšího souvětí. V literatuře jsme se podívali na práci L. Fukse, Oty Pavla a B. Hrabala.

28.5. - 1.6. 2018

Ve slohu jsme pokračovali v úvaze, v literatuře jsme pokračovali v oficiálně vydávaných autorech - zblízka jsme se literárně-kriticky podívali na Němou barikádu od J. Drdy a v mluvnici jsme pokračovali ve zvukové stránce jazyka a k tomu jsme si přidali opakování složitějších souvětí.

21.5. - 25.5. 2018

Dokončili jsme rozbor básní J. Skácela a pustili jsme se na českou prózu po roce 1945. Začínáme oficiálně vydávanými autory. V mluvnici jsme pokračovali ve zvukové stránce jazyka a ve slohu jsme začali opakovat úvahu.

14.5. - 18.5. 2018

V literatuře jsme podrobně probrali poezii J. Skácela. V mluvnici jsme se zabývali opakováním větných členů a opakováním pravopisu. Ve slohu jsme živě probírali diskuzi.

7.5. - 11.5. 2018

V literatuře jsme se zaměřili na poezii po roce 1945. Mluvili jsme zejména o J. Seifertovi, O. Mikuláškovi, J. Skácelovi a F. Hrubínovi. Podrobněji jsme probrali poezii J. Seiferta. V jeho básních budeme pokračovat i příští týden. V mluvnici jsme ještě zopakovali pravopis a skladbu. Písemně jsme zopakovali větné členy. Ty si zopakujeme ještě jednou.

30.4. - 4.5. 2018

Věnovali jsme převážně literatuře. Písemně jsme zopakovali meziválečný demokratický proud a dílo V. Vančury. V hodině jsme se věnovali české literatuře v době okupace a po roce 1945. V mluvnici jsme opakovali pravopis.

23.4. - 27.4. 2018

V literatuře jsem dokončili meziválečné drama u nás a světovou literaturu po druhé světové válce. V mluvnici jsme si napsali první písemku na poměry mezi hlavními větami. Příští týden si napíšeme ještě jednu obtížnější variantu. Postupně budeme opakovat jednotlivé kapitoly ze skladby. V hodině se momentálně věnujeme pravopisu. Ve slohu jsme se vrhli na diskuzi.

16.4. - 20.4. 2018

Tento týden jsme se věnovali převážně literatuře. Důkladně jsme probrali meziválečné drama u nás. Zaměřili jsme se především na Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. Ve druhé hodině jsme se podívali na světovou prózu za druhé světové války nebo těsně po ní. V mluvnici jsme si napsali cvičný diktát.

9.4. - 13.4. 2018

Věnovali jsme se pouze přípravě na přijímací zkoušky. Zopakovali jsme druhy souvětí, věty hlavní a vedlejší.  Procvičili jsme druhy vět vedlejších a poměry mězi větami hlavními.

2.4. - 6.4. 2018

Finišujeme v přípravě na přijímací zkoušky. Procvičujeme rozvíjející větné členy, provádíme rozbor věty jednoduché a začali jsme také věty hlavní a vedlejší.

19.3. - 30.3. 2018

Tento týden jsme opět zopakovali pravopisné jevy. Zaměřili jsme se na psaní n/nn a přípon ský/ští. Procvičovali jsme věty podle postoje mluvčího (ty jsme také již písemně zopakovali) a věty jednočlenné a dvojčlenné. Nově jsme probrali mluvnický zápor a začali jsme opakovat podmět a přísudek. Příští týden si napíšeme větší písemnou práci na slovní druhy a budeme pokračovat v procvičování skladby. Ve zkráceném týdnu jsme dokončili podmět a přísudek a vrhli jsme se na opakování rozvíjejících větných členů.

12.3. - 16.3. 2018

Pokračujeme převážně v mluvnici. Dokončili jsme neohebné slovní druhy. Napsali jsme si další krátký opakovací testík na pravopis, vyzkoušeli jsme slovesné třídy a vzory a ještě jednou zopakovali slovesa. Nově jsme se přesunuli ke skladbě. Začali jsme věty podle postoje mluvčího a dostali jsme se také k větě jednočlenné, dvojčlenné a větnému ekvivalentu. Příští týden zopakujeme písemně slovní druhy a určitě se již dostaneme také k opakování vět podle postoje mluvčího.

5.3. - 9.3. 2018

V mluvnici jsme si tento týden zkusili zkušební příjimačkový test. Dále jsme pokračovali v procvičování slovesných tříd a vzorů. Nově jsme začali opakovat příslovce, předložky a spojky. Stále také opakujeme pravopis. 

26.2. - 2.3. 2018

V literatuře jsem se věnovali psychologické próze - zejména J. Havlíčkovi. Napsali jsme písemku na Karla Čapka a znovu jsme velmi rychle zopakovali první z papíru autorů a děl. V mluvnici jsme dokončili opakování mluvnických kategorií u sloves a nově jsme přidali třídu a vzor. S těmito novými pojmy začínáme právě bojovat. Pravidelně začínáme psát krátké pravopisné cvičení. Sloh jsme obětovali mluvnici.

12.2. - 16.2. 2018

V literatuře jsme se věnovali levicově orientované literatuře v období mezi válkami. Zejména nás zaujal I. Olbracht. V mluvnici jsme dokončili zájmena a číslovky a začali jsme se věnovat slovesům. Zatím opakujeme všechny mluvnické kategorie, které známe. Po prázdninách si přidáme novinku - slovesné třídy a vzory. Písemně jsme zopakovali zájmena a v krátkých doplňovacích cvičeních také pravopis. Po prázdninách zopakujeme znovu zájmena a přidáme si číslovky. A budeme pokračovat v procvičování pravopisu. Na známky.

5.2. - 9.2. 2018

V literatuře jsme dokončili demokratický proud i avantgardní literaturu reprezentovanou V. Vančurou. V mluvnici jsme písemně zopakovali zájmena a začali jsme procvičovat a opakovat číslovky. Ve slohu jsme se věnovali proslovu.

29.1. - 2.2. 2018

V literatuře jsme začali probírat autory tzv. demokratického proudu - J. Čapka, E. Basse a K. Poláčka. Pracovali jsme s ukázkami od J. Čapka a E. Basse. Počítáme s tím, že se také podíváme na nějaké filmové zpracování děl uvedených autorů. V mluvnici jsme pokračovali v zájmenech. Ve slohu jsme tvořili výklad na novou fiktivní nemoc.

22.1. - 26.1. 2018

V literatuře jsme dokončili dílo Karla Čapka filmovou ukázkou Bílé nemoci a přesunuli jsme se k demokratickému proudu české meziválečné literatury. Ten jsme ovšem jen načrtli. V mluvnici jsme pokračovali v opakování slovních druhů. Začali jsme zájmena. Ve slohu jsme se dostali k výkladu.

15.1. - 19.1. 2018

Dokončovali jsme klasifikaci prvního pololetí. Napsali jsme si druhou písemku na podstatná a přídavná jména. V literatuře jsme si napsali písemku na F. Kafku a začali jsme probírat dílo K. Čapka. Krom textových ukázek jsme použili k výuce i filmové ukázky. Ve slohu jsme si napsali slohovou práci na popis s vypravováním.

8.1. - 12.1. 2018

Písemně jsme poprvé zopakovali podstatná a přídavná jména. Také jsme si tento týden napsali diktát. V literatuře jsme zopakovali poslední část poezie mezi válkami. Dále jsme pokračovali přes Franze Kafku k legionářské literatuře a obrazu 1. světové války u nás. Zde jsme se věnovali zejména Švejkovi od Jaroslava Haška. Našim dalším krokem v literatuře bude Karel Čapek.

1.1. - 5.1. 2018

Opakujeme podstatná jména a přídavná jména. Procvičili jsme pravopis podstatných jmen a přídavných jmen. Vysvětlili jsme si podstatná jména abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná. Došlo také na psaní velkých písmen. Příští týden nás čeká písemné opakování podst. a příd. jmen a také diktát. V literatuře jsme dokončili meziválečnou poezii.

11.12. - 22.12. 2017

Začali jsme opakovat tvarosloví. Slovní druhy jsme si rozdělili na ohebné a neohebné. Poté jsme se věnovali určování jednotlivých slovních druhů. Příští týden budeme psát malé opakování. Samozřejmě ale ještě jednou vše projdeme. Po Vánocích se pak vrhneme na jednotlivé slovní druhy podrobněji. Tento týden jsme napsali diktát. V literatuře jsme se ukončili českou meziválečnou poezii.

V následujícím týdnu jsme stihli také podrobněji projít podstatná jména - konkrétní, abstraktní, pomnožná a hromadná a mluvnické kategorie podstatných jmen.

4.12. - 8.12. 2017

Tento týden jsme žili převážně absolventskými pracemi. V mluvnici jsme dokončili stavbu slova a písemně zopakovali vyjmenovaná slova. Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování s popisem. Na ukázce jsme cvičili tvorbu osnovy. Také jsme si zopakovali nejdůležitější prvky vypravování. Literatura tento týden nebyla.

27.11. - 1.12. 2017

V literatuře jsme se věnovali poetismu. Zejména básním V. Nezvala a K. Biebla. Také jsme písemně zopakovali proletářskou literaturu. V mluvnici jsme pokračovali ve stavbě slova. Velmi krátce jsme si otestovali znalost koncovek podstatných jmen. Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování s popisem. Pomalu se blíže napsání slohové práce.

20.11. - 24.11. 2017

Zopakovali jsme obecné výklady o jazyce i slovní zásobu a význam slov. Dokončili jsme rozvrstvení slovní zásoby a začali jsme stavbu slova. Jednotlivá slova si zkoušíme rozdělit na předponu, kořen, přípony a koncovku. Za domácí úkol žáci dostali opsat tabulku ze strany 22 - tvoření nových slov a základní termíny ze slovotvorby. Příští hodinu budeme procvičovat stavbu slova i tvoření nových slov. V literatuře jsme dokončili proletářskou poezii a začali jsme poetismus. Příští týden proletářskou zopakujeme písemně. Ve slohu jsme pokračovali v popisu s vypravováním.

13.11. - 16.11. 2017

Tento týden jsme v mluvnici probrali rozvrstvení slovní zásoby; odborné názvy a slova domácí a cizí. Pověděli jsme si něco o slovnících a na příkladech jsme si zkusili odvodit, která slova pochází z češtiny a která slova čeština přejala z cizích jazyků. Příští týden vše dokončíme a přejdeme na stavbu slova. V literatuře jsme pokračovali v proletářské poezii. Ve slohu jsme začali popis s vypravováním. Příští týden zopakujeme  slovní význam a slovní zásobu.

6.11. - 10.11. 2017

V mluvnici jsme tento týden opakovali učivo probírané v době mé nepřítomnosti. Dokončili synonyma, antonyma a homonyma. V literatuře jsme se pustili do meziválečné české poezie. Jako první proletářskou poezii. Podrobněji jsme se věnovali J. Wolkerovi. Příští týden budeme pokračovat.

30.10. – 3.11.2017

Od 16.9.2017 vyučuje ve třídě češtinu Libuše Kubenová.

MLUVNICE – probíráme učivo o slovní zásobě – synonyma, antonyma, homonyma. Napsali a zkontrolovali jsme cvičný test z ČJ, za úkol přes víkend mají udělat další dva testy. Příští týden dokončíme učivo o slovní zásobě (ve středu), pak celou kapitolu písemně zopakujeme.

VÝSLEDKY TESTŮ ZA DÚ: na pondělí!!!

TEST 2:

1b ,2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17a, 18c, 19d, 20b, 21c,22c, 23b, 24a, 25c, 26d, 27c, 28c, 29b, 30d, 31b, 32c, 33a, 34b, 35c, 36b, 37d, 38b, 39c, 40a, 41d, 42b, 43a, 44c, 45b

TEST 3:

1a, 2b, 3b, 4a,5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12b, 13a, 14a, 15b, 16b, 17c, 18c, 19c, 20d, 21c, 22b, 23b, 24d, 25c, 26b, 27c, 28c, 29a, 30c, 31b, 32d, 33c, 34b, 35c, 36d, 37c, 38c, 39d, 40c, 41c, 42d, 43b, 44b, 45c


LITERATURA  - zvládli jsme život a ukázku z díla dalších autorů – Hemingway + Exupery. V úterý všechny čtyři světové autory písemně zopakujeme (Rolland + Remarque + Hemingway + Exupery).

SLOH – věnovali jsme se popisu uměleckého díla – uč. cv. 5 ab/109.

23. - 25.10.2017

Od 16.9.2017 vyučuje ve třídě češtinu Libuše Kubenová.

MLUVNICE – opakujeme učivo o slovní zásobě – uč. str. 9 + cv.2/10.

LITERATURA  - dokončili jsme ukázku z díla R. Rollanda.

SLOH – zvládli jsme popis pracovního postupu– uč. 4/105 + béžový rámeček 104.

16. - 20.10.2017

Od 16.9.2017 po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje Libuše Kubenová.

MLUVNICE – začali jsme učivo o slovní zásobě – slovo jeho významy, sousloví (uč. str. 7 + cv.4/8).

LITERATURA  - začali jsme světové autory - probrali jsme R. Rollanda a pracovali  jsme s ukázkou z díla E. M. Remarquea.

SLOH – věnovali jsme se subjektivně zabarvenému popisu (cv. 3/110).

9. - 13.10.2017

Sloh - oprava slohových prací, analýza stylistických chyb. Mluvnice - shrnutí látky o slovní zásobě. test znalostí. Literatura - probrána česká literatura na přelomu století. Úvod do světové literatury. Prokletí básníci.

2. - 6.10.2017

Mluvnice - oprava kontrolního diktátu. Slovní zásoba - slova nespisovná. Slang, argot - praktická cvičení.

Sloh - slohové práce budou opraveny příští týden.

Literatura - česká literatura na přelomu století, úvod do světové literatury, Baudelaire, Poe.

25. - 29.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - komentovaný diktát jako příprava na kontrolní diktát (píšeme 2.10.).

Sloh - příprava na slohovou práci, zadána tři témata (termín odevzdání - 3.10.).

Literatura - česká literární moderna, ústní zkoušení - 4.10.

18. - 22.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - slovanské jazyky, rozdělení jazykovědy.

Sloh - Příprava na slohovou práci. Práce s ukázkami. Slohová práce bude zadána příští týden.

Literatura - Česká literární moderna, A. Sova, O. Březina. Práce s ukázkami. Anarchisté. Buřiči.

4.9. - 15.9.2017

V prvních dvou týdnech jsme převážně opakovali. V mluvnici vše, co jsme probrali v osmém ročníku, v literaturře pouze literární pojmy. Ty dostaly děti znovu všechny nakopírované - nutné naučit. Nově jsme začali obecné výklady o jazyce. Sloh jsme zahájili tvůrčím psaním.