Český jazyk

4.6.-8.6.2018

MLUVNICE – napsali jsme závěrečný diktát.

LITERATURA – dokončili jsme ukázku z díla B. Hrabala, začali jsme J. Škvoreckého. Příští týden dokončíme. Na pondělí jsme přesunuli slíbenou písemku - Hrabal + Hrubín.

28.5.-1.6.2018

LITERATURA – věnovali jsme se životu a částečně dílu B. Hrabala, příští týden ještě budeme pracovat s ukázkami.

Celý příští týden bude literatura – nezapomeňte na referáty.

21.5.-25.5.2018

LITERATURA – celý týden jsme se věnovali dílu J. Kainara – pracovali jsme s ukázkami (PL).

SLOH – dopsali jsme závěrečnou kontrolní slohovou práci.

Celý příští týden bude literatura – nezapomeňte na referáty.

14.5.-18.5.2018

MLUVNICE –opravili jsme poslední písemnou práci z mluvnice.

LITERATURA – písemně jsme zopakovali slíbené autory.

SLOH – připravovali jsme téma slohové práce, napsali koncept a práci samotnou, v pondělí ještě někteří dokončí přepis.

Celý příští týden bude literatura – nezapomeňte na referáty.

7.5.-11.5.2018

MLUVNICE –opravili jsme diktát. Písemnou práci mají ještě někteří v pondělí dopisovat (chyběli), pak teprve práce rozdám a zhodnotíme.

LITERATURA – pracovali jsme ještě s ukázkou Vyšší princip.

Příští týden bude sloh, jen v úterý píšeme domluvené opakování z literatury - V. Nezval + J. Drda.

30.4.-4.5.2018

MLUVNICE –opravili jsme KPP zaměřenou na skladbu, shrnuli jsme učivo z mluvnice (pravopis, mluvnické kategorie slovních druhů + něco ze skladby), napsali jsme i diktát. Příští týden obojí opravíme.

LITERATURA – probrali jsme život a dílo J. Drdy.

Celý příští týden bude sloh, opravíme i písemné práce z mluvnice (kdo nepsal, doplní).

23.4.-27.4.2018

MLUVNICE –písemně jsme zopakovali skladbu vět, v pondělí 30.4. proběhne závěrečné shrnutí učiva z mluvnice (pravopis, mluvnické kategorie slovních druhů + něco ze skladby). Napíšeme si i diktát.

LITERATURA – probrali jsme život a dílo V. Nezvala.

V pondělí bude mluvnice (KPP), ve středu diktát, ve čtvrtek a v pátek literatura (nezapomeňte na referát). Bude-li zvýšená nemocnost, dovolím si s termíny písemek pohnout.

16.4.-20.4.2018

MLUVNICE – zhodnotili jsme přijímací řízení. Příští týden ve středu (25.4.) písemně zopakujeme skladbu vět, v pondělí 30.4. pak proběhne závěrečné shrnutí učiva z mluvnice.

LITERATURA – v pondělí a úterý bude literatura, na dalším rozdělení se dohodneme.

9.4.-13.4.2018

MLUVNICE – opakovali a procvičovali jsme učivo k přijímacím zkouškám.

V pondělí se držte!

2.4.-6.4.2018

Zopakovali jsme souvětí a dolaďujeme vše potřebné k přijímacím zkouškám.

Zde máte slíbená řešení k procvičování druhů vět vedlejších:

Urči druh VV:                      ŘEŠENÍ

Nařídil                             přísl. účelová

Nechtěl, abych               předmětná

Jitka                                přísl. účelová

Udělej                              příslovečná způsobová

Je nezbytné.                   podmětná

Chvátal,                           přísl. účelová

Je nutné,                         podmětná

Odpoledne                      přísl. účelová

Bylo mu                           podmětná

Schovával                       přísl. účelová

Půjdu                               přísl. účelová

--------------

Řekl,                                 předmětná

Myslel                              předmětná

Není                                 podmětná

Je milý                             příslovečná příčinná

-------------

Maruška                          doplňková 

Jirka                                 přísudková 

Viděl                                 doplňková 

Nevěděla,                        předmětná
Učeň                                doplňková 

Je mi                                přísudková 

Zahlédl                             doplňková 

V televizi                          doplňková 

Pamatuji                          doplňková 
Připadám                        doplňková 

Přišla jsem                      příslovečná časová 

Když bude                       příslovečná podmínková 
Stalo se to,                      příslovečná časová 


                            Řešení

1. Byla                             příslovečná časová 
2. Bude-li                         příslovečná podmínková 
3. Když                             příslovečná podmínková 
4. Šel si                            příslovečná účelová 
5. Přesto                          příslovečná přípustková

6. Když se                       příslovečná časová 
7. Pověsila                      příslovečná účelová 
8. Všichni                        předmětná 
9. Líbil                              přívlastková 
10. Děti                            příslovečná příčinná

11. Udělám                      příslovečná časová 
12. Ten,                            podmětná 
13. Malí                           přívlastková 
14. Moje                          přísudková 
15. Viděl                          doplňková

16. Problémy                  příslovečná příčinná 
17. Líbilo                         podmětná 
18. Dám                          předmětná 
19. V lese                        přívlastková 
20. Kapky                        příslovečná způsobová

21. Je takový                  přísudková 
22. Jsem ráda                předmětná 
23. Baví                           příslovečná přípustková 
24. Viděl                         předmětná 
25. Kvůli                          přívlastková

26. Nebudu                     přívlastková 
27. Začnou-li                  příslovečná podmínková, příslovečná příčinná 
28. Viděl                          doplňková 
29. Usilovně                    příslovečná měrová 
30. Zahrál                        příslovečná způsobová


26.3.-30.3.2018

MLUVNICE – napsali a opravili jsme písemku zaměřenou na určování větných členů.  Zopakovali jsme druhy souvětí, věty hlavní a vedlejší.  Procvičili jsme druhy vět vedlejších. Ve čtvrtek po Velikonocích písemně druhy vět vedlejších zopakujeme. Příští týden se zaměříme na souvětí souřadné.

19.3.-23.3.2018

MLUVNICE – kompletně jsme zopakovali učivo o větě jednoduché + všechny větné členy. V pondělí na určování větných členů píšeme písemku.  Příští týden začneme opakovat učivo o souvětí.

12.3.-16.3.2018

MLUVNICE – začali jsme SKLADBU. Zopakovali jsme druhy vět (oznamovací …; dvojčlenné …) – písemně jsme dvojčlenné + jednočlenné + ekvivalenty krátce zopakovali. Víme všechno o podmětu a začali jsme opakovat přísudek – dokončíme v pondělí. V pondělí písemně zopakujeme učivo o podmětu.

5.-9.3..2018

MLUVNICE – dokončili jsme TVAROSLOVÍ a celé učivo jsme písemně zopakovali + písemku opravili. Příští týden začneme SKLADBU a jednotlivým částem se budeme věnovat až do přijímaček.

Pozn.: Slíbené výsledky testů jsem poslala těm, na které mám kontakt. Předejte si je navzájem.

26.2. – 2.3.2018

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o slovesech a zopakovali jsme příslovce. V pondělí ještě zopakujeme předložky a spojky. V úterý v hodině celé učivo TVAROSLOVÍ zopakujeme a ve středu 7.3. nás na tuto kapitolu čeká velká písemka.

Učivo po str. 45 v učebnici (opakovat 24-45), zápisy a PL v sešitě.

12.2. – 16.2.2018

MLUVNICE – opakujeme slovesa (pracovní listy), naučili jsme se přechodníky. Začali jsme slovesné třídy. Učivo po str. 39 v učebnici – zatím bez vzorů.

Na třídních stránkách máte slíbené výsledky k testům.

5.2. – 9.2.2018

MLUVNICE – zopakovali jsme přídavná jména, zájmena i číslovky. Částečně jsme učivo zopakovali i písemně. V úterý 13.2. písemně zopakujeme číslovky. Začali jsme opakovat slovesa (pracovní listy), příští týden doplníme o nové poznatky.

29.1. – 2.2.2018

MLUVNICE – dokončili jsme přídavná jména a začínáme opakovat zájmena.  Pořád se budeme vracet k již probranému učivu (třeba i v písemkách).

22.1. – 26.1.2018

MLUVNICE – stále procvičujeme jména vlastní a obecná; přidali jsme přídavná jména. V pondělí učivo o přídavných jménech shrneme a v úterý 30.1. přídavná jména písemně zopakujeme.

SLOH –zvládli jsme diskusi.

Až do odvolání budeme mít jenom mluvnici.

15.1. – 19.1.2018

MLUVNICE – napsali a opravili jsme diktát. V pondělí písemně zopakujeme jména vlastní a obecná.

LITERATURA  - písemně jsme zopakovali probrané světové autory.

SLOH –tento týden jsme neměli.

Od příštího týdne bude místo literatury mluvnice. K literatuře se vrátíme až koncem března.

8.1. – 12.1.2018

MLUVNICE – dokončili jsme podstatná jména, zaměřili jsme se na psaní obecných a vlastních podstatných jmen - viz nakopírované pracovní listy. Písemně jsme zopakovali první část cvičení. Příští týden napíšeme druhou část na jména obecná a vlastní (viz PL a poznámky z hodiny) a taky diktát.

LITERATURA  - zvládli jsme dílo R. Rollanda. Příště přidáme ještě další dva autory. V pátek 19.1. písemně zopakujeme učivo: Roland + Remarque + Hemingway.

SLOH – dokončili jsme výklad.

PŘÍŠTÍ TÝDEN ( 15. - 19.1.) bude literatura v pondělí + středu + pátek, mluvnice v úterý a čtvrtek!!!

3.1. – 5.1.2018

MLUVNICE – dělali jsme jazykový rozbor. Opakujeme podstatná jména, zaměřili jsme se na psaní obecných a vlastních podstatných jmen - viz nakopírovaný pracovní list. V úterý 9.1. písemně zopakujeme část cvičení, která jsme ve škole společně opravili.

LITERATURA  - opravili jsme test.

SLOH – pokračujeme ve výkladu.

11.12. - 15.12.2017 

MLUVNICE – dokončili jsme tvoření slov a napsali jsme mluvnickou prověrku, začali jsme tvarosloví (slovní druhy).

LITERATURA - probrali jsme Eduarda Basse. V pondělí 18.12. písemně zopakujeme autory a jejich díla: J. Seifert + K. Poláček + E. Bass.

SLOH – začali jsme výklad.

4.12. - 8.12.2017

MLUVNICE – opakujeme slovotvorbu, stavbu slova (uč. po str. 22).

LITERATURA  - tento týden jsme neměli.

SLOH – tento týden jsme neměli.

27.11. – 1.12.2017

MLUVNICE –písemně jsme zopakovali význam slov.

LITERATURA  - probrali jsme život a dílo K. Poláčka.

SLOH – napsali jsme kontrolní slohovou práci.

20.11. – 24.11.2017

MLUVNICE – dokončili jsme učivo o slovní zásobě - uč. po str.19; v úterý celou kapitolu písemně zopakujeme (uč. str. 7-19).

LITERATURA  - dokončili jsme učivo o Seifertovi.

SLOH – věnovali jsme se přípravě a psaní slohové práce,  v pondělí dokončíme popis s vypravováním na téma Příběh ztraceného knoflíku.

13.11. – 17.11.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov. Probíráme učivo o slovní zásobě- vztahy mezi slovy a slovníky (uč. po tabulku na straně 16).

LITERATURA  - vyslechli jsme referát o Seifertovi; četli a rozebírali jsme ukázky ze Seifertových básní.

SLOH – pokračujeme v popisu. Začali jsme pracovat na popisu s vypravováním. V příštích hodinách napíšeme koncept slohovky a slohovou práci. Pokud nebude vysoká absence, věnovali bychom slohu příští týden více hodin, aby mezi jednotlivými hodinami nebyl týden volna (dětem se lépe pracuje).

6.11. – 10.11.2017

MLUVNICE – zkontrolovali jsme cvičné testy z ČJ, žáci napsali testování z ČJ. Příští úterý napíšeme konečně odkládanou mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov. Probíráme učivo o slovní zásobě (uč. po stranu 13).

LITERATURA  - písemně jsme zopakovali probrané učivo. Pracovali jsme s ukázkou z díla J. Seiferta. Příště se těšíme na referát o autorovi a budeme číst a rozebírat ukázky ze Seifertových básní.

SLOH – tento týden jsme neměli.

30.10. – 3.11.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme další mluvnickou rozcvičku a probírali jsme slovo a jeho významy. Napsali jsme i cvičný test z ČJ, za úkol přes víkend mají udělat další dva testy. Příští týden napíšeme mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov.

VÝSLEDKY TESTŮ ZA DÚ: na pondělí!!!

TEST 2:

1b ,2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17a, 18c, 19d, 20b, 21c,22c, 23b, 24a, 25c, 26d, 27c, 28c, 29b, 30d, 31b, 32c, 33a, 34b, 35c, 36b, 37d, 38b, 39c, 40a, 41d, 42b, 43a, 44c, 45b

TEST 3:

1a, 2b, 3b, 4a,5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12b, 13a, 14a, 15b, 16b, 17c, 18c, 19c, 20d, 21c, 22b, 23b, 24d, 25c, 26b, 27c, 28c, 29a, 30c, 31b, 32d, 33c, 34b, 35c, 36d, 37c, 38c, 39d, 40c, 41c, 42d, 43b, 44b, 45c


LITERATURA  - dokončili jsme dílo V. Vančury (PL).  Příští týden v úterý poslední 4 autory písemně zopakujeme.

SLOH – věnovali jsme se popisu uměleckého díla – uč. cv. 5 ab/109. Začali jsme popis knoflíku.

23. - 25.10.2017

MLUVNICE – opravili jsme kontrolní diktát, začali jsme učivo o slovní zásobě – slovo jeho významy. Příště napíšeme  další mluvnickou rozcvičku – shrnutí vyjmenovaných slov.

LITERATURA  - věnovali jsme se životu a dílu V. Vančury (PL), příště dokončíme a v pátek poslední 4 autory zopakujeme,.

SLOH – tento týden jsme neměli.

16. - 20.10.2017

MLUVNICE –dokončili jsme opakování vyjmenovaných slov a napsali jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po S); napsali jsme kontrolní diktát.

LITERATURA  - věnovali jsme se životu a dílu K. Čapka (PL).

SLOH – zvládli jsme popis pracovního postupu a začali jsme popis uměleckého díla – uč. 4/105 + béžový rámeček 104; cv. 5 ab/109 – příště dokončíme.

9. – 13.10.2017

MLUVNICE – napsali jsme další mluvnické rozcvičky (vyjmenovaná slova po M, P); opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po V + Z. Příští týden pravopis vyjmenovaných slov dokončíme a zopakujeme souhrnně. Napíšeme si i diktát.

LITERATURA  - dokončili jsme ukázku J. Haška a věnovali jsme se ukázkám z díla  J. Wolkera. V pondělí bychom měli zvládnout referát k J. Wolkerovi a začneme život a dílo K. Čapka.

SLOH – tento týden jsme sloh neměli, příští týden bude sloh ve středu a v pátek.

2. – 6.10.2017

MLUVNICE – napsali jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po L); Opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po M + P. Příští týden máme mluvnici v pondělí – píšeme shrnutí vyjmenovaných slov po M (výběr z nakopírovaných cvičení).

LITERATURA  - dokončili jsme dílo P. Bezruče. Zvládli jsme informace o J. Haškovi a pracovali jsme s ukázkou -  příští hodinu dokončíme. Změna – literatura bude místo pondělka v úterý – písemně zopakujeme doposud probrané učivo – vše mají na pracovních listech (V. Dyk, S. K. Neumann, F. Šrámek, P. Bezruč).

SLOH – opakovali jsme líčení, napsali jsme v hodině kratinkou práci.

25.9. – 29.9.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme další mluvnickou rozcvičku (vyjmenovaná slova po B); Opakujeme pravopis –vyjmenovaná slova po L; v úterý dokončíme a ve čtvrtek  si napíšeme rozcvičku.  Vysvětlili jsme si, co je jazykověda a co do ní patří (nakopírované zápisy).

LITERATURA  - dokončili jsme dílo F. Šrámka. Zvládli jsme referát o P. Bezručovi,  příští hodinu budeme pracovat s ukázkami.

SLOH – začali jsme popis.

18.9. – 22.9.2017

MLUVNICE – napsali a opravili jsme první mluvnickou rozcvičku (pravopis U-Ú-Ů); písemně jsme zopakovali i část učiva o jazyce. Věnujeme se pravopisu – opakujeme vyjmenovaná slova po B; v úterý si napíšeme rozcvičku  - výběr ze cvičení, která jsme k tématu dělali společně (mají mít nalepeno v sešitě).

LITERATURA  - povídali jsme si o S. K. Neumannovi, začali jsme F. Šrámka – příště se budeme věnovat ukázkám ze Šrámkovy tvorby.

SLOH – tento týden jsme neměli.

4.9. - 15.9.2017 

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Upřesnili jsme rozvrh hodin – Út + Čt – mluvnice, St – sloh, Po + Pá – literatura. Podle potřeby může být dělení hodin upraveno.

MLUVNICE – všestranný jazykový rozbor. Zopakovali jsme pravopis U-Ú-Ů; v úterý si napíšeme první mluvnickou rozcvičku.  Začali jsme kapitolu Obecné výklady o jazyce – řeč, jazyk, ČJ, indoevropské jazyky, slovanské jazyky a jejich rozdělení. Toto učivo zopakujeme ve čtvrtek (22.9.).

LITERATURA  - zadána pravidla pro seznámení s knihou a nabídnuta témata pro referáty. Zopakovali jsme literární pojmy. Zvládli jsme život a dílo V. Dyka, pracovali jsme s ukázkami – viz pracovní listy.

SLOH – povídali jsme si o prázdninách; věnovali jsme se vypravování.