Český jazyk

16.4. - 20.4. 2018

Napsali jsme opakování vět podle postoje mluvčího a otázky zjišťovací a doplňovací. Pokračovali jsme také v procvičování podmětu a přísudku. V literatuře jsme začali romantismus. Kým jiným než K. H. Máchou. Ve slohu jsme pokračovali v charakteristice.

9.4. - 13.4. 2018

Tento týden jsme pokračovali v procvičování podmětu a přísudku. Písemně jsme stihli napsat pouze diktát. Na věty podle postoje mluvčího a otázky doplňovací a zjišťovacího přijde řada příští týden. V literatuře jsme dokončili národní obrození. Ve slohu jsme uspořádali malý rautík.

2.4. - 6.4. 2018

Zopakovali jsme jednočlenné a dvojčlenné věty. Napsali jsme větší opakovací písemku na slovní druhy. Začali jsme se věnovat základním větným členům - podmětu a přísudku. V literatuře dokončujeme národní obrození. Příští týden si napíšeme diktát a již písemně zopakujeme první učivo ze skladby - věty podle postoje mluvčího.

19.3. - 30.3. 2018

Pokračovali jsme v učivu o skladbě. Procvičovali jsme věty podle postoje mluvčího. Začali jsme probírat věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty. Těm se budeme věnovat i příští týden. Krátce jsme písemně zopakovali pravopis. V literatuře dokončujeme národní obrození. Ve slohu se věnujeme charakteristice. Ve zkráceném týdnu jsme nově přidali i opakování podmětu a přísudku.

12.3. - 16.3. 2018

Dokončili jsme neohebné slovní druhy a příští týden je písemně zopakujeme. Začali jsme také novou látku - věty podle postoje mluvčího. V literatuře pokračujeme v národním obrození - studovali jsme dílo F. L. Čelakovského. Ve slohu pokračujeme v pracovním postupu - dodělávali jsme deskovou hru.

5.3. - 9.3. 2018

Procvičovali jsme neohebné slovní druhy, které příští týden písemně vyzkoušíme. Ve slohu jsme se věnovali popisu pracovního postupu - vytváříme deskovou hru. V literatuře pokračujeme v národním obrození. A přemýšlíme nad tvorbou knihy.

26.2. - 2.3. 2018

Písemně jsem zopakovali příslovce. Procvičovali jsme další neohebné slovní druhy - předložky, spojky, částice a citoslovce. Na neohebné slovní druhy budeme psát písemku příští týden. V literatuře pokračujeme v národním obrození a ve slohu jsme začali popis pracovního postupu.

12.2. - 16.2. 2018

Po slovesném rodě jsme začali opakovat neohebné slovní druhy. V první hodině jsme si zopakovali příslovce, ve druhé hodině jsme pokračovali předložkami a spojkami. Neohebné slovní druhy budeme procvičovat i po prázdninách, kdy nás čeká písemka na příslovce a dáme si také nějaké krátké pravopisné opáčko. V literatuře jsme probírali národní obrození. A ve slohu jsme se věnovali popisu.

5.2. - 9.2. 2018

Tento týden jsme v mluvnici dokončili slovesný rod a vrhli jsme se na příslovce a příslovečné spřežky. Ve slohu jsme se věnovali popisu čarodějnice a v literatuře jsme dokončili J. A. Komenského. Krom něj jsme otevřeli také novou kapitolu - národní obrození.

29.1. - 2.2. 2018

V mluvnici jsme pokračovali v procvičování slovesného rodu. Ve slohu jsme se věnovali popisu věci. Na pracovním listu jsme porovnávali různé typy telefonů. Za domácí úkol dostaly děti tento pracovní list dokončit. Literatura tento týden nebyla - pololetní prázdniny.

22.1. - 26.1. 2018

Po týdenním oddychu jsme se opět vrhli do práce. V mluvnici jsme začali probírat nové učivo - slovesný rod. Ten budeme ještě příští týden procvičovat. Ve slohu jsme pokračovali v popisu. V literatuře jsme se začali zabývat velkým českým literátem - J. A. Komenským.

15.1. - 19.1. 2018

LVVZ

8.1. - 12.1. 2018

V mluvnici jsme zopakovali písemně zájmeno jenž. A dostali jsme se k opakování sloves. Nová látka týkající se sloves nás bude čekat až po lyžařském výcviku. Tento týden jsme také napsali diktát. V literatuře jsme se věnovali renesanci a humanismu a napsali jsme si opakování doby Karla IV. Ve slohu jsme začali probírat popis.

1.1. - 5.1. 2018

Zopakovali jsme tvarosloví větší písemnou prací, ze které budou dvě známky. Příští týden si ještě napíšeme diktát. Zkontrolovali jsme si domácí úkol na zájmeno jenž a dále ho procvičovali. Příští týden začneme slovesný rod. V literatuře jsme se dostali k renesanci a humanismu. Příští pátek si napíšeme písemku na dobu Karla IV.

11.12. - 22.12. 2017

Opakujeme tvarosloví. Zopakovali jsme pravopis podstatných jmen, přídavných jmen i shodu podmětu s přísudkem. Zopakovali jsme druhy zájmen a číslovek. Doma je nutné znovu vše projít a procvičit - uč. s. 47- 49. V lednu budeme psát malé opakování. Tento týden jsme také napsali diktát. V literatuře jsem se věnovali husitské literatuře a písemně zopakovali nejstarší české literární památky. Následující vánoční týden jsme napsali pouze krátké pravopisné cvičení.

4.12. - 8.12. 2017

Dokončili jsme odvozování a začali jsme opakovat tvarosloví. To nás čeká také celý příští týden. Tento týden jsme také velmi krátce písemně zopakovali pravopis. V písemném procvičování pravopisu budeme pokračovat. Čeká nás diktát. V literatuře jsme se podívali na literaturu doby Karla IV. a začali jsme i literaturu doby Jana Husa. Ve slohu jsme dokončili výtah.

27.11. - 1.12. 2017

V mluvnici jsme procvičili odvozování podstatných a přídavných jmen. Příští týden odvozování uzavřeme odvozováním sloves. V literatuře jsme pracovali s Dalimilovou kronikou. Naše téma byl vznik české psané literatury. Ve slohu jsme pokračovali ve výtahu.

20.11. - 24.11. 2017

Celý týden jsme se zabývali odvozováním podstatných a přídavných jmen. Uváděli jsme příklady vzniku nových slov z podstaných jmen, ze sloves a z přídavných jmen. Zdůraznili jsme funkci přípon a předpon. Příští týden budeme dále pokračovat. Napsali jsme si také kontrolní pravopisné cvičení. V literatuře jsme si probrali Kosmovu kroniku českou.

13.11. - 16.11. 2017

V mluvnici jsme tento týden dokončili zkratky a zkratková slova. Příští týden začneme probírat odvozování podstatných a přídavných jmen. Literatura tento týden nebyla. Ve slohu jsme začali probírat výtah.

6.11. - 10.11. 2017

V mluvnici tento týden pokračovali v látce o tvoření slov. Vysvětlili jsme si odvozování a skládání slov. Příští týden budeme pokračovat ve zkracování. Také budeme psát dvě písemky. Obě zaměřené na sousloví a rčení a přísloví. V literatuře jsme zopakovali starověké a řecké písemnictví a přeložili jsme si jeden krátký staroslověnský text a pokusili jsme se vyřešit detektivku o smrti sv. Václava. Tu dořešíme příští týden.

31. 10. - 3. 11. 2017

Sloh - novou látkou byl slohový útvar výtah, pracovali jsme s učebnicí dějepisu a tvořili výtah z textu. Mluvnice - procvičujeme tvoření nových slov. Lit. výchova - probrali jsme staroslověnskou literaturu na našem území (naučit se na příští týden).  

16. - 20. 10. 2017

Sloh - mluvní cvičení, připravit si ústně pohádku (horor). Mluvnice - odborné názvy. Lit. výchova - počátky českého písemnictví.

9. - 13.10.2017

Sloh - oprava slohových prací, analýza stylistických chyb. Mluvnice - slovní zásoba, mluvní cvičení, slova citově zabarvená. Literatura - probrána řecká literatura.

2. - 6.10.2017

​Mluvnice - oprava kontrolního diktátu. Slovní zásoba - praktická cvičení. Sloh - práce budou opraveny příští týden. Literatura - úvod do řecké literatury.

25. - 29.9.2017

Po dobu nepřítomnosti J. Kamrly supluje M. Tvrdoňová

Mluvnice - komentovaný diktát jako příprava na diktát, který budeme psát 3.10. Opakování - synonyma, homonyma, sousloví.

Sloh - příprava na slohovou práci (vypravování), zadána tři témata, termín odevzdání je 2.10.

Literatura - Epos o Gilgamešovi. Bible (práce s ukázkami). Ústní zkoušení: 6.10.