Český jazyk

10.6. - 14.6.2019

Napsali jsme opakovací pololetní práci. Věnujeme se dále podmětu a přísudku a shodě podmětu s přísudkem. Příští týden začneme větu jednoduchou a souvětí. Ve čtení se věnujeme J. Trnkovi.

3. 6. - 7. 6. 2019

Pokračujeme v podmětu a přísudku. Dostali jsme se i ke shodě podmětu s přísudkem. Příští týden přejdeme na shodu několikanásobného podmětu s přísudekem. A pravděpodobně nás čeká souhrnné opakování. Ve čtení jsme přešli na komiks a ve slohu pokračujeme v dopisu a tiskopisech.

27. 5. - 31. 5. 2019

Pokračujeme v podmětu  a přísudku. Nově jsme určovali podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný. Zopakovali jsme shodu přísudku s podmětem. Ve slohu pokračujeme v dopisu. Ve čtení v díle R. Dahla.

20. 5. - 24. 5. 2019

Ukončili jsme učivo o číslovkách, které jsme dvakrát písemně zopakovali. Nyní přecházíme ke skladbě. K základním větným členům - podmětu a přísudku. Toto učivo budeme probírat až do konce školního roku. Ve slohu pokračujeme v psaní dopisu a ve čtení jsme se dostala od Václava Čtvrtka k R. Dahlovi.

13. 5. - 17. 5. 2019

Věnovali jsme se převážně číslovkám. Ve slohu jsme začali dopis. Zbytek hodin patřil nácviku abs. prací.

6. 5. - 10. 5. 2019

Začali jsme číslovky. Rozdělení číslovek. Rozpoznání číslovek základních a řadových (psaní tečky za číslovkou). Skloňování číslovek základních dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři. Příští týden napíšeme první písemné opakování číslovek.

29. 4. - 3. 5. 2019

Zopakovali jsme zájmena. A věnovali se absolventským pracím.

22. 4. - 26. 4. 2019

Dokončujeme zájmena. Napsali jsme písemku na skloňování zájmena já, rozdílné psaní zájmena my a mi a rozdílené psaní zvratného zájmena se (s sebou/sebou). Příští týden si zájmena zopakujeme ještě jednou. A přejdeme k číslovkám.

8. 4. - 19. 4. 2019

Pokračujeme v procvičování zájmen. Nově jsme začali probírat skloňování osobního zájmena já (mě/mně). Příští týden budeme zájmena písemně opakovat. Nejdříve vztažná, záporná a neurčitá, poté skloňování zájmena já a tvary s sebou/sebou. Ve čtení pracujeme s úryvky od V. Čtvrtka. Ve slohu dokončujeme popis, ve středu budeme psát slohovou práci.

1. 4. - 5. 4. 2019

Tento týden jsme pokračovali v opakování zájmen. Dokončili jsme všechny druhy zájmen. Nyní se budeme věnovat všem druhům podrobněji. Vyzkoušeli jsme si jeden zkušební test pro přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Ve čtení jsme dokončili M. Švandrlíka. Ve slohu pokračujeme v popisu.

25. 3. - 29. 3. 2019

Pokračovali jsme ve zkoušení sloves. A dále probírali zájmena. Ve čtení jsme se ještě věnovali M. Švandrlíkovi. Ve slohu pokračujeme v popisu osoby.

18. 3. - 22. 3. 2019

Dokončili jsme slovesa. Příští týden budeme písemně opakovat. Nově jsme začali opakovat zájmena. Ty budou naší náplní i celý příští týden. Ve slohu pokračujeme v popisu osoby a pokračujeme tak v přípravě na slohovou práci.

11. 3. - 15. 3. 2019

Stále pokračujeme v procvičování sloves. Napsali jsme druhou a třetí písemku na slovesa. A příští týden budeme v písemné opakování pokračovat. Nyní procvičujeme hlavně tvary podmiňovacího a rozkazovacího způsobu. Ve čtení pokračujeme v tvorbě M. Švandrlíka. Ve slohu se stále věnujeme popisu a připravujeme se na slohovou práci.

4. 3. - 8. 3. 2019

Pokračujeme v procvičování sloves. K již známým kategoriím jsme tento týden přidali slovesný způsob. Napsali jsme také diktát a druhé doplňovací cvičení z pravopisu. Ve čtení jsme se dostali k tvorbě M. Švandrlíka.

18. 2. - 22. 2. 2019

Ukončili jsme procvičování přídavných jmen. Zopakovali pravopis. Nově začali opakovat slovesa. Zatím pouze základní mluvnické kategorie - osobu, číslo a čas. Ve čtení jsme přešli k tvorbě Aloise Mikulky a ve slohu pokračujeme v popisu osoby.

11. 2. - 15. 2. 2019

V mluvnici pokračujeme v procvičování přídavných jmen. Ve čtení pokračujeme v tvorbě F. Nepila a ve slohu jsme ukončili popis pracovního postupu a začali jsme popis osoby.

4. 2. - 8. 2. 2019

Pokračovali jsme v procvičování pravopisu přídavných jmen. Nově jsme přidali přídavná jména přivlastňovací. Všechny druhy přídavných jmen jsme také písemně prozkoušeli. Ve čtení jsme pokračovali v Malé čarodějnici a ve slohu v popisu pracovního postupu.

28. 1. - 1. 2. 2019

Ve slohu jsme začali probírat popis pracovního postupu. V mluvnici procvičujeme pravopis přídavných jmen měkkých a tvrdých. Příští týden poprvé vyzkoušíme písemně. A ve čtení jsme přešli k druhému významnému dílu O. Preußlera - Malé čarodějnici.

21. 1. - 25. 1. 2019

Tento týden jsme začali podrobněji probírat pravopis přídavných jmen. Ve čtení jsme se dostali k dílu O. Preußlera - Čarodějův učeň. Ve slohu jsme pokračovali v popisu osoby.

14. 1. - 18. 1. 2019

V mluvnici jsme pokračovali v procvičování slovních druhů a mluvnických kategorií u podstatných jmen. Ve čtení jsme pracovali s ukázkou z knihy o Harrym Potterovi a Harryho Pottera jsme si vzali také k popisu ve  slohu.

3. 1. - 11. 1. 2019

Ve čtení jsme se věnovali B. Říhovi. V mluvnici jsme pokračovali opakováním pravopisných jevů. Napsali jsme si souhrnné opakování na probrané pravopisné jevy a také jsme si napsali diktát. Nově začínáme opakovat slovní druhy. Jako první podstatná jména.

10. 12. - 21. 12. 2018

Pokračujeme v předponách s, z, vz. Nově jsme probrali skupiny bě/bje, mě/mně, vje/vě a pě. Ve slohu se věnujeme popisu věci a ve čtení se stále věnujeme autorským pohádkám. Tentokrát jsme probrali Josefa Ladu.

3. 12. - 7. 12. 2018

Pokračujeme v opakování probraného učiva - přípon -ský, -ští, zdvojených souhlásek a pravopisu. Začali jsme předpony s,z,vz. Budeme pokračovat i příští týden. Ve čtení se nadále věnujeme autorským pohádkám.

26. 11. - 30. 11. 2018

Procvičovali jsme přídavná jména tvořená příponami -ský a -ští. Dále jsem také znovu opakovali zdvojené souhlásky. Příští týden si napíšeme písemné opakování na přípony -ský, -ští. A začneme probírat předpony s, z, vz a předložky s, z. Ve čtení se věnujeme autorským pohádkám. Ve slohu jsme začali popis.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v procvičování souhláskových skupin a podrobněji jsme probrali zdvojené souhlásky. Na oba jevy jsme již napsali písemku. V procvičování těchto jevů budeme pokračovat i příští týden, kdy k nim přibudou přídavný jména s příponou -ský, -ští. Ve čtení jsme vešli do tajů pohádky.

12. 11. - 16. 11. 2018

Začali jsme probírat souhláskové skupiny např. slova typu dětství, lidstvo...atd. Ke konci týdne jsme se dostali také ke zdvojeným souhláskám, které jsme procvičovali v pracovním sešitě. Ve čtení jsme pracovali s ukázkou od M. Drijverové z knihy Sísa Kyselá. Ve slohu jsme dokončili slohovou práci.

5. 11. - 9. 11. 2018

Diktát jsme napsali znovu s daleko větším úspěchem. Příští týden si napíšeme další. Vyzkoušeli jsme písemně také tvoření slov. Opakovali jsme změny při odvozování slov. A zaměřili jsme se také na opakování shody podmětu s přísudkem, neboť byla v diktátu velkým problémem. Ve slohu jsme si zadali téma na slohovou práci. Ve čtení jsme si řekli, co je balada, kdo je nejznámějším autorem balad a také jednu přečetli.

 29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme napsali první diktát, taktéž jsme poprvé písemně zopakovali tvorbu slov. Jako nové učivo jsme probrali změny při odvozování slov. Ve slohu stále pokračujeme ve vypravování. Procvičovali jsme přímou řeč. Příští týden nás čeká slohová práce.

22. 10. - 26. 10. 2018

Začali jsme probírat tvoření slov. Opakovali slova příbuzná. Znovu vyzkoušeli pády. K písemnému přezkoušení stavby slova jsme se ještě nedostali. Vyzkoušíme následující týden. Příští týden si napíšeme i diktát. Ve slohu pokračujeme ve vypravování a chystáme se na slohovou práci.

15. 10. - 19. 10. 2018

Poprvé jsme vyzkoušeli stavbu slova. Zaměřili jsme se převážně na kořen. Důkladnější vyzkoušení proběhne až příští týden. Vyzkoušeli jsme písemně také pády. Nově jsme začali procvičovat slova příbuzná. Příští týden již začneme tvoření slov. Ve čtení jsme pokračovali v pověstech. Konkrétně jsme se zaměřili na Fausta od M. Drijverové. Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování, kde jsme si zkoušeli psát krátké příběhy.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračovali jsme v procvičování pádů. Dále také v procvičování koncovek podstatných jmen. Podrobněji jsme se věnovali stavbě slova. Ve čtení jsme pokračovali v pověstech, ve slohu ve vypravování a mluvních cvičeních.

1. 10. - 5. 10. 2018

Ve slohu jsme pokračovali ve vypravování. Cvičili jsme také mluvní cvičení. Děti musely po přečíst jeden komiksový příběh a ten posléze převyprávět. V mluvnici pokračujeme v opakování 4. ročníku. Dále zkoušíme koncovky podstatných jmen. Tento týden jsme přidali pády. Pokračujeme také ve stavbě slova. Ve čtení jsme se přesunuli k pověstem.

24. 9. - 28. 9. 2018

Opakovali jsme pravopis vyjmenovaných slov a pravopis koncovek podstatných jmen. Začali jsme také opakování stavby slova. Připomněli jsme si pojmy jako předpona, kořen a příponová část. Příští týden nás čeká písemné opakování koncovek podstatných jmen a opět vyjmenovaných slov. Dále budeme pokračova v kapitole Stavba slova. Ve čtení pokračujeme v četbě příběhů Rychlých šípů a ve slohu dále probíráme vypravování.

17.9. - 21.9. 2018

Tento týden jsme písemně zopakovali ů/ú, párové souhlásky a pravopis. Příští týden budeme v krátkých opakováních pokračovat. Nově jsme opakovali pravopis vyjmenovaných slov, pravopis koncovek podstatných jmen, synonyma a antonyma, velká písmena a slova nadřazená. Ve čtení jsme začali probírat J. Foglara a jeho Rychlé šípy. Ve slohu jsme začali vypravování.

3. 9. - 14. 9. 2018

Začali jsme opakovat učivo čtvrtého ročníku. Zatím jsme se dostali pouze k velkým písmenům, psaní ů/ú a souhláskám na konci slov. Příští týden nás čekají první písemné opakování. Ve čtení jsme stihli pouze kapitolu z Lovců mamutů.