Český jazyk

4. 6. - 8. 6. 2018

Dokončili jsme shodu přísudku s podmětem rodu mužského životného i neživotného, uč. str. 85, 86 (89, 90), 

PS str. 67, 68. Teď už budeme jen procvičovat a opakovat. 

28. 5. - 1. 6. 2018

Učili jsme se shodu přísudku s podmětem. Procvičovali jsme koncovku  - a v přísudku, když je podmět rodu středního a koncovku -y v případě podmětu rodu ženského. Uč. str. 83, 84

21. 5. - 25. 5. 2018

Začali jsme staronové učivo Stavba věty, srovnávali jsme větu jednoduchou a souvětí a věnovali jsme se větám jednoduchým. Určovali jsme základní skladební dvojici ve větě - podmět a přísudek. V učebnici jsme prošli      str. 78 (82) cv. 1, 2, na str. 81, 82 (86, 87) máme hotovo po cv. 5. V PS jsme udělali str. 65, 66

14. 5. - 18. 5. 2018

Opakovali jsme slovesa na vybraných cvičeních v uč. na str. 75 - 77 (kdo má novější učebnici , má opakování posunuté na str. 78 - 81)

7. 5. - 11. 5. 2018

Opakovali a procvičovali jsme slovesa, určování osoby, čísla a času, u podstatných jmen určování rodu , čísla, pádu a vzoru. Učebnice str. 73, 74 vybrané úkoly.

30. 4. - 4. 5. 2018

Procvičovali jsme časování sloves, dělali jsme úkoly ze str. 72 v učebnici a na str. 61 v PS. Děti si mohou připravit diktát s úkoly z uč. na str. 73 cv. 7

23. 4. - 27. 4. 2018

Časovali jsme slovesa v čase budoucím, pracovali jsme s tvary složenými a jednoduchými, uč. str.69, 70,        PS str. 60, začali jsme časování v čase minulém, v učebnici na str. 71 jsme prošli tabulku přehledu časování a děti mají za DÚ na pondělí zkusit vytvořit správné tvary sloves ve cv. 1

16. 4. - 20. 4. 2018

V kapitole Slovesa jsme se učili jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa , začali jsme časovat slovesa v přítomném čase, uč. str. 67,68, PS str. 58, 59

9. 4. - 13. 4. 2018

Dokončili jsme skloňování podstatných jmen rodu mužského, začali jsme kapitolu Slovesa, zopakovali jsme osobu, číslo, čas v PS str. 57, tvar určitý a neurčitý (infinitiv) v uč. str 66. Psali jsme další dopis podle zadání v uč. na str.64

2. 4. - 6. 4. 2018

Procvičovali a opakovali jsme skloňování podstatných jmen rodu mužského, uč. str. 61, 62, 65, PS str.56

19. 3. - 28. 3. 2018

Procvičovali jsme skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzorů pán, hrad, muž, stroj, začali jsme i vzory předseda a soudce, uč. str.59, 60, PS str. 54, 55. Učili jsme se , jak psát dopis - podle vzoru na str. 62

12. 3. - 16. 3. 2018

Pokračujeme ve skloňování podstatných jmen rodu mužského, procvičili jsme vzor hrad a muž, pracovali jsme s učebnicí na str. 58, 59 a PS str. 52, 53

5. 3. - 9. 3. 2018

Skloňujeme podstatná jména rodu mužského, určujeme životnost, procvičili jsme skloňování podle vzoru pán, uč. str. 56, 57, PS str. 50, 51

26. 2. - 2. 3. 2018

Dokončili jsme kapitolu Skloňování podstatných jmen rodu ženského a začali jsme probírat Skloňování podstatných jmen rodu mužského a jejich vzory. V uč. máme hotové shrnutí učiva na str. 54 a str. 55. Děti si mají pročíst přehled skloňování na str. 56.

12. 2. - 16. 2. 2018

Skloňovali jsme podstatná jména rodu ženského podle vzorů píseň a kost, procvičovali jsme psaní i, y v koncovkách podst. jmen rodu ženského, uč. str. 53, PS str. 49

5. 2. - 9. 2. 2018

Učili jsme se skloňovat podstatná jména rodu ženského, zatím podle vzoru žena a růže, procvičujeme psaní i, y v koncovkách těchto slov. Pracovali jsme v učebnici na str.51, 52 a v PS str.47, 48

29. 1. - 2. 2. 2018

Dál jsme procvičovali psaní i, y v koncovkách podstatných jmen rodu středního, začali jsme probírat podstatná jména rodu ženského a vzory žena, růže, píseň, kost, uč. str. 50, za DÚ projít si přehled skloňování v tabulce

22. 1. - 26. 1. 2018

Procvičovali jsme skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů město, moře, kuře a stavení. Dokončili jsme kapitolu v uč. na str. 48 - 49, v PS str. 46

15. 1. - 19. 1. 2018

Začali jsme skloňování podstatných jmen rodu středního, seznámili jsme se se vzory město, moře, kuře, stavení, procvičovali jsme skloňování podle vzorů město a moře. Uč. str. 44 - 47, PS str. 44, 45

. 8. 1. - 12. 1. 2018

Skloňovali jsme různá podstatná jména pomocí pádových otázek, určovali jsme pád podstatných jmen vybraných z textu, uč. str. 41 - 43 výběr cvičení, PS str. 41 - 43

1. 1. - 5. 1. 2018

Dokončili jsme úkoly ke slovním druhům v PS na str. 38 - 40,začali jsme probírat kapitolu Podstatná jména - rod, číslo, zopakovali jsme pádové otázky - uč. str. 39

18. 12. - 22. 12. 2017

Prošli jsme si úkoly ke slovním druhům v PS, udělali jsme podstatná jména, přídavná jména a zájmena na str.35 - 37

11. 12. - 15. 12. 2017

Začali jsme kapitolu Slovní druhy, zatím jsme dělali obecný přehled, uč. str. 34 - 36

4. 12. - 8. 12. 2017

Dokončili jsme kapitolu Vyjmenovaná slova, v učebnici jsme pracovali po str. 32 a v PS po str. 34. Děti si mohou připravit na pondělí diktát v PS str. 34

27. 11. - 1. 12. 2017

Procvičili jsme vyjmenovaná slova po P a začali slova po S. Popisovali jsme osobu. Pracovali jsme v uč. na str.28 - 30, v PS na str. 31

20. 11. - 24. 11. 2017

Procvičili jsme vyjmenovaná slova po M a začali po P. Dokončili jsme popis pokoje. Uč. str. 26, 27, 28 cv. 1, PS str. 30 dokončit.

13. 11. - 17. 11. 2017

Procvičujeme vyjmenovaná slova po L, uč. str. 24, PS str. 30, cv. 6, 7. Pracujeme na popisu pokoje, chci, aby se děti snažily používat vhodná slovesa, ne jen být a mít.

6. 11. - 10. 11. 2017

Zopakovali a procvičili jsme vyjmenovaná slova po B, uč. str.22, 23, PS str. 12, 13 po cv. 5, str.29, děti mají za úkol do slohu prohlédnout si jejich pokoj, co tam všechno mají, jak rozmístěné, jaké barvy, atd., můžou si to poznamenat na papír a příští týden s pomocí svých poznámek zkusí písemně popsat pokoj - ve škole !

30. 10. - 3. 11. 2017

Dokončili jsme kapitolu o stavbě slova, psaní a poznávání předložek a předpon, v uč. jsme dodělali  str. 21, v PS po str. 28, vrátili jsme se na str. 14, 15 a zopakovali slovní druhy. V pondělí začínáme opakovat vyjmenovaná slova, děti mají mít přinesené přehledy vyjmenovaných slov z loňska.

23. 10. - 27. 10. 2017

Probrali jsme předpony ob-, v-, skupiny bě / bje, vě / vje, pě, předpony vy-, vý-  a psaní zdvojených souhlásek ve slovech např. rozzlobený, oddálit atd., uč. str.17, 18, PS str. 26, 27. Za DÚ mají děti napsat cv. 4 na str. 18 v učebnici

16. 10. - 20. 10. 2017

Předložky od, nad, pod, před, bez, předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez- vz-, učebnice str. 15, 16, PS str, 24, 25

9. 10. - 13. 10. 2017

Probírali jsme stavbu slova, co je kořen, předpona a přípona, učili jsme se rozlišovat předložky a předpony, uč. str. 13, 14, PS str. 20 - 23

2. 10 - 6. 10 2017

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená, uč. str.10, 11, PS str. 19, Spodoba znělosti PS str. 10, 11

25. 9. - 29. 9. 2017

Slova jednoznačná a mnohoznačná, souznačná a protikladná, uč. str. 9, PS str. 16 - 18 ( k vynechaným stránkám se vrátíme)

18. 9 - 22. 9. 2017

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, tvrdé a měkké slabiky, psaní velkých písmen, slova jednoznačná a mnohoznačná, uč. str. 6 - 8, PS str. 6 - 9

4.9. - 15.9.2017

Naše vlast, mateřský jazyk, opakování učiva z nižších ročníků - hlásky samohlásky a souhlásky, větné celky, Učebnice str. 3 - 5, PS str. 4, 5