Český jazyk

11.11.- 15.11.2019

Procvičování: vyjmenovaná slova

slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce

4.11.- 8.11.2019

Procvičování: vyjmenovaná slova po b, rozlišování bě/bje, vě/vje, pě,

slovní druhy - podstatná + přídavná jména

28.10. - 1.11.2019

Procvičování vyjmenovaných slov.

Tvůrčí psaní, čtení s porozuměním.

21.10.-25.10.2019

Vyjmenovaná slova

-opakování z pracovního sešitu, prověřování znalostí,

předpony vy-, vý-

Čtení z čítanky - práce s hlasem, intonace, porozumění textu.

14.10.-18.10.2019

- procvičovali jsme psaní -ě/-je (viz učebnice str. 17), společně jsme zdůvodňovali různé příklady,  napsali a zkontrolovali jsme si cv. 2 na str. 17. V úterý 15.10. si je napíšeme jako test.

- napsali jsme si diktát po přípravě (-ě/-je)

- vyjmenovaná slova (PS str.29)

Čtení scénáře pohádky, charakteristika postav, dramatizace, práce ve skupinách

7.10.-11.10.2019

- stavba slova

- slova příbuzná, kořen slova

- předložky x předpony (roz-, bez-, vz- ob-, v-)

- psaní bě/bje, vě/vje

- zdvojené souhlásky - bezzubý, oddechneme si

PS str. po str. 28

Sloh - Král - popis podle fantazie

Čtení s porozuměním (Kateřinka a červený svetr).

30.9. - 4.10.2019

Stavba slova - předpona, kořen, přípona

Předložky a předpony

Opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova


Čtení - hrajeme hru Bingo - načíst během pololetí 5 po sobě jdoucích políček, dle svého výběru.

             Přečtené knihy zapisujeme do Čtenářského deníku.

Sloh - dokončení příběhu podle své fantazie, dramatizace.


Na pondělí si děti přinesou přírodniny a nějakou nádobu na podzimní aranžování.