Český jazyk

11.6. - 15.6.2018

Škola v přírodě

4.6. - 8.6.2018

Shoda podmětu a přísudku (převádění vět do minulého času v množném čísle)

PS: str. 67, 68, 72/ 1, 2

Přímá a nepřímá řeč: PS: str. 71

28.5. - 1.6.2018

Podmět a přísudek (Uč. str. 81, 82)

PS: str. 66

21.5. - 25.5.2018

Přímá řeč - zápis: žlutý rámeček uč. str. 89 do literárního sešitu, ukázka z knihy Lichožrouti

Uč. str. 80/8 - ústně, zápis do sešitu žlutý rámeček

Uč. 80/9 - písemně do sešitu poslední 3 věty včetně vzorce, 80/10 - písemně do sešitu

Uč. 89/1 - ústně

PS: str. 65 - kontrola

Úterý: souhrnný test z čj (pravopisné cvičení, mluvnické kategorie, vyhledávání podstatných jmen a sloves, slovní druhy a vše probrané)

14.5. - 18.5.2018

Opakování sloves a podstatných jmen

Stavba věty: Věta jednoduchá a souvětí - zápis

Práce s textem

Rčení, pranostika, přísloví

7.5. - 11.5.2018

Slovesa (mluvnické kategorie, slovní zásoba, infinitiv)

Podstatná jména (mluvnické kategorie, slovní zásoba)

Opakování: slovní druhy 

Učebnice: Opakování slovesa (cvičný diktát, procvičování slovesa být v různých časech dle zadání)

Uč. 71/1, 76/6, 77/4 - písemně do sešitu, 77/5 - ústně

Sloh a literatura: blahopřání, tematická básnička (práce ve skupinách)

Charakteristika pohádkových postav pomocí sloves a přídavných jmen (skupinová práce)

Změna 16.5. Test: Diktát + vyhledávání podstatných jmen a sloves s určením mluvnických kategorií