Český jazyk

4.12. - 8.12.2017

Slovní druhy 

Pracovní list "Advent" (oprava chyb, určování slovních druhů, seřazování slov ve větě)

PS: str. 40, 41

Sloh: Popis osoby (tištěný zápis, četba ukázek - práce s textem)

DÚ na středu 13.12. napsat do slohového sešitu popis libovolné postavy

27.11 - 1.12.2017

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Uč. str. 34/ 1, 2 ústně

Uč. str. 36/4 - doplnění ústně, třídění do sešitu, cv. 6 ústně, cv. 7 cvičně do sešitu, 8 ústně

PS: str. 35 - 38, 39 - předložky, spojky cv. 1

Sloh: popis osoby formou hádanek (trénink dle uč. str. 29)

20.11. - 24.11.2017

Vyjmenovaná slova - rozlišování (Uč. str 31, 32 zápis do sešitu)

Uč. str. 31/1, 32/1 ústně

Uč. str. 31/2 - první dva řádky, str. 32/2 - první dva řádky do školního sešitu

Uč. str. 33/2 do školního sešitu (včetně úkolů a) b) )

Tvoření vět typu opilovat - opylovat, sypat - sípat (rozlišení dle smyslu)

PS: str. 32, 33, 34

Procvičování vyjmenovaných slov hravou formou

Slovní druhy, synonyma, antonyma - pexeso

Sloh: četba slohových prací - Popis pokoje

13. - 17.11.2017

Vyjmenovaná slova - rozlišování (Uč. str. 24, 26, 28, 30 zápis do sešitu)

Uč. str. 24/1, str. 26/1 ústně.

Uč. str. 24/2 - první dva řádky+Uč. str. 26/3 přepsat do DÚ sešitu (jen text bez úkolů)

Uč. str. 28/1, 4 - práce ve dvojicích

Uč. str. 28/2 - první dva řádky do školního sešitu

PS: str. 30, 31

Sloh: Popis pokoje - trénink popisu dle diktovaného obrázku, četba ukázek popisů pokoje

Na středu 22.11 : Napsat popis svého pokoje zezadu do sešitu literatura sloh

Pátek: cvičný diktát z Uč. strany 30/6, 32/5, 33/4 (Diktát bude kombinace těchto cvičení)

6.11. - 10.11.2017

Společné opakování na písemnou práci (slovní druhy, pravopisná cvičení, mluvnické kategorie, synonyma, antonyma, předpony, předložky atd.)

Vyjmenovaná slova (rozlišování y, i - např, bidlo x bydlo)

Členění textu (vysvětlení k zapsání prvních osnov)

Uč. strana 22/2 (ústně vysvětlení), 23/2 ústně, zápis - Uč. strana 23: Rozlišujte

PS: 29

30.10. - 3.11.2017

Zdvojené souhlásky 

Stavba slova opakování 

Uč. str. 18/1, 2, 3 - ústně, 4 - písemně do sešitu

Uč. str. 19/1, 3 - ústně, 4 - do sešitu 

Uč. str. 21/1 - písemně do sešitu (jen první dva řádky), 3, 4 - písemně do sešitu

PS: str. 27, 28

Úterý 7.11. Větší písemná práce ze stavby slova (opakování Uč. str. 19/1a, b, 3, str. 21/1, 2, 3, 4, 5) - vše budeme ještě společně procvičovat, slovní druhy, mluvnické kategorie, pravopisné cvičení na známé jevy (vyjmenovaná slova, velká písmena, atd.), synonyma-antonyma), rozlišit předponu a předložku, poznat kořen slova)

23.10 - 27.10.2017

Předpony a předložky

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Uč. strana 17

PS: strana 26

Literatura: Harry Potter - práce s textem (čítanka strana 133-135)

Pátek 3.11. Diktát z učebnice str. 18/5 (jen s vyznačováním předpon)

Úterý 7.11. Větší písemná práce ze stavby slova (opakování Uč. str. 19/1a, b, 3, str. 21/1, 2, 3, 4, 5) - vše budeme ještě společně procvičovat, slovní druhy, mluvnické kategorie, pravopisné cvičení na známé jevy (vyjmenovaná slova, velká písmena, atd.), synonyma-antonyma), rozlišit předponu a předložku, poznat kořen slova)

16.10. - 20.10.2017

Předpony a předložky 

Uč. strana 14, 15, 16

PS: strana 23-25

Literatura: Pohádka (četba pohádek, základní znaky, tvorba pohádek ve skupinách, pohádkové postavy - hra)

9.10. - 13.10.2017

Opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy, pády (stále zkoušíme na malé jedničky), cvičný "běhací" diktát

Opakování: Nauka o slově (Uč. str. 12)

Stavba slova (předpona, kořen, příponová část) - Uč. str. 13

PS: strana 21-22

Ve středu diktát - děti ho mohou natrénovat v pracovním sešitě na straně 22, cvičení 7 (a - Napište jako diktát,  e - vypište z textu číslovky nebo jiné slovní druhy,  f - vypište např. všechna přídavná jména nebo jiné slovní druhy)

2.10. - 6.10.2017

Nauka o slově (hlásková podoba slova)

Význam slov - slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, citově zabarvená

V pracovním sešitě po stranu 15 včetně je opakování (vracíme se k němu zpětně při volných chvílích)

PS: str. 16 - 20

25.9. - 29.9.217

Psaní velkých písmen

Slova citově zabarvená, spisovná, nespisovná

Procvičování v pracovním sešitě: str. 5-7

18.9. - 22.9.2017

Opakování - mluvnické kategorie (u podstatných jmen určit pád, číslo, rod, u sloves osobu, číslo, čas), stále možnost získat malé jedničky za vyjmenovaná slova, pády a slovní druhy

Literatura: nářečí - propojení s vlastivědou, četba domácího úkolu: zážitky z prázdnin

Sloh: Dopis, sms, sdělení, telegram, vzkaz (diskuze k tématům + zápis v sešitě)

Středa: Písemka (max. na 15-20 minut) na mluvnické kategorie, slovní druhy a druhy vět, tzn. umět v textu rozpoznat slovní druhy (očíslovat), u vybraných podstatných jmen z textu určit pád, číslo, rod, u sloves: osobu, číslo čas. Vymyslet větu oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, umět rozpoznat větu jednoduchou od souvětí. 

4.9. - 15.9.2017

Opakování - slovní druhy, vyjmenovaná slova, pády, druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací) + souvětí a jednoduchá věta

Naše vlast a mateřský jazyk

Literatura: lidová rčení a přísloví - vyhledávání v čítance, propojení s vlastivědou - čtení o České republice (vznik, Praha, památky)

Sloh: DÚ: na středu napsat zezadu do sešitu Literatura+sloh zážitek z prázdnin

Na úterý ohlášen diktát: opakování učiva 3. ročníku (vyjmenovaná slova a pravopisné jevy, které znají)