Český jazyk

10.6. - 14.6.

Shrnutí učiva

přepis textu, vyjmenovaná slova, slovní druhy

práce s textem

3.6. - 7.6.

Shrnutí učiva - slovní druhy

Opakování - vyjmenovaná slova

Popis - Můj ostrov fantazie, Zvíře z fantazie

27.5. - 31.5.

Slovní druhy - shrnutí učiva

Vyjmenovaná slova - přepis vět, doplňování do slov

Vyprávění podle osnovy

Práce s textem - vyhledávání informací z textu, otázky k textu

20.5. - 24.5.

Slovní druhy - spojky

Vyjmenovaná slova - opakování

Nejlepší zážitek z výletu - sloh

13.5. - 17.5.

Slovní druhy - 1 - 7

Popis postavy - Vodník (do pondělí 20.5.)

6.5. - 10.5.

Vyjmenovaná a příbuzná slova - stále opakujeme

Slovní druhy - pods. jm., přídavná jm., zájmena, číslovky, slovesa, příslovce - vyhledáváme v textu, číslujeme jednotlivá slova ve větách

Reproduxe textu vlastními slovy (přečíst, povyprávět)

Dramatizace textu - rozdělování rolí, práce ve skupinách

29.4. - 3.5.

Opakování vyjmenovaných slov

Slovesa

Příslovce

22.4. - 26.4.

Opakování vyjmenovaných slov

podstatná jména, slovesa

přísloví

15.4. - 19.4.

Podstatná jména, slovesa - opakování

Pozor! Zopakovat vyjmenovaná slova! Problém dělá předpona vy/vý.

Velikonoční příběh

Přes svátky - číst vlastní knihu (podpisy do čtenářského deníku)

HEZKÉ VELIKONOCE :)

8.4. - 12.4.

Slovesa - osoba, číslo, čas

Úkol: opakovat vyjmenovaná slova

Čt - Velikonoce

Dramatizace báje

1.4. - 5.4.

Podstatná jména - pád, číslo, rod

Slovní druhy ohebné - 1,2,3,4,

vyjmenovaná slova - opakování

Stále procvičujeme vyjmenovaná slova současně se slovními druhy!

Čtení: dramatizace báje Prométheus

18.3. - 29.3.

Slovní druhy - opakování

Podstatná jména - pád, číslo

Čtení: Staré řecké báje a pověsti

29. - 30.3. Noc s Andersenem na téma: Staré řecké báje a pověsti

11.3. - 15.3.

Podstatná jména - obecná, vlastní

Zařazování slov do slovních druhů

Popis zvířete podle osnovy

4.3. - 8.3.

VYJMENOVANÁ SLOVA - OPAKOVÁNÍ

pozn. stále procvičujte z prac. s. ČJ pětiminutovky

Podstatná jména, slovesa - vyhledávání v textu

Můj vysněný dům - vyprávění podle osnovy

18.2. - 22.2.

Vyjmenovaná slova - shrnutí učiva, procvičování

B. Němcová - práce s textem

Fašank - tradice, zvyky

11.2. - 15.2.

Vyjmenovaná slova po V - opakování

Vyjmenovaná slova po Z

telefonický rozhovor - podle osnovy

B. Němcová - pohádky

4.2. - 8.2.

Vyjmenovaná slova po V

procvičování předpon vy/vý

Práce s textem - Božena Němcová

28.1. - 1.2.

Vyjmenovaná slova po V

-úvod (vy, vysoký, výt)

rozdíl výškaXvížka, výtXvít, vykání - vy

31.1. - návštěva knihovny B. B. Buchlovana - vysvědčení

21.1. - 25.1.

Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S - opakování

Naučit vyjmenovaná slova po V!

Přirovnání, slova souznačná

14.1. - 18.1.

Vyjmenovaná slova po S

práce s textem, vnímání textu (co do textu nepatří), dokončování vět podle smyslu s výběrem slov, kresba podle písemného zadání

7. - 11.1.

Vyjmenovaná slova po P

Přísloví, přirovnání

17.12. - 21.12.

Vyjmenovaná slova po M

procvičování

Porozumění textu - vybarvuj podle písemného zadání

10.12. - 14.12.

Vyjmenovaná slova po B, L - opakování

Vyjmenovaná slova po M (naučit do pondělí) - vysvětlení pojmů slov,

rozdíl myXmi, mýtX mít

Vánoční vyprávění - tvorba příběhu

Práce s textem - vánoční tematika

3.12. - 7.12.

Vyjmenovaná slova po L - opakování

ČT - Advent, přání Ježíškovi


26.11. - 30.11.

Vyjmenovaná slova po B - opakování

Vyjmenovaná slova po L - pochopení smyslu slov

procvičování ve větách (psaní chytáků)

ČT - pojmy advent, svatý Ondřej - porozumění textu, vyprávění


19.11 - 23.11.

Vyjmenovaná slova po B - dokončení vyjmenovaných slov, procvičování

ČT - Symboly podzimu - vyprávění

12.11. - 16.11.

Vyjmenovaná slova po B

Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek

Doplňování slov do vět, pochopení v kontextu

Čt - práce s textem (vyjmenovaná slova)

5.11. - 9.11.

Vyjmenovaná slova - B - úvod do učiva

umí vyjmenovat řadu, postupně vysvětlujeme význam jednotlivých slov v kontextu, zapisujeme si chytáky (zvláštní sešit, mají v lavici)

Být X bít

ČT - Pejsek a kočička - slušné chování

Pýcha - na co můžeme být každý z nás pyšní - prezentace svých myšlenek před třídou

29.10. - 2.11.

Základní skladební dvojice

Slova příbuzná, protikladná

Vyprávění - Pošťácká pohádka - práce s textem

22.10. - 26.10.

Základní skladební dvojice

Spojování vět do souvětí

Nauka o slově - slova souznačná, protikladná

ČT - státní svátek (28.10.), práce s textem

15.10. - 19.10.

Základní skladební dvojice

Určování vět jednoduchých a souvětí

Tvrdé a měkké slabiky - opakování

ČT - práce s textem po domácí přípravě

8.10. - 12.10.

Základní skladební dvojice

Důraz na otázky: Kdo, co..... (sloveso)...? Co dělá.... (podmět)...?

Souhlásky uvnitř a na konci slova - opakování

ČT - Pověsti - práce s textem (porozumění textu, vlastní jména, tvrdé a měkké slabiky, dě, tě, ně...., slova nadřazená)


1.10. - 5.10.

Opakování z 2. roč.

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Základní skladební dvojice

Pověsti - dramatizace24.9. - 28.9.

Opakování učiva z 2. tř.

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova

Přirovnání

ČT - pověsti (úkol: str. 28 - 29 - číst)

17.9. - 21.9.

Opakování učiva z 2. roč.

tvrdé a měkké slabiky, psaní ú, ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Podstatná jména, slovesa - vyhledávání v textu


3. 9. - 14. 9. 2018


Opakování učiva z 2. ročníku

Druhy vět, pořadí slov ve větě

Abeceda

Tvrdé a měkké slabiky

Vyprávění podle osnovy

ČT - děti z Bullerbynu - práce s textem

Úkol do čtení - str 10 - 11