Český jazyk

11.11. - 15.11.2019

Pracujeme s vyjmenovanými slovy po B, učíme se zdůvodňovat podle přesného vzoru, poznáváme a tvoříme příbuzná slova. Zápisky v JČ - Š. Uč. str. 32, 33, PS str. 20 - 22. Čítanka str. 36 na známky na pondělí. Po dohodě na tř. schůzce si pak děti nechávají čítanky ve škole. Nutné je, aby doma denně četly - cokoliv, knížku, časopis, televizní program. Pořídit sešit č. 523.

4.11. - 8.11.2019

Tento týden jsme zopakovali stavbu slova, druhy souhlásek a naučili jsme se řadu vyjmenovaných slov po B, vysvětlili jsme si jejich význam i slova příbuzná. Uč. str. 27/nebo 26 podle vydání až str. 32. Čítanka str. 32, 33, 34.

28.10. - 1.11.2019

Učíme se o slovech příbuzných viz. uč. str. 25/nebo 24, záleží na vydání učebnice. Pracujeme s neznámým textem, shromažďujeme informace k prvoukovému projektu.

21.10. - 25.10.2019

Upevňujeme určování základních skladebních dvojic, větu jednoduchou a souvětí. Začali jsme Nauku o slově - význam slov, slova souznačná a protikladná. Napsali jsme diktát po přípravě zaměřený na pravopis (měkké a tvrdé slabiky). Uč. str. 21 - 24, PS str. 15 - 17. Čítanka včetně str. 31, pracovali jsme s komixem Obrázky z českých dějin a pověstí (doporučuji jako vánoční dárek).

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme určovali základní skladební dvojice ve větě jednoduché, poznáváme souvětí - z jakých vět se skládá, jak se věty v souvětí spojují. Uč. str. 18 - 20, PS str. 13, pravopisné pětiminutovky včetně str. 6 (co chybí, mohou si děti dodělat doma). Čítanka včetně str. 27, čteme články související s učivem prvouky. 

7.10. - 11.10.2019

Kromě průběžného opakování pracujeme s větou jednoduchou, sloveso jako základ věty, základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Věta vyjadřuje myšlenku, začíná velkým písmenem, končí tečkou, vykřičníkem či otazníkem, druhy vět. Uč. str. 17, PS str. 10, 11, 12. Čít. po str. 23. Myslíte si, že umí Vaše dítě napsat svou adresu?


30.9. - 4.10.2019

Soustavně průběžně procvičujeme a rozšiřujeme učivo z druhé třídy, tento týden jsme dělali slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě a psaní párových souhlásek uvnitř a na konci slov (p - b, t - d, s - z). Začali jsme téma Věta jednoduchá a souvětí, viz sešit JČ - Š. Uč. str. 17.

Čítanka po str. 21, do 15.10. naučit básničku ze str. 4. Společná četba: A. Lindgrenová - Děti z Bullerbynu.