Český jazyk

10.6.-14.6.2019

Procvičování probraného učiva. Dokončili jsme 2. díl písanky.

V pátek si napíšeme nahlášené souhrnné opakování (vyjmenovaná slova/ slovní druhy/ velká a malá písmena/ podstatná jména - pád, číslo, rod/ slovesa - osoba, číslo, čas/ infinitiv/ čtení s porozuměním.

3.6.-7.6.2019

Procvičovali jsme slovní druhy a vyjmenovaná slova.

Sloh: píšeme články do letního časopisu

Čtení s porozuměním - čeština s Marťánkem

27.5.-31.5.2019

Zvratná slovesa, infinitiv. Časování sloves.

Sloh: popis pracovního postupu

Čtení s porozuměním

20.5.-24.5.2019

Práce s větou - VS, slovní druhy. Z věty vybíráme a určujeme:

Podstatná jména - pád, číslo, rod

Slovesa - osoba, číslo, čas

Sloh: Můj školní výlet (vypravování)

Čtení s porozuměním - vtipné příběhy, reprodukce textu, otázky

13.5.-17.5.2019

Slovesa - určujeme osobu, číslo a čas. Infinitiv.

Procvičujeme: vyjm. sl., slovní druhy, mluvnické kategorie podst. jmen.

Čtení mimočítankové četby a práce s textem.

6.5.-10.6.2019

Podstatná jména - určujeme pád, číslo a rod (životný a neživotný).

Slovní druhy - již umíme všechny, pracujeme se souvětími, kde jim přiřazujeme čísla.

V úterý si napíšeme testíček na slovní druhy.

V úterý odevzdáváme čtenářský deník (zápis knihy za březen - duben).

Do pátku je třeba se naučit zpaměti všechny pádové otázky.

Tento pátek proběhne kontrola podpisu sdělení v  ŽK. Focení třídy a školy - 29.5. a 30.5.

29.4.-3.5.2019

Slovní druhy - spojky, částice, citoslovce. Dokončili jsme pracovní sešit Český jazyk.

Procvičování vyjmenovaných slov a určování slovních druhů.

Denně píšeme do písanky, čtení mimočítankové četby.

ČJ učebnice - str. 70 - 72 ústně, cvičení 1 ze str. 71 písemně do sešitu.

15.-26.4.2019

Slovní druhy - příslovce, předložky, určování ohebných slovních druhů

Vyjmenovaná slova - procvičování

Čtení s porozuměním, práce s textem.

8.4.-12.4.2019

Vyjmenovaná slova, ohebné slovní druhy

Předložky. PS str. 77.

1.4.-5.4.2019

Procvičování vyjmenovaných slov

Ohebné slovní druhy - charakteristika a jejich určování v textu

Slovesa - osoba, číslo, čas

25.3.-29.3.2019

Slovní druhy - podstatná jm., přídavná jm., zájmena - osobní a ukazovací, PS po str. 71,

procvičování vyjmenovaných slov.

Čtení - Staré řecké báje a pověsti

18.3.-22.3.2019

Ohebné slovní druhy - podstatná jména, přídavná jm., zájmena.

Procvičování vyjmenovaných slov.

11.3.-15.3.2019

Procvičování vyjmenovaných slov.

Slovní druhy- podstatná jména, pádové otázky.

Mimočítanková četba - Doktor Prášek.

4.3.-8.3.2019

VYJMENOVANÁ SLOVA - SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ,

věnovali jsme se psaní slov s předponou vy-,vý-.

Moje úžasné prázdniny - vyprávění

18.2.-22.2.2019

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov - listy procvičujeme s klaunem.

Nácvik čtení s porozuměním, práce s knihou - zápis do čtenářského deníku.

Sloh - tradiční zvyky - fašank.

11.2.-15.2.2019

Procvičování vyjmenovaných slov, slova s předponou vy-,vý-

Pětiminutovky po str. 45.

Čtení s porozuměním - rozlišování fakt x názor.

4.2.-8.2.2019

Probrali jsme vyjmenovaná slova po V.

(PS do str. 63, prav. pětiminutovky str. 38, písanka str. 5).

Sloh - napsali jsme si smyšlený příběh s vyjmenovanými slovy.

Čtení s porozuměním (příběhy se záludnými otázkami k textu) - nemocní čtou svoji knihu.

Dramatizace básně,.

28.1.2019 - 1.2.2019

AKCE TÝDNE:

Úterý 29.1. jedeme bruslit do Uherského Ostrohu. S sebou: brusle, helma, rukavice, pouzdro (učebnice nechat doma, potřebné PS máme ve škole), případně drobné peníze na čaj.

Středa 30.1. ve 13:00 hod. školní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku (2 zástupci 3.A).

Čtvrtek 31.1. navštívíme knihovnu BB v Uherském Hradišti. Čeká nás tam vzdělávací program a pololetní vysvědčení. S sebou: fólii.

Pátek 1.2.. pololetní prázdniny. Od 4. února se učíme podle nového rozvrhu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjmenovaná slova po Z + procvičování již naučených VS

Čtení s porozuměním a práce s textem. Rozvoj písemného projevu.


21.1.-25.2.2019

Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S - procvičování.

Čtení s porozuměním .

Sloh - postup činnosti

14.1-18.1.2019

Vyjmenovaná slova po S.

Práce s textem - porozumění, odhadování děje, vyhledávání nejdůležitějších informací.

7.1.-11.1.2019

Vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná

Souhrnné pololetní opakování

Čtení - prezentovali jsme přečtení knihy a formulovali jsme otázky ke knihám.

3.1.- 4.1.2019

Vyjmenovaná slova po P (do pondělí se naučíme zpaměti).

Příbuzná slova ke slovu pýcha - další strana v zeleném PS.

Sloh - vyprávění o Vánocích

Čtení - prezentace přečtené knihy (kdo si ještě nepřinesl, nachystá si na pondělí).

V příštím týdnu si napíšeme pololetní písemné práce - v úterý 8.1. z matematiky (písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování na desítky, násobení a dělení, slovní úlohy na +-, o x více, o x méně,  xkrát více, xkrát méně, příklady se závorkami, převod cm - dm, rýsování přímek, úseček, kolmice), ve čtvrtek 10.1. z českého jazyka.

10.12.-14.12.2018

Vyjmenovaná a příbuzná slova po M.

Chytáky my x mi, mýt x mít. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova po B,L, M pohybovými hádankami, diktátem i doplňovacími cvičeními.

Čtení - nácvik intonace a poklesu hlasem na konci věty.

Sloh - psaní dopisu pro rodiče.

3.12.-7.12.2018

Vyjmenovaná a příbuzná slova po L.

Chytáky mlít x mlýn, blízká x blýská, lyska x líská, líčí (kosmetika, past) x lýčí (lýko).

Procvičovali jsme formou doplňovacích cvičení (Pětiminutovky str. 23), diktátů i přepisu.

Sloh - skládali jsme veršované přání k Vánocům pro seniory.

26.11.- 30.11.2018

Vyjmenovaná slova po L, procvičování vyjmenovaných slov po B.

Procvičovali jsme psaní chytáků býlí (bylina) x bílí (barva), mlýn x mlít.

Čtení - nácvik intonace, práce s textem.

web pro procvičování: www.skolakov.eu

19.11.-23.11.2018

Vyjmenovaná slova po B a slova k nim příbuzná.

Naučili jsme se písničku k vyjmenovaným slovům, procvičovali jsme zdůvodňování i/y

v doplňovacích cvičeních i psaném textu.

Čtení s porozuměním. Cvičení pozornosti a paměti.

12.11.-16.11.2018

Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná. Pracovní sešit do str. 24.

Vysvětlili jsme si chytáky se slovy být x bít.

Pětiminutovky str. 18 - 1. sloupec.

Čtení s porozuměním - odpovídáme na otázky z textu.

5.11.-9.11.

Souhrnné opakování všech probraných gramatických jevů,

vyjmenovaná slova - B - úvod do učiva.

Sloh - hry s rýmy, tvoříme básničky

Čtení - nácvik čtení s výrazem a porozuměním.

29.10. - 2.11.

Základní skladební dvojice.

Slova nadřazená, podřazená, protikladná.

Psaní - dokončili jsme písanku 1. díl.

Čtení - Jirka s kozou.

22.10.-26.10.2018

Základní skladební dvojice.

Párové souhlásky, psaní velkých písmen - pětiminutovky str. 9 a 15.

Ve skupinkách jsme vybírali z textu podstatné informace a formulovali je do vět.

Psaní - diktát, opis a přepis textu.

Čtení - zahájili jsme pravidelné středeční čtenářské dílničky, do kterých si budeme nosit svoji oblíbenou knihu.

15.10.-19.10.2018

Základní skladební dvojice, souvětí x věta jednoduchá.

Spodoba písmen - pětiminutovky po str. 8. Písanka po str. 26.

Čtení s porozuměním - kreslíme obrazy podle návodu.

8.10.-12.10.2018

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek.

Opakování - spodoba písmen, měkké/tvrdé slabiky. Písanka po str. 23.

Sloh - píšeme příběh k obrázku.

1.10.-5.10.2018

Učivo pro nemocné: písanka- denně 1 strana, pětiminutovky - denně 1 strana (doplňovací cvičení se zdůvodňováním), denně čteme 2-3 stránky (jakýkoliv text). Opakujeme abecedu, měkké a tvrdé slabiky.

24.9.-28.9.2018

Spodoba hlásek (b/p, d/t, ž/š, z/s, v/f).

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky, diktát na měkké/tvrdé souhlásky.

Sloh - referát a jeho prezentace.

Čtení - legenda o sv. Václavovi.

17.9.-21.9.2018

Opakování učiva 2. třídy - spodoba hlásek(p/b), měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú/ů.

Psaní - opis vět, odpovídáme na otázky.

Sloh - hry se slovy, rozšiřování slovní zásoby.

Čtení - O Čechovi, O založení Prahy - dramatizace, práce s textem.

10.9.-14.9.2018

Opakování učiva 2.třídy - měkké a tvrdé slabiky, psaní ú/ů.

Psaní  - psaní vět, opakování psacího písma.

Sloh - rozvoj slovní zásoby.

Čtení - nácvik čtení s čárkou.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování psacích písmen, abecedy. Dělení hlásek, slovo, věta.

Vyprávění o prázdninách. Mluvní cvičení na rozvoj slovní zásoby.

Nácvik čtení se správným dýcháním.

V pondělí 10.9.2017 zahajujeme výuku plavání.

V úterý 11.9.2017 - dopravní výchova, s sebou kolo + helma.