Český jazyk

19.3. - 23.3.

Opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

tvrdé a měkké slabiky

věta jednoduchá, spojení vět jednoduchých do souvětí pomocí spojky

Úvod do slovních druhů

Sloh - vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy

Noc s Andersenem - 23. - 24.3., téma: Pejsek a kočička

12.3. - 16.3.

Dě, tě, ně, - opakování

Bě, pě, vě, mě

Stále opakujeme tvrdé a měkké slabiky, psaní souhlásek, druhy vět

Popis postavy podle osnovy  "Maminka"

ČT - práce s textem - Zpívající domeček

5.3. - 9.3.

Psaní souhlásek, tvrdé a měkké slabiky - opakování

Psaní dě, tě, ně

Čt - Neposedná kačka - práce s textem, pracovní list

Popis kamaráda - přirovnání

26.2. 2.3.

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Čt - čtení s porozuměním, otázky k článku (Kočka a ptáček, Slon Kim)

Pranostiky

12.2. - 16.2.

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

Slova příbuzná

Čt - správné čtení, porozumění textu

Přepis vět, opakování tvrdých a měkkých souhlásek, druhy vět

5.2. - 9.2.

Opakování: tvrdé a měkké slabiky

Čt - práce s textem: "Masopust"

Ps - Věty - doplňování slov, přepis textu

29.1. - 2.2.

Procvičování: tvrdé a měkké slabiky

Práce s textem - výběr odpovědí

22.1. - 26.1.

Procvičování dy, ty, ny, di, ti, ni

Práce s textem - orientace v textu

Vyprávění, scénické ztvárnění

15.1. - 19.1.

Psaní i, í po měkkých souhláskách

opakování tvrdých souhlásek, abecedy

ČT - O dvanácti měsíčkách - důraz na správné čtení

Popis domácího mazlíčka formou hádanky, porozumění textu

8.1. - 12.1.

Psaní y, ý po tvrdých souhláskách

-doplňování tvrdých slabik, celých slov.

Opakování abecedy

ČT - Koledníci - důraz na správné čtení

1.1. - 5.1.

Abeceda, druhy vět - opakování

Psaní y, ý po tvrdých souhláskách - úvod do učiva

Novoroční přání - slovní souvislé vyjádření

J. Lada - Koledníci - nácvik správného čtení (zkouším 9.1.)


11.12. - 15.12.

Samohlásky, dvojhlásky

Slabikotvorné r, l, m

sloh - převyprávění příběhu, domácí mazlíčci - vlastní vyprávění

čt - práce s textem - doplňování slov do vět, dokončení příběhu

4.12. - 8.12.

Samohlásky - opakování

dvojhlásky

Sloh - pozdravy, poděkování (scénky)

ČT - práce s textem - tvoříme příběh Pipin, Týna a ...

27.11. - 1.12.

Samohlásky

Psaní ú,ů

Čt - tvorba příběhu, objasňování myšlenek, hovoříme ve větách

20.11. - 24.11.

Význam slova - opkování

Dělení slov na konci řádku

ČT - dokončování příběhu - vyprávění

otázky k přečtenému textu

13.11. - 17.11.

Slova podřezená, mnohoznačná, protikladná, lichotivá, hanlivá

Čt - pohádky - práce s textem, nácvik správného čtení

6.11. - 10.11.

Hranice slov ve větě

Slova souznačná, nadřazená

Čt - porozumění textu

Každý den číst!

Naučit báseň - Listopad - do 16.11.


30.10. - 3.11.

Druhy vět - shrnutí učiva

Abeceda - shrnutí učiva

Věta - slovo - slabika

ČT - čtení s porozuměním, otázky k textu

rýmy - doplňování do veršované bajky


23. 10. - 25.10.

Druhy vět -  poznávání, doplňování znamének za větou

Rýmy

Dramatizace příběhu

16.10. - 20.10.

Abeceda - opakování

Pořádek vět v příběhu

Druhy vět

Vypravování podle osnovy

Čtení - Bajka, důraz porozumění textu

Josef Lada

9.10. - 13.10.

Abeceda - opakování

Mluvíme ve větách - oddělování slov ve větě, počet vět, řádky - orientace v textu, PS po str. 15

Důraz na čtení s porozuměním

Sloh - Psaníčka drakovi

Pís. - A,a, O, o


2.10. - 6.10.

Abeceda

řazení slov, využití abecedy - STÁLE PROCVIČOVAT! Vyjmenovat abecedu od různých písmen po konec (př. k, l,m......ž)

Tlefonický rozhovor podle osnovy

ČT - práce s přečteným textem:

-po přípravě doma

- čtu dětem text, potom odpovídají na otázky (výběr a, b, c, d nebo jednoslovně)

PS - po W,w

25.9. - 29.9.

Abeceda

řazení písmen, nácvik abecedy

řazení slov podle abecedy - PS po str 11, cv. 1 - 3

ČT - práce s textem, odpovědi na otázky z přečteného článku po domácí přípravě

nácvik básně Podzim do 3.10.  - Čí - str.17

Pís - po str. 11

18.9. - 22.9.

ČJ - opakování z 1. ročníku

PS po str. 8

Abeceda

-nácvik abecedy prostřednictvím básničky V ČJ (do pondělí 25.9.)

Čt - úkol na pondělí str. 18

PS - po str. 8


4.9. - 15.9.2017

ČJ - opakování učiva z 1. ročníku

(PS) prac. sešit str. 4, 5

PÍS. - po str. 5

ČT - porozumění textu - žáci doma přečtou text, ve škole dostanou chvíli na zopakování prostřednictvím tichého čtení a následně odpovídají na otázky z textu (krátké odpovědi, popřípadě kresba)

Úkol na úterý ČT str. 16 (rychlíci str. 15 - písené a ústní informace o přečteném textu)