Český jazyk

11.11. - 15.11. 2019

V pondělí projektové vyučování - Svatý Martin.

Pořádek slov ve větě, druhy vět, hranice slov. Správná intonace při čtení. Nácvik psaní vět.

Uč. str. 36.

PS str. 24.

Pí str. 22.

4.11. - 8.11. 2019

Nové téma Slovo - počet slov ve větě, hranice slov, slabiky ve slovech. Práce s textem, vyhledávání v textu, porozumění čtenému. Správná technika čtení a psaní.

Uč. str. 30.

Pí str. 19.

PS str. 23, 1. cvičení

31.10 - 1.11. 2019

Opakování druhu vět, počítání slov ve větách. Rozvoj čtenářské dovednosti. Povídání - Jak jsem prožil prázdniny. 

21.10. - 25.10. 2019

Určování druhů vět, věta jednoduchá a souvětí. Spojování a rozdělování vět. Dějová posloupnost. 

Orientace v textu, přímá řeč, dramatizace O veliké řepě.

Uč. str. 28.

PS str. 21.

Pí str. 16.

14.10. - 18.10. 2019

Procvičování abecedy. Větné celky - věta jednoduchá a souvětí. Seznámení s druhy vět. Dějová posloupnost v pohádkách.

Uč. str. 25.

PS str. 19.

Pí str. 14 - správné tvary písmen, dodržování velikosti písma, správné psaní slov a vět

7.10. - 11. 10. 2019

Opakování abecedy. Věta - začátek a konec věty. Větné celky - věta jednoduchá a souvětí. Počet vět v souvětí, spojky. Psaní slov a vět. Čtení hlasité a tiché.

Uč. str. 20.

PS str. 16.

Pí str. 12

30.9. - 4.10. 2019

Abeceda - řazení dle abecedy. Věta - začátek a konec věty. Pojmy - slabika, slovo, věta. Psaní - správná tvar písmen, psaní slov a vět. Čtení s porozuměním.

Uč str. 17.

PS str. 14

Pí str. 9.