Český jazyk

13.1. - 17.1. 2020

Opakování učiva, příprava na pololetní práci. Tvrdé souhlásky, psaní y/ý po tvrdých souhláskách.

Uč. str. 56 a 57.

PS str. 46.

Pí str. 37.

6.1. - 10.1. 2020

Opakování probraného učiva, příprava na pololetní práci. Nové učivo - tvrdé souhlásky a psaní y,ý po tvrdých souhláskách.

Uč. str. 53 a 54.

PS str. 45.

Pí str. 34.

Ve čtvrtek 16.1. píšeme pololetní opakování z probraného učiva - abeceda, druhy vět, význam slov, psaní ú, ů, u.

16.12 - 20.12. 2019

Samohlásky- krátké a dlouhé, dvojhlásky. Slabikotvorné l, r, m.

Povídání o Vánocích.

PS po str. 41.

Pí po str. 32. 

9.12. - 13.12. 2019

Dělení samohlásek, psaní u, ú, ů. Dopis pro Ježíška.

PS str. 38.

Pí str. 31.

2.12. - 6.12. 2019

Téma - hláska, písmeno, rozlišování samohlásek a souhlásek, dělení slov.

Uč, str. po str. 41.

PS str. po str. 35.

Pí str. 29.


25.11. - 29.11. 2019

Slova nadřazená, podřazená souřadná. Slova podobného významu, protiklady, slova citově zabarvená, slova mnohoznačná.

Popis svého oblíbeného plyšáka.

Uč. str. 30 - 36.

PS str. 22 - 30.

Pí str. po str. 26, 3 řádky

18.11. - 22.11. 2019

Slova nadřazená a podřazená, slova souřadná. Slova protikladná.

Čtení s porozuměním, opis, přepis.

Uč. str. 31 - 34.

Pí str. 24.

PS str. 26 a 28. 

11.11. - 15.11. 2019

V pondělí projektové vyučování - Svatý Martin.

Pořádek slov ve větě, druhy vět, hranice slov. Správná intonace při čtení. Nácvik psaní vět.

Uč. str. 36.

PS str. 24.

Pí str. 22.

4.11. - 8.11. 2019

Nové téma Slovo - počet slov ve větě, hranice slov, slabiky ve slovech. Práce s textem, vyhledávání v textu, porozumění čtenému. Správná technika čtení a psaní.

Uč. str. 30.

Pí str. 19.

PS str. 23, 1. cvičení

31.10 - 1.11. 2019

Opakování druhu vět, počítání slov ve větách. Rozvoj čtenářské dovednosti. Povídání - Jak jsem prožil prázdniny. 

21.10. - 25.10. 2019

Určování druhů vět, věta jednoduchá a souvětí. Spojování a rozdělování vět. Dějová posloupnost. 

Orientace v textu, přímá řeč, dramatizace O veliké řepě.

Uč. str. 28.

PS str. 21.

Pí str. 16.

14.10. - 18.10. 2019

Procvičování abecedy. Větné celky - věta jednoduchá a souvětí. Seznámení s druhy vět. Dějová posloupnost v pohádkách.

Uč. str. 25.

PS str. 19.

Pí str. 14 - správné tvary písmen, dodržování velikosti písma, správné psaní slov a vět

7.10. - 11. 10. 2019

Opakování abecedy. Věta - začátek a konec věty. Větné celky - věta jednoduchá a souvětí. Počet vět v souvětí, spojky. Psaní slov a vět. Čtení hlasité a tiché.

Uč. str. 20.

PS str. 16.

Pí str. 12

30.9. - 4.10. 2019

Abeceda - řazení dle abecedy. Věta - začátek a konec věty. Pojmy - slabika, slovo, věta. Psaní - správná tvar písmen, psaní slov a vět. Čtení s porozuměním.

Uč str. 17.

PS str. 14

Pí str. 9.