Český jazyk

15.10. - 19.10. 2018

Stavba slova - procvičování pomocí pracovního listu a her

Slovní zásoba 

Tvarosloví - viz uč. str. 19 (zápis - modrá tabulka)

Uč. str. 18/ cv. 1-4 ústně, cv. 5 - písemně do sešitu mluvnice

Průběžná práce v pracovním sešitě

Literatura: Vojtěch Steklač - Let balónem - čítanková četba (práce s textem pomocí úkolů a kvízu)

Sloh: Přísloví

Pátek 26.10. : Test: Stavba slova, tvoření slov pomocí předpon a přípon, slova příbuzná

8.10. - 12.10. 2018

Připomněli jsme si stavbu slova (viz učebnice str. 15 (modrá tabulka) - do mluvnického sešitu jsme si zapsali opakování a nově zápis koncovka, přepsali jsme si příklad rozboru slova pod tabulkou (přelétavý) a na jeho základě jsme udělali rozbor vybraných slov ze cvičení 1. Dále jsme se zabývali slovy příbuznými (Uč. str. 16-17, přečetli si cvičení 1 a poté v rámci procvičování psali zezadu do sešitu cv. 6 a), c), cv. 8 a) d).


PS: str. 12, 13, 14, 15, 16 (celé)


Pracovní list - procvičení stavby slova a slov příbuzných


Čtení: čítanka str. 31-33 + pracovní list - práce s textem


Sloh: práce ve skupinách - vyhledávání pojmů (obohacování slovní zásoby z určených oborů)


1.10. - 5.10. 2018

Opakování pravopisu (bě/bje, pě, vě/vje, párové souhlásky) - Uč. str. 6/ cv. 7, 8, 9 - ústně

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Slovo a jeho stavba, tvoření slov (opakování ze 4. ročníku) - Uč. str. 14/ cv. 2 - ústně

Průběžná práce v pracovním sešitu: PS: str. 8/ cv. 16, cv.19, str. 10, 11 (celé), str. 13/ cv. 1, str. 16/ cv. 6, str. 29/ cv. 1, 2, str. 30/ 2, str. 32/ 2, 3

Literatura: Čítanka str. 42 - 43 + úkoly k textu

ÚKOL: Do třídy předán seznam doporučené literatury pro děti a mládež, v příštím týdnu bude ještě předán každému osobně. Mít přečteno z tohoto seznamu alespoň 2 knížky za pololetí, 4 knihy za rok. 

Sloh: Vypravování (pracovní listy: "Co obrazy vyprávějí" z hravé slohové výchovy)

24.9. - 27.9. 2018

Opakování vzorů podstatných jmen a pravopisných jevů s nimi spojených

Uč. str. 10/ 24 - vybraná podstatná jména - určování. Pravopis u tohoto cvičení zopakován formou vybraných vět v domácím úkolů (vždy 2 věty z každého rodu)

Průběžná práce pracovním sešitě (splněná cvičení: str. 2/ cv. 1, str. 3/2, 5, str. 4/6,7, 8, str. 8/17, str. 5/10, 11, str. 6/13, 7/15, str. 9a/20)

Mluvní cvičení, tvoření a převyprávění příběhu

17.9. - 21.9. 2018

Opakování pravopisných jevů (ú, ů, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen)

Procvičování slovní zásoby 

Sloh: Vypravování - reprodukce textu, osnova, vypravování podle obrázků

Literatura: Čítanková četba

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování 

Český národní jazyk - jazyk mateřský

Sloh: Moje prázdniny

Pondělí 17.9.: písemka: pravopisné cvičení na ú, ů