Český jazyk

12. 3. - 16. 3. 2018

Mluvnice: opakovali jsme druhy přídavných jmen, napsali jsem písemné opakování, procvičovali jsme skloňování přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích.

Sloh: slovní zásoba (přídavná jména),  popis osobnosti.

Literatura: rčení a přísloví.

5. 3. - 9. 3. 2018

Mluvnice: procvičování druhů přídavných jmen. Napsali jsme krátký test. Vysvětlili jsme si, jaké kategorie budeme u přídavných jmen určovat. 

Sloh: popis pohádkových postav formou hádanky, popis dle předlohy (fotografie z dětství).

Literatura: věnovali jsme se rčením (rčení skryté v obrázcích, pantomimické ztvárnění různých rčení, opravování nesprávně napsaného rčení), tvorba vlastního obrázku, který představuje rčení, vysvětlení pojmu přísloví.

26. 2. -  2. 3. 2018

Mluvnice:  věnovali jsme se přídavným jménům, vyhledávání přídavných jmen v reklamním letáku, procvičování. Začali jsme se věnovat druhům  a vzorům u přídavných jmen. Napsali jsme shrnující písemnou práci z podstatných jmen.

Sloh: suplovaná hodina, pracovní list - popis osoby

Literatura: četba ukázek od F. Nepila a  A. Mikulky (čítanka), práce s textem, porozumění  textu, hádanky.

19. 2. - 23. 2. 2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12. 2. - 16. 2. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme mluvnické kategorie u podstatných jmen, napsali jsme písemné opakování z tohoto tématu. Přes prázdniny procvičujte podstatná jména (pracovní sešit strana 7 - 14b). 

Sloh: popis osoby (maminka, tatínek), formou hádanky jsme měli popsat svého spolužáka.

Literatura: J. K. Rowlingová - ukázka Harry Potter a kámen mundrců (porozumění textu, vytvoření vlastního předmětu, který se bude učit v Bradavicích, „vařili“ jsme lektvar). F. Nepil - Já Baryk a můj ježek - práce s textem (tvorba dopravní značky upozorňující na prosbu Baryka, sestavení ježčího a noblesního psího jídelníčku).

5. 2 . - 9. 2. 2018

Mluvnice: opakovali jsme určování slovních druhů, napsali jsem písemné opakování a diktovací cvičení, začali jsme se věnovat podstatným jménům (pád, číslo), procvičování v pracovním sešitě stran 7, 8.

Sloh: popis osoby, slovní zásoba.

Literatura: J. K. Rowlingová, práce s dopisem pro Harryho (porozumění textu), četba ukázky z čítanky (strana 120), čarování se svým příjmením.

29. 1. - 2. 2. 2018

Mluvnice: procvičování slovních druhů. V pondělí (5. 2. 2018) píšeme test ze slovních druhů.

Sloh: hodina odpadla (vysvědčení).

Literatura: rozbor filmu (Čarodějův učeň), písemné opakování Preussler (Čarodějův učeň).

22. 1. - 26. 1. 2018

Mluvnice: písemné opakování (pravopis), začali jsme se věnovat slovním druhům, kosmická raketa.

Sloh: prezentování svých popisů (popis pracovního postupu) společenských her 5. A.

Literatura: zhlédnutí filmu - Čarodějův učeň.

15.1. – 19.1.2018

V pondělí a ve čtvrtek jsme v mluvnici opakovali pravopis. Dopisovali jsme cvičení v pracovním sešitě (po str. 35) a kontrolovali správnost.

3. 1. - 12. 1. 2018 

Mluvnice: opakovali jsme učivo - Pravopis i, í /y, ý po obojetných souhláskách, napsali jsme diktovací cvičení (skupiny bě, bje, vě, vje, mě, mně; s, z).

Sloh: dokončení společenských her, prezentace vytvořených popisů.

Literatura: připomněli jsme si datum 6. ledna (přečetli jsme ukázku Tři králové, vysvětlili jsme si význam K+ M + B 2018), pracovali jsme s pranostikami (Nový rok), s pojmem předsevzetí. Přečetli jsme si ukázku z čítank (str. 76 - L. Faltejsek). Začali jsme se věnovat K. J. Rowlingové.

11. 12. - 15. 12. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, připomněli jsme si dělení slov na konci řádku, napsali jsme shrnující písemné opakování.

Sloh: popis pracovního postupu  - figuríny ve třídě, společenská hra 5. A

Literatura: Karel Poláček - Bylo nás pět, práce s textem.

4. 12. - 8. 12. 2017

Mluvnice: napsali jsme diktát, procvičovali jsme skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.

Sloh: začali jsme se věnovat tématu Popis pracovního postupu, vysvětlili jsme si, kde se s tímto popisem setkáme v reálném životě. Práce s ukázkou (zamotaný text - stavění sněhuláka).

Literatura: vrátili jsme se k ukázce Třiadvacet robotů, vyluštili jsme kvíz, vypracovali jsme zadané úkoly, vytvořili jsme svého robota a popsali jsme ho.

27. 11. - 1. 12. 2017

Mluvnice: procvičování předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- a předložek s, z, práce s chybou. Napsali jsme písemné opakování z předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- a předložek s, z. Začali jsme se věnovat skupinám bě/bje, vě/vje, pě.  V pondělí (4. 12.) budeme psát diktát.

Sloh: popis předmětu (obrázku), skupinové popisování.

Literatura: prezentace přečtených knih, práce s textem (Josef Lada), porozumění textu. Četba ukázky z čítanky (str. 108) Alois Mikulka - Třiadvacet robotů.

20. 11. - 24. 11. 2017

Mluvnice: pokračovali jsme v procvičování předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vypracovali jsme pracovní list, procvičovali jsme toto téma v pracovním sešitě. Napsali jsme písemné opakování z výše uvedeného tématu. Začali jsme se věnovat předložkám s, z.

Sloh: přinesli jsme si jakoukoli věc (vlastní hračku, oblíbený předmět, psací potřeby, knihu aj.), snažili jsme se vystihnout všechny typické rysy dané věci. Se sepsaných věcí jsme vytvořili popisy. Práce se velmi podařili, někteří dokonce vytvořili formou popisu hádanku.

Literatura: kontrola vypracovaného pracovního listu (B. Němcová - Předvečer Svatojánský). Seznámili jsme se s malířem, ilustrátorem Josefem Ladou. Zavítali jsme do jeho rodiště, seznámili jsme se s jeho rodinou. Blíže jsme si představili jeho knihy. 

13. 11. - 17. 11. 2017

Mluvnice: napsali jsme opakování  - odvozování slov pomocí přípony -ský, začali jsme se věnovat učivu Předpony s-, se-, z-, ze, vz-, vze-, procvičovali jsme v pracovním sešitě (strana 25 cvičení 1 - 4). Domácí úkol: pracovní sešit strana 26 cvičení 6, strana 27 cvičení 11.

Sloh: slovní zásoba (přídavná jména), popis předmětu (hračka) , na příště si žáci přinesou jakoukoliv věc.

Literatura: dokončili jsme pracovní list týkající se ukázky O tom, jak Mach a Šebestová získali vzácnou názornou pomůcku, začali jsme se věnovat pohádkám, četli jsme ukázky v čítance (strana 179 - 181), povídali jsme si o B. Němcové, vypracovali jsme pracovní list vztahující s k přečtené ukázce.

6. 11. - 10. 11. 2017

Mluvnice: odvozovali jsme slova pomocí přípony -ský, -cký, napsali jsme z tohoto učiva krátký test.

Sloh: popisující hádanky, začali jsme se věnovat popisu, ukázali jsme si, jak je těžké něco jasně a přehledně popsat, vyzkoušeli jsme si na jednoduchých obrázcích.

Literatura: hra Poskládej mě, věnovali jsme se M. Macourkovi, četli jsme ukázku O tom, jak Mach a Šebestová získali vzácnou názornou pomůcku (porozumění textu, pracovní list, vysvětlení pojmu přirovnání).

30. 10. - 3. 11. 2017

Mluvnice: procvičování zdvojených souhlásek, začali jsme se věnovat tématu Přídavná jména odvozena příponou -ský. Napsali jsme shrnující písemnou práci.

Sloh: dokončení komiksových příběhů, slovní zásoba - podzim.

Literatura: Karel Čapek - ukázka Dášenka čili život štěněte, porozumění textu, vypracování otázek, zhlédnutí krátké ukázky.

16. 10. - 25. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme test  (odvozování a změny), dále jsme se věnovali tématu Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene. Vypracovali jsme úkoly v pracovním sešitě (strana 17 - 18), své znalosti jsme poté ověřovali i v pracovním listu. Napsali jsme diktát. Začali jsme se věnovat tématu Zdvojené souhlásky. V pondělí 23. 11. 2017 budeme psát test ze souhláskových skupin. Opakovali jsme jsme zdvojené souhlásky, domácí úkol (pracovní sešit strana 20 cvičení 6).

Sloh: vypravování podle obrázků, skupinová práce (žáci ve skupinách poskládali rozstříhaný obrázkový příběh, vypracovali zadaného úkoly a nakonec vytvářeli vlastní skupinový příběh dle obrázků). Poskládání komiksového příběhu (Čtyřlístek), dotvoření obsahu, slovní zásoba - podzim.

Literatura: četba vlastních pověstí, Obrázky z českých dějin a pověstí. Věnovali jsme se pojmu balada, vysvětlili jsme si tento pojem a spojili jsme si jej s významným českým spisovatelem (K. J.  Erbenem). Povídali jsme si o tomto českém spisovateli, přečetli jsme ukázku z čítanky (strana 176 - Polednice), poté jsme diskutovali nad pojmem polednice. Porovnání s ukázkou v čítance ze strany 177. Zhlédli jsme filmovou ukázku balady Polednice.

9. 10. - 13. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme učivo o odvozování, vysvětlili jsme si změny, ke kterým může docházet při odvozování, vytvářeli jsme slova se změnami. Začali jsme se věnovat tématu Souhláskové skupiny na styku předpony a přípony. V pondělí 16. 10. 2017 budeme psát test (odvozování slov předponami a příponami, souhláskové a samohláskové změny).

Sloh: exkurze Brno.

Literatura: pověsti, ukázka - Martina Drivjerová (Dalibor), porozumění textu, pracovní list, povídání o brněnských pověstech.

2. 10. - 6. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme krátký test na téma Příbuzná slova, věnovali jsme se tématu Odvozování slov příponami a předponami. Toto učivo jsme procvičovali v pracovním sešitě + vypracovali pracovní list. Napsali jsme shrnující písemnou práci.

Sloh: procvičování učiva na písemnou práci (suplování)

Literatura: připomněli jsme si pojem pověst, hádanka, poslech pověsti - Kolář Birk, co neobyčejné věci dokázal, četba - O koláři Birkovi, hledání rozdílů, pracovní list.

25. 9. - 29. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme části slova (předpona, kořen, příponová část), napsali jsme písemné opakování z tohoto tématu, začali jsme se věnovat příbuzným slovům, procvičování (pracovní sešit, pracovní list). V pondělí 2. 10. 2017 budeme psát opakování z příbuzných slov a částí slova.

Sloh: skupinová práce - banka slov, tvorba příběhu.

Literatura: E. Štorch - práce s textem, pracovní list.

18. 9. - 22. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme diktovací cvičení (vyjmenovaná slovy, psaní velkých, malých písmen). Připomněli jsme si učivo o tvoření slov. Vypracovali jsme si v pracovním sešitě cvičení 1, 3 ze strany 10. Začali jsme se věnovat tématu Stavba slova. 

Sloh: vypravování - vytvářeli jsme příběh dle zadaných indícií.

Literatura (čtení): O. Sirovátka (čítanka - strana 31 - 33, O Kozinovi a Lomikarovi), zhlédli jsme video - Selské bouře, vypracovali jsme pracovní list. E. Štorch - připomněli jsme si pravěkou dobu, povídali jsme si o různých knihách, pracovali jsme ve skupinách (ukázka Osada Havranů - 8. kapitola Bystrý Havran).

4. 9. - 15. 9. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme učivo z předchozího ročníku (vyjmenovaná slova, psaní velkých a malých písmen, psaní ú, ů aj.), napsali jsme písemné opakování. V pondělí si napíše diktovací cvičení (vyjmenovaná slovy, malá velká písmena). Domácí úkol: pracovní sešit strana 8 cvičení 17.

Sloh: připomněli jsme si prázdniny - zavzpomínali jsme na náš zážitek z prázdnin, který jsme sepsali. Povídali jsme si co je to vypravování. Zkusili jsme vytvořit vlastní osnovu k vypravování.

Literatura: věnovali jsme se Jaroslavu Foglarovi, četli jsme ukázky z čítanky (str. 124 - 126), vyplnili jsme pracovní list, zhlédli jsme krátkou ukázku - Záhada hlavolamu.