Český jazyk

10.6. - 14.6. 2019

Souhrnné opakování v pracovním sešitě

Základní skladební dvojice

Přesun na pondělí: Čtvrtek 13.6. hodinový test na více známek (pravopis, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, sloves, zájmena a číslovky - druhy + doplňování do textu, druhy podmětu, základní skladební dvojice

3.6. - 7.6. 2019

Shoda podmětu s přísudkem

PS: 47 - 49

Malý princ

Čtvrtek 13.6. hodinový test na více známek (pravopis, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, sloves, zájmena a číslovky - druhy + doplňování do textu)

27.5. - 31.5. 2019

Podmět (vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný)

Shoda podmětu s přísudkem

Určování základních větných členů: základní skladební dvojice (podmět-přísudek)

PS: str. 44 - 46

Sloh: Tiskopisy (Uč. str. 116-118)

20.5. - 24.5. 2019

Podmět a jeho druhy (zápis + pracovní list na procvičování)

Shoda podmětu s přísudkem - procvičování v PS

Nácvik na diktát a test z číslovek

Přesun čtvrtečního diktátu a testu z číslovek na úterý

13.5. - 17.5. 2019

Opakování zájmen a číslovek

Dopis

6.5. - 10.5. 2019

Opakování zájmen

Číslovky (všechna cvičení v PS k tomuto tématu + vybraná z učebnice - ústně či písemně)

Dopis (zápis do sešitu - viz uč. str. 10á-109)

29.4. - 3.5. 2019

Opakování zájmen

Číslovky

22.4. - 26.4. 2019

Online procvičování

Dokončení zájmen

Úvod do číslovek

Úterý test na zájmena - jen určení základních zájmen + skloňování zájmen osobních

15.4. - 19.4. 2019

Dokončení zájmen

Určování druhů zájmen - vyhledávání zájmen v textu

Uč. str. 106-107, PS: dokončení kapitoly zájmena

Václav Čtvrtek: Maková panenka (Jak jí náprstek Pichpic ušil sukýnku) - pracovní list + video + vyhledávání informací o autorovi online

8.4. - 12.4. 2019

Zájmena - pracovní list

Procvičování druhů zájmen

PS: str. 39a

Václav Čtvrtek

Pondělí 15.4. Test - skloňování zájmena já (mě, mně) - umět pády + doplnit do textu

Středa: 17.4. Test - určování druhů zájmen

1.4. - 5.4. 2019

Skloňování zájmen osobních (mě, mně atd.) - viz uč. str. 101

PS: str. 37-38

Procvičování druhů zájmen

Uč. str. 98/ 7, 8 - písemně do sešitu

25.3. - 29.3. 2019

Druhy zájmen - první zkoušení na jedničky + procvičování formou her a skupinové práce

PS: str. 33-36

František Nepil: Pět báječných strýčků (pracovní list s otázkami a úkoly k ukázce)

V týdnu test ze zájmen: druhy zájmen - ještě si upřesníme konkrétní den (pátek)

18.3. - 22.3. 2019

Slovesa (opakování - PS: 28 - 32b)

Zájmena: zápis + procvičování (dodán zápis - už se postupně učit druhy zájmen - budeme je v následujícím týdnu zkoušet)

PS: 33/1-3

Alois Mikulka: Třiadvacet robotů (čít. str. 108-109) - práce s ukázkou - otázky k textu

11.3. - 15.3. 2019

Slovesa (slovesný způsob, mluvnické kategorie sloves)

Opakování pravopisu

Alois Mikulka: Květiny (Čít. str. 148) práce ve skupinách

Popis osoby

Příští týden v úterý nebo ve středu (ještě upřesním): Test: mluvnické kategorie sloves (určování osoby, čísla, času a slovesného způsobu)

4.3. - 8.3. 2019

Slovesa (slovesný tvar určitý a neurčitý, slovesný tvar jednoduchý a složený)

Zápis - slovesa

PS: str. 26-27

18.2. - 22.2. 20190

Dokončení přídavných jmen (rozdán zápis o přídavných jménech)

PS: Celá kapitola přídavných jmen včetně opakování

Průběžná práce v II. díle pracovního sešitu (od začátku až po stranu 25b)

Sloh: Popis osoby

11.2. - 15.2. 2019

Přídavná jména

Mluvnické kategorie

Průběžná práce v pracovním sešitě - kapitola přídavných jmen

Sloh: Popis osoby

4.2. - 8.2. 2019

Přídavná jména přivlastňovací (vysvětlení pravopisu)

Mluvnické kategorie přídavných jmen (PS: 21/8, Uč. 79/6 - písemně do sešitu)

PS: str. 20, 21/6 - kdo nestihl v hodině, tak za DÚ

Pondělí 11.2. Test: určování mluvnických kategorií u přídavných jmen

Čtvrtek 14.2. Diktát (viz PS: str. 21/8 + test určování mluvnických kategorií u podstatných, přídavných jmen a u sloves)

Čtení: pracovní list s matematickou gramotností

28.1. - 1.2. 2019

Procvičování pravopisu přídavných jmen tvrdých a měkkých

Určování mluvnických kategorií u přídavných jmen (řídí se jménem podstatným v pádě, čísle i rodě) - viz Uč. str. 67/ 5a - písemně do sešitu (vybraných 10 přídavných jmen)

Charakterizování podstatných jmen pomocí přídavných (práce ve skupinách), procvičení slovních druhů

Určování druhu a vzorů přídavných jmen

21.1. - 25.1. 2019

Druhy přídavných jmen

Zápis + procvičování

PS: str. 15-19

Středa: Diktát nebo pravopisné cvičení - viz PS: str. 17/8, 19/8 (vybrané věty z těchto cvičení budou v diktátu)

14.1. - 18.1. 2019

Přídavná jména (opakování - co už o nich víme, skupinová práce)

Nové učivo: druhy přídavných jmen (zápis, pracovní list)

Literatura: Čarodějův učeň

Sloh: Popis formou hádanky

3.1. - 11.1. 2019

Opakování pravopisných jevů

Podstatná jména

Určování mluvnických kategorií

Sloh: Popis

10.12. - 21.12. 2018

Dělení slov na konci řádku

Uč. str. 43 (ústně)

PS: str. 34-36

Literatura: autorská pohádka

3.12. - 7.12. 2018

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Uč. str. 41-42 (ústně)

PS: str. 32-33

Opakování probraných pravopisných jevů 

26.11. - 30.11. 2018

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z (procvičování)

PS: str. 27 - 31

Literatura: Pohádka

Sloh: Popis předmětu

19.11. - 23.11. 2018

Předpony s-, z-, vz- (Uč. str. 35 - zápis)

Uč. str. 35/ cv. 2, str. 36/ 3 - ústně, cv. 4 - písemně do sešitu pod zápis

Uč. str. 36/ cv. 6, 37/ 7, 8 - ústně

PS: str. 25, 26

Předložky s, z (zápis Uč. str. 38 - modrý rámeček)

Uč. str. 38/ cv. 1, 4 - ústně, pár vybraných výrazů písemně do sešitu pod zápis ("nadpis, smetl, odlet, z ulice, dort se šlehačkou")

Literatura: Pohádka (opakování - stručný zápis - typické znaky pohádek, čít. str. 158 - 159)

Sloh: Podzimní vypravování

12.11. - 16.11. 2018

Procvičování zdvojených souhlásek formou pravopisných cvičení a pravopisného testu

Přídavná jména odvozená příponou -ský (Uč. str. 31 zápis do sešitu) + str. 32/cv. 3 písemně do sešitu

Uč. str. 31/ cv. 1, 2 ústně

PS: str. 22-24

5.11. - 9.11. 2018

Zdvojené souhlásky (tištěný zápis do sešitu) + příklady z učebnice

Uč. str. 29-30 ústně

PS: str. 19-21

Sloh: Komiks

29.10. - 2.11. 2018

Změny při odvozování slov (zápis + vyvozování jevů dle příkladů)

Uč. str. 23/ cv. 4 a) b) zezadu písemně do sešitu, cv. 8, 9 ústně

Uč. str. 22/ cv. 2 a) b) ústně

Průběžná práce v pracovním sešitě, společná kontrola

Sloh: Komiks 

Úterý 6.11. Diktát

22.10. - 26.10. 2018

Rozbor stavby slova X slovotvorný rozbor (porovnání)

Uč. str. 20/ cv. 4, 5 - písemně do sešitu, str. 21/ 9 a)

Změny při odvozování slov

Uč. str. 22 - zápis - viz modrá tabulka, cv. 1 - písemně do sešitu

Souhláskové skupiny - rozlišení předpony od kořene slova (např. rozsvítit, vzteklý atd.)

Uč. str. 25 - zápis - viz modrá tabulka. cv. 1 - hra - práce ve dvojicích

Uč. str. 25/ cv. 2, 3 - ústně

Uč. str. 26 a 27 - modré tabulky - zápis, cv. 7 a) a 11 a) ústně

Práce v pracovním sešitě (str. 17, 18)

Čtení: Pracovní list: M. Drijverová - Faustův dům

15.10. - 19.10. 2018

Stavba slova - procvičování pomocí pracovního listu a her

Slovní zásoba 

Tvarosloví - viz uč. str. 19 (zápis - modrá tabulka)

Uč. str. 18/ cv. 1-4 ústně, cv. 5 - písemně do sešitu mluvnice

Průběžná práce v pracovním sešitě

Literatura: Vojtěch Steklač - Let balónem - čítanková četba (práce s textem pomocí úkolů a kvízu)

Sloh: Přísloví

Pátek 26.10. : Test: Stavba slova, tvoření slov pomocí předpon a přípon, slova příbuzná

8.10. - 12.10. 2018

Připomněli jsme si stavbu slova (viz učebnice str. 15 (modrá tabulka) - do mluvnického sešitu jsme si zapsali opakování a nově zápis koncovka, přepsali jsme si příklad rozboru slova pod tabulkou (přelétavý) a na jeho základě jsme udělali rozbor vybraných slov ze cvičení 1. Dále jsme se zabývali slovy příbuznými (Uč. str. 16-17, přečetli si cvičení 1 a poté v rámci procvičování psali zezadu do sešitu cv. 6 a), c), cv. 8 a) d).


PS: str. 12, 13, 14, 15, 16 (celé)


Pracovní list - procvičení stavby slova a slov příbuzných


Čtení: čítanka str. 31-33 + pracovní list - práce s textem


Sloh: práce ve skupinách - vyhledávání pojmů (obohacování slovní zásoby z určených oborů)


1.10. - 5.10. 2018

Opakování pravopisu (bě/bje, pě, vě/vje, párové souhlásky) - Uč. str. 6/ cv. 7, 8, 9 - ústně

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Slovo a jeho stavba, tvoření slov (opakování ze 4. ročníku) - Uč. str. 14/ cv. 2 - ústně

Průběžná práce v pracovním sešitu: PS: str. 8/ cv. 16, cv.19, str. 10, 11 (celé), str. 13/ cv. 1, str. 16/ cv. 6, str. 29/ cv. 1, 2, str. 30/ 2, str. 32/ 2, 3

Literatura: Čítanka str. 42 - 43 + úkoly k textu

ÚKOL: Do třídy předán seznam doporučené literatury pro děti a mládež, v příštím týdnu bude ještě předán každému osobně. Mít přečteno z tohoto seznamu alespoň 2 knížky za pololetí, 4 knihy za rok. 

Sloh: Vypravování (pracovní listy: "Co obrazy vyprávějí" z hravé slohové výchovy)

24.9. - 27.9. 2018

Opakování vzorů podstatných jmen a pravopisných jevů s nimi spojených

Uč. str. 10/ 24 - vybraná podstatná jména - určování. Pravopis u tohoto cvičení zopakován formou vybraných vět v domácím úkolů (vždy 2 věty z každého rodu)

Průběžná práce pracovním sešitě (splněná cvičení: str. 2/ cv. 1, str. 3/2, 5, str. 4/6,7, 8, str. 8/17, str. 5/10, 11, str. 6/13, 7/15, str. 9a/20)

Mluvní cvičení, tvoření a převyprávění příběhu

17.9. - 21.9. 2018

Opakování pravopisných jevů (ú, ů, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen)

Procvičování slovní zásoby 

Sloh: Vypravování - reprodukce textu, osnova, vypravování podle obrázků

Literatura: Čítanková četba

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování 

Český národní jazyk - jazyk mateřský

Sloh: Moje prázdniny

Pondělí 17.9.: písemka: pravopisné cvičení na ú, ů