Český jazyk

4. 6. - 8. 6. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se grafickému znázornění věty jednoduché, napsali jsme test. V pondělí budeme psát kontrolní diktát. Příští úterý je nutné odevzdat čtenářský deník (čtenářské karty). Ve středu budeme psát závěrečné opakování z českého jazyka.

Sloh: píšeme kontrolní slohovou práci.

Literatura: prezentace přečtených knih.

28. 5. - 1. 6. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z předmětu, určovali jsme příslovečné určení v jednotlivých větách. Pracujeme s větami jednoduchými, graficky je znázorňujeme.

Sloh: píšeme kontrolní slohovou práci.

Literatura: prezentace přečtených knih.

21. 5. - 25. 5. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se předmětu a příslovečnému určení, procvičovali jsme toto učivo. V pondělí budeme psát test z předmětu.

Sloh: příprava kontrolní slohové práce.

Literatura: prezentace přečtených knih, Staré řecké báje a pověsti - E. Petiška.

14. 5. - 18. 5. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z přívlastku, začali jsme se věnovat předmětu.

Sloh: popis osoby (skupinová práce - tvorba neživé postavy).

Literatura: prezentace přečtených knih.

7. 5. - 11. 5. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování ze shody přísudku s podmětem, začali jsme se věnovat přívlastku.

Sloh: hodina odpadla.

Literatura: státní svátek.

30. 4. - 4. 5. 2018

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování (základní větné členy), shoda přísudku s podmětem - připomenutí pravidel, procvičování.

Sloh: popis osoby dle předlohy.

Literatura: státní svátek.

23. 4. - 27. 4. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme základní větné členy (určování druhů).

Sloh: popis předmětu.

Literatura: E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti, kunovická soutěž Hýlom, hýlom!

16. 4. - 20. 4. 2018

Mluvnice: věnovali jsme se podmětu a přísudku.

Sloh: popis předmětu dle předlohy.

Literatura: báje, četba E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti.

9. 4. - 13. 4. 2018

Mluvnice: opakovali slovesa (mluvnické kategorie, podmiňovací způsob), napsali jsme shrnující písemnou práci. Začali jsme se věnovat tématu Skladba. Připomněli jsme si některé pojmy (větné členy základní a rozvíjející se).

Sloh: popis předmětu (zakázané písmeno, obrázky).

Literatura: četba pověstí z našeho kraje.

3. 4. - 6. 4. 2018

Mluvnice: opakování podmiňovacího způsobu (přítomný, minulý), procvičovali jsme mluvnické kategorie. V pondělí píšeme písemné opakování ze sloves.

Sloh: dokončili jsme popis budovy dle předlohy, četli jsme své texty, upozornili jsme na chyby, kterých jsme se dopustili. 

Literatura: vyhodnocení skupinové práce - A. Jirásek (Staré pověsti české).

19. 3. - 28. 3. 2018

Mluvnice: procvičování číslovek, začali jsme se věnovat slovesům, připomněli jsme si mluvnické kategorie, které u sloves umíme určit. V pondělí 26. 3.  jsme napsali shrnující písemnou práci z číslovek. Připomněli jsme si podmiňovací způsob přítomný a minulý. Procvičovali jsme mluvnické kategorie u sloves.

Sloh: slovní zásoba se slovem hypermarket, popis budovy dle předlohy, dokončení po prázdninách.

Literatura: pracujeme s pověstmi A. Jiráska (Staré pověsti české), práce ve skupině. Po velikonočních prázdninách prezentujeme.

12. 3. - 16. 3. 2018

Mluvnice: opakovali jsme druhy číslovek, napsali jsme písemné opakování, procvičovali jsem pravopis a skloňování  číslovek.

Sloh: popis objektu (budovy), kreslili jsme dle čteného popisu dům,  porovnávali jsme fotografie, práce s přídavnými jmény, slovesy a přirovnáními.

Literatura: A. Jirásek - Staré pověsti české, zhlédnutí krátké ukázky, úkoly spjaté s pověstmi (skrývačky známých osobností, poznej pověst a jiné).

5. 3. - 9. 3. 2018

Mluvnice: napsali jsem shrnující opakování ze zájmen, připomněli jsme si číslovky, opakovali jsme druhy číslovek formou skupinové práce a  kolotoče. Napsali jsem kontrolní diktát. 

Sloh: prezentace vytvořených zpráv (skupinová práce), popis - úvod.

Literatura: začali jsme se věnovat pověstem, představení nejvýznamnějších představitelů.

26. 2. - 2. 3. 2018

Mluvnice: souhrnně jsem opakovali skloňování zájmen, v pondělí 5. 3. 2018 budeme psát shrnující písemné opakování z tématu Zájmen. V průběhu příštího týdne nás čeká kontrolní diktát.

Sloh: prezentace skupinové práce (oznámení - Letní válecí tábor“), následně vytvoření zprávy z této události.

Literatura: závěrečné opakování tématu Bajka, kontrola domácích úkolů.

19. 2. - 23. 2. 2018

JARNÍ PRÁZDNINY

12. 2. - 16. 2. 2017

Mluvnice: skloňování zájmen (ten, náš, jenž, týž, tentýž, můj, svůj, tvůj) - procvičování. Napsali jsme písemné opakování ze skloňování zájmen ten, náš a váš.

Sloh: skupinová práce - tvorba oznámení („Letní válecí tábor“)

Literatura: vyhodnocení domácích úkolů, vyhlášení soutěže o nejlepší třídní bajku (tvorba vlastní bajky).

5. 2. - 9. 2. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme druhy zájmen, napsali jsme písemné opakování, věnujeme se skloňování zájmen náš a ten.

Sloh: pracovali jsme s ukázkami zpráv a oznámení, debatovali jsme nad rozdíly, pracovali jsme ve skupinách a tvořili jsme zprávy a oznámení na zadané téma.

Literatura:  kontrola pracovního listu (Rybka a rybář - Jean de La Fontaine), práce s ukázkami (bajky) - K. Čapek, J. Žáček, Ezop, I. A. Krylov.

29. 1. - 2. 2. 2018

Mluvnice: opakování - druhy zájmen.

Sloh: objednávka, práce s textem.

Literatura: bajky, četba ukázek - Ezop, Jean de La Fontaine.

22. 1. - 26. 1. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme stupňování přídavných jmen. V pondělí budeme psát písemné opakování.

Sloh: tvorba vlastních inzerátů, začali jsme se věnovat novému slohovému útvaru - objednávka.

Literatura: prezentace přečtených knih.

15.1. - 19.1. 2018

Tento týden jsme opakovali pravopis přídavných jmen. Nově jsme začali jmenné tvary přídavných  jmen a stupňování přídavných jmen. Stupňování přídavných jmen mají děti ještě i za domácí úkol. V literatuře jsme začali bajky. Ve slohu jsme se podrobněji věnovali inzerátu.

3. 1. - 12. 1. 2018

Mluvnice: povídali jsme si o jazykových příručkách (Pravidla českého pravopisu - PČP), vyhledávání zadaných úkolů za pomocí PČP, opakovali jsme příponu -ský, napsali jsme písemní opakování na toto téma.

Sloh: začali jsme se věnovat novému slohovému útvaru - inzerát, povídali jsme si, kde se s tímto útvarem setkáme, práce s ukázkami, tvorba vlastních inzerátů.

Literatura: prezentace přečtených knih, čtenářský deník.

11. 12. - 15. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme tvoření tvarů přídavných jmen pomocí přípon -ní, -ný, -í, - ský, - ští. Napsali jsme písemné opakování z přídavných jmen.

Sloh: hodina nahrazena mluvnicí.

Literatura: obrázky symbolizující přísloví, práce se jmény - pranostiky, procvičování, vysvětlení různých rčení, pořekadel, přísloví, bingo - přísloví.


4. 12. - 8. 12. 2017

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování z pravopisu koncovek přídavných jmen. Začali jsme se věnovat tématu Tvoření tvarů přídavných jmen (příponou -ný, -ní, -í), toto téma jsme procvičovali formou hry HOP, vypracovali jsme pracovní list.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

Literatura: ústní lidová slovesnost - pranostiky.

27. 11. - 1. 12. 2017

Mluvnice: napsali jsme opětovně písemné opakování z druhů přídavných jmen, procvičovali jsme pravopis koncovek přídavných jmen, práce s chybnou. V pondělí (4. 12.) budeme psát test z pravopisu koncovek přídavných jmen.

Sloh: píšeme kontrolní slohovou práci (výběr tématu, práce nanečisto).

Literatura: četli jsme ukázku textu, ze kterého jsme měli vyvodit určité přísloví, práce s jednotlivými žánry ústní lidové slovesnosti, pracovní list, přísloví skryté v obrázcích.

20. 11. - 24. 11. 2017

Mluvnice: napsali jsme písemné opakování z druhů přídavných jmen, dále jsem opakovali pravopis koncovek přídavných jmen.

Sloh: dokončili jsme dopis - "píšeme Ježíškovi", příprava na kontrolní slohovou práci (budeme psát 30. 11. 2017)

Literatura: napsali jsme shrnující opakování z tématu Pohádky, pokračovali jsme v učivu týkající se ústní lidové slovesnosti, zařadili jsme si žánry dle ukázek, vysvětlili jsme si význam všech žánrů.  Pracovali jsme s textem, který charakterizoval jedno přísloví. Práce s konkrétními ukázkami. 

13. 11. - 17. 11. 2017

Mluvnice: opakovali jsme druhy přídavných jmen, připomněli jsme si pravopis koncovek přídavných jmen. V pondělí budeme psát písemné opakování (určování druhů přídavných jmen).

Sloh: příprava na kontrolní slohovou práci, píšeme dopis Ježíškovi.

Literatura: opakování tématu Pohádka (pohádkové domino, rybí kost), začali jsme se věnovat ústní lidové slovesnosti, příští hodinu (21. 11. 2017) budeme psát opakování z tématu Pohádky.


Mluvnice: napsali jsme shrnující písemné opakování, začali jsme se věnovat přídavným jménům (druhy a vzory), napsali jsme kontrolní diktát.

Sloh: dopis osobní - náležitosti dopisu, sepsaní osobního dopisu svému kamarádovi o uplynulé školní akci.

Literatura: Dokončení skupinové práce (Najdi svoji pohádkovou postavu) - představení pohádky, vypracování úkolů, připomenutí typických formulí, četba Jak Hloupý Honza k princezně přišel, porozumění textu, splnění zadaných úkolů ve skupině (zvuky zvířat).

30. 10. - 3. 11. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen (hra Hop, kolotoč cvičení). V pondělí 6. 11. 2017 budeme psát shrnující opakování z celého probraného celku.

Sloh: dopis soukromý - psali jsme dopis pohádkové postavě.

Literatura: zopakovali jsme si charakteristické znaky pro pohádku, vysvětlili jsme si pojmy lidová a autorská pohádka, skupinová hra - Najdi svoji pohádkovou postavu.

16. 10. - 25. 10. 2017

Mluvnice: věnovali jsme se procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů, vzory jsme opakovali formou hry Hop. Ve středu 25. 10. 2017 budeme psát test z tohoto tématu. Zabývali jsme se kapitolou Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen - názvy části těla. Domácí úkol - přečíst, vypsat nejdůležitější informace z učebnice, strana 22 - 26 (stará učebnice), 24 - 28 (nová učebnice).

Sloh: ukázky úředního a osobního dopisu, vyhledávání chyb, tvorba vlastního dopisu podle stanovených kritérií, pracovní list.

Literatura: zkontrolovali jsme domácí úkol z minulé hodiny, hádanka - bratři Grimmové (ukázka Líný Mates), úkoly (hádanky, přesmyčky) k pohádkám bratří Grimmů. Hádej, kdo jsem?! Dle indícií jsme zjistili jméno spisovatele, o kterém jsme se bavili. Byl to Jan Werich. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o jeho životě a tvorbě. Povídali jsme si o knížce Fimfárum. Vysvětlili jsme si samotný pojem fimfárum. Přečetli jsme si pohádku Lakomá Barka z knížky Fimfárum.

9. 10. - 13. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme psaní podstatných jmen vlastních a obecných, napsali jsme písemní opakování, připomněli jsme si pravidla pro psaní -i/í, -y v koncovkách vzorů podstatných jmen.

Sloh: obeznámili jsme se všemi náležitostmi úředního dopisu. Hledali jsme chyby v konkrétní ukázce.

Literatura: K. J. Erben a jeho pohádková tvorba, ukázka B. Němcová - Chytrá horákyně, domácí úkol - PL vypracování úkolů 4, 6, 8.

2. 10. - 6. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme krátký test z tématu Podstatní jména látková, hromadná a pomnožná. Dále jsme se začali věnovat tématu Podstatná jména obecná a vlastní. Procvičovali jsme učivo na shrnující písemnou práci. Napsali jsme shrnující písemné opakování z toho, co jsme doposud probrali.

Sloh: slohový útvar dopis.

Literatura: práce s textem, porozumění - pohádky K. J. Erbena.

25. 9. - 29. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme kontrolní diktát, pokračovali jsme v procvičování podstatných jmen látkových, pomnožných a hromadných, vypracovali jsme pracovní list. V pondělí budeme psát písemné opakování z tohoto tématu.

Sloh: státní svátek.

Literatura: napsali jsme písemné opakování z tématu Literární druhy a žánry, začali jsme se věnovat blíže pohádkám (ukázka  K. J. Erben, domácí úkol - doplnit slova do textu ukázky).

18. 9. - 22. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme krátké písemné opakování (slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných  jmen). Dále jsme pokračovali v procvičování podstatných jmen konkrétních a abstraktních. Znalosti tohoto tématu jsme si ověřili v krátkém testu. Následně jsme se věnovali  podstatným jménům ve vztahu ke kategorii čísla (podstatná jména - pomnožná, hromadná, látková) - učebnice strana strana 13. V pondělí 25. 9. budeme psát diktát.

Sloh: tvůrčí psaní - "smolař".

Literatura: literární druhy a žánry, písemné opakování si napíšeme na toto téma 26. 9.

4. 9. - 15. 9. 2017

Mluvnice: zopakovali jsme slovní druhy, napsali jsme písemné opakování, připomněli jsme si mluvnické kategorie u podstatných jmen (+ procvičování), vysvětlili jsme si pojmy - mluvnický a slovní význam, začali jsme probírat podstatná jména abstraktní a konkrétní. V pondělí si napíšeme krátké opakování (slovní druhy, určení mluvnických kategorií u podstatných jmen). Domácí úkol: určit slovní druhy u textu nalepeného ve školním sešitě (Holoubkova holoubátka ...).

Sloh: úvod do učiva, mluvená a psaný projev, tvůrčí psaní - Fimfárum.

Literatura: literární druhy a žánry.