Český jazyk


9. 10. - 13. 10. 2017

Mluvnice: procvičovali jsme psaní podstatných jmen vlastních a obecných, napsali jsme písemní opakování, připomněli jsme si pravidla pro psaní -i/í, -y v koncovkách vzorů podstatných jmen.

Sloh: obeznámili jsme se všemi náležitostmi úředního dopisu. Hledali jsme chyby v konkrétní ukázce.

Literatura: K. J. Erben a jeho pohádková tvorba, ukázka B. Němcová - Chytrá horákyně, domácí úkol - PL vypracování úkolů 4, 6, 8.

2. 10. - 6. 10. 2017

Mluvnice: napsali jsme krátký test z tématu Podstatní jména látková, hromadná a pomnožná. Dále jsme se začali věnovat tématu Podstatná jména obecná a vlastní. Procvičovali jsme učivo na shrnující písemnou práci. Napsali jsme shrnující písemné opakování z toho, co jsme doposud probrali.

Sloh: slohový útvar dopis.

Literatura: práce s textem, porozumění - pohádky K. J. Erbena.

25. 9. - 29. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme kontrolní diktát, pokračovali jsme v procvičování podstatných jmen látkových, pomnožných a hromadných, vypracovali jsme pracovní list. V pondělí budeme psát písemné opakování z tohoto tématu.

Sloh: státní svátek.

Literatura: napsali jsme písemné opakování z tématu Literární druhy a žánry, začali jsme se věnovat blíže pohádkám (ukázka  K. J. Erben, domácí úkol - doplnit slova do textu ukázky).

18. 9. - 22. 9. 2017

Mluvnice: napsali jsme krátké písemné opakování (slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných  jmen). Dále jsme pokračovali v procvičování podstatných jmen konkrétních a abstraktních. Znalosti tohoto tématu jsme si ověřili v krátkém testu. Následně jsme se věnovali  podstatným jménům ve vztahu ke kategorii čísla (podstatná jména - pomnožná, hromadná, látková) - učebnice strana strana 13. V pondělí 25. 9. budeme psát diktát.

Sloh: tvůrčí psaní - "smolař".

Literatura: literární druhy a žánry, písemné opakování si napíšeme na toto téma 26. 9.

4. 9. - 15. 9. 2017

Mluvnice: zopakovali jsme slovní druhy, napsali jsme písemné opakování, připomněli jsme si mluvnické kategorie u podstatných jmen (+ procvičování), vysvětlili jsme si pojmy - mluvnický a slovní význam, začali jsme probírat podstatná jména abstraktní a konkrétní. V pondělí si napíšeme krátké opakování (slovní druhy, určení mluvnických kategorií u podstatných jmen). Domácí úkol: určit slovní druhy u textu nalepeného ve školním sešitě (Holoubkova holoubátka ...).

Sloh: úvod do učiva, mluvená a psaný projev, tvůrčí psaní - Fimfárum.

Literatura: literární druhy a žánry.