Český jazyk

10. 6. - 14. 6. 2019

Mluvnice: procvičování - větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení). V pondělí budeme psát závěrečný test.

Literatura: prezentace (vlastní četba).

Sloh: hodina odpadla - výlet.

4. 6. - 7. 6. 2019

Mluvnice: napsali jsme test - přívlastek, procvičování  - předmět. Napsali jsme diktát. V pondělí 17. 6. budeme psát závěrečný test.

Literatura: prezentace (vlastní četba), 11. 6. - čtenářský deník.

Sloh: dokončení slohové práce.

27. 5. - 31. 5. 2019

Mluvnice: větné členy - přívlastek (shodný, neshodný), procvičování. Napsali jsem test z přívlastku. Zabýváme se předmětem.

Literatura: prezentace (vlastní četba), Staré řecké báje a pověsti - Hérakles.

Sloh: kontrolní slohová práce - popis.

20. 5. - 24. 5. 2019

Mluvnice: napsali jsme test - druhy podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem. Započali jsme učivo o větných členech (rozvíjející) - přívlastek.

Literatura: Staré řecké báje a pověsti - Hérakles.

Sloh: kontrolní slohová práce - popis.

13. 5. - 17. 5. 2019

Mluvnice: opakování - podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem - pravidla, procvičování. V pondělí budeme psát test - podmět, přísudek (druhy).

Literatura: ukázka - Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti).

Sloh: kontrolní slohová práce - popis.

6. 5. - 10. 5. 2019

Mluvnice: podmět a přísudek (druhy), napsali jsme test z podmětu a přísudku.

Literatura: Báje - Staré řecké báje a pověsti - Eduard Petiška (ukázka Oidipus a Antigona).

Sloh: popis pracovního postupu; nácvik  - kontrolní slohová práce (16. 5. 2019)

29. 4. - 3. 5. 2019

Mluvnice: podmět a přísudek (druhy).

Literatura: pověsti z Kunovic a našeho okolí.

Sloh: popis dle náhodných obrázků, doplňování vhodných slov do textu. Tvorba vlastního textu - popis pracovního postupu (dle předlohy).

15. 4. - 26. 4. 2019

Mluvnice: napsali jsme shrnující test - slovesa. Nyní se věnujeme skladbě - základní větné členy (podmět, přísudek).

Literatura: prezentace zpracovaných pověstí (Staré pověsti české).

Sloh: velikonoční prázdniny (18. 4.); popis - slovní zásoba (popis osoby), antonyma, popis dle obrázkové osnovy (popis pracovního postupu), práce s ukázkami.

8. 4. - 12. 4. 2019

Mluvnice: procvičování - slovesa (osoba, číslo, čas, způsob).

Literatura: dokončení skupinové práce (Staré pověsti české)

Sloh: popis - práce s ukázkami (popis odborný, umělecký, prostý), tvoření přídavných jmen (popis osoby),  nespisovné výrazy.

1. 4. - 5. 4. 2019

Mluvnice: napsali jsme test z číslovek. Nyní se věnujeme slovesům.

Literatura: hodina odpadla.

Sloh: popis - strašidlo.

25. 3. - 29. 3. 2019

Mluvnice: číslovky - druhy, pravopis, skloňování. 

Literatura: skupinová práce (obrázková osnova)

Sloh: úvod - popis.

18. 3. - 22. 3. 2019

Mluvnice: číslovky - druhy, pravopis. V pondělí test - druhy číslovek.

Literatura: pověst, skupinová práce (obrázková osnova)

Sloh: zpravodajská relace 6. A

11. 3. - 15. 3. 2019

Mluvnice: skloňování zájmen - týž, tentýž, jenž. V pondělí budeme psát shrnující písemné opakování - zájmena. 

Literatura: pověst, kvíz Staré pověsti české, aktivita Poznej pověst (název), četba krátkých ukázek.

Sloh: hodina odpadla (návštěva SŠPHZ).

4. 3. - 8. 3. 2019

Mluvnice: skloňování zájmen - týž, tentýž, jenž.

Literatura: pověst, kvíz - Staré pověsti české.

Sloh: zpravodajská relace - skupinová práce (příprava)

25. 2. - 1. 3. 2019

JARNÍ PRÁZDNINY

18. 2. -  22. 2. 2019

Mluvnice: skloňování zájmen ten, náš, můj, svůj, tvůj.

Literatura:  práce s textem - bajky, tvorba vlastní bajky.

Sloh: zpravodajská relace - skupinová práce (tvorba zpráv: ze světa, z domova, z kultury, bulvár, sport a počasí).

11. 2. - 15. 2. 2019

Mluvnice: opakování - druhy zájmen, skloňování zájmena já, psaní sebou a s sebou. Napsali jsme z tohoto učiva test.

Literatura: bajky, práce s ukázkami, porozumění textu. 

Sloh: skupinová práce - oznámení.

4. 2. - 8. 2. 2019

Mluvnice: druhy zájmen, skloňování zájmena já.

Literatura: bajky, četba ukázek (Ezop, Jean de La Fontaine), porozumění textu.

Sloh: zpráva, oznámení (ukázky), skupinová práce - oznámení.

28. 1. - 1. 2. 2019

Mluvnice: jmenné tvary přídavných jmen, opakování - druhy zájmen.

Literatura: bingo - přísloví, práce s příslovími.

Sloh: tvoříme objednávku.

21. 1. - 25. 1. 2019

Mluvnice: stupňování přídavných jmen.

Literatura: ústní lidová slovesnost

Sloh: vlastní inzerát, úvod - objednávka.

3. 1. - 11. 1. 2019

Mluvnice: opakovali jsme přídavná jména (pravopis, druhy, přípona -ský, -cký, -ný, -ní). Napsali jsme shrnující opakování z přídavných jmen.

Literatura: ústní lidová slovesnost.

Sloh: inzerát.

10. 12. - 21. 12. 2018

Mluvnice: tvoření přídavných jmen pomocí přípony -ný, -ní, -ský.

Literatura: Jan Werich (Fimfárum).

Sloh: Vánoce se blíží.

3. 12. - 7. 12. 2018

Mluvnice: pravopis koncovek přídavných jmen, napsali jsme test z přídavných jmen (pravopis), tvořili jsme tvary přídavných jmen pomocí přípony -ný, -ní, -í.

Literatura: hodina odpadla.

Sloh: blíží se Vánoce, vánoční rébusy.

26. 11. - 30. 11. 2018

Mluvnice: druhy přídavných jmen, pravopis koncovek přídavných jmen.

Literatura: prezentace přečtených knih, bratři Grimmové.

Sloh: blíží se Vánoce, diskuze (vánoční stromeček mluví).

19. 11. - 23. 11. 2018

Mluvnice: pracovali jsme s jazykovou příručkou (Pravidla českého pravopisu). Vyplnili jsme pracovní list. Začali jsme se věnovat přídavným jménům.

Literatura: prezentace přečtených knih.

Sloh: závěrečná kontrola slohové práce. Vánoční stromeček mluví.

12. 11. - 16. 11. 2018

Mluvnice: napsali jsme souhrnné opakování z tématu Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. Práce s jazykovými příručkami - Pravidla českého pravopisu.

Literatura: práce s textem  (Chytrá horákyně).

Sloh: kontrola slohové práce, obálka.

5. 11. - 9. 11. 2018

Mluvnice: zvládli jsme procvičit některé odchylek od pravidelného skloňování podstatných jmen.

Literatura: Božena Němcová, poslech zfilmovaných pohádek, ukázka Chytrá horákyně.

Sloh: dokončení kontrolní slohové práce.

29. 10. - 2. 11. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme  některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen (názvy částí těla, nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost).

Literatura: podzimní prázdniny.

Sloh: kontrolní slohová práce - dopis.

22. 10. - 26. 10. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme vzory podstatných jmen,  nahlédli jsme na nepravidelnosti při skloňování podstatných jmen (částí těla).

Literatura: pohádky, K. J. Erben (ukázky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda), porozumění textu, práce s otázkami.

Sloh: dopis, příprava na kontrolní slohovou práci, práce s ukázkami (dopis úřední a osobní), soutěž Píšu povídky, píšu básně.

15. 10. - 19. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z obecných a vlastních jmen, zvládli jsme procvičit vzory u podstatných jmen.

Literatura: četba ukázky - Hloupý Honza (skupinová práce).

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list; prezentace napsaných dopisů.

8. 10. - 12. 10. 2018

Mluvnice: procvičovali jsme podstatná jména obecná a vlastní, v pondělí budeme psát krátký test.

Literatura: pohádky (pantomimické ztvárnění pohádkových postav), práce ve dvoji.

Sloh: psali jsme dopis (Jsem Karkulka píši dopis babičce, jsem Popelka a píši dopis princi aj.)

1. 10. - 5. 10. 2018

Mluvnice: napsali jsme test (podstatná jména abstraktní a konkrétní), procvičovali jsme podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

Literatura:  pohádky.

Sloh: dopis (úřední a osobní), práce s ukázkami, pracovní list.

24. 9. - 27. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme test z mluvnických kategorií u podstatných jmen, test na rozlišení podstatných jmen abstraktních a konkretních.

Literatura: napsali jsme test (literární druhy a žánry), povídali jsme si o pohádkách.

Sloh: ukázky svých prací (tvůrčí psaní). dopis (úřední, osobní).

17. 9. - 21. 9. 2018

Mluvnice: napsali jsme diktát a opakovací písemku na slovní druhy, začali jsme opakovat mluvnické kategorie u podstatných jmen, rozlišujeme podstatná jména abstraktní a konkrétní.

Literatura: literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní (Hoď kostkou ...).


10. 9. - 14. 9. 2018

Mluvnice: opakovali jsme slovní druhy, napsali jsme krátký test, začali jsme se věnovat podstatným jménům (mluvnické kategorie).

Literatura: literatura, literární druhy a žánry.

Sloh: tvůrčí psaní - „smolař“.

3. 9. - 7. 9. 2018

Mluvnice: opakování slovních druhů.

Literatura: úvodní hodina, požadavky k četbě (čtenářský deník).

Sloh: vysvětlení pojmu sloh, projev mluvený a psaný.