Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

10.6. - 14.6.2019

Zabývali jsme se slovesem muset (must = have to) a nesmět (mustn´t). Používali jsme sloveso muset ve všech osobách, v záporu i v otázce (zápis máme vlepený do sešitu). Využívali jsme obě slovesa ve větách zpracovávající téma pravidla ve škole a domácí práce: I have to mop the floor. (Musím vytírat podlahu.) x He has to mop the floor. (On musí vytírat podlahu). I don´t have to mop the floor. x He doesn´t have to mop the floor. Do you have to mop the floor? Yes, I do. No, I don´t . x Does he have to mop the floor? Yes, he does. No, he doesn´t. Pracovali jsme i s textem na str.72v učebnici, hledali jsme frázová slovesa, hledali jejich význam a využívali je ve větách. Seznam těchto sloves máme vlepený v sešitě. Na tato slovesa a sloveso must a mustn´t napíšeme příští týden poslední krátký testík (středa).


3.6. - 7.6.2019

Pracovali jsme se should (měl bys, měla bys, …)x shouldn´t.

Napsali jsme si testík na slovní zásobu k tématu zdraví: 

https://www.youtube.com/watch?v=JFC0qG-gGaw a užili ji v konverzaci At the doctor´s (u lékaře), která zúročila naši znalost slovní zásoby označující jednotlivé části lidského těla, znalost a schopnost využívat základní fráze (I´m …, I have got a … My …. hurts.) a slovíčka označující symptomy nemocí a prostředky léčby. V poslední hodině jsme se začali zabývat slovesem must (muset) a jeho opisy have to / has to se zápory don´t have to a doesn´t have to. Rozlišovali jsme i mezi mustn´t (nesmět) a slovesem must a have to / has to. Stanovili jsme prostřednictvím obrázků pravidla chování ve škole s využitím této nové gramatiky. Zabývali jsme se slovíčky oddílu 6B - je třeba si je doma procházet.


27.5. - 31.5.2019

Pohybujeme se v oblasti praktického tématu Health problems (Zdravotní obtíže). Naučili jsme se slovíčka popisující lidské tělo a napsali jsme na ně testík. Procvičovali jsme je formou tělesného diktátu. 

Naučili jsme se tři základní gramatické konstrukce, abychom mohli vést první dialogy - str. 68/1a v učebnici: I´m …. (cold, tired, hungry, thirsty, bored, hot). My …. (ear, finger, back, knee) hurts. I´ve got … (a headache, toothache, a sore throat, sore eyes). Vyzkoušeli jsme se dorozumívat o svých zdravotních problémech formou kratičkých dialogů doprovázených mimikou: What´s wrong? …… Have you got a headache? ….

Začali jsme používat should k udělování rad (= měl bys, …). V pracovním sešitě jsme si vypracovali cvičení na straně 54. Je potřeba zvládnout slovní zásobu oddílu 6A.


20.5. - 24.5.2019

Opakovali jsme látku 5. lekce a napsali závěrečný test z lekce. V další hodině byla zopakována slovíčka na PC.


13.5. - 17.5.2019

Na dialozích z prostředí cestovní kanceláře jsme si procvičovali kombinaci času minulého a předpřítomného. Slovesa jsme se snažili si zopakovat na kostičkách a hned v pondělí napíšeme shrnující test probrané páté lekce. Bude zaměřen především na použití have / has (just, already) + 3. tvar (yet) - vzorec pro předpřítomný čas. Je třeba si zopakovat slovíčka páté lekce, včetně všech nepravidelných sloves, jimiž jsme se zabývali a použití since (od) a for (od - do). Další položkou testu je cvičení, kde zvažujete, je-li ve větě použit správně čas minulý či předpřítomný a chyby opravujete - viz pracovní list. Např. I have done it in year 1999. x I did it in year 1999. je správně - ve větě je uveden rok - viz zápis z předchozího týdne.  Jedno ze cvičení bude také zaměřené na kolokace - spojení slov - např. psát úkol = do homework, dívat se na film = watch a film, …, které bude třeba přeopravit a uvést je do správného času podle původní věty. Např. I wrote my homework yesterday. x I did my homework yesterday. je správně, protože write homework neexistuje).


6.5. - 10.5.2019

Zabývali jsme se rozlišováním použití času minulého ( s výrazy yesterday, ago, in 1982, last week, year, …, When …? What time …? when I was young, when I was a little boy, …) a předpřítomného (ever, never, just, already, yet, for, since). Naučili jsme se používat for (časový interval od - do) a since (časový údaj od). V rámci praktické komunikace jsme všechny tyto vědomosti skloubili a naším úkolem na pondělí je připravit si ve dvojicích (max. trojicích) rozhovor v cestovní kanceláři s jejím zaměstnancem při výběru dovolené. Je třeba kromě jiného použít i 8 - 10 vět s předpřítomném čase, přičemž minimálně jedna věta bude v čase minulém. Oba časy byly použity i ve videu, s nímž jsme pracovali. Zaměřili jsme se i na povídání o autorovi Jamese Bonda.


29.4. - 3.5.2019

Čekala nás poslední slovesa naší série: know, lose, leave, put, run, tell, wear, sell, spend. Pracovali jsme s textem na straně 60 v učebnici - poslouchali jsme ho, četli a ve skupinách tvořili otázky pro jiné týmy, které vyhledávaly správné odpovědi. Zabývali jsme se i použitím just (právě), already (už, již) a yet (ještě ne v záporné větě a už, již v otázce). Vytvořili jsme si vlastní zápis a trénovali použití předpřítomného času v komunikaci. 


22.4. - 26.4.2019

Dále jsme si prohlubovali znalost nepravidelných sloves, abychom byli schopni plynule komunikovat v předpřítomném čase. Tentokrát nám přibyla tato slovesa: bring, swim, hear, sleep, get, have, learn, wake a v další várce: build, bite, begin, come, draw, drink, forget, feel, hurt. Na příště se naučíme tato poslední slovesa - budeme z nich psát testík. V pracovním sešitě jsme vypracovali stranu 45 - zápor v předpřítomném čase. Zabývali jsme se komunikací na téma Have you ever …? (strana 59 v učebnici). Tématicky bylo zaměřeno i video: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-weather.pdf.

Pracovali jsme i na počítačích, věnovali jsme se předpřítomnému času na těchto stránkách: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas.

Prosím, učte se i slovní zásobu lekcí 5AB a i C spolu s nepravidelnými slovesy - viz výše.


15.4. - 19.4.2019

Učili jsme se používat předpřítomný čas prostý v běžné komunikaci i v psané podobě - pracovali jsme i se zkrácenými tvary - pracovní sešit str. 44. Poslouchali jsme text v učebnici na straně 57/7 a snažili se zachytit požadovanou  informaci. Pracovali jsme s další částí příběhu Sweet Sue a Smart Aleca, hráli jsme si jednotlivé role a učili se vyjadřovat naše zkušenosti a zážitky předpřítomným časem. Prvních 15 nepravidelných sloves (break, be, become, do, give, ride, see, win, take, make, find, catch, fly, buy, meet) jsme rozšířili o slovesa nová (fall, drive, read, write, go, eat, send, speak), ze kterých také hned po prázdninách budeme psát krátký test. Naučíme se ovládat slovní zásobu 5B lekce. pracovali jsme i s tématem Velikonoc.


8.4. - 12.4.2019

Opakovali jsme téma 4. lekce, napsali velký závěrečný test z lekce, opravili ho a věnovali jsme se nácviku třetích tvarů nám známých nepravidelných sloves. Pustili jsme se do předpřítomného času, zabývali jsme se jeho tvorbou a použitím. Za DÚ je třeba se začít učit třetí tvary nám známých nepravidelných sloves a naučit se slovíčka 6A.


1.4. - 5.4.2019

Znovu jsme se vraceli k hlavnímu tématu 4. lekce - orientace v terénu, práce se členy a/ an, the. Dále jsme svoji pozornost opětovně zaměřili na komunikační téma - přizvání někoho ke společné aktivitě prostřednictvím Shall we …? s přijetím či odmítnutím No, I can´t. / That´s no good for me. s podáním vysvětlení v přítomném čase prostém (I´m doing my project.) - učebnice str. 51/ cv.7. Vraceli jsme se formou videa k tématu New York a začali jsme se zabývat šestou lekcí - předpřítomným časem ve spojení s konverzačním tématem Experiences (Zážitky). Začínáme se cv rámci domácí přípravy zaměřovat na slovní zásobu šesté lekce - nyní oddílu A a především třetí tvary všech nám známých nepravidelných sloves (např. see - saw - seen, come - came - come, …). V příštím týdnu uzavřeme probrané téma velkým testem. Obsah UNIT TESTu 4:

- komunikační obraty z Kids str. 50

- minulý čas prostý a průběhový

- užití členů a/an, the se směry

- the se zeměpisnými názvy

- pozvání někoho ke společné aktivitě Shall we …?

- přítomný čas průběhový pro označení plánované aktivity (zapsané většinou v diáři či v kalendáři)

- čtení s porozuměním (text  + otázky)

- napsat názvy ostrovů a určit je na mapě New Yorku (The Bronx, Brooklyn, ..).


25.3. - 29.3.2019

Vrátili jsme se k tématu New York. Četli jsme si text v učebnici na straně 52 a dále s ním pracovali. Dívali jsme se na video zachycující význačné prvky tohoto města, pracovali s pochopením informací mluveného textu. Opakovaně jsme se vraceli k využití a/an, the v textech, které se týkají udáváním směru k nějakému místu. Tato krátká cvičení se nám stanou podkladem k testu v pondělí. Znovu jsme se zaměřili na text Lewis´s plan v učebnici na straně 50. Vyhledali jsme si dialogy, které vyzývají jiné ke společné činnosti a tvořili jsme obdobné rozhovory s oporou v herních kartách. Užívali jsme přítomný čas průběhový pro aktivity, které jsou plánované (zapsané v kalendáři či diáři).


18.3. - 22.3.2019

V týdnu jsme pracovali s textem v učebnici na straně 48 - The tailor of Swaffham a vyhledávali v něm výrazy s koncovkou -body a -thing (somebody, something, everybody, everything, anybody, anything, nobody, nothing) a snažili se je užívat ve správném významu v textu. Studovali jsme použití přítomného času průběhového k popisu předem plánované činnosti (většinou zapsané v diáři, v kalendáři)  v textu Lewis´s plan v učebnici na straně 50. Vytvářeli jsme pak podobné dialogy, které přizývali jiné ke společné plánované činnosti. O New Yorku jsme si četli v učebnici na straně 52.

V rámci domácí přípravy je třeba zvládnout slovem i písmem slovní zásobu 4CD.


11.3. - 15.3.2019

Formou testu jsme si zopakovali užití určitého členu the a slovíčka 4AB lekce. Pracovali jsme celý týden se směry a členy a/an, the, vysvětlili jsme si, kdy se člen vůbec neužívá. Procvičovali jsme orientaci na mapě. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 34 - 37. 


4.3. - 8.3.2019

Trénovali jsme použití určitého členu the ve spojení především se zeměpisnými názvy, a to i na počítači:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006052701-articles-place-names-1. Zabývali jsme se ještě i kvízem zaměřeným  na vědomosti o Londýně:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007091203-quiz-london.

Příští týden napíšeme na tuto látku (člen the)  krátký testík. Pustili jsme se do orientace v terénu prostřednictvím otázky Is there a bus station near here? (Je tu někde blízko autobusová zastávka?). Zaužívali jsme si kombinaci členů a/an s the či se žádným členem. Poslouchali jsme text v učebnici o Sweet Sue a dále s ním pracovali. Naučíme se za DÚ slovíčka 4A a 4B lekce. 


18.2. - 22.2.2019

I nadále jsme se věnovali opakování učiva třetí lekce. V pracovním sešitě jsme pracovali na stranách 32 a 33. Napsali jsme test uzavírající tuto starou lekci a pustili se do látky nové - členy určité a neurčité. Vymezili jsme si, kdy určitý člen užíváme a kdy ne. Pracovali jsme pak v učebnici s textem na straně 44 a prověřovali, jestli pravidla užívání určitého členu the, která jsme si vymezili, fungují. Vyhledávali jsme v textu zeměpisné názvy a dále s nimi pracovali. Vyprávěli jsme si o Londýně a dívali se na video a fotografie Londýn dále přibližující. Je třeba zapsat si a naučit se slovíčka lekce 4A.


11.2. - 15.2.2019

Zaměřili jsme se na prohloubení znalostí o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Dívali jsme se na video o UK. Vyprávěli jsme si o vlajkách, státních symbolech a svatých patronech všech zemí, od kterých je pak odvozena i řada svátků. Pracovali jsme s wikipedií a mapami, kde jsme si vyhledávali informace. Neustále se vracíme ke kombinaci minulých časů - psali jsme z nich test. V příštím týdnu budeme psát velký test shrnující látku třetí lekce. Trénovali jsme tvorbu otázek v minulém čase, kolokace (spojení slov, která k sobě patří - take off / put on, do HW, have a shower, … Popisovali jsme příběh z obrázků vlastními větami. Je třeba si zopakovat slovní zásobu 3. lekce a nepravidelná slovesa.


4.2. - 8.2.2019

Znovu jsme se snažili využít kombinaci časů v praktických dialozích - tvořili jsme detektivní příběhy se zápletkami, hráli v nich hlavní postavy a zjišťovali, kdo zločin spáchal. Pracovali jsme i s textíky na kombinaci časů minulých - v příštím týdnu na tuto látku napíšeme test. V jedné hodině jsme na PC procvičovali slovesa v minulém čase a snažili jsme se kombinovat čas prostý s průběhovým: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas.


27.1. - 31.1.2019

Zahráli jsme si na zprávaře TV a uvedli všechny svoje příspěvky s tématem přírodní či lidská katastrofa. Na několika příbězích na lístečcích vlepených v sešitě jsme trénovali užití časů minulých v kombinaci. Četl jsme si text o vraždě a hledali jsme vraha významného herce - učebnice str. 36. Poslouchali jsme výslech všech účastníků dané situace a snažili se rozklíčovat záhadu. Pracujeme již se slovíčky 3ABC lekce, na které je třeba se zaměřit v rámci domácí přípravy společně s nepravidelnými slovesy, jejichž znalost si dále rozšiřujeme. 


21.1. - 25.1.2019

Kombinovali jsme časy minulé (prostý a průběhový) na obrázkových sériích. Zabývali jsme se tvorbou příspěvku o nějaké přírodní katastrofě do TV novin. Tyto rozhovory budeme co nejvíce autenticky předvádět příští hodinu. Rozšiřovali jsme si slovní zásobu o nová nepravidelná slovesa. Pracovali jsme s textem o přírodní katastrofě pohledem očitého svědka.


14.1. - 18.1.2019

Pracovali jsme se třetí lekcí - slovesem být (I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were) a zakomponovali ho do minulého času průběhového (I was reading a book yesterday afternoon. = Včera odpoledne jsem si četl knihu.) Povídali jsme si o časových pásmech (time zones), poslouchali text a dále s ním v rámci konverzace pracovali (uč. str. 32). Zahráli jsme si postřehovou hru pracující s minulým časem průběhovým, pracovali jsme ve skupinách a soutěžili. Sledovali jsme video o přírodních katastrofách :  

https://www.youtube.com/watch?v=_smJ13x90oM, kde jsme rozšiřovali svoji slovní zásobu k tématu. Poslouchali jsem text z uč. na str. 34 a pracovali s ním v návaznosti na novou slovní zásobu 3B lekce, kterou je třeba zvládnout i v rámci domácí přípravy. 

Dále je třeba i doma opakovat nepravidelná slovesa z přehledu v ústní i písemné podobě. Zabývali jsme se opakováním pravopisu tvarů v minulých časech prostých a průběhových v rámci křížovky (sit - sitting, Have - having, carry - carried, play - played, throw - threw, …). Vysvětlovali jsme si na obrázkovém příběhu a pomocí videa práci s kombinací časů minulých - prostého a průběhového.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg3-3MampK0.


7.1. - 11.1.2019

Napsali jsme závěrečný test ze druhé lekce, opravili ho a vrhli se na novou látku - minulý čas průběhový: 

https://www.youtube.com/watch?v=UeKZ6Mm-SlY (jeho tvorba a práce s větou)

a https://www.youtube.com/watch?v=Qg3-3MampK0 (použití).

Je třeba se podívat za DÚ na slovní zásobu 3A lekce a zopakovat si nepravidelná slovesa z loňského roku. Do příští hodiny si přineseme tabulku nepravidelných sloves z minulého sešitu.


31.12.2018 - 4.1.2019

Procvičovali jsme na pracovním listě učivo druhé lekce k závěrečnému testu, který píšeme příští hodinu. Je třeba se zaměřit na kombinaci will (won´t) a going to, komunikační obraty (pozvání - invitation - např. Would you like…? Do you want …? Do you fancy …?, ..., kolokace - např. I have got no idea, …, použití will k pohovoření o budoucnosti lidstva. Čtený text bude třeba na základě znalosti slovní zásoby přiřadit k obrázkům a zodpovědět, zda jsou daná tvrzení pravdivá či nikoliv. Je tedy nutností si zopakovat i celou slovní zásobu lekce.


17.12. - 21.12.2018

Vánoční hodiny: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1.


10.12. - 14.12.2018

Tento týden jsme se zaměřili na procvičování kombinace budoucího času vyjadřovaného pomocí will a going to. S dopomocí videa: https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo jsme vyplnili pracovní list a procvičili si formulaci otázek v budoucím čase. V pracovním sešitě máme vyplněny strany 20 a 21. Debatujeme o budoucnosti lidstva, přípravě oslavy. Zabývali jsme se planetami sluneční soustavy. Sledovali jsme video: https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc a tvořili si pomocí něho slovní zásobu, vytvářeli jsme synonyma slov. Pracovali jsme i DVD zabývající se budoucností: What will your future look like in twenty years? a dopravou.

Po Vánocích budeme jednu vyučovací hodinu věnovat opakování právě probrané lekce a poté hned napíšeme Unitový test.


3.12. - 7.12.2018

Zabývali jsme se poslední oblastí vyjadřovanou budoucím časem pomocí will / won´t - nabídku pomoci. Přečetli jsme si aktuální příběh adolescentů v učebnici - Kids a hledali příklady tohoto užití. Poměřovali jsme will / won´t s plánovaným chystáním party - going to. V této souvislosti jsme vytvořili svoji slovní zásobu možných aktivit souvisejících se zařizováním oslavy a svoji vlastní oslavu takto uspořádali. Také jsme se vrátili ještě i k predikované budoucnosti a poslouchali a komentovali jsme výroky mluvčího na téma škola, nakupování, výroba a zvířata v daleké budoucnosti. Užívali jsme výrazů II think (that) I will … I don´t think (that) I will … I hope (that) I will …. Umíme slovíčka této lekce až po oddíl D.


26.11. - 30.11.2018

Pracujeme s časem budoucím, vyjadřujeme budoucnost predikovanou, situační činěnou na místě, nabízíme pomoc pomocí will v záporu won´t. Viz video. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo

Přečetli jsme si text Sweet Sue and Smart Alec a upevnili znalost nové slovní zásoby jejím používáním v rámci textu příběhu. Naučili jsme se používat předložky in / on. Předpovídali jsme budoucnost svému kamarádovi a nechali ho k tématu se vyjádřit pomocí I think (that) I will … I don´t think (that) I will … I hope (that) I will … a hovořili jsme o budoucnosti jiného v osobě he / she v podobné souvislosti. V pracovních sešitech jsme pracovali na str. 19.

V příštím týdnu napíšeme test na slovní zásobu lekce 2AB kombinovanou s přiřazováním slovíček do čteného textu z nabídky.


19.11. - 23.11.2018

Pracujeme s časem budoucím na pozadí tématu vesmír. Rozlišujeme mezi will / won´t a going to k vyjádření plánu či budoucnosti s indícií.  Popisujeme budoucnost lidstva (učebnice str. 21/4a). S použitím will / won´t a going to jsme se seznamovali i s použitím videa: https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo. Za domácí úkol se máme naučit slovní zásobu lekcí 2A a 2B. Tvořili jsme otázky pomocí will, četli texty odhalující budoucnost lidstva v pracovním sešitě str. 14 a 15. Novou slovní zásobu jsme upevňovali pomocí textu o známé spisovatelce str. 16. 


12.11. -16.11.2018

Napsali jsme a opravili velký test z lekce. Věnovali jsme se videu s tématem rodinný život, pracovali jsme dále s jeho obsahem. Začali jsme se zabývat novým tématem Space (Vesmír) a budoucím časem prostým (future simple). Natrénovali jsme novou slovní zásobu lekce 2A a užívali ji při komunikaci. Věnovali jsme se popisu světa v roce 3000 s použitím will/won´t. Debatovali jsme v rámci improvizované show o možnosti cestování do vesmíru, životě v kosmu a jeho exploraci. Za domácí úkol je třeba se věnovat nové slovní zásobě 2A. 


5.11. - 9.11.2018

Zabývali jsme se závěrečným shrnutím a opakováním na náš první unitový test. Trénovali jsme minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, životní fáze, sloveso like + -ing k vyjádření toho, co máme rádi, slovíčka první lekce. V poslechu jsme pracovali s informacemi v minulém čase. V pracovním sešitě jsme se zaměřili na str. 11, 12 a 13. Shrnující test jsme v závěru týdne napsali.


29.10. - 2.11.2018

Věnovali jsme se tématu Halloween, především jeho původu, zvykům s ním svázanými. Obohatili jsme se o novou slovní zásobu k tomuto tématu, věnovali se také halloweenskému videu a práci s ním. Zopakovali jsme si písemnou formou slovní zásobu Introduction + 1ABC. Zabrousili jsme i do oblasti našich koníčků, vytvořili si seznam těch, které jsou nám vlastní a pracovali s nimi v rámci komunikace. Propojovali jsme toto téma s přítomným časem prostým ve větě oznamovací, otázce a záporu pro všechny osoby. V příštím týdnu si napíšeme ve čtvrtek závěrečný test právě probírané lekce.


22.10. - 26.10.2018

Hlouběji jsme se zajímali tématem rodina a procvičovali si rozšířenou slovní zásobu i v rámci křížovek, napsali na toto téma i test. V pracovním sešitě máme vypracovánu stranu 8. Za domácí úkol doděláme zbývající cvičení ze stran 5 a 7. Četli jsme si a poslouchali text v učebnici o nově příchozí dívce do školy, zabývali jsme se způsobem seznamování a pozváním někoho ke společné činnosti. Používali jsme obraty: Do you fancy + noun/-ing? Would you like + noun/-ing? Do you want + to? a reakce I can´t, I´m helping my mum. I´d love to. … Toto jsme dále trénovali mezi sebou. V příštích hodinách budeme psát test na slovíčka oddílu Introduction a lekce 1 ABC. Poté nás čeká závěrečný test z probrané lekce.


8.10.  12.10.2018

Zabývali jsme se fázemi života, které jsme si extrahovali a doplnili o tvar sloves v minulém čase. Procvičili jsme si všechna nám známá nepravidelná slovesa v minulém čase. Dělali jsme interview, dotazovali se učitelky na její fáze života. Přehráli jsme si i opětovně příběh Sweet Sue a Smart Aleca k zopakování slovní zásoby předchozího oddílu. Začali jsme se zabývat tématem Family, učili jsme se pojmenovávat jednotlivé členy rodiny a prostřednictvím slovních hříček se snažili odhalit rodinného člena. V rámci domácí přípravy je třeba zabývat se slovní zásobou lekce jedna, oddíly ABC. Slovíčka, která neznáme, prosím vypsat do slovníčků a naučit se je.


1.10. - 5.10.2018

Pracovali jsme opětovně s přítomnými časy a minulým časem prostým. Zaměřili jsme se po sérii testíků na konverzaci a znalost všech tří časů jsme zúročili v hrané podobě komiksu o Sweet Sue a Smart Alecovi. Stanovili jsme si při poslechu příběhu dějovou linku, domluvili se na slovní zásobě, bez které se neobejdeme a pustili se do formování příběhu založeného na vlastních větách. Toto je i naším domácím úkolem, příští hodinu již nacvičené dialogy ohodnotím. Vyprávěli jsme si o anglické spisovatelce a významné kreslířce Beatrix Potter, poslouchali jsme její příběh z nahrávky a snažili se ho poskládat do vlastních vět. Pracovali jsme s mapou a dívali se na její pohádku o králíčkovi Petrovi.


24.9. - 28.9.2018

Procvičili jsme si minulý čas slovesa být (I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were) a významových sloves pravidelných a nepravidelných s DID v otázce a DIDN´T v záporu. Je třeba si před písemkou projít i podobu nepravidelných sloves v minulém času.

Cvičný testík (přípravný testový) - výsledky:

were, travelled, arrived, checked, waited, started, was, shouted, didn´t check

grabbed, followed, arrived, started, opened, tried

asked, looked, wasn´t, was, was, wasn´t, needed.

Test na minulý čas jsme napsali i opravili a začali jsme se zabývat úvodním textem knihy. seznámili jsme se s Trish a jejími přáteli, kteří nás budou provázet knihou. natrénovali jsme výslovnost příslušného oddílu slovní zásoby v pracovním sešitě na str. 74 (1. sloupec). 

Na test je třeba zopakovat slovní zásobu z loňského školního roku lekcí 1 - 6.


17.9. - 21.9.2018

Testíkem jsme si prověřili znalost použití přítomných časů a postavení frekvenčních příslovcí ve větách. V týdnu jsme psali současně i jeho opravu a ve zbytku času jsme se věnovali minulému času slovesa být (I was, you were, he was, …) a sloves významových pravidelných (played, wanted, …) a nepravidelných (went, wrote, …). Zaměřili jsme se i na písemnou podobu sloves po přidání koncoky - ed (travelled, cried, played, saved, stopped, wanted, …). V příštím týdnu napíšeme testík i na tento minulý čas (středa) a další středu prověříme, nakolik si pamatujeme průběžně opakovaná slovíčka z lekcí 1 - 6 loňského školního roku. na příště je třeba si zopakovat lekci 4.


Prosím o částku 240 Kč za pracovní sešit project 3 v průběhu příštího týdne. Děkuji.


10.9. - 14.9.2018

Vrhli jsme se do opakování látky z loňského školního roku. První dvojici časů - přítomný čas prostý a průběhový jsme si procvičili skrze slovní zásobu vztahující se k prázdninám. Vytvořili jsme si slovní zásobu k tomuto tématu, se kterou jsme dále pracovali. Sdělovali jsme svým přátelům jakými aktivitami a jak často se zabýváme o prázdninách. Frekvenční příslovce jsme si dále procvičili v board gamu. Stejným typem hry jsme si osvěžili často používaná slovesa ve spojení s přítomným časem prostým, zaměřili jsme se i na formování slovesa při připojování koncového - ing. V dalších hodinách jsme věnovali pozornost slovesu být (I was, you were, he was, she was, …) a významovým slovesům v minulém čase prostém. Hrou s míčky jsme si přeříkali všechna nepravidelná slovesa, která umíme převést do minulého času z loňského školního roku. V rámci slovní zásoby je potřeba se podívat doma na slovní zásobu druhé lekce z loňského školního roku. V příštím týdnu také napíšeme krátký test na kombinaci přítomných časů (doplňovačka) a správné umisťování frekvenčních příslovcí ve větě. Např. They always go to the cinema together. She is never angry with me. There is usually sports programme on TV on Saturday., They have seldom got a lot of money in their pockets. I don´t often go to school by bus., ...


3. 9. - 7. 9. 2018

V úvodní hodině jsme si prošli témata, kterými se budeme zabývat v tomto školním roce, pověděli jsme si o organizaci našich hodin JA.