Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

1.3. - 5.3.2021

2-16 Project 3 Third Edition Class CD.mp3 (1.3 MB)


22.2. - 26.2.2021

K New York City jsme se vrátili krátce ještě prostřednictvím hry The millionaire game: https://learningapps.org/display?v=px08omzd221

V tomto poslechu 2-09 Project 3 Third Edition Class CD.mp3 s oporou v textu na str. 50 v učebnici jsme vyhledávali situace, kdy si mluvčí něco plánuje a s touto informací jsme dále pracovali: 

https://learningapps.org/display?v=pbm4wccha21 Podobné dialogy jsme sestavovali (SB p. 51/7 abc).

Tady jsme se naučili pracovat se třetími tvary sloves nepravidelných: https://learningapps.org/display?v=pm6d6ugtj21, která jsme využili při poslechu: 2-13 Project 3 Third Edition Class CD.mp3 s oporou v textu na str. 56/2, kde jsme se zaměřili na podobu času, v němž jsou v textu poslechu uvedeny veškeré zkušenosti mluvčích a zážitky jejich života (present perfect = předpřítomný čas). S tímto textem jsme,za účelem zjištění jak se tento čas tvoří, dále pracovali: https://learningapps.org/display?v=pdp4w086221

Oporu naleznete tady: 8_present_perfect_notes.docx 

HW: WB p. 44/1, 2, 3, 4 – send it to my email till Monday March 1st, please.

V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na slovní zásobu oddílu 5A v pracovních sešitech na str. 78, případně v Souborech vTeamsech, kde ve VOCABULARY naleznete tato slovíčka i s českým významem. Věnujte se prvním 14 nepravidelným slovesům: https://learningapps.org/display?v=pm6d6ugtj21.

Tady je přehled nepravidelných sloves: 8_irregular_verbs_scan_1.pdf 8_irregular_verbs_scan_2.pdf 


15.2. -19.2.2021

Napsali jsme test na členy a slovní zásobu 4AB lekce. Začali jsme se zabývat reáliemi Spojených států amerických, hovořili jsme o New Yorku: https://learningapps.org/display?v=pkjt9xv8521

Do středy 17.2.2021 se, prosím, podívejte na výše uvedené video, vyplňte do textu chybějící slova a pošlete mi nafocenou obrazovku. Děkuji. Budeme  s informacemi i slovní zásobou ve videu obsaženou v další hodině pracovat. 

Získané informace jsme si prověřili v křížovce: https://learningapps.org/display?v=p3vfvywat21

Další vědomosti o NYC jsme nabyli četbou (SB p.52), diskutovali jsme s oporou ve cvičení 3ab. Druhé video o NYC zaměřené na sightseeinghttps://learningapps.org/display?v=p9apwuuq521


Ve čtvrtek 18.2.2021 budeme psát v socrative ve 12 hod opravný test  na členy a slovní zásobu 4AB lekce.

Room name: SACH1570. Test bude otevřen po dobu 15 minut.


Doma si, prosím, projděte znovu obě videa o NYC a své vědomosti si ověřte v kahootu:

KAHOOT to test your knowledge of New York City (NYC):

https://kahoot.it/challenge/09242347?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1613743697906

Game PIN: 09242347

Use your own names.please.

Open till March 7h , 12 P.M.


8.2. - 12.2.2021

Stále si rozšiřujeme svoje znalosti v oblasti práce se členy: https://learningapps.org/display?v=pxpj5d7aj21 a tady: 8_articles_4.docx s řešením tady: 8_articles_4_solution.docx 


Tady nabízím náhradní úkol za WB p. 36/2: 9_HW_articles.docx . Send it to my email, please, till Wednesday 10th.

Se členy jsme pracovali i tady: 8_articles_LIST.docx , řešení je zde: 8_articles_LIST_solution.docx 

Na tomto listu najdete i tabulku patřící k poslechu: https://learningapps.org/display?v=pjmhv8ddk21 (somebody, something, ...)

Povídali jsme si o St Valentine´s Day: 8_Valentine´s _Day.docx 


V pondělí 15.2.2021 budeme psát test na členy (a/an, the, zero article) + vocabulary sightseeing 4AB!!!


1.2. - 5.2.2021

Pracujeme se členy určitým THE a neurčitým A/AN, používáme stále slovní zásobu z oblasti GOING SIGHTSEEING, kterou soustavně procvičujeme: https://learningapps.org/display?v=pqvgpma7a21

Práci se členy jsme zkoušeli tady: 

https://learningapps.org/display?v=prcow100j21 a tady: 8_articles_3.docx s řešením tady: 8_articles_3_solution.docx  a tady:  8_articles_2.docx  s řešením tady: 8_articles_2_solution.docx 

Dále jsme vše propojili do orientace nad mapou města: WB p. 37/3, kde jsme pochytili pár užitečných frází do praktického života.

Do středy 3.2.2021 prosím vypracujte v pracovním sešitě na str. 36 cv. 2 (doplňujete pouze členy a/an a the). Práci vyfoťte a pošlete, prosím, na můj mail. Opřete se o Soubory v Teamsech, případně ve Výuce : 8_a_an_the, případně 8_articles_notes.

Užitečné předložky spojené s místem naleznete ve WB p. 36/1.

Tady je nahrávka ke story The tailor of Swaffham: 2-06 Project 3 Third Edition Class CD.mp3


25.1. - 28.1.2021

Informace o Londýně jsme načerpali z videa: https://learningapps.org/display?v=pr1yg6wd221

Obraz všech monuments jsme spojili s názvem ve videu zmíněným a to, jak jsme si to zapamatovali, jsme si obratem prověřili v křížovce: https://learningapps.org/display?v=pqig9jcwk21

Nashromážděné a odpozorované informace jsme si propojili pomocí zápisu: 8_articles_notes.pdf a zúročili je v praxi.


zadání HW znělo: Otevřete si, prosím, 8_articles_London (v Souborech tady v Teamsech) a doplňte do tabulky člen určitý nebo napište pomlčku v případě, že se toto vlastní jméno se členem THE nespojuje. Použijte další soubor: 8_articles_notes (zápis z hodiny, který jsme slovně komentovali). Deadline: středa 28.1.2021. Bez těchto znalostí byste se v dalších hodinách ztratili!

Dále jsme si procvičili všeobecnou slovní zásobu lekce: https://learningapps.org/display?v=pxtxnmhk521 a v učebnici na straně 46 jsme v textu o Sweet Sue a Smart Aleckovi hledali, jak se prauje se členem A/AN a THE v souvislosti se všeobecnou slovní zásobou vez vlastních jmen. Své závěry jsme si zanesli do zápisu a diskutovali je.: 8_a_an_the.docx 

18.1. - 22.1.2021

Vrátili jsme se k informacím o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, učili jsme se orientovat v informacích různého druhu, rozdělovat si práci s nimi mezi členy týmu, abychom si vypracovali společně sumář informací, které se stanou součástí našich všeobecných znalostí. Nabízím ho tady:

8_UK_work_SOLUTION.docx 

Nakolik informace ovládáme jsme si ověřili v křížovce:  https://learningapps.org/display?v=p65nqmz4a21

Pustili jsme se do práce se členy, začali jsme se členem určitým THE8_articles.pdf. Jeho používání jsme se snažili vypozorovat a odvodit při práci s tématem Lodon: https://learningapps.org/display?v=pr1yg6wd221


Zkuste si, prosím video o Londýně znovu projít v návaznosti na členy i samotné informace o městě a nastudujte si zápis, porovnejte své informace získané o členech z videa s těmi, které jsou v zápisu.


11.1. -15.1.2021

Opětovně jsme se vrátili k příběhu Murder in a library (SB p. 36). Zahráli jsme si na detektivy a svoji znalost důkazů si ověřili ve hře milionář v Learning Apps. Z dalších rozhovorů jsme získali nové informace, o kterých jsme spekulovali a které nás dovedly ke zdárnému konci.

Ve čtvrtek 14.1.2021 jsme psali v socrativu test.

Obsah: znalosti faktů příběhu Murder in a library (SB p. 36), gramatiky v textu obsažené (past simple + past continuous), znalost slovní zásoby v textu použité

Čerpejte z těchto podkladů: SB p. 36, texty: 8_Prokop_Kamca_1.pdf , 8_Prokop_Kamca_Stepa_Verca.pdf 

Zbývající čas jsme věnovali shromažďování informací o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Možnost je načerpat máte tady: 

8_UK_notes_1.pdf  ,  https://learningapps.org/display?v=pun32whgk21 , https://slideplayer.cz/slide/10786872/4.1. - 8.1.2021

Nový rok jsme započali sérií novoročních předsevzetí (New Year´s resolutions) Barta Simpsna, na kterých jsme si zopakovali práci s budoucím časem, který jsme obohatili o nové způsoby vyjádření  přání (I would like to, I hope to): 8_NY_resolutions.docx

Slovní zásobu týkající se místností v domě a jeho vybavení jsme si zopakovali kresebným diktátem scény vraždy známé herecké hvězdy (obdoba obrázku v učebnici na str. 36). Na jeho podkladě jsme rozvíjeli příběh, spekulovali (SB p. 37/3 - výrazy) o pravděpodobném vrahovi, přinášeli jsme důkazy na základě rozboru textu v učebnici na str. 36. Procvičili jsme si tak kombinaci časů minulých. 

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce 3ABC v pracovním sešitě či v Teamsech ve složce VOCABULARY.


Enjoy your weekend! I´m looking forward to seeing and hearing you! :-)


14.12. - 18.12.2020

Neustále se vracíme ke kombinaci časů minulých. Tentokrát jsme se zamýšleli nad příběhem Karen Ball (učebnice str. 35/5) a hledali jsme vraha v Murder in the library (str. 36). Dávali jsme dohromady nám známou slovní zásobu z oblasti Rooms in a house and its equipment. 


7.12. - 11.12.2020

Přenášeli jsme do praxe používání času minulého prostého a průběhového. Hráli jsme si na reportéry a účastníky nějaké přírodní katastrofy. Vypilovali jsme používání kombinace časů a napsali na toto téma i test. Oprava testu je možná v pátek 11.12.2020 v 11hod v socrativu:

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut. 

Trénujte na příkladech, na kterých jsme se používání časů učili.

Zabývali jsme se i přírodními katastrofami a zaujímali jsme k nim svá stanoviska: 

8_natural_disasters.pdf 

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě 3BC lekce: UNIT_3_vocabulary.pdf 


30.11. - 4.12.2020

Hráli jsme si s časy minulými - prostým a průběhovým. Podklady jsou tady: 7_past_simple.docx , 8_past_continuous.docx.   Pracovali jsme s obrázkovým textem - jeho druhou část si, prosím, připravte jako konzultační podklad na distanční výuku: 8_past_tenses_exercise.pdf  Kombinaci časů jsme si procvičovali i na kahootu. Pracovali jsme s textem v učebnici na straně 34. Poslouží vám jako podklad k rozhovorům, které si, prosím, připravte na distanční výuku (žurnalista se ptá účastníků nějaké přírodní katastrofy na její průběh, aktivity zúčastněných, užíváte kombinaci časů minulých a novu slovní zásobu lekce 3B).


Otevřeli jsme i nové téma: The solar system. Slovní zásobu naleznete v lekci 2 English across the curriculum: UNIT_3_vocabulary.pdf Podkladový text k tématu najdete v učebnici na straně 29 a ve videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc23.11. - 27.11.2020

Kdo si potřebuje dopsat test nebo opravit známku v socrative na kombinaci will a going to má možnost v pondělí 30.11.2020. Dejte mi, prosím, vědět přes víkend mailem.

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut. 

Trénujte i tady: 

8_socrative_test_2.pdf 8_socrative_test_1.pdf + řešení: 8_socrative_1_2_solution.docx 


Plánovali jsme oslavu (going to) s využitím slovíček a obrázků na straně 27 v učebnici ve cvičení 5b.

Začali jsme se zabývat nebezpečnými situacemi. Slovíčka k nastudování oddílu 3A naleznete tady: UNIT_3_vocabulary.pdf 

Pracovali jsme i s kombinací časů minulých (prostého a průběhového). Hledali jsme, kdy se který používá a odvozovali jsme zásady jejich používání: 8_past_continuous.docx  Vše jsme si odzkoušeli v textu na straně 34 v učebnici.

Doma, prosím, procvičujte slovní zásobu 3. lekce.

16.11. - 20.11.2020

Hráli jsme si s vizemi vlastní budoucnosti, trénovali jsme otázky s will a odpovědi vyjadřované pomocí I think (that)I will … I hope (that) I will …  I don´t think (that) I will …  Pracovali jsme s předložkami in a on (např. str. 25/3b v učebnici). Kombinaci will a going to jsme cvičili na socrative. Nabízím vzorové otázky a řešení. Prosím, projděte si toto na příští hodinu, připravte si otázky ke konzultaci, hned v zápětí si napíše podobný, ale již známkovaný test: SOCRATIVE_test_1.docx 

Závěrečným tématem tohoto týdne pořádání oslav. Vyjmenovali jsme si druhy oslav (a wedding party, an engagement party, a funeral, a birthday party, an anniversary celebration, a baby shower, a bachelor / bachelorette party, a promotion celebration, a graduation celebration, a having a new house party). V tomto tématu budeme pokračovat v další hodině.


Kdo si potřebuje dopsat test nebo opravit známku v socrative na kombinaci will a going to má možnost ve čtvrtek 26.11.2020 v 8.30 hod.: https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut.

Trénujte i tady: 

8_socrative_test_2.pdf 8_socrative_test_1.pdf + řešení: 8_socrative_1_2_solution.docx 


9.11. - 13.11.2020

Zadání práce na offline hodinu - pondělí 9.11.2020:

Dobrý den děcka, zdravím vás všechny na dálku. V pondělí 9.11.2020 se naše společná hodina v prostředí Teamsů konat nebude, budete tentokrát pracovat offline. Omlouvám se z rodinných důvodů, jak jsem vás již informovala. Tady v Souborech (Teamsy) a pro jistotu i na webu školy ve Výuce (zde) naleznete potřebné soubory a zadání k práci. V pracovních sešitech se, prosím, zaměřte na stránku 16 a vypracujte cvičení 1 a 2 a na stránce 17 cvičení 4.

V Souborech naleznete pracovní list 8_will_going_to_worksheet: 8_wil_going_to_worksheet.docx  s 10 položkami - zaškrtněte jednu ze dvou variant. Opřít se můžete o zápis: 8_future_tense_notes: 8_future_tense_notes.pdf  Obě strany z pracovního sešitu a pracovní list (worksheet) vyfoťte a pošlete mi vše, prosím, do středy 11.11.2020 na můj mail sachova@zskunup.cz. Práce ve Workbooku bude hodnocena známkou! Pracovní list hodnotit nebudu, ale vyžaduji jeho zaslání!! Děkuji. 


Rozšiřovali jsme si témat Future o slovní zásobu týkající se povolání, částečně jsme opakovali life stages. Pracovali jsme se slovní zásobou oddílu 2C Your future: 8_UNIT_2_vocab.pdf  Věnujte se jí, prosím, i doma. Zabývali jsme se taktéž dotazníkem a zamýšleli se nad různými oblastmi svého dalšího života (rodina, partnerství, životní etapy, …). Své názory jsme se učili vyjadřovat pomocí I think (that)I will … I hope (that) I will …  I don´t think (that) I will … 


Stále ještě opakujte minulý čas na kahootu:

https://kahoot.it/challenge/02814967?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1605649649858

Game PIN: 02814967

Hra je otevřena do neděle 22.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.


2.11. - 6.11.2020

Zaměřili jsme se na rozlišování užití will a going to. Vytvářeli jsme předpovědi o objevování vesmíru a jeho budoucnosti - využívali jsme text v učebnici na str. 21/4a. Hráli jsme si na reportéry a vědce, kladli jsme stejně zaměřené otázky a pokoušeli se na ně s využitím nové slovní zásoby odpovídat. 

Více o will a going to zde: 8_future_tense_notes.pdf

Procvičení tady:  8_future_exercices.pdf

Řešení tady: 8_future_exercises_solution.pdf 


Opakujte si, prosím, slovní zásoba 2. lekce: 8_UNIT_2_vocab.pdf (oddíly 2AB)


Tato hra kahoot prověří vaše znalosti minulého času. 

https://kahoot.it/challenge/05380052?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1604689787466

Game PIN: 05380052

Hra je otevřena do pondělka 16.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the game! :-)


19.10. - 23.10.2020

Začali jsme se zabývat budoucím časem. Povídali jsme si, kdy užíváme will x won´t a kdy going to: 8_future_tense_notes.pdf . Zaměřili jsme se nejdříve na první část užití will - k predikci budoucnosti a zamýšleli jsme se nad tím, jak bude naše planeta a naše životy vypadat za pár desítek let. Jak to bude s vesmírem jsme zpracovávali v pracovním sešitě na str. 15, kde jsme se učili vytvářet i otázky pomocí will. Pracujte doma, prosím, na slovní zásobě 2. lekce: 8_UNIT_2_vocab.pdf. Procvičovali jsme si ji při vyprávění a popisování obrázků (učebnice str. 20).

Enjoy your autumn holiday, stay healthy! :-)


12.10. - 16.10.2020

V tomto týdnu jsme se zaměřili na procvičování přizvání jiné osoby ke společné činnosti (invitations): 8_invitation.pdf Procvičovali jsme tuto aktivitu na řadě obrázků a situací z běžného života. Vycházeli jsme z textu Trish´s new friend. Zabývali jsme se i časem minulým prostým. Procvičovali jsme ho na detektivním příběhu z tenisového klubu, kdy jsme formou dobře kladených otázek a odpovědí zjišťovali kdo a za jakých okolností zavraždil prezidenta tenisového klubu. Gramatiku minulého času prostého naleznete zde: 7_past_simple.docx .


5.10. - 9.10.2020

Našim nosným tématem se stala rodina. Zabývali jsme se Family tree a vysvětlovali si rodinné vazby. Slovíčka jsme potrénovali na kahootu a formou křížovky. Pracovali jsme s textem v učebnici na str. 12. Procvičovali jsme minulý čas slovesa být a sloves významových v pracovním sešitě na str. 7/4, 5 a formou chantu Bad Day, který se nám stal zdrojem praktických slovíček využitelných v běžném každodenním životě. 

Slovíčka Family si napíšeme jako test v pondělí 19.10.2020 a ve čtvrtek 22.10.2020 bude následovat krátký doplňovací testík na minulý čas slovesa být a významových sloves - viz gramatický přehled nalepený v sešitě:Výuka se v následujícím týdnu přenese do online prostředí. V sobotu ode mne každý žák obdrží na svoji mailovou adresu pozvánku do Teams od Microsoftu, pomocí které si aplikaci do svého počítače natáhne  v pondělí 12.10.2020 se v 10.50 hod napojí na naši společnou hodinu jazyka anglického. 


Jako podklad pro tuto hodinu si, prosím, přečtěte předem text KIDS - Trish´s new friends, se kterým budeme pracovat a ze kterého budeme odvozovat využitelné informace. Děkuji.

V pondělí 12.10.2020 byly na distanční výuce využity tyto soubory: 


8_invitation.pdf 8_invitation_picture.pdf , 8_past_simple.pdf .


28.9. - 2.10.2020

Věnovali jsme se spisovatelce Beatrix Potter. Poslouchali jsme text, se kterým jsme pak ve skupinách pracovali. Sledovali jsme také kousek videa z jejího díla: The Tale of Peter Rabbit. Pracovali jsme s mapou Anglie, psali test na druhou řadu nepravidelných sloves. V pondělí 5.10. budeme psát poslední třetí část těchto sloves jako testík. 


21.9. - 25.9.2020

Začali jsme téma první lekce My life - life stages. Učili jsme se slovní zásobu k tématu - WB p. 74/1A.  Pracovali jsme s textem na str. 8 v učebnici - My new home - četli jsme ho, překládali a komentovali jsme život, který Carl vedl na Novém Zélandu. Pracovali jsme s minulým časem slovesa být a významových sloves. Ve čtvrtek 1.10.2020 budeme psát testík na druhou část nepravidelných sloves, v pondělí 5.10. pak na poslední třetí vymezenou část sloves. 


14.9. - 18.9.2020

Poslouchali jsme text Sweet Sue and Smart Alec v učebnici na str. 6 a dále s ním pracovali. Informace o Alecovi jsme zpracovávali formou kombinace přítomných časů (SB p. 7/8). Hned další hodinu budeme na kombinaci přítomných časů psát i test. Zabývali jsme se i psanou podobou tvarů sloves v obou časech. Zabrousili jsme i do časů minulých a učili se formou hry prvních deset nepravidelných sloves (be, break, bring, buy, come, do, drink, drive, eat, fall). 


7.9. - 11.9.2020

První hodiny tohoto školního roku jsme věnovali opakování kombinace přítomných časů prostého a průběhového. Komunikovali jsme na téma prázdnin, školy, sociálních médií. Minulý čas jsme si zopakovali prostřednictvím hry kahoot, poslouchali jsme příběh Touching the Void a trénovali porozumění textu. 

DÚ - prosím obalit učebnice, pracovní sešity a školní sešity. Děkuji.