Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

11.6. - 15.6.2018

Věnovali jsme se rozlišování mezi časy přítomným prostým a průběhovým na cvičeních různého typu. Napsali jsme test s tímto zaměřením a dále jsme tématicky pokračovali odíváním. Prohloubili jsme si slovní zásobu v této oblasti novým obrázkovým slovníkem. Na pondělí je třeba si zopakovat slovní zásobu šesté lekce na test.


4.6. - 8.6.2018

Zaobírali jsme se především tématem Nakupování. Seznámili jsme se s anglickou měnou a vyrazili nakupovat do našich improvizovaných obchodů (toy shop, stationery, greengrocer´s, pet shop). Trénovali jsme nakupovací dialogy v různých obměnách. Také jsme procvičovali rozlišování mezi přítomnými časy prostým a průběhovým a větné formulace. Na internetu jsme si rozšířili slovní zásobu týkající se oděvů. Za domácí úkol překládáme věty v přítomném čase.


28.5. - 1.6.2018

Pracovali jsme v rámci různých aktivit s přítomným časem průběhovým. Hledali jsme ve třídě člověka, který drží v rukou sněhuláka konající obdobnou činnost jako jeho sněhulák a cvičili tak otázku - What is your snowman doing? Trénovali jsme psanou podobu sloves s koncovkou přítomného času průběhového (-ing). Např. get - getting, come - coming, lie - lying, ... Začali jsme se zabývat tématem Shopping. Procvičujeme ukazovací zájmena (this, these, that, those) ve spojení s How much. Např. How much is this jumper? s odpovědí It´s £5., How much are these trousers? They are £15. Zaměřujeme se na obraty Here you are. - Tady máte. , each - každý, that´s  - počítáme peníze dohromady, ... Na PC jsme procvičovali slovní zásobu spojenou s nakupováním: https://www.helpforenglish.cz/article/2006072430-shopping,

zabývali jsme se druhy obchodů (butcher´s, florist´s, chemist´s , ...): 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072431-shops. Cvičili jsme nakupovací dialogy.

Za domácí úkol je třeba vymyslet a natrénovat nakupovací dialog ve vybraném obchodě s oporou na uvedených stránkách a v sešitě.


21.5. - 25.5.2018

Opravili jsme unitový test z 5. lekce a vrhli se do práce s přítomným časem prostým. Pracovali jsme s textem na str. 66 v učebnici a vyvozovali z něho informace o tomto gramatickém čase. Zmínili jsme se o stavových slovesech a učili se v jejich použití rozlišovat, jestli se jedná o trvalý stav či dynamický vývoj. Trénovali jsme na počítačích na stránkách: https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy. Procházeli jsme si cvičení s tímto časem a navázali na kombinaci časů přítomného prostého a průběhového. Máme napsána slovíčka lekce 6 A, B. 


14.5. - 18.5.2018

Pracovali jsme na popisu vzhledu člověka, rozlišovali jsme mezi slovesy to be a have/has got (She is tall. x She has got wavy hair.). Z poslechu písně At Once od Lenky jsme se snažili zachytit slova její písně a zapsat je. Jednalo se o popis s využitím celé široké řady přídavných jmen spojený s přirovnáním (as ... as). Krátce jsme opakovali na závěrečný test 5. lekce a ve čtvrtek jsme tento test napsali.


7.5. - 11.5.2018

Vrátili jsme se ke slovesům, které známe z předchozích hodin: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/action_verbs/actions-elementary-a1/29699 a využívali je v dialozích ve spojení se slovesem can / can´t. O tom, co jsme při komunikaci v rámci celé třídy zjistili, jsme se pak podělili a říkali si, kdo co umí udělat. Ponořili jsme se do popisu vzhledu člověka: What does he / she look like? (Jak on / ona vypadá?). Popisovali jsme délku, barvu a typ vlasů a účesu, barvu pleti, tvar obličeje brady, všímali jsme si kosmetických defektů (jizva, pihy, vrásky, ...), tvar očí, rtů a nosu. Umíme se vyjádřit o věku a celkové postavě člověka. Na tomto tématu jsme pracovali i na PC, poslouchali jsme popisy jednotlivých lidiček a snažili se k nim přiřadit správný obrázek:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007101501-popis-lidi.  Za domácí úkol je třeba vybrat si celkovou postavu člověka a popsat ji alespoň 15 větami (pohádkové bytosti, filmové postavy, ...).


30.4. - 4.5.2018

V jediné hodiny uplynulého týdne jsme se zaměřili na způsobové sloveso can ve dvou jeho významech (moci, umět) a procvičovali jeho použití ve hře. Vrátili jsme se krátce k předchozí slovní zásobě týkající se domu a jeho jednotlivých místností a procvičili ji v pracovním sešitě (str. 44 - 47). Příští týden se budeme zabývat popisem vzhledu člověka.


23.4. - 27.4.2018

Téma Město jsme dále rozvíjeli. Prostřednictvím nahrávky jsme si zopakovali základní slovní zásobu, připomněli si i slovíčka rozšiřující z naší práce venku (hairdresser´s, town hall, swimming pool, ...).  Poslouchali jsme jak dívka popisuje své malé městečko Witney a snažili se z nahrávky zachytiti co nejvíce informací. Ve dvojicích jsme se pak k tématu vrátili a opravovali chybná tvrzení v rámci dialogů. Téma My house jsme uzavřeli krátkým testem na základní slovní zásobu a předložky. Na počítačích jsme se  znovu k tématu města vrátili. Pokračovali jsme způsobovým slovesem can x can´t ve smyslu moci, umět. Abychom si v hodině mohli o tom, co svedeme povídat, rozvinuli jsme si pomocí PC znalost slovní zásoby v oblasti sloves (hop, skip, leap, run, ...): https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/action_verbs/actions-elementary-a1/29699. V rámci domácí přípravy prosím opakovat slovíčka především páté lekce, dopsat si postupně celou slovní zásobu páté lekce do slovníčků (5 CD).


16.4. - 20.4.2018

V tomto týdnu jsme se zabývali opakováním a dalším prohlubováním slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k bydlení. Hráli jsme si s obrázky domu a jeho jednotlivých pokojů a snažili se zapamatovat si rozšiřující slovní zásobu týkající se jejich vybavení. Formou domina jsme si zopakovali předložky a vše prostřednictvím vazby there is/there are spojily v jeden smysluplný celek. Četli jsme si text v učebnici na začátku páté lekce a snažili se dle dle kresebného diktátu nakreslit půdorys domu. Čtvrteční hodinu jsme s tématem My town strávili venku. Kreslili jsme na chodník křídami mapu města, vybavili ho jednotlivými budovami, procvičili si předložky místa a komunikovali jsme na téma Jdu na (poštu), když chci (poslat dopis.) I go to the (post office) when I want to (send a letter.), ...

Ve slovníku máme zapsánu slovní zásobu 5AB, v příštím týdnu je třeba dopsat slovíčka lekce 5C. Slovní zásoba z našeho pobytu venku se stává také součástí našich nutných znalostí!


9.4. - 13.4.2018

Zopakovali jsme si učivo čtvrté lekce i formou hry s kartičkami, napsali shrnující test lekce a vrhli se na nové téma - Places: My room, My house. Na PC jsme si zopakovali novou slovní zásobu, naučili se místní předložky (on, in, under, in front of, behind, opposite, next to) a vše využili k popisu obrázku pokoje, který jsme si sami na PC dohledali. Za úkol máme napsat pomocí vazby there is / there are deset vět s využitím nových předložek popisujících námi vybraný obrázek. Úkol bude známkovaný a stane se podkladem pro naši další práci v hodině. Je třeba si také začít vypisovat novou slovní zásobu lekcí 5A, B do slovníku.


2.4. - 6.4.2018

Pokračujeme v práci s přítomným časem prostým ve spojení se slovíčky značícími volnočasové aktivity, zejména sporty. Tentokrát jsme pracovali s poslechy, kdy jsme se snažili zachytit co nejvíce různorodých informací, se kterými jsme pak dále pracovali v různých podobách. Začali jsme další lekci, ve které se budeme zabývat popisem domu a jeho vybavení pomocí předložek (in, on, under, behind, opposite, in front of, next to, ...). Na počítači jsme si zopakovali a prohloubili slovní zásobu k tématu a společně shrnuli základní informace. V úterý budeme psát velký test opakující přítomný čas ve všech jeho podobách ve spojení se slovní zásobou označující rutinu a volnočasové aktivity.


26.3. - 30.3.2018

Pondělní hodina byla zaměřená na schopnost pracovat s jednoduchým textem na internetových stránkách: http://projectbritain.com/freetime.htm týkající se využití volného času teenagerů na Britských ostrovech.Tématem Sporty jsme pokračovali i v následující hodině v rámci reálií Velké Británie a USA. Schopnost pracovat s přítomným časem prostým jsme si ověřili krátkým doplňovacím testem.

Brzy již uzavřeme tuto čtvrtou lekci shrnujícím celohodinovým testem. Doporučuji začít s opakováním slovní zásoby a gramatiky této lekce.

19.3. - 23.3.2018

Procvičujeme tvoření vět v přítomném čase prostém s využitím slovní zásoby čtvrté lekce a komunikaci. Psali jsme test (šest jednoduchých vět + doplňovací cvičení). Další procvičování podobného proběhlo i na počítačích (www.helpforenglish.cz), kde jsme se převážně věnovali rozšiřování slovní zásoby k tématu free time, sports. V příštím týdnu si testík zopakujeme. Pracovali jsme s videem na téma volný čas a sport, snažili se zachytit podstatné informace při komunikaci s partnerem. 


12.3. - 16.3.2018

Stále procvičujeme aktuální slovní zásobu týkající se pravidelně se opakujících činností a aktivit ve volném čase ve spojení s přítomným časem prostým. V pracovním sešitě máme vypracovánu str. 38 a 39, na str. 41 jsme pracovali s cvičením 4. Věnovali jsme se také poslechu, četbě a překladu textu v učebnici Millie, Mickey a Mut. Z jiného poslechu jsme se učili zachytit a zpracovat text týkající se dvou dětí a jejich denních aktivit. Na počítači jsme opakovali na stránkách helpforenglish aktuální gramatiku i slovní zásobu. Doporučuji si napsat slovní zásobu oddílu4 D.

5.3. - 9.3.2018

Pracujeme stále se slovní zásobou týkající se denní rutiny a rozvíjíme ji za použití vět v přítomném čase prostém. Od prvotního procvičení na počítači a poslechových cvičení jsme se přesunuli k samostatnému tvoření vět. Zaměřili jsme se na všechny podoby přítomného času prostého. Procvičovali jsme zakončení sloves ve třetí osobě jednotného čísla, a to i v písemné podobě. Tvořili jsme Wh - otázky (when, where, why, who, what, how) a užívali je v komunikaci ve třídě. Zjištěné informace jsme si pak sdělovali, pracovali jsme se všemi osobami. Slovní zásobu jsme procvičovali na tabulkách i mimickými hrami. V pracovním sešitě máme vypracováno: str. 38/3, 39/4.


26.2. - 2.3.2018

Pokračujeme v popisování svého obvyklého dne v přítomném čase prostém v kombinaci s časem. Rozšířili jsme výčet denních aktivit a procvičili je. V rámci poslechu jsme se snažili vystopovat podrobnosti z denního režimu Oscara a Pilar. Téma si procvičujeme i na počítači na stránkách helpforenglish. cz. Zaměřili jsme se na otázku a zápor. V pracovním sešitě máme rozpracovánu stranu 34. Za domácí úkol je třeba napsat slovní zásobu lekce 4CD, případně dopsat sedm vět o rutině svého kamaráda / kamarádky. 


12.2. - 16.2.2018

Zabývali jsme se kombinací přítomného času prostého s tématem My day. Slovíčka typická pro každodenní aktivity jsme provázali prostřednictvím obrázku s danou gramatickou konstrukcí, kterou jsme dále procvičovali na počítači v interaktivních cvičeních (www.helpforenglish.cz - oddíl Angličtina pro začátečníky, úroveň starter). V pracovním sešitě jsme pracovali na straně 32 a 33. 


5.2. - 9.2. 2018

Procvičovali jsme formou her a na počítači hodiny a slovní zásobu týkající se každodenních aktivit (snídat, čistit si zuby, jít do školy, ...) Zabývali jsme se předložkami on a at. Připravili jsme si slovní zásobu k tématu Můj den. Je třeba si ji napsat i do slovníku - 4B. Příští týden zasvětíme přítomnému času prostému.


29.1. - 2.2.2018

Pracovali jsme s tématem škola. Pozornost jsme zaměřili především na předměty v anglické škole vyučované a vůbec odlišnosti od českých škol, a to v návaznosti na video z minulého týdne. Pracovali jsme s rozvrhy. V pracovních sešitech jsme zvládli str. 28, str. 29/3. Zbývající čas jsme se věnovali určování času. Tuto látku jsme i procvičili na počítačovém programu. 


22.1. - 26.1.2018

Opravili jsme pololetní písemné práce a věnovali jsme se především tématu Škola. Naučili jsme se slovní zásobu s ní spojenou (WB p. 75/3D). Pracovali jsme s typickými školními předměty britských dětí a srovnávali výuku v české republice a v Anglii. Naše vyprávění bylo doplněno videem a vlastní četbou. Poslouchali jsme vyprávění o školních dnech a vyhledávali podle rozvrhů, o které dny se podle popisu jedná. Vytvářeli jsme pak vlastní popisy s vlastními rozvrhy. Domácí úkol: slovní zásoba 3D, WB p. 29/3.


15.1. - 19.1.2018

Formou her (board game, pexeso) jsme opakovali základní slovíčka a gramatiku k pololetní písemné práci. Ve spojené hodině byla pozornost zaměřena na znalost slovní zásoby týkající se lidského a zvířecího těla. Ve druhé hodině jsme pak psali pololetní písemnou práci.


8.1. - 12.1.2018

V hodinách jsme se věnovali prohloubení znalosti základních protikladných přídavných jmen a jejich používání ve větách. Opakovali jsme i na pololetní písemnou práci (osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být a mít, základní číslovky, množná čísla, země a národnosti, tvorba základních konverzačních otázek, opozita). Na pololetní písemnou práci je třeba zopakovat veškerou probranou slovní zásobu tří lekcí, a to ústní i písemnou formou především v rámci domácí přípravy. Pololetní písemnou práci budeme psát ve čtvrtek 18.1. Oporou nám je přípravný list, jehož drobně změněná podoba bude i podkladem písemky.


1.1 - 5.1.2018

Opakování slovní zásoby související s Vánocemi - kresebný diktát. Seznámení se a práce se slovníkem, dohledávání nové slovní zásoby.

Vyprávění příběhu s oporou v obrázcích, práce s protiklady (good x bad, thin x thick, ...). Pexeso s protiklady. V rámci domácí přípravy zahájíme opakování slovní zásoby probraných lekcí.


18.12. - 22.12. 2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. - 15.12.2017

Pokračujeme v upevňování kombinace slovesa být a mít v komunikaci i v písemné podobě. Začlenili a procvičili jsme v těchto větných schématech znalost slovní zásoby lidského a zvířecího těla. V příštím týdnu nás čeká kratičké písemné procvičení. Poslouchali, četli a komunikovali jsme s partnerem na podkladě textu Mut´s present z učebnice. Zabývali jsme se protiklady, jejichž znalost budeme dále prohlubovat v rámci pexesa se zaměřením na praktické použití (např. good x bad, tall x short, thin x thick, slim x fat, big x small, old x young, …).


4.12. - 8.12.2017

Náplní tohoto týdne se stala slovní zásoba k tématu zvířecí a lidské tělo, kterou jsme provázali s aktuálně procvičovanými slovesy být a mít do skupinové hry. Do příštího týdne je třeba obojí nastudovat. Je možné využít tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=8nGRgw1Bwyo. Starší slovní zásoba byla procvičena formou testu a poslechových cvičení spojených s konverzací na téma běžné věci ve vlastnictví teenagera. Písemně jsme se zaměřili na provázání slovesa být a mít v různých podobách (SB p. 38/3, pracovní listy).


 27.11. - 1.12.2017

Pracovali jsme se slovesem být (to be) v kombinaci se slovesem mít (have got / has got). Trénovali jsme v dotykových hrách, ve čtených a psaných textech (worksheet) a posleších, kde jsme se i učili novou slovní zásobu a jak postřehnout drobné důležité informace ve slyšeném textu. Formulovali jsme otázky a připravovali se na talk show v příštím týdnu. V pracovním sešitě máme vypracovánu str. 22 a 23 (cv. 4,5,6), ve slovníku zapsanou slovní zásobu 3 A, B.


20.11. - 24.11.2017

Učivo předchozí lekce (sloveso být, osobní a přivlastňovací zájmena) jsme shrnuli formou většího testu zahrnující i slovní zásobu lekce a část čtenou s porozuměním textu. Novým tématem se pro nás stalo sloveso mít, které propojujeme se slovíčky označující věci ve vlastnictví teenagerů (a computer, an MP3 player, a camera, a mobile phone, … ). Poslouchali a četli jsme si text s tímto obsahem, trénovali jsme porozumění, práci se slovesem have got a has got. Je třeba si za domácí úkol dopsat slovní zásobu 3A a 3B lekce, v pracovním sešitě str. 22/1,2.


13.11. - 17.11.2017

Sledovali jsme video zabývající se tématikou celé probrané lekce (jména, země, adresy). Věnovali jsme se dále procvičování přivlastňovacích zájmen, slovesa být, Wh- questions, a to v pracovním sešitě (Work Book str. 19/6, 20/2,3, 21/4,5), na pracovních listech a interaktivní tabuli. Slovní zásobu jsme cvičili tabulkovou metodou. Poslouchali jsme rozhovor DJ s posluchači a zaznamenávali informace, užívali jsme WH- questions. V pondělí budeme psát unitový test shrnující probranou gramatiku a slovní zásobu celé první lekce.


6.11. - 10.11.2017

V tomto týdnu jsme se zaměřili na procvičování Wh- questions (otázky typu kdo, kde, kdy, kam, proč, čí, který, …) v rámci cvičení v pracovním sešitě str. 18,19, poslechu, natrénovaných dialozích a hrách. Připomenuli jsme si tvorbu a výslovnost zkrácených tvarů slovesa být (we are = we´re, you are = you´re, they are = they´re, ...). Domácí úkol: WB p. 20/2,3.


30.10. - 3.11.2017

Pokračovali jsme v procvičování slovesa být (já jsem, ty jsi, …). Poslouchali jsme text představující nové studenty a dále jsme s ním pracovali v mluvních cvičeních. Navázali jsme v podobě dialogu mezi novinářem a člověkem, kterého se novinář snaží svými otázkami představit publiku. Toto je současně i tématem domácího úkolu na příští hodinu – 10 otázek s odpověďmi formou vzájemného dialogu. Znovu jsme se zaměřili i na zájmena osobní, přivlastňovací a jejich propojení se slovesem být, a to v pracovním sešitě na str. 16 – 17 i na pracovním listu. Budeme psát v příštím týdnu na tuto látku test.


23.10. - 25.10.2017

Trénovali jsme přivlastňovací pád: Jessičino tričko (Jessica´s T- shirt), matka mojí sestry (my mother´s sister), … i v rámci poslechu v knize. Upevňovali jsme znalost slovní zásoby týkající se členů rodiny (mother x father, wife x husband, ….), a to i formou testu. Ve spojení s osobními zájmeny jsme cvičili i zájmena přivlastňovací (I – my, you – your, he – his, she – her, …). V příštím týdnu bude na tuto látku písemný test. Work Book str. 14 – 15.


16.10. - 20.10.2017

Po celý tento týden jsme procvičovali hlavně sloveso být (to be): I am, you are, he is, …. Zaměřili jsme se také na přivlastňovací zájmena: my (můj), your (tvůj), his (jeho), …. Procvičovali jsme přivlastňovací pád: Jessica´s new T-shirt (Jessičino nové tričko), … Obojí jsme trénovali i v rámci domácího úkolu formou pracovního listu. Zabývali jsme se také pojmenováním rodinných příslušníků: Family tree. V tomto týdnu jsme také prezentovali písně, básně a povídání týkající se tématu podzim a Halloween.


9.10. - 13.10.2017

Procvičovali jsme dvanáct zemí světa, jejich příslušníky a přídavná jména týkající se národů formou písemnou i ústní v rámci vzájemné komunikace. Pracovní sešit (Work Book ) str. 12, 13 – 13/6 DÚ. Totéž jsme cvičili i v učebnici (Student´s Book) str. 16, 17. Pracovali jsme se slovesem být – to be. Zopakovali jsme si formou stolní hry množná čísla podstatných jmen. Začali jsme se zabývat slovní zásobou oddílu 2B – rodina. Připravujeme se na test v příštím týdnu týkající se zemí světa a národností.


2.10. - 6.10.2017

Věnovali jsme se opakování množných čísel podstatných jmen, formou pohybu jsme upevňovali znalost základních gramatických pravidel a psali jsme po několika procvičeních test na toto téma. Rozebírali jsme anglická jména a osvojili si slovní zásobu k tomuto tématu (first name, middle name, surname, nickname, Mr, Mrs, Ms, Sir, Miss). Naučili jsme se početní operace vyjadřovat anglicky a sčítali jsme vzdálenosti anglických měst od sebe. Začali jsme se zabývat pojmenováním jednotlivých vybraných zemí a národností, procvičujeme sloveso ´být´ (I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are). Procvičovali jsme i základní konverzační obraty, a to i v pracovním sešitě str. 10 a čísla.


25.9. - 29.9.2017


Procvičovali jsme spelling (hláskování) ve hře Zapamatuj si a vyhláskuj správně, spelovali jsme vlastní jména. Naučili jsme se a procvičovali množná čísla podstatných jmen. Domácí úkol: PS str. 11/5. S nadcházející oslavou Halloweenu a podzimu si jako jednotlivci či skupiny vybereme krátkou báseň, píseň, složíme vlastní básničku, nějaký text a podobně s touto tématikou a v týdnu od 16.10. do 20.10.2017 ji individuálně či jako skupina odprezentujeme (délka asi 2 min) v hodinách AJ.


18.9. - 22.9.2017

Procvičování číslovek 1 - 100 slovem i písmem, zachycení telefonního čísla při poslechu, jeho nadiktování,  abeceda, hláskování jména, píseň: Let´s sing the ABC, psali jsme test: slovní zásoba + opakování členů a/an, DÚ: pracovní sešit (Work Book) str. 6/2, 8/3.


4.9. -15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

Spelling (hláskování), fonetické symboly, výslovnost, zájmena (já – moje, ty – tvoje, …), slovní zásoba: předměty ve třídě ve spojení s neurčitým členem a/an, prezentace spolužáka (rodina, volnočasové aktivity, škola, …)

Nové učivo:

Clasroom English (pokyny učitele ve třídě – Čti!, Podívej se!, …), čísla do 100, DÚ: Work book – p. 4/1, p. 6/2, přepis slovní zásoby Instructions – WB p. 74