Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

13.11. - 17.11.2017

Procvičovali jsme dále a upevňovali praktickou znalost přítomného času průběhového. Zabývali jsme se slovní zásobou týkající se zvířat a jejich aktivit v rámci poslechu a poté prostřednictvím mimického ztvárnění. Hráli jsme hru, která zábavnou formou prověřovala naši znalost formování kladných a záporných vět, vět oznamovacích a otázek v tomto čase. Slovní zásobu lekce jsme zopakovali prostřednictvím tabulek. Poslední probranou slovní zásobou je lekce 2B. V příštím týdnu nás čeká test na přítomný čas průběhový a slovní zásobu 2AB lekce.


6.11. - 10.11.2017

Poté, co jsme opravili unitový test shrnující učivo první lekce, jsme se zabývali přítomným časem průběhovým. Popisovali jsme za použití tohoto času obrázky, říkali jsme kdo co dělá v jakém čase. Poslouchali jsme úvodní text druhé lekce – Our school trip. Formou otázek, odpovědí a opravováním tvrzení jsme s textem dále pracovali. Přítomný čas jsem procvičovali i v rámci jednoduché hry: What is your snowman doing? DÚ: slovní zásoba 2A, WB p. 15/5, páteční úkol - WB str. 14 - 17, slovní zásoba 2B.


30.10. - 3.11.2017

Našim hlavním tématem tohoto týdne bylo propojení přítomného času prostého, frekvenčních příslovcí a domácích pracích, které jsme formou písemnou i ústní více procvičovali a opakovali tak na závěrečný test z první lekce, kterým týden završíme. Nosnou částí testu byla cvičení v pracovním sešitě na str. 12 a 13, pracovní listy. V dalším týdnu se zaměříme na přítomný čas průběhový.


23.10. - 25.10.2017

Učili jsme se používat frekvenční příslovce vyjadřující, jak často se nějaký děj opakuje (always – vždycky, usually – obyčejně, often – často, sometimes – někdy, never – nikdy, …), a to ve formě písemného cvičení i v komunikaci ve spojení s pracemi v domácnosti. Trénovali jsme větnou konstrukci How often do you … ? – Jak často … ? . Psali jsme test na slovní zásobu první lekce oddíly ABC. Domácí úkol: Work Book str. 11/5,6. V příštím týdnu budeme psát test na frekvenční příslovce a slovní zásobu práce v domácnosti – využití obrázkového slovníku.


16.10. - 20.10.2017

Tento týden jsme věnovali procvičování vět v přítomném čase prostém ve spojení s novou slovní zásobou – housework (práce v domácnosti). Pracovali jsme s větami WH (Wh – questions): What language do they speak in Brazil? (Jakým jazykem mluví v Brazílii?), … WH = what (co), who (kdo), where (kde), why (proč), when (kdy),  which (který), whose (čí), řadí se sem i how (jak). Poslouchali a četli jsme text Mickey, Millie and Mut. Domácí úkol: slovní zásoba oddílu C: Work Book str. 75 / 1C. Psali jsme test na řadové číslovky. V příštím týdnu nás čeká test na slovní zásobu 1A, B a C lekce. V tomto týdnu jsme také prezentovali písně, básně a povídání týkající se tématu podzim a Halloween.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme s řadovými číslovkami formou písemnou i ústní v rámci komunikace, kdy jsme se doptávali na data. Procvičili jsme jednotlivá roční období,  co se slovní zásoby týká, měsíce, dny v týdnu. DÚ: str. 7/6 (Work Book). Povídali jsme si o oslavě narozenin v anglicky mluvících zemích. Trénovali  jsme vyjadřování písemné i ústní v přítomném čase prostém (otázka, zápor,…).


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se procvičování přítomného času prostého (present simple) – kladné i záporné věty, otázky, a to ve spojení s what, where, why, who, how na začátku věty. Četli jsme příběh Caitlin Jerwood a jejího bratra. Opakovali jsme si v textu znalost slovní zásoby (obrázky nahrazovaly slova), tvořili otázky, odpovídali na ně, dohledávali informace v textu. Rozvíjeli jsme obratnost ve vyjadřování se a konverzaci ve hře pyramida – popisování a hádaní předmětů v ohraničeném čase. Opakovali jsme názvy měsíců, ročních období, zajímali jsme se vyjadřováním pořadí řadovými číslovkami. Domácí úkol: pracovní sešit str. 5/5, str. 6/1.


25.9. - 29.9.2017

Opakovali jsme  přítomný čas prostý. Učili jsme se předměty ve škole. Přítomný čas prostý jsme si procvičovali v týmové práci. Procvičovali jsme mluvenou angličtinu ve hře Pyramida.  S nadcházející oslavou Halloweenu a podzimu si jako jednotlivci či skupiny vybereme krátkou báseň, píseň, složíme vlastní básničku, nějaký text a podobně s touto tématikou a v týdnu od 16.10. do 20.10.2017 ji individuálně či jako skupina odprezentujeme (délka asi 2 min) v hodinách AJ.


18.9. - 22.9.2017

My room (můj pokoj) - slovní zásoba týkající se běžného vybavení pokoje, předložky (in - v, on - na, between - mezi, opposite - naproti, behind - za, in front of - před, under - pod, next to - vedle), sloveso have got/has got - sloveso mít, test: slovní zásoba + předložky, přítomný čas prostý - denní režim, DÚ: pracovní sešit (Work Book) str. 3/6.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

Spelling (hláskování), fonetické symboly, výslovnost, zájmena (já – moje, ty – tvoje, …), slovní zásoba: předměty ve třídě, prezentace spolužáka (rodina, volnočasové aktivity, škola, …)

Nové učivo:

Ve sportovním centru – slovní zásoba: sporty, Work book p. 74 – At the sports centre,  can (moci, umět): I can run. (Umím běhat.),…, předměty ve třídě, sloveso mít (have got/has got),  DÚ: Work book p. 3/5, p.3/7