Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


11.1. - 15.1.2021

V tomto dalším týdnu jsme se zaměřili na opakování předložek: https://learningapps.org/display?v=pguarrti321 (objev chybku! :-), slovní zásoby, používání minulého času prostého: https://learningapps.org/display?v=pi14beww521

a rozvíjení se v nové tématické oblasti Food: https://learningapps.org/display?v=pe4v2xykk21

a https://learningapps.org/display?v=p8ezp082a21 . Od jídla jsme přešli k nakupování a ´zpočitatelňování´ nepočitatelných podstatných jmen pomocí a … of … (např. a can of cola, a loaf of bread, a cup of tea, …) v navazujícím tématu Going shoppinghttps://learningapps.org/display?v=pfxif39w521. Vše jsme spojili v jeden celek, povídali jsme si o našem postoji k nakupování, o tom, co a jak rádi nakupujeme. Vytvářeli jsme shopping list podle obrázku v učebnici na str. 36.

V rámci domácí přípravy, prosím, zpracujte na slovní zásobě lekce 3AB.


4.1. - 8.1.2021

Do nového roku jsme se přenesli sérií novoročních předsevzetí (New Year´s resolutions) psa, do něhož jsme se krátce vžili a přiučili se užitečné slovní zásobě: 6_NY_resolutions.docx. Naučili jsme se vyjadřovat budoucnost pomocí will a won´t.

V další hodině jsme se zamýšleli v rámci opakování slovní zásoby nad elementy, které mohou dangerous situations vyvolat a tyto situace jsme si připomněli: 8_natural_disasters.pdf.   Na podkladě nepříznivého počasí jsme rozvíjeli příběh teenagerů, kteří chtěli stanovat v zahradě (SB p. 26 It all went wrong!). Přiučili jsme se novým slovíčkům a hovorovým výrazům vrstevníků. Do souboru nepravidelných sloves nám přibyla tato: BITE, BLOW, HOLD, PUT, SEND - prosím, zvýrazněte si je v našem seznamu nepravidelných sloves a doučte se je. Informace z textu jsme zanesli do doplňovačky v LearningApps: 

Za domácí úkol tento soubor, prosím, vyplňte a pošlete mi ho mailem do pondělí11.1.2021.

Věnujte se, prosím, doma slovní zásobě 2CD - pracovní sešit str. 81.

Enjoy your weekend! :-)

14.12.- 18.12.2020

Pohybovali jsme se v minulém čase a rozšiřovali jeho znalost o nepravidelná slovesa: 

7_irregular_verbs_1.pdf 7_irregular_verbs_2.pdf . Poslouchali a rozebírali jsme text o dětech, které navštívily různé kouty světa. Načerpali jsme z poslechu novou slovní zásobu (go hiking, go sightseeing, go canoeing, ...) a odzkoušeli si práci s otázkami v minulém čase prostém. Popisovali jsme obrázky krajiny a aktivit - str. 23/8 v učebnici. Začali jsme se zabývat tématem natural disasters (uč. str. 24 - slovní zásoba), které jsme si dále rozšiřovali (avalanche, landslide, ...). Na příběhu přeživších přírodní katastrofu jsme se učili tvořit wh-questions (what, where, who, why, when, were, how). Odzkoušeli jsme si to tady: 7_past_simple_questions.docx 

Psali jsme test na nepravidelná slovesa v socrative. 

Test je možné si opravit v pátek 18.12.2020 v 9.45 hod:

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570. Test bude otevřen 15 minut. 

7.12. - 11.12.2020

Pracovali jsme s minulým časem prostým. Rozšířili jsme ho o práci s nepravidelnými slovesy: 

7_irregular_verbs_1.pdf 7_irregular_verbs_2.pdf . Jako podklad pro naši práci jsme využívali text v učebnici na straně 22 The lost tribe, který kombinuje slovesa pravidelná a nepravidelná. Popisovali jsme vzhled člověka z Amazonie na fotografiích a způsob jejich života. V textu jsme k jednotlivým odstavcům přiřazovali vhodné nadpisy. 

Prosím, pokuste se vypracovat a pošlete mi na mail toto cvičení postihující život kmenů z Amazonie:

7_past_simple_text_tribe.docx (12.49 kB)

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce 2B a 2C v pracovním sešitě na straně 81.

30.11. - 4.12.2020

Vrátili jsme se k tématu What´s the weather like? a popisovali aktuální a vysněné zimní počasí. Zabývali jsme se používám minulého času prostého: 7_past_simple.docx. Jako podklad ke své práci jsme si zvolili text na straně 12 v pracovním sešitě - Saved by three dogs. Učili jsme se slovesa v minulém čase správně vyslovit i napsat, vymýšleli jsme pravidla, kterými se při psaní řídit. Zahráli jsme si na novináře a kladli osobám z příběhu otázky. Užívali jsme What? Who? Where? When? Why? How? a tvořili otázky v minulém čase prostém. Na kahootu jsme si pak procvičili své první vědomosti o minulém časem prostém. 


23.11. - 27.11.2020

V tomto týdnu distanční výuky jsme si zahráli na rosničky. Zopakovali jsme si slovíčka potřebná k předpovídání počasí: 7_weather_voc.pdf, připomněli si, kde leží England, Wales, Scotland, Northern Ireland a předpovídali počasí pro všechna tato místa: 7_weather_forecast.pdf  

Ve druhé hodině jsme pak pracovali s textem v učebnici na str. 21 Missing family found alive in the snow. Zaměřili jsme se na slovesa v textu obsažená a odvozovali si na základě přítomného času prostého, jak bude vypadat minulý čas prostý a jak se s ním bude pracovat. Naše pozorování jsme pak shrnuli tady: 7_past_simple.docx

Text ze str. 21 v učebnici jsme četli a zaměřili se pouze na podstatnou informaci v něm uloženou: How did they survive?

Pracujte doma, prosím, na slovní zásobě 2A a 2B - pracovní sešit str. 81.


16.11. - 20.11.2020

Jedinou hodinu tohoto týdne jsme zasvětili novému tématu What´s the weather like? Je možno se opřít o učebnici na str. 20. Slovíčka k tématu naleznete v pracovním sešitě na straně 81 v oddíle 2A. Prosím, zaměřte se na ně v rámci domácí přípravy. Obrázkovou zásobu slovíček z hodiny naleznete zde: 7_weather_voc.pdf Pracovali jsme i s ročními obdobími (spring, summer, autumn, winter) a opakovali si, kterým datem začínají, jaké počasí je typické v tomto období, jaké sporty jsou praktikovány a jaké oblečení se v daném čase nosí. Zopakovali jsme tak přítomný čas prostý, čtení datumů, předložky a naučili jsme se novým tématickým slovíčkům. Zaměřte se, prosím, i na jejich psanou podobu a osvěžte si je v prac. sešitě na str. 12/1. Cvičení ofoťte a pošlete na moji mailovou adresu sachova@zskunup.cz do pondělí 23.11., prosím. Děkuji.


9.11. - 13.11.2020

Vrátili jsme se k vyjadřování žádosti o svolení k nějaké činnosti a jejímu potvrzení či odmítnutí na bázi formální i neformální. Blíže tady: 7_permission.docx . Trénovali jsme vytváření otázek v přítomném čase prostém a práci s frekvenčními příslovci na rodině the Simpsons: 6_the_Simpsons_adverbs_of frequency.doc .Zabývali jsme se i rozšiřováním slovní zásoby z oblasti bydlení (místnosti v domě, blízké okolí domu, sportoviště, …) a nakupování (obchody, poskytování služeb, …). Blíže ve slovní zásobě v pracovním sešitě na str. 81/1 Culture a v textu v uč. na str. 18 Famous houses. Do pondělí 16.11.2020 mi, prosím, napište alespoň 10 charakterizující sídlo českého prezidenta. Popište, co se nachází na Pražském hradě a v jeho blízkosti, srovnejte ho s Bílým domem a Buckinghamským palácem.

Procvičujte si přítomné časy tady:

https://kahoot.it/challenge/08395761?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1605648678910

Game PIN: 08395761  

Hra je otevřena do neděle 22.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the weekend! :-)

2.11. - 6.11.2020

Procvičovali jsme užití kombinace časů přítomných na pracovním listu: 7_present_tenses_exercises.pdf i ve hře Imagine doing an activity. Pronikli jsme do světa hovorové mluvy teenagerů - učebnice str. 14 - Getting on + pracovní sešit str. 81/1D Getting on. Hráli jsme si s rozhovory a odvozovali význam jednotlivých vět. Učili jsme se jak formálně i neformálně vyjádřit žádost o svolení ke konání nějaké činnosti, jak ji udělit a jak na ni oběma způsoby reagovat. Blíže tady: 7_permission.docx

Doma, prosím, pracujte i na slovní zásobě - opakujte slovíčka celé 1. lekce. 

Hra kahoot se zabývá především kombinací času přítomného prostého a průběhového (blíže tady: 7_present_tenses.pdf). Pokud si potřebujete připomenout jak se pracuje s frekvenčními příslovci, nahlédněte zde: 7_adverbs_of_frequency_1.pdf , 7_adverbs_of_frequency_2.pdf 

https://kahoot.it/challenge/03765728?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1604687552606

Game PIN: 03765728

Hra je otevřena do pondělka 16.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the game! :-)


19.10. - 23.10.2020

Prosím všechny, kteří ještě nedokončili svůj projekt, aby tak učinili co nejdříve:

Zadali jsme si projektovou práci, ve které zúročíme vše, co jsme se naučili o vzhledu, charakteru člověka a jeho zájmech povídat. Práce bude mít minimálně 10 vět. Bude se týkat osoby samotné či jiné. Inspiraci je možné hledat na stránce 9/ cv. 6a v učebnici. Práci mi, prosím, pošlete na mail do pátku 23.10.2020. Děkuji.

V tomto týdnu jsme si povídali o stěhování. Učili jsme se charakterizovat velká i malá města pomocí nové slovní zásoby (pracovní sešit str. 80/1C New home). Zabývali jsme se textem v učebnici na str. 12 Kids on the move, popisovali jsme obrázky, dělali jsme rozdíl mezi časem přítomným prostým (rutinní záležitosti, dlouhodobé jevy) a průběhovým (to, co se děje ted´+ popis obrázku). Ve zbývajícím čase jsme si pochopení látky vyzkoušeli na cvičení v učebnici na str. 13/5. Více k tomuto tématu: 7_present_tenses.pdf . O stavových slovesech se dočtete a procvičíte si je tady: https://www.helpforenglish.cz/article/2006033001-stavova-a-dynamicka-slovesa

Děcka, užijte si hezké prázdniny, zůstávejte všichni zdraví! :-)


12.10. - 16.10.2020

Zadali jsme si projektovou práci, ve které zúročíme vše, co jsme se naučili o vzhledu, charakteru člověka a jeho zájmech povídat. Práce bude mít minimálně 10 vět. Bude se týkat osoby samotné či jiné. Inspiraci je možné hledat na stránce 9/ cv. 6a v učebnici. Práci mi, prosím, pošlete na mail do pátku 23.10.2020. Děkuji.

Tento týden jsme se věnovali popisu aktivit dětí o přestávce ve škole, popisu třídy a jejího vybavení (učebnice str. 10, pracovní sešit str. 80 / 1B New school). Hráli jsme s tímto záměrem i slovní hry. Popisovali jsme svůj školní rozvrh hodin, říkali jsme, co v jednotlivých předmětech ve škole děláme a učili jsme se vyjadřovat, kolikrát týdně a kdy je v rozvrhu máme. Povídali jsme si o tom, které předměty máme a které nemáme rádi a proč, ve kterých jsme dobří a ve kterých se nám nedaří. Tyto čtyři informace jsme si zanesli i do školních sešitů (I´m good at ..., I´m not so good at …, I like …, I don´t like …. because ….): school_subjects.docx. 

Doma, prosím, pracujete na slovní zásobě.


5.10. - 9.10.2020

Vzhled člověka jsme obohatili o jeho charakterové vlastnosti, jejichž seznam jsme společným úsilím  vytvořili. Vše jsme skloubili v celek a snažili se popsat člověka jako celistvou bytost - učebnice str. 9/6a. Těchto pět vět se nám stane tvůrčím podkladem a inspirací pro naši vlastní práci v následných hodinách. Procvičovali jsme znovu zájmena podmětová a předmětová, ve středu (14.10.) z nich budeme psát test. Možno trénovat tady:

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena, kde je řešení po rozkliknutí i vysvětleno.


28.9. - 2.10.2020

Tento týden jsme se převážně věnovali popisu vzhledu člověka: 

Zabývali jsme se i osobními zájmeny podmětovými a předmětovými: 7_pronouns_worksheet.doc .
K nahlédnutí je jejich přehled a procvičení tady: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena
V úterý 6.10. budeme psát test na základní a řadové: 7_numbers.pdf.
Ve středu pak na slovíčka týkající se vzhledu člověka: 7_appearance_voc.pdf. 


21.9. - 25.9.2020

Poslouchali jsme a pracovali s textem na str. 6 v učebnici. Popisovali jsme obrázky a vnímali jsme, čím je mluvený projev dětí obohacený (cv. 2a ze str. 6 v učebnici). Opakovali jsme řadové a základní číslovky a psali z nich test:  7_numbers.pdf.

Opravíme si ho hned v úterý 29.9.2020. Poslouchali jsme informace o Lily a Jedovi a zapisovali si je. Vytvářeli jsme pak otázky na zjištění osobních informací:  7_PE_questions_Introduction.docx 

Zabývali jsme se i zájmeny osobními, předmětovými a přivlastňovacími.

Trénovali jsme je na: www.helpforenglish.cz.


14.9. - 18.9.2020

Povídali jsme si o výhodách a nevýhodách plynoucích z přestěhování se do nového prostředí a o podobě vysněného domu. Četli jsme si text A Moving house v učebnici na str. 4 a vyhledali jsme si v něm obraty používané v neformální komunikaci (Finally!, Weird!, I hope so., Ooh, exciting!, Not sure.) Poslouchali jsme text Neighbours v učebnici na str. 6 a vyhledávali v něm požadované informace. Popisovali jsme různé sporty. Hádali jsme formou tvorby otázek skryté sporty. Procvičovali jsme kombinaci přítomných časů a tvorbu množného čísla. Test na množné číslo podstatných jmen budeme psát hned příští hodinu. 


7.9. - 11.9.2020

První společné hodiny jsme zasvětili opakování přítomných časů (prostý a průběhový) a základních komunikačních témat (prázdniny, škola, sociální média). Vedli jsme dialogy na toto téma, pracovali jsme s časopisem Gate. Hráli jsme kahoot, paměťové hry, popisovali jsme obrázek.

DÚ - prosím obalit učebnice, pracovní sešity a školní sešity. Děkuji.


Soubor ke stažení: není dostupný