Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


12.2. - 16.2.2018

K minulému času se neustále vracíme. Přeložili jsme základní věty demonstrující rozdíl mezi slovesem být a významovými slovesy. Propojili jsme poslechové cvičení v učebnici na str. 39 s komunikací v daném čase na téma prázdniny. Průběžně pracujeme s 30 nepravidelnými slovesy. Začínáme čtvrtou lekci, zabýváme se aktuálně slovní zásobou lekce 4A, doporučuji si ji společně se slovíčky lekce 4B postupně přepsat do slovníku a slovíčka 4A se naučit. Třídili jsme podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná, učili jsme se pracovat  s a / an a some (viz tabulka v sešitě). V pracovním sešitě máme vypracovány strany 30 a 31. 


5.2. - 9.2.2018

Pokračujeme v minulém čase prostém v návaznosti na téma cestování a obtíže s ním spojené. Od pravidelných sloves jsme přešli k nepravidelným a stále je formou her a karet procvičujeme. Nyní už pracujeme se třiceti nepravidelnými slovesy, která je třeba si doma v rámci domácí přípravy připomenout. V příštím týdnu si napíšeme test na deset nepravidelných sloves. Popisovali jsme činnost špiona s využitím sloves pravidelných i nepravidelných. Poslouchali jsme příběh Muta, ve kterém jsme se zaměřili na formování otázek a záporu u slovesa být a významových sloves. S textem jsme dále v tomto duchu pracovali, učili jsme se krátkým odpovědím typu: Yes, they did. No, they didn´t. Yes, she was. No, they weren´t. atd. Přehled slovesa být a významových sloves v minulém čase prostém máme nalepený v sešitě. V rámci domácí přípravy doporučuji mít přehled po ruce.


29.1. - 2.2.2018

Naše společné úsilí jsme zaměřili na zvládnutí minulého času prostého v provázání na slovní zásobu týkající se cestování a problémů s ním spojených. Pracovali jsme především s pravidelnými slovesy a slovesem být  v minulém čase a připravovali se tak na test v příštím týdnu. Vzorový přípravný testík má každý už zčásti vypracovaný v sešitě. Zvládli jsme také pár prvních nepravidelných sloves (drive, find, forget, go, have, lose, put, sleep, swim), které jsme využívali při psaní pohlednice z cest. V rámci domácí přípravy je třeba se zaměřit na nepravidelná výše uvedená slovesa - jejich přehled mají děti nalepený v sešitě - a slovní zásobu lekcí 3BC.


22.1. - 26.1.2018

Opravili jsme pololetní písemnou práci. Týdenní výuku jsme zaměřili na spojení minulého času prostého s tématem cestování. Osvojovali jsme si slovní zásobu s cestováním spojenou (WB p. 76, 77/3BC). Její znalost jsme utvrzovali hrou pexesa. Překládali jsme jednoduché věty  za účelem osvojení nové gramatické struktury (rozlišení použití slovesa být a významových sloves). Trénovali jsme psanou podobu pravidelných sloves v minulém čase, a to i v rámci board gamu. Poslouchali jsme příběh z prázdnin (SB p. 34)  a dále s ním pracovali. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 26 a 27. V rámci domácí přípravy je třeba opakovat si slovíčka.


15.1. - 19.1.2018

Třída je na lyžařském výcviku.


8.1. - 12.1.2018

S oporou v přípravném listu k pololetní písemné práci jsme zopakovali poslední část látky (doplňování slov do textu, předmětová zájmena, popis zvířete s využitím slovesa mít a času přítomného prostého a průběhového). Napsali jsme pololetní písemnou práci, známky jsou již zapsány v elektronické žákovské knížce. V páteční hodině žáci nastudovali vytvořený gramatický přehled týkající se tvorby minulého času prostého a minulý čas procvičovali v pracovním sešitě na str. 26 - 27. Nosným tématem jsou prázdniny se slovní zásobou lekce 3C, kterou je třeba přepsat do slovníků. Po přečtení úvodního textu v učebnici na str. 34/2 o cestování v době prázdnin je třeba vypsat do školního sešitu veškerá slovesa v minulém čase. Nedokončená práce z páteční hodiny se stává domácím úkolem. Známky budu uzavírat v pondělí 22.1., žáci s nerozhodnými známkami byli upozorněni i s informací, co je třeba si zopakovat.


1.1. - 5.1.2018

Zahájení opakování k pololetnímu testu - přítomné časy a jejich koncovky. V rámci domácí přípravy zahájíme opakování slovní zásoby probraných lekcí.


18.12. - 22.12. 2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. -15.12.2017

Po napsání velkého unitového testu jsme v rámci práce s chybou test opravili a uzavřeli tak gramatickou oblast přítomných časů. Nyní ji provážeme s časem minulým prostým u slovesa být a významových sloves pravidelných i nepravidelných, co se jejich gramatické blízkosti týká. V tomto týdnu se nám podařilo seznámit se s minulým časem slovesa být v obou jeho podobách (was: I, he, she, it, were: you, we, they). Pracovali jsme s oznamovací větou, otázkou i záporem. Zaměřili jsme se i na jejich správnou výslovnost (oslabenou uprostřed věty, plnou na začátku věty). Zabývali jsme se textem Where were you last week? v učebnici na str. 32. S textem jsme dále pracovali, všímali jsme si výrazů, které jsou s minulým časem spojené. Do slovníků jsme si zapsali už i slovní zásobu třetí lekce, oddílu A. V pracovním sešitě jsme vypracovali str. 24, 25.


4.12. - 8.12.2017

Znalost gramatické části a slovní zásoby jsme po opětovném procvičování (pracovní listy, WB p. 19) prověřili velkým unitovým testem. V páteční hodině si žáci četli text o zvířatech provázaný na reálný svět britských dětí a dohledávali v textu informace. V pracovním sešitě se zaměřili na procvičování předmětových podstatných jmen a přítomných časů (WB p. 21/4, p. 22/1,4, p. 23/5 – nedodělaná cvičení je třeba dokončit doma).


27.11. - 1.12.2017

Stěžejním se pro nás stalo procvičování kombinace prostého a průběhového času prostého ve spojení s novou slovní zásobou. Popisovali jsme zvířata a nechali spolužáky hádat, o jaké zvíře se jedná. Četli jsme si o práci ošetřovatele v zologické zahradě a rozlišovali, co je jeho obvyklou náplní práce (čas prostý) a co dělá aktuálně na obrázcích (čas průběhový). Četli jsme si a povídali o surikatách, potvrzovali či vyvraceli tvrzení o jejich životě. Časy jsme trénovali i v psané podobě (worksheet). Na konci týdne jsme se věnovali předmětovým podobám zájmen a procvičovali je. Ve slovnících už máme zapsanou i slovní zásobu oddílu 2D. V příštím týdnu nás čeká procvičení slovní zásoby i gramatiky a napsání velkého unitového testu druhé lekce.


20.11. - 24.11.2017

Po procvičení přítomného času průběhového jsme napsali kratičký test. Tento týden jsme se zabývali propojením tématu zvířata s přítomnými časy prostým a průběhovým. V rámci týmové práce jsme si vybrali z nabízených fotografií zvíře, o kterém jsme pak psali, jakou činností se právě zabývá (What is it doing now? - přítomný čas průběhový), kde žije, čím se živí a jak vypadá (Where does it live?, What does it eat?, What does it look like? – přítomný čas prostý) s využitím slovníku. V dalších hodinách si pak texty ve skupinách opravíme a poslouží nám jako hádanky pro skupiny. Páteční hodina bude věnovaná procvičování přítomných časů v rámci pracovních listů. Za domácí úkol je třeba dopsat slovní zásobu lekce 2C.


13.11. - 17.11.2017

Procvičovali jsme dále a upevňovali praktickou znalost přítomného času průběhového. Zabývali jsme se slovní zásobou týkající se zvířat a jejich aktivit v rámci poslechu a poté prostřednictvím mimického ztvárnění. Hráli jsme hru, která zábavnou formou prověřovala naši znalost formování kladných a záporných vět, vět oznamovacích a otázek v tomto čase. Slovní zásobu lekce jsme zopakovali prostřednictvím tabulek. Poslední probranou slovní zásobou je lekce 2B. V příštím týdnu nás čeká test na přítomný čas průběhový a slovní zásobu 2AB lekce.


6.11. - 10.11.2017

Poté, co jsme opravili unitový test shrnující učivo první lekce, jsme se zabývali přítomným časem průběhovým. Popisovali jsme za použití tohoto času obrázky, říkali jsme kdo co dělá v jakém čase. Poslouchali jsme úvodní text druhé lekce – Our school trip. Formou otázek, odpovědí a opravováním tvrzení jsme s textem dále pracovali. Přítomný čas jsem procvičovali i v rámci jednoduché hry: What is your snowman doing? DÚ: slovní zásoba 2A, WB p. 15/5, páteční úkol - WB str. 14 - 17, slovní zásoba 2B.


30.10. - 3.11.2017

Našim hlavním tématem tohoto týdne bylo propojení přítomného času prostého, frekvenčních příslovcí a domácích pracích, které jsme formou písemnou i ústní více procvičovali a opakovali tak na závěrečný test z první lekce, kterým týden završíme. Nosnou částí testu byla cvičení v pracovním sešitě na str. 12 a 13, pracovní listy. V dalším týdnu se zaměříme na přítomný čas průběhový.


23.10. - 25.10.2017

Učili jsme se používat frekvenční příslovce vyjadřující, jak často se nějaký děj opakuje (always – vždycky, usually – obyčejně, often – často, sometimes – někdy, never – nikdy, …), a to ve formě písemného cvičení i v komunikaci ve spojení s pracemi v domácnosti. Trénovali jsme větnou konstrukci How often do you … ? – Jak často … ? . Psali jsme test na slovní zásobu první lekce oddíly ABC. Domácí úkol: Work Book str. 11/5,6. V příštím týdnu budeme psát test na frekvenční příslovce a slovní zásobu práce v domácnosti – využití obrázkového slovníku.


16.10. - 20.10.2017

Tento týden jsme věnovali procvičování vět v přítomném čase prostém ve spojení s novou slovní zásobou – housework (práce v domácnosti). Pracovali jsme s větami WH (Wh – questions): What language do they speak in Brazil? (Jakým jazykem mluví v Brazílii?), … WH = what (co), who (kdo), where (kde), why (proč), when (kdy),  which (který), whose (čí), řadí se sem i how (jak). Poslouchali a četli jsme text Mickey, Millie and Mut. Domácí úkol: slovní zásoba oddílu C: Work Book str. 75 / 1C. Psali jsme test na řadové číslovky. V příštím týdnu nás čeká test na slovní zásobu 1A, B a C lekce. V tomto týdnu jsme také prezentovali písně, básně a povídání týkající se tématu podzim a Halloween.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme s řadovými číslovkami formou písemnou i ústní v rámci komunikace, kdy jsme se doptávali na data. Procvičili jsme jednotlivá roční období,  co se slovní zásoby týká, měsíce, dny v týdnu. DÚ: str. 7/6 (Work Book). Povídali jsme si o oslavě narozenin v anglicky mluvících zemích. Trénovali  jsme vyjadřování písemné i ústní v přítomném čase prostém (otázka, zápor,…).


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se procvičování přítomného času prostého (present simple) – kladné i záporné věty, otázky, a to ve spojení s what, where, why, who, how na začátku věty. Četli jsme příběh Caitlin Jerwood a jejího bratra. Opakovali jsme si v textu znalost slovní zásoby (obrázky nahrazovaly slova), tvořili otázky, odpovídali na ně, dohledávali informace v textu. Rozvíjeli jsme obratnost ve vyjadřování se a konverzaci ve hře pyramida – popisování a hádaní předmětů v ohraničeném čase. Opakovali jsme názvy měsíců, ročních období, zajímali jsme se vyjadřováním pořadí řadovými číslovkami. Domácí úkol: pracovní sešit str. 5/5, str. 6/1.


25.9. - 29.9.2017

Opakovali jsme  přítomný čas prostý. Učili jsme se předměty ve škole. Přítomný čas prostý jsme si procvičovali v týmové práci. Procvičovali jsme mluvenou angličtinu ve hře Pyramida.  S nadcházející oslavou Halloweenu a podzimu si jako jednotlivci či skupiny vybereme krátkou báseň, píseň, složíme vlastní básničku, nějaký text a podobně s touto tématikou a v týdnu od 16.10. do 20.10.2017 ji individuálně či jako skupina odprezentujeme (délka asi 2 min) v hodinách AJ.


18.9. - 22.9.2017

My room (můj pokoj) - slovní zásoba týkající se běžného vybavení pokoje, předložky (in - v, on - na, between - mezi, opposite - naproti, behind - za, in front of - před, under - pod, next to - vedle), sloveso have got/has got - sloveso mít, test: slovní zásoba + předložky, přítomný čas prostý - denní režim, DÚ: pracovní sešit (Work Book) str. 3/6.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

Spelling (hláskování), fonetické symboly, výslovnost, zájmena (já – moje, ty – tvoje, …), slovní zásoba: předměty ve třídě, prezentace spolužáka (rodina, volnočasové aktivity, škola, …)

Nové učivo:

Ve sportovním centru – slovní zásoba: sporty, Work book p. 74 – At the sports centre,  can (moci, umět): I can run. (Umím běhat.),…, předměty ve třídě, sloveso mít (have got/has got),  DÚ: Work book p. 3/5, p.3/7