Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


11.6. - 15.6.2018

Věnovali jsme se rozlišování použití must a jeho opisu have to v jeho různých podobách (have to / has to, don´t have to / doesn´t have to) a způsobového slovesa mustn´t ve významu nesmět.  Vypracovali jsme první dvě cvičení na pracovním listě, abychom se více obeznámili s indikacemi jejich použití. V opakovacích cvičeních jsme se znovu dotkli přídavných jmen a příslovcí. Slovíčka šesté lekce jsme zopakovali prostřednictvím krátkého testu. V pracovním sešitě je třeba mít vypracovány strany 56 - 59 a 62.


4.6. - 8.6.2018

Trénovali jsme užití vazby going to k vyjádření činností, které se budou odehrávat v blízké budoucnosti, a to formou pantomimy. Procvičili jsme i vyjadřování příslovcí (in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on Monday morning, ...). Rozlišovali jsme mezi použitím přídavných jmen a příslovcí, která jsme se naučili tvořit a vyslovovat: https://www.youtube.com/watch?v=nWLFq3D_sac.

Dále jsme s nimi pracovali při hře. V pracovním sešitě: str. 56, 57. Za domácí úkol je třeba vypsat slovní zásobu oddílu 6CD. 


28.5. - 1.6.2018

Vrátili jsme se k tématu Film and Filming. Prohloubili jsme znalost různých druhů filmů: https://www.slideshare.net/AlexandraRamirez/types-of-films-vocabulary-presentation.

Poslechli a přečetli jsme si text v učebnici v oddíle 6A se zaměřením na plánování aktivity konané v blízké budoucnosti a trénovali použití going to tvorbou vlastního diáře. Zaměřili jsme se i na aktivity Emily a její sestry Anny: https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk.

Popisovali jsme obrázky v textu, abychom nabili obratnosti v komunikaci o běžných každodenních záležitostech. Je třeba zapsat do slovníků slovní zásobu oddílu 6AB.


21.5. - 25.5.2018

Opravovali jsme unitové testy z 5. lekce a věnovali se druhům filmů. Komunikovali jsme v rámci této oblasti. What kinds of films do you like? Why?, ...


14.5. - 18.5.2018

Pracovali jsme s přirovnáními v prvním stupni: Her hands are as cold as ice. (Její ruce jsou studené jako led.) Her eyes are as blue as the sky. (Její oči jsou modré jako obloha.) Ve druhém stupni jsme prostřednictvím stolní hry opakovali a srovnávali dvě věci: Cola is sweeter than Sprite. (Cola je sladší než Sprite.) Ve třetím stupni jsme srovnávali dny, předměty ve škole, atd.: This day is the best of all the days in my life. (Tento den je nejlepší ze všech dnů v mém životě.) a trénovali využití nepravidelně stupňovaných přídavných jmen: good, bad, little, far. Obohatili jsme si slovní zásobu novými přídavnými jmény a srovnáními z písně od Lenky At Once. Zopakovali jsme i protiklady (cheap x expensive, dry x wet, hot x cold, ...) a charakteristiku povrchu (cliff, coast, hill, mountain, river, sea, island, lake, tunnel, ...). Ptali jsme se, jak je co vysoké: How tall is the man?, jak je co široké: How wide is the swimming pool?, ... V páteční hodině jsme se věnovali filmům a třídili filmy do kategorií: a cartoon, a war film, a sci-fi, a horror, an adventure film, a love story, a soap opera, ...). V další hodině budeme psát závěrečný test z 5. lekce.


7.5. - 11.5.2018

Procvičovali jsme učivo předchozích hodin (stupňování přídavných jmen, srovnávání pomocí stupňování,  stupňování nepravidelných přídavných jmen) na praktických příkladech. Hráli jsme stolní hru, kde jsme srovnávali vždy dvě věci (CD x DVD, sandwiches x salads, books x movies, flip - flops x high heels, ...) pomocí námi zvoleného přídavného jména, případně jsme vymýšleli srovnávací větu na již zvolené přídavné jméno. Přirovnávali jsme (as cold as ice, as dry as a bone, as light as a feather, as white as snow, ...). V páteční hodině se budeme zabývat reáliemi USA a srovnávat Spojené státy s Velkou Británií. 


30.4. - 4.5.2018

Znovu jsme se dotkli přídavných jmen a procvičili si v testu slovní zásobu lekce 5AB a stupňování přídavných jmen. Srovnávali jsme prostřednictvím všech tří stupňů přídavných jmen (1. stupeň: Martin is as tall as Monika. Martin je stejně vysoký jako Monika., 2. stupeň: Martin is taller than David. Martin je vyšší než David., 3. stupeň: Martin is the tallest boy of all the boys in the class. Martin je nejvyšší chlapec ze všech chlapců ve třídě.) Dotkli jsme se i nepravidelného stupňování přídavných jmen (good, bad, ill, little, far) a vše procvičovali v pracovním sešitě - str. 48 - 51. Přenesli jsme učivo i do praktického života a srovnávali jsme ve vzájemných rozhovorech prostřednictvím přídavných jmen boty, auta a jídlo v restauraci. Ve slovnících máme dopsánu slovní zásobu lekcí 5CD. 


23.4. - 27.4.2018

Opravili jsme test na minulý čas a slovní zásobu třetí lekce, ke které jsme se v rámci opakování vrátili, a pokračovali v práci s přídavnými jmény. Učili jsme se stupňovat podle počtu slabik, jejich správnou výslovnost a bezchybný zápis. Prohlubovali jsme jejich znalost a pracovali s přídavnými jmény popisujícími především typ krajiny (flat, hilly, high, ...) a podstatnými jmény pojmenovávajícími její jednotlivé útvary (cliff, valley, mountain, river, ...). Připomněli jsme si video zachycující základní reálie UK a při poslechu zachytit slovíčka, která v textu chyběla. Příští hodinu budeme psát test na slovní zásobu lekcí 5AB, v následující hodině pak test na základy stupňování přídavných jmen.


16.4. - 20.4.2018

 V týdnu jsme napsali test opakující minulý čas prostý slovesa být a významových sloves, na který jsme se v předchozích hodinách připravili. V souvislosti s novým tématem páté lekce jsme se zaměřili i na poznávání reálií Spojeného království. Rozlišovali jsme pojmy Anglie, Velká Británie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zabývali se jejich vlajkami, povrchem, obyvatelstvem, velkými městy a 10 národními parky. Toto video jsme pak propojili s příběhem obra Finna a životem spisovatelky Beatrix Porter. Reálie nám budou sloužit jako podklad k procvičování přídavných jmen, v jejichž stupňování budeme pokračovat i v příštím týdnu. Ve slovnících máme napsánu lekci 5AB, na ústní zkoušení opakujte lekci čtvrtou.


9.4. - 13.4.2018

Své znalosti týkající se čtvrté lekce jsme prověřili velkou písemnou prací. V další hodině jsme se věnovali třídění přídavných jmen do skupin podle počtu slabik a přípravě na jejich stupňování při hře s kartičkami. Také jsme se chystali na  páteční hodinu angličtiny, která završila procvičování tématu Jídlo a propojila dané téma s praxí. Přeložili jsme si dle svého výběru recept na palačinky a procvičili si minulý čas prostý, který jsme při praktické přípravě palačinek ve školní kuchyňce používali při vzájemné komunikaci ve spojení se slovní zásobou týkající se pojmenování surovin a pracovních procesů. Podařilo se nám skloubit teoretické znalosti s praktickými a zlepšit naši připravenost na reálný život. 

Poukazuji na slovní zásobu lekce 5A a B, kterou je třeba mít vypsanou ve slovnících a zvládnout ji ústní i písemnou formou. V týdnu (nejspíše ve středu) budeme psát větší test týkající se minulého času prostého slovesa být a významových sloves - prosím opakujte gramatiku, nepravidelná slovesa a slovní zásobu třetí lekce.


2.4. - 6.4.2018

V pondělí završíme čtvrtou lekci testem, jehož obsahem budou počitatelná, nepočitatelná podstatná jména a slovní zásoba celé lekce. Je třeba zopakovat užívání a/an, some, any, the, a little / a few, how many / how much. Zaměřit se je třeba  na podstatná jména značící jídlo a pití všeho druhu ve spojení s kvantifikátory (a loaf of, a mug of, a tin of, a bag of, a glass of, ...) a slova týkající se přípravy jídla. Procvičovat je možné podle pracovních listů v sešitě, pracovního sešitu a zejména přípravného listu s řešením z páteční hodiny.  Za domácí úkol je třeba vypsat slovní zásobu lekce 5 A,B.


26.3. - 30.3.2018

 V pondělní hodině jsme si na počítači procvičili na internetových stránkách: www.helpforenglisch.cz počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, minulý čas a slovní zásobu tématu Jídlo.

Ve středu jsme pak rozvíjeli znalost reálií týkající se tématu Velikonoce. Hráli jsme si se slovní zásobou, rozšiřovali v rámci receptu na přípravu typických velikonočních hot cross buns slovní zásobu týkající se sloves z pracovních postupů (melt - roztavit, knead - hníst, beat - rozbít, pour - lít, stir - míchat, devide - rozdělit, add - přidat, put - položit, sift - prosít, cover - přikrýt, cut - krájet, place - umístit). 

Již brzy uzavřeme čtvrtou lekci závěrečným testem na gramatiku a slovní zásobu. V tomto testu se budeme vracet i k minulému času slovesa být (I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were) a významových sloves pravidelných (need, play, check, ...) a nepravidelných (swim - swam, do - did, sleep - slept, go - went, ...): kladná oznamovací věta, otázka s krátkou odpovědí, záporná věta + slovní zásoba třetí lekce.

Doporučuji začít s opakováním výše vymezeného.


19.3. - 23.3.2018

Téma počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen se nám prolíná tématem food i nadále. Zaužívali jsme si a/ an, some, any a nyní jsme přidali the. Pracujeme s výrazy umožňujícími spočítat nepočitatelná podstatná jména (a bar of, a jar of, a loaf of, ...), a to i na smart boardu a v komunikaci. Poslouchali jsme recept na přípravu drobenkového koláče  a s textem dále pracovali. Naučili jsme se pomocí smart boardu slovní zásobu týkající se jednoduchých pracovních operací při přípravě jídla (stir, cover, boil, mix, ...). Máme napsánu slovní zásobu 4D oddílu. V příštím týdnu budeme psát test (a loaf of bread, a jar of honey, a slice of ham, ... + užívání a/an, some, any, the). 


12.3. - 16.3.2018

Prohloubili a procvičili jsme učivo počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Zabývali jsme se ´zpočitatelňováním´nepočitatelných podstatných jmen jejich spojením s jinými podstatnými jmény (a cup of, a bar of, a jar of, a mug of, a loaf of, ...). Prostřednictvím videa z reálného prostředí jsme si rozšířili znalost frází využívaných při objednávání jídla v restauraci a zakomponovali je do vlastních dialogů. Poslouchali jsme, četli a hráli si příběh Muta a dětí Milli a Mickeyho. Témata ke zkoušení: minulý čas slovesa být a významových sloves, slovní zásoba 4ABC.


5.3. - 9.3.2018

Věnovali jsme se počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen. Znalost slovní zásoby jsme prověřili krátkým testíkem a pokračovali v jejím třídění na počitatelná podstatná jména a nepočitatelná podstatná jména. Kombinovali jsme je z výrazy Kolik? (How many? How much?) a procvičovali na nich ve větách využití členů a / an, pak some a any. Cvičili jsme pořadí důležitosti určující který z obratů v danou chvíli použít. V pracovním sešitě máme vypracováno: str. 36/1,2, str. 37/5, 6. V rámci poslechu jsme se zaměřili na objednávání si jídla. Za domácí úkol je třeba dopsat slovní zásobu 4C lekce.


26.2. - 2.3.2018

Rozšířili jsme si slovní zásobu k tématu food and drink (jídlo a pití). Naučili jsme se rozlišovat podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná, na základě toho k nim umisťovat neurčitý člen a/an, some, any. Oporu je možné hledat v přehledné barevné tabulce nalepené v sešitě. V pracovním sešitě máme vypracováno: str. 35/5, 37/6. Shrnující cvičení na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména máme nalepené v sešitě. 

Stále se vracíme k minulému času. Přeložili jsme z našeho souboru vět dalších deset (11 - 20). Napsali jsme test na nepravidelná slovesa. 

V příštím týdnu nás čeká testík na slovíčka lekce 4A + 17 slov z učebnice na str. 46. Za domácí úkol je třeba napsat slovní zásobu lekce 4B.


12.2. - 16.2.2018

K minulému času se neustále vracíme. Přeložili jsme základní věty demonstrující rozdíl mezi slovesem být a významovými slovesy. Propojili jsme poslechové cvičení v učebnici na str. 39 s komunikací v daném čase na téma prázdniny. Průběžně pracujeme s 30 nepravidelnými slovesy. Začínáme čtvrtou lekci, zabýváme se aktuálně slovní zásobou lekce 4A, doporučuji si ji společně se slovíčky lekce 4B postupně přepsat do slovníku a slovíčka 4A se naučit. Třídili jsme podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná, učili jsme se pracovat  s a / an a . -some (viz tabulka v sešitě). V pracovním sešitě máme vypracovány strany 30 a 31. 


5.2. - 9.2.2018

Pokračujeme v minulém čase prostém v návaznosti na téma cestování a obtíže s ním spojené. Od pravidelných sloves jsme přešli k nepravidelným a stále je formou her a karet procvičujeme. Nyní už pracujeme se třiceti nepravidelnými slovesy, která je třeba si doma v rámci domácí přípravy připomenout. V příštím týdnu si napíšeme test na deset nepravidelných sloves. Popisovali jsme činnost špiona s využitím sloves pravidelných i nepravidelných. Poslouchali jsme příběh Muta, ve kterém jsme se zaměřili na formování otázek a záporu u slovesa být a významových sloves. S textem jsme dále v tomto duchu pracovali, učili jsme se krátkým odpovědím typu: Yes, they did. No, they didn´t. Yes, she was. No, they weren´t. atd. Přehled slovesa být a významových sloves v minulém čase prostém máme nalepený v sešitě. V rámci domácí přípravy doporučuji mít přehled po ruce.


29.1. - 2.2.2018

Naše společné úsilí jsme zaměřili na zvládnutí minulého času prostého v provázání na slovní zásobu týkající se cestování a problémů s ním spojených. Pracovali jsme především s pravidelnými slovesy a slovesem být  v minulém čase a připravovali se tak na test v příštím týdnu. Vzorový přípravný testík má každý už zčásti vypracovaný v sešitě. Zvládli jsme také pár prvních nepravidelných sloves (drive, find, forget, go, have, lose, put, sleep, swim), které jsme využívali při psaní pohlednice z cest. V rámci domácí přípravy je třeba se zaměřit na nepravidelná výše uvedená slovesa - jejich přehled mají děti nalepený v sešitě - a slovní zásobu lekcí 3BC.


22.1. - 26.1.2018

Opravili jsme pololetní písemnou práci. Týdenní výuku jsme zaměřili na spojení minulého času prostého s tématem cestování. Osvojovali jsme si slovní zásobu s cestováním spojenou (WB p. 76, 77/3BC). Její znalost jsme utvrzovali hrou pexesa. Překládali jsme jednoduché věty  za účelem osvojení nové gramatické struktury (rozlišení použití slovesa být a významových sloves). Trénovali jsme psanou podobu pravidelných sloves v minulém čase, a to i v rámci board gamu. Poslouchali jsme příběh z prázdnin (SB p. 34)  a dále s ním pracovali. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 26 a 27. V rámci domácí přípravy je třeba opakovat si slovíčka.


15.1. - 19.1.2018

Třída je na lyžařském výcviku.


8.1. - 12.1.2018

S oporou v přípravném listu k pololetní písemné práci jsme zopakovali poslední část látky (doplňování slov do textu, předmětová zájmena, popis zvířete s využitím slovesa mít a času přítomného prostého a průběhového). Napsali jsme pololetní písemnou práci, známky jsou již zapsány v elektronické žákovské knížce. V páteční hodině žáci nastudovali vytvořený gramatický přehled týkající se tvorby minulého času prostého a minulý čas procvičovali v pracovním sešitě na str. 26 - 27. Nosným tématem jsou prázdniny se slovní zásobou lekce 3C, kterou je třeba přepsat do slovníků. Po přečtení úvodního textu v učebnici na str. 34/2 o cestování v době prázdnin je třeba vypsat do školního sešitu veškerá slovesa v minulém čase. Nedokončená práce z páteční hodiny se stává domácím úkolem. Známky budu uzavírat v pondělí 22.1., žáci s nerozhodnými známkami byli upozorněni i s informací, co je třeba si zopakovat.


1.1. - 5.1.2018

Zahájení opakování k pololetnímu testu - přítomné časy a jejich koncovky. V rámci domácí přípravy zahájíme opakování slovní zásoby probraných lekcí.


18.12. - 22.12. 2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. -15.12.2017

Po napsání velkého unitového testu jsme v rámci práce s chybou test opravili a uzavřeli tak gramatickou oblast přítomných časů. Nyní ji provážeme s časem minulým prostým u slovesa být a významových sloves pravidelných i nepravidelných, co se jejich gramatické blízkosti týká. V tomto týdnu se nám podařilo seznámit se s minulým časem slovesa být v obou jeho podobách (was: I, he, she, it, were: you, we, they). Pracovali jsme s oznamovací větou, otázkou i záporem. Zaměřili jsme se i na jejich správnou výslovnost (oslabenou uprostřed věty, plnou na začátku věty). Zabývali jsme se textem Where were you last week? v učebnici na str. 32. S textem jsme dále pracovali, všímali jsme si výrazů, které jsou s minulým časem spojené. Do slovníků jsme si zapsali už i slovní zásobu třetí lekce, oddílu A. V pracovním sešitě jsme vypracovali str. 24, 25.


4.12. - 8.12.2017

Znalost gramatické části a slovní zásoby jsme po opětovném procvičování (pracovní listy, WB p. 19) prověřili velkým unitovým testem. V páteční hodině si žáci četli text o zvířatech provázaný na reálný svět britských dětí a dohledávali v textu informace. V pracovním sešitě se zaměřili na procvičování předmětových podstatných jmen a přítomných časů (WB p. 21/4, p. 22/1,4, p. 23/5 – nedodělaná cvičení je třeba dokončit doma).


27.11. - 1.12.2017

Stěžejním se pro nás stalo procvičování kombinace prostého a průběhového času prostého ve spojení s novou slovní zásobou. Popisovali jsme zvířata a nechali spolužáky hádat, o jaké zvíře se jedná. Četli jsme si o práci ošetřovatele v zologické zahradě a rozlišovali, co je jeho obvyklou náplní práce (čas prostý) a co dělá aktuálně na obrázcích (čas průběhový). Četli jsme si a povídali o surikatách, potvrzovali či vyvraceli tvrzení o jejich životě. Časy jsme trénovali i v psané podobě (worksheet). Na konci týdne jsme se věnovali předmětovým podobám zájmen a procvičovali je. Ve slovnících už máme zapsanou i slovní zásobu oddílu 2D. V příštím týdnu nás čeká procvičení slovní zásoby i gramatiky a napsání velkého unitového testu druhé lekce.


20.11. - 24.11.2017

Po procvičení přítomného času průběhového jsme napsali kratičký test. Tento týden jsme se zabývali propojením tématu zvířata s přítomnými časy prostým a průběhovým. V rámci týmové práce jsme si vybrali z nabízených fotografií zvíře, o kterém jsme pak psali, jakou činností se právě zabývá (What is it doing now? - přítomný čas průběhový), kde žije, čím se živí a jak vypadá (Where does it live?, What does it eat?, What does it look like? – přítomný čas prostý) s využitím slovníku. V dalších hodinách si pak texty ve skupinách opravíme a poslouží nám jako hádanky pro skupiny. Páteční hodina bude věnovaná procvičování přítomných časů v rámci pracovních listů. Za domácí úkol je třeba dopsat slovní zásobu lekce 2C.


13.11. - 17.11.2017

Procvičovali jsme dále a upevňovali praktickou znalost přítomného času průběhového. Zabývali jsme se slovní zásobou týkající se zvířat a jejich aktivit v rámci poslechu a poté prostřednictvím mimického ztvárnění. Hráli jsme hru, která zábavnou formou prověřovala naši znalost formování kladných a záporných vět, vět oznamovacích a otázek v tomto čase. Slovní zásobu lekce jsme zopakovali prostřednictvím tabulek. Poslední probranou slovní zásobou je lekce 2B. V příštím týdnu nás čeká test na přítomný čas průběhový a slovní zásobu 2AB lekce.


6.11. - 10.11.2017

Poté, co jsme opravili unitový test shrnující učivo první lekce, jsme se zabývali přítomným časem průběhovým. Popisovali jsme za použití tohoto času obrázky, říkali jsme kdo co dělá v jakém čase. Poslouchali jsme úvodní text druhé lekce – Our school trip. Formou otázek, odpovědí a opravováním tvrzení jsme s textem dále pracovali. Přítomný čas jsem procvičovali i v rámci jednoduché hry: What is your snowman doing? DÚ: slovní zásoba 2A, WB p. 15/5, páteční úkol - WB str. 14 - 17, slovní zásoba 2B.


30.10. - 3.11.2017

Našim hlavním tématem tohoto týdne bylo propojení přítomného času prostého, frekvenčních příslovcí a domácích pracích, které jsme formou písemnou i ústní více procvičovali a opakovali tak na závěrečný test z první lekce, kterým týden završíme. Nosnou částí testu byla cvičení v pracovním sešitě na str. 12 a 13, pracovní listy. V dalším týdnu se zaměříme na přítomný čas průběhový.


23.10. - 25.10.2017

Učili jsme se používat frekvenční příslovce vyjadřující, jak často se nějaký děj opakuje (always – vždycky, usually – obyčejně, often – často, sometimes – někdy, never – nikdy, …), a to ve formě písemného cvičení i v komunikaci ve spojení s pracemi v domácnosti. Trénovali jsme větnou konstrukci How often do you … ? – Jak často … ? . Psali jsme test na slovní zásobu první lekce oddíly ABC. Domácí úkol: Work Book str. 11/5,6. V příštím týdnu budeme psát test na frekvenční příslovce a slovní zásobu práce v domácnosti – využití obrázkového slovníku.


16.10. - 20.10.2017

Tento týden jsme věnovali procvičování vět v přítomném čase prostém ve spojení s novou slovní zásobou – housework (práce v domácnosti). Pracovali jsme s větami WH (Wh – questions): What language do they speak in Brazil? (Jakým jazykem mluví v Brazílii?), … WH = what (co), who (kdo), where (kde), why (proč), when (kdy),  which (který), whose (čí), řadí se sem i how (jak). Poslouchali a četli jsme text Mickey, Millie and Mut. Domácí úkol: slovní zásoba oddílu C: Work Book str. 75 / 1C. Psali jsme test na řadové číslovky. V příštím týdnu nás čeká test na slovní zásobu 1A, B a C lekce. V tomto týdnu jsme také prezentovali písně, básně a povídání týkající se tématu podzim a Halloween.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme s řadovými číslovkami formou písemnou i ústní v rámci komunikace, kdy jsme se doptávali na data. Procvičili jsme jednotlivá roční období,  co se slovní zásoby týká, měsíce, dny v týdnu. DÚ: str. 7/6 (Work Book). Povídali jsme si o oslavě narozenin v anglicky mluvících zemích. Trénovali  jsme vyjadřování písemné i ústní v přítomném čase prostém (otázka, zápor,…).


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se procvičování přítomného času prostého (present simple) – kladné i záporné věty, otázky, a to ve spojení s what, where, why, who, how na začátku věty. Četli jsme příběh Caitlin Jerwood a jejího bratra. Opakovali jsme si v textu znalost slovní zásoby (obrázky nahrazovaly slova), tvořili otázky, odpovídali na ně, dohledávali informace v textu. Rozvíjeli jsme obratnost ve vyjadřování se a konverzaci ve hře pyramida – popisování a hádaní předmětů v ohraničeném čase. Opakovali jsme názvy měsíců, ročních období, zajímali jsme se vyjadřováním pořadí řadovými číslovkami. Domácí úkol: pracovní sešit str. 5/5, str. 6/1.


25.9. - 29.9.2017

Opakovali jsme  přítomný čas prostý. Učili jsme se předměty ve škole. Přítomný čas prostý jsme si procvičovali v týmové práci. Procvičovali jsme mluvenou angličtinu ve hře Pyramida.  S nadcházející oslavou Halloweenu a podzimu si jako jednotlivci či skupiny vybereme krátkou báseň, píseň, složíme vlastní básničku, nějaký text a podobně s touto tématikou a v týdnu od 16.10. do 20.10.2017 ji individuálně či jako skupina odprezentujeme (délka asi 2 min) v hodinách AJ.


18.9. - 22.9.2017

My room (můj pokoj) - slovní zásoba týkající se běžného vybavení pokoje, předložky (in - v, on - na, between - mezi, opposite - naproti, behind - za, in front of - před, under - pod, next to - vedle), sloveso have got/has got - sloveso mít, test: slovní zásoba + předložky, přítomný čas prostý - denní režim, DÚ: pracovní sešit (Work Book) str. 3/6.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

Spelling (hláskování), fonetické symboly, výslovnost, zájmena (já – moje, ty – tvoje, …), slovní zásoba: předměty ve třídě, prezentace spolužáka (rodina, volnočasové aktivity, škola, …)

Nové učivo:

Ve sportovním centru – slovní zásoba: sporty, Work book p. 74 – At the sports centre,  can (moci, umět): I can run. (Umím běhat.),…, předměty ve třídě, sloveso mít (have got/has got),  DÚ: Work book p. 3/5, p.3/7