Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


10.6. - 14.6.2019

Neustále se vracíme k přídavným jménům a příslovcím, procvičujeme jejich použití ve větách, ve kterých kombinujeme i čas přítomný s minulým a opakujeme tak látku celého školního roku. Napsali jsme na tuto látku drobný testík. Pracovali jsme s textem na straně 74 v učebnici, snažili jsme se v něm nalézt způsoby, kterými jiným nabídneme nějakou společnou činnost včetně reakcí na tato pozvání (Why don´t we …? Shall we … ? Let´s…). Poslouchali jsme rozhovory dětí na toto téma a snažili se zachytit požadované informace (SB p. 75/5). V pracovním sešitě jsme se tímto zabývali na straně 61/5. Procvičovali jsme také použití slovesa muset = have to ve větách souvisejícími s činnostmi vykonávanými v rámci domácích prací. 


3.6. - 7.6.2019

Pokračovali jsme v práci s přídavnými jmény a příslovci - vyhledávali je v křížovkách, pracovali s nimi na smartu, překládali jednoduché věty. Začali jsme se zabývat slovesem muset (must = have to / has to x don´t have to / doesn´t have to). Četli jsme si text na str. 72 v učebnici a dále s ním pracovali. Komentovali jsme podle tabulky jaké domácí práce musí či nemusí které dítě dělat a tázali jsme se na podobné aktivity svých spolužáků a prezentovali jsme závěry svých zjištění. Zpívali jsme píseň Shawna Mendese: In my blood, doplňovali text písně. V příštím týdnu si napíšeme testík na přídavná jména versus příslovce. Pracovali jsme v pracovním sešitě na str. 56 a 57.


27.5. - 31.5.2019

  Učili jsme se rozlišovat mezi přídavnými jmény a příslovci, určovali jsme, které z nich do věty patří. Stupňovali jsme příslovce - obdoba stupňování přídavných jmen (ve 3. stupni nemají ´the´). Pracovali jsme s nepravidelnými příslovci: good - well, … fast, hard.


20.5. - 24.5.2019

Opakovali jsme látku 5. lekce na test a nořili se postupně více do tématu Zábava (Entertainment). Pracovali jsme s výrazem going to, nyní v rámci poslechu (str. 69 /6) a mimicky ztvárněných vět, jejichž obsah jsme se snažili dekódovat. Začali jsme pracovat s příslovci a porovnávat práci s nimi s prací s přídavnými jmény. Prozatím jen v rámci slyšeného a čteného textu v učebnici na str. 70. Je třeba se v rámci domácí přípravy podívat na slovní zásobu 6B.


13.5. - 17.5.2019

Našim posledním tématem je Zábava (Entertainment). Povídali jsme si o filmech, rozšířili jsme si slovní zásobu v této oblasti:

 https://www.slideshare.net/AlexandraRamirez/types-of-films-vocabulary-presentation a zúročili ji v dialozích (I like, I don´t like, I prefer cartoons to comedies, ..). Za DÚ se, prosím, věnujte slovíčkům lekce 6A. Pracovali jsme s textem na straně 68 v učebnici - z poslechu jsme se snažili vyrozumět k čemu se využívá vazba to be going to (He is going to watch a  documentary. On se bude dívat na dokument.) - označuje blízkou budoucnost. 

V úterý 21. května budeme psát velký shrnující test 5. lekce. Je třeba si zopakovat slovíčka dané lekce a způsob práce s jednoslabičnými, dvoj a víceslabičnými přídavnými jmény - včetně užití ve větách typu as … as (tak … jako), … than … (… než …) a ve třetím stupni the … + of / in (viz zápis na listě v sešitě). Pověnujte se i nepravidelně stupňovaným přídavným jménům (good, bad, …). Pracovní sešit str. 50, 51.


6.5. - 10.5.2019

Stěžejním tématem tohoto týdne byla i nadále přídavná jména, která jsme stupňovali formou hry Ships, kvízů a hádanek - např. jako v učebnici na straně 60 a 61/6. Přirovnávali jsme formou as … as (např. He is as cold as ice. On je studený jako led.) - 63/5, v pracovním sešitě na str. 50/1. Sledovali jsme video o USA a četli si text v učebnici na straně 64. Dívali jsme se i you tube video týkající se symbolů USA:

https://www.youtube.com/watch?v=CJLGw0lkcdE.

Napsali jsme test na stupňování s nabídkou odpovědí. V úterý 21. května 2019 napíšeme shrnující test této lekce.


29.4. - 3.5.2019

Pracovali jsme s přídavnými jmény v rámci tématu My country a Weather. Nakupovali a srovnávali jsme jídlo, boty a auta a říkali, v čem je náš výběr lepší než volba jiného člověka. Hráli jsme board game s podobným záměrem, řešili hádanku, srovnávali předměty ve škole a hráli si s nepravidelně stupňovanými přídavnými jmény v textu Mickey, Millie and Mut v učebnici na str. 62. Pomocí tohoto textu, kde jsme si i zahráli jednotlivé role, jsme se naučili srovnávat pomocí 1. stupně: as … as (tak jako) - např. Martin is as tall as David. Martin je stejně vysoký jako David. Znalost stupňování přídavných jmen jsme si utužili ve hře Ships a v pondělí nás  čeká test na stupňování přídavných jmen z možností výběru jedné správné odpovědi. Prosím, zopakujte si stupňování pravidelných i nepravidelných přídavných jmen, porovnávání as … as v prvním stupni, than ve druhém stupni a zvláště ve třetím stupni - viz náš lepený zápis v první hodině i s příkladovými větami.


22.4. - 26.4.2019

V rámci jediné hodiny tohoto týdne jsme týmově pracovali se slovní zásobou týkající se počasí: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-weather.pdf.

Poslouchali jsme text v učebnici na straně 58 a snažili se z poslechu zachytiti požadované informace. V rámci komunikace jsme se v měnících se uskupeních vrátili k minulému času prostému a povídali jsme si o uplynulých Velikonocích a aktivitách s nimi spojenými. 

Doma, prosím, pracujte se slovní zásobou 5A a 5B.


15.4. - 19.4.2019

Stupňovali jsme přídavná jména, přidali jsme i nepravidelná (good, bad, ill, little, far) a věnovali jsme se pravopisným změnám při stupňování a především správnému nácviku výslovnosti vystupňovaných přídavných jmen. Gramatickou část jsme propojili s ústní - učebnice strana 57, kde jsme poznávali jednotlivá zákoutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Toto jsme zvládli i jako domácí mluvní cvičení, které jsme mohli pojat vlastní osobitou verzí při ústním zkoušení. Začali jsme se seznamovat se slovní zásobou oddílu 5B, která se týká počasí.


8.4. - 12.4.2019

Opakovali jsme téma Food na velký závěrečný test ze 4. lekce, test jsme napsali, opravili a vrhli se na novou lekci. Zabývali jsme se slovíčky 5. lekce - za DÚ je třeba si je přepsat a naučit se je. Spojovali jsme je i s konkrétním obrázkem - učebnice str. 56 a trénovali jsme jejich výslovnost. Pustili jsme se do stupňování přídavných jmen.


1.4. - 5.4.2019

Věnovali jsme se opětovně tématu jídlo, zaměřili jsme se na komunikaci a překlady receptů. Zabývali jsme se přípravou ostrovní snídaně, kreslili si, co vše nalezne Angličan na svém talíři při snídani: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXjYU2Ensck.

Přeložili jsme si recept na palačinky a v páteční hodině jsme si palačinky i připravili.

V příštím týdnu v úterý si napíšeme test uzavírající probrané téma. Obsah UNIT TESTu 4:

- užití a/ an, some s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény 

- some, any ve větách

- popis obrázku, kde jsou suroviny v nějakých obalech (např. two cups of tea, three glasses of wine, …)

- křížovka (slovní zásoba 4. lekce)

- How many? How much?

- a little, a few ve větách

- a/ an, some, the v receptech

- čtení s porozuměním.


25.3. - 29.3.2019

Učili jsme se popisovat přípravu pokrmů. Pracovali jsme se slovní zásobou 4. lekce, procvičovali si na interaktivní tabuli slovesa spojená s vařením a tvorbu vět receptu. V učebnici jsme poslouchali a pracovali s texty na straně 50 a 51. Z poslechu jsme se snažili zachytit a napsat recept na přípravu Welsh rarebit. Umisťovali jsme členy a/an, some a the do textů, psali jsme test na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Příští hodinu si písemně zopakujeme užití a/an, some a the v souvislém textu a slovíčka oddílu 4CD.


18.3. - 22.3.2019

Opakovali jsme použití a/an, some, any,  a How many? / How much? s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény (PJ). Četli jsme si text v učebnici na str. 48 Mut goes shopping a George´s apple crumble na straně 50.  Učili jsme se používat určitý člen the s těmi podstatnými jmény, které už před tím byly jednou zmíněny a nyní se na ně odkazujeme znovu. V pracovním sešitě jsme zvládli strany 40 - 43, snažili jsme se vytvořit si vlastní recept, který si pak ve školních kuchyňkách připravíme. V učebnici na str. 52 jsme si přečetli o stravování v UK - text Meals and meal times.

V rámci domácí přípravy je třeba si napsat a naučit se slovíčka oddílů 4 CD.  


11.3. - 15.3.2019

Pracovali jsme s pohádkou Stone soup v učebnici na str. 46, hráli jsme si jednotlivé role, opakovali tak slovní zásobu a užití some, a/an, any ve větách. Snažili jsme se z poslechu (rozhovor dvou dětí) zachytit jednotlivé položky jejich nákupního lístku. Pracovali jsme s interaktivní tabulí při rozlišování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen (PJ), tvorbě počitatelných PJ z nepočitatelných přidáním dalšího podstatného jména, které jejich množství blíže specifikuje (např. a cup of coffee, a bar of chocolate, a bunch of flowers, …). Pracovní list s touto tématikou máme vlepený v sešitě. Užívali jsme v otázkách i How many? s počitatelnými PJ a How much? s nepočitatelnými PJ. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 34 - 36. V rámci domácí přípravy je třeba učit se slovní zásobu lekce 4C.


4.3. - 8.3.2019

Jsme u tématu Jídlo (Food). Rozlišujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména týkající se převážně jídla. Pracujeme s neurčitým členem u počitatelných PJ v jednotném čísle a some v množném čísle u počitatelných PJ a všech nepočitatelných PJ. Rozšířili jsme si slovní zásobu o slovíčka 4A a 4B lekce, která je třeba se i v rámci domácí přípravy doučit. Objednávali jsme si jídlo a pití v restauraci, četli jsme si pohádku Stone soup v učebnici a pracovali i s any v záporných větách a otázkách (There isn´t any bread. Are there any potatoes?, …).


18.2. -22.2.2019

Vraceli jsme se neustále k minulému času prostému a procvičovali jsme ho ve všech formách. Pracovali jsme v pracovním sešitě na str. 27, 28 a 32. Ve cvičení 6 na str. 32 jsme vytvářeli otázky na základě dané odpovědi. Pracovali jsme i s kartami pro víceúrovňovou třídu, pomocí soft míčů si opakovali nepravidelná slovesa. Napsali jsme velký test uzavírající třetí lekci. V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na slovní zásobu lekce čtvrté.

11.2. - 15.2.2019

Pracovali jsme s nepravidelnými slovesy, psali test prověřující jejich znalost. Na kartičkách s úkoly rozvrstvenými podle naší jazykové úrovně jsme se zdokonalovali v tvorbě minulého času prostého ve všech jeho podobách. Dívali jsme se na video o Brightonu a pracovali i s textem na str. 40 v učebnici. Začali jsme se zabývat slovíčky 4. lekce, která si přepíšeme do slovníků a naučíme se je za DÚ. Pracujeme s počitatelností a nepočitatelností podstatných jmen týkajících se tématu jídlo. V příštím týdnu budeme psát velký test prověřující znalost látky čtvrté lekce. Dnes jsme opakovali sloveso být - pracovní sešit str. 24 a 25. 


4.2. - 8.2.2019

Formou testíku jsme procvičili slovní zásobu 3ABC i část nepravidelných sloves. Zabývali jsme se tvorbou otázky - viz. pracovní list i s umístěním příslovcí místa a času: Did Harry play volleyball in the Sports Centre on Monday? No, he didn´t. He played football in the playground., … Poslouchali jsme nahrávku, v níž hovořili tři lidé o svých prázdninových pobytech. Věty do tabulky s tázacími zájmeny (When? Where? What? How? Why?, …) jsme si nejdříve přiložili a pak se věnovali poslechu a komunikaci na dané téma. Srovnávali jsme i přítomný čas prostý s časem minulým, co se jeho tvorby týče v podobě videa.


27.1. - 31.1.2019

V rámci minulého času prostého jsme se naučili první nepravidelná slovesa (break, drive, eat, find, forget, have, leave, lose, put, sleep, steal, swim). Pracovali jsme s nimi, skládali jsme dopisy o nehodách, které se nám mohou na prázdninách přihodit - učebnice str. 37. Hráli jsme si se slovní zásobou, umíme už slovíčka lekce 3ABC. Pracovali jsme na počítači, kde jsme svou znalost nepravidelných sloves rozšířili o další (buy, do, drink, eat, get, give, go, make, cost, leave, read, say, see, take, tell, think, write).

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous.

V rámci domácí přípravy je třeba se zaměřit na slovní zásobu lekce 3ABC a všechna výše uvedená nepravidelná slovesa.


21.1. - 25.1.2019

Opravili jsme si pololetní písemnou práci a věnovali jsme se minulému času slovesa být (I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were) a slovesům významovým. Poslouchali jsme text na str. 32 v učebnici a dále s ním pracovali. Na str. 35 jsme využili obrázky, abychom vyprávěli o Mr. X a jeho aktivitách. Naučili jsme se pracovat s minulým časem významových sloves pravidelných. Sledovali jsme video Mr. Bean a popisovali, co prováděl:

https://www.youtube.com/watch?v=IWWSQZKRa5M.

Pomocí skládačky jsme se učili slovní zásobu k tématu lekce 3AB. Na ní je třeba zapracovat i doma. 


14.1. - 18.1.2019

Lyžařský výcvik.


7. - 11.1.2019

Zabývali jsme se přípravou na pololetní písemnou práci, opakovali jsme doposud probranou látku a napsali shrnující test. Opětovně jsme se v rámci tandemové hodiny vrátili ke klasifikaci zvířata postupně se začali zabývat třetí lekcí. 


31.12.2018 - 4.1.2019

Procvičovali jsme přítomné časy i v kombinaci, osobní zájmena podmětová a předmětová, přivlastňovací zájmena. Za domácí úkol je třeba vypracovat zbytek přípravného listu - vyjadřování datumů, tvorbu otázek v přítomném čase a popis zvířat. V úterý budeme psát pololetní písemnou práci se cvičeními obdobnými těm v pracovním listě. Je nezbytností zopakovat si i veškerou slovní zásobu doteď v sedmém ročníku probranou.


17.12. - 21.12.2018

Vánoční hodiny: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1.

10.12. - 14.12.2018

Neustále se vracíme ke kombinaci času přítomného prostého a průběhového. Opravili jsme si páteční test. Slovní zásobu tématu Animals jsme si procvičovali pantomimou a propojili ji se slovesy v přítomným časem průběhovým. Upevňovali jsme si prostřednictvím hry Molekuly znalost osobních zájmen podmětových a předmětových. Dokončili jsme i všechna cvičení pracovního listu zájmen. V pracovním sešitě máme zvládnuta cvičení 4/21 a 5/23. Četli jsme si text o zvířatech a jejich klasifikaci v učebnici - osvojili jsme si i novou slovní zásobu oddílu English across the curriculum. V pondělí 7.1.2019 si napíšeme závěrečný velký test této probrané lekce.


3.12. - 7.12.2018

V týdnu jsme se věnovali procvičování použití kombinace přítomných časů, které jsme zúročili v pátečním testíku. Téma zvířata jsme znovu otevřeli v rámci talkshow, kde jsme moderovali show o surikatách a jejich životě. Zabývali jsme se i předmětovými zájmeny a kombinovali je s podmětovými - učebnice strana 27/3c. Poslouchali jsme pohádkový příběh zvířat The story of Chicken Licken a povídali si o něm. Umíme slovní zásobu 2ABCD.


26.11. - 30.11.2018

Neustále komunikujeme na téma zvířata. Rozdělili jsme si je na domácí a divoká (farm, wild animals), vyjmenovali jednotlivé zástupce a příští týden si na jejich znalost napíšeme krátký test (opakovat v učebnici na str. 21, a 24, v pracovním sešitě ve slovní zásobě lekce 2 AB). Hrajeme si hry a soutěžíme v popisech zvířat prostřednictvím otázek: What does it look like? (Jak vypadá?), Where does it live? (Kde žije?), What does it eat? (Co jí?), What is it doing in the picture? (Co dělá na obrázku?). Kombinujeme a procvičujeme přítomné časy prostý a průběhový. V pracovních sešitech máme vypracována cvičení na str. 19 a 22.


19.11. - 23.11.2018

Zabýváme se i nadále zvířaty v propojení na přítomný čas prostý a průběhový. Popisovali jsme fyzický vzhled zvířat, dotazovali se přítomným časem prostým kde bydlí, co jí, … V rámci her jsme se snažili uhodnout zvíře nalepené na svých zádech, tvořili jsme hádanky pro své spolužáky. Četli jsme a poslouchali text Mickey´s model dinosaur v učebnici na str. 22.  Za domácí úkol se učíme slovíčka lekce 2A a 2B, včetně zvířat v učebnici na str. 21 a 24. V pracovním sešitě jsme zvládli str. 16 a 19.


12.11. - 16.11.2018

V tomto týdnu se zabýváme tématem Animals. Rozdělili jsme je podle biologické klasifikace (býložravci, masožravci, savci, plazi, …), vyjmenovali si jejich zástupce, rozdělili je na zvířata domácí (farm animals) a divoká (wild animals, )učili se popisovat jejich tělo, celkový vzhled, co zvíře umí, čím se živí, kde žije, jestli přináší nějaký užitek. Dívali jsme se na video a pracovali s ním. Hráli jsme domino a komunikační hru, kdy jsme dohledávali zvíře, kterým jsme v rámci hry stali. Pracovali jsme s výrazy: I live on … = I eat … (grass, grains, …), I´m raised for = I give …. (meat, wool, …), I can … (purr, bark, jump, fly, …), I live …, I look like … (vypadám jako)…. Užíváme sloveso can (mohu, umím), have got/has got (mít), přítomný čas prostý. 


5.11. - 9.11.2018

Věnovali jsme se umisťování frekvenčních příslovcí do vět na pracovním listě. Opakovali jsme vše potřebné na závěrečný test - měsíce a roční období, data, přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, domácí práce a slovíčka. Zúročíme to v následující hodině, kdy budeme psát přesunutý závěrečný test z první lekce. Začali jsme se také zabývat zvířaty, z videa jsme se z dialogů snažili zachytit co nejvíce zmiňovaných zvířat. Snažili jsme se tyto informace obohatit o důvody, proč jsou mluvčími oblíbená či nikoliv. Poznali jsme, jak fungují retenční zařízení pro zvířata v UK. Dělili jsme zvířata do skupin - birds, mammals, reptiles, ...


29.10. - 2.11.2018

Dnešní hodina byla zaměřena na slovní procvičování tématu Housework a jeho spojení s frekvenčními příslovci, kterým jsme se věnovali na začátku školního roku (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Dnes děti pracovaly v pracovních sešitech na str. 10 -13. Také psaly test na slovní zásobu Introduction + 1ABC. V příštím týdnu napíšeme také závěrečný test právě probrané lekce a zaměříme se na hloubější procvičování komunikace s tématem Housework.


22.10. - 26.10.2018

Procvičovali jsme měsíce v roce, roční období a řadové číslovky, napsali z nich i drobné testíky. Za domácí úkol jsme zhotovili pozvánku na narozeninovou oslavu. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 6, 8/1, 2. Věnujeme se tématu domácí práce, které si obohacujeme o další slovní zásobu (mop/sweep the floor, do the laundry, mow the lawn, dust the shelf, …). Poslouchali jsme v učebnici příběh chlapce, který vypráví o svém domácím robotovi a chybách, které dělá při vykonávání  domácích prací. Pověnovali jsme se slovní zásobě 1D. V příštím týdnu napíšeme testík na slovíčka oddílu Introduction a lekce 1ABC. Pak nás čeká závěrečný test první lekce.


8.10. - 12.10.2018

Stále se vracíme ke kombinaci přítomných časů, a to jak poslechovou, komunikační, tak i psanou stránkou jazyka. Z poslechu jsme se snažili zachytit co nejvíce informací o dívce a jejím bratrovi a dělali jsme interview ve skupinkách s kontrolou kladených otázek. Povídali jsme si a poslouchali nahrávku o oslavě narozenin a v té souvislosti se naučili měsíce, řadové číslovky, roční období. Prosím o zopakování měsíců na písni: https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw a zápis slovní zásoby lekcí 1AB - slovíček, která neznáme. 


1.10. - 5.10.2018

Znovu jsme si i formou testu zopakovali přítomné časy, které budeme v dalších hodinách využívat při komunikaci. Povídali jsme si o podobě adresy, směrovacího čísla, výslovnosti telefonního čísla, hláskovali jsme  jména a příjmení a vyplnili podle poslechu kartu člena sportovního klubu. Třídili jsme různé druhy sportů podle toho, které můžeme spojit s do (karate, gymnastics, athletics,  …) / play (volleyball, football, tennis, …)  a go (skating, swimming, dancing, …).  Zaměřili jsme se i na opakování celé slovní zásoby, které jsme završili testem s dvaceti položkami. Dnes děti pracovali samostatně v pracovním sešitě na stranách 2 - 5.


24.9. - 28.9.2018

Znovu jsme se vrátili ke dvěma základním časům v jejich vzájemné kombinaci - přítomnému času prostému a průběhovému.

1. Susan goes to school from Monday to Friday.

2. Does your father drive a big car?

3. His parents don´t live in the centre of Zlín.

4. Their son doesn´t play with toys very often.

5. My sister watches TV very often.

6. What time does the shop open in the morning?

7. My wife isn´t cooking now.

8. Where is Jim doing his homework today?

9. Are you listening to music at the moment?

10. I don´t like Mondays!

Dokončili jsme procvičování slovní zásoby z loňského roku, v příštím týdnu z ní budeme psát test. Také si opravíme známky z testu na mix přítomných časů.

V rámci nové látky jsme si nacvičili základní komunikační obraty - pozdravy. Poslouchali jsme úvodní text knihy a trénovali dialogy v podobném duchu s různými obměnami.17.9. - 21.9.2018

Procvičování kombinace přítomného času prostého a průběhového jsme zakončili testíkem  - doplňovačkou s deseti položkami. Vyzkoušeli jsme si podobný testík i nanečisto a látku znovu různými formami procvičili. Na příště si zopakujeme slovní zásobu 4. lekce z loňského roku. Po zopakování slovní zásoby lekce 1 - 6 z loňského roku napíšeme test, potvrzující znalost této slovní zásoby dříve, než se pustíme do látky sedmého ročníku. Vrátili jsme se v rámci přítomného času prostého i k frekvenčním příslovcím (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Trénovali jsme konverzační nakupovací dialog.


10.9. - 14.9.2018

Snažili jsme se zopakovat si přítomné časy prostý a průběhový formou hry s obrázkovými kartami. Do přítomného času prostého jsme vmísili frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Využili jsme slovní zásobu týkající se aktivit z předchozích hodin a sdělovali jsme svému kamarádovi, kterými aktivitami se o prázdninách zabýváme vždycky, kterými obvykle, kterými často, někdy, zřídka nebo nikdy. V rámci slovní zásoby jsme si hrou pexesa připomněli protikladná přídavná jména (easy x difficult, wet x dry, cheap x expensive, …), slovní zásobu vstupní a první lekce loňského roku. Za DÚ si zopakujeme druhou loňskou lekci a zopakujeme si přítomné časy na doplňovací test, který si v příštím týdnu napíšeme.

3. 9. - 7. 9. 2018

V rámci úvodní hodiny jsme si povídali o tématech, kterými se budeme zabývat v tomto školním roce, věnovali jsme se tvorbě slovní zásoby na téma Summer holiday (aktivity, místa ve spojení s předložkami, …).