Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

3.12. - 7.12.2018

V týdnu jsme se věnovali procvičování použití kombinace přítomných časů, které jsme zúročili v pátečním testíku. Téma zvířata jsme znovu otevřeli v rámci talkshow, kde jsme moderovali show o surikatách a jejich životě. Zabývali jsme se i předmětovými zájmeny a kombinovali je s podmětovými - učebnice strana 27/3c. Poslouchali jsme pohádkový příběh zvířat The story of Chicken Licken a povídali si o něm. Umíme slovní zásobu 2ABCD.


26.11. - 30.11.2018

Neustále komunikujeme na téma zvířata. Rozdělili jsme si je na domácí a divoká (farm, wild animals), vyjmenovali jednotlivé zástupce a příští týden si na jejich znalost napíšeme krátký test (opakovat v učebnici na str. 21, a 24, v pracovním sešitě ve slovní zásobě lekce 2 AB). Hrajeme si hry a soutěžíme v popisech zvířat prostřednictvím otázek: What does it look like? (Jak vypadá?), Where does it live? (Kde žije?), What does it eat? (Co jí?), What is it doing in the picture? (Co dělá na obrázku?). Kombinujeme a procvičujeme přítomné časy prostý a průběhový. V pracovních sešitech máme vypracována cvičení na str. 19 a 22.


19.11. - 23.11.2018

Zabýváme se i nadále zvířaty v propojení na přítomný čas prostý a průběhový. Popisovali jsme fyzický vzhled zvířat, dotazovali se přítomným časem prostým kde bydlí, co jí, … V rámci her jsme se snažili uhodnout zvíře nalepené na svých zádech, tvořili jsme hádanky pro své spolužáky. Četli jsme a poslouchali text Mickey´s model dinosaur v učebnici na str. 22.  Za domácí úkol se učíme slovíčka lekce 2A a 2B, včetně zvířat v učebnici na str. 21 a 24. V pracovním sešitě jsme zvládli str. 16 a 19.


12.11. - 16.11.2018

V tomto týdnu se zabýváme tématem Animals. Rozdělili jsme je podle biologické klasifikace (býložravci, masožravci, savci, plazi, …), vyjmenovali si jejich zástupce, rozdělili je na zvířata domácí (farm animals) a divoká (wild animals, )učili se popisovat jejich tělo, celkový vzhled, co zvíře umí, čím se živí, kde žije, jestli přináší nějaký užitek. Dívali jsme se na video a pracovali s ním. Hráli jsme domino a komunikační hru, kdy jsme dohledávali zvíře, kterým jsme v rámci hry stali. Pracovali jsme s výrazy: I live on … = I eat … (grass, grains, …), I´m raised for = I give …. (meat, wool, …), I can … (purr, bark, jump, fly, …), I live …, I look like … (vypadám jako)…. Užíváme sloveso can (mohu, umím), have got/has got (mít), přítomný čas prostý. 


5.11. - 9.11.2018

Věnovali jsme se umisťování frekvenčních příslovcí do vět na pracovním listě. Opakovali jsme vše potřebné na závěrečný test - měsíce a roční období, data, přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, domácí práce a slovíčka. Zúročíme to v následující hodině, kdy budeme psát přesunutý závěrečný test z první lekce. Začali jsme se také zabývat zvířaty, z videa jsme se z dialogů snažili zachytit co nejvíce zmiňovaných zvířat. Snažili jsme se tyto informace obohatit o důvody, proč jsou mluvčími oblíbená či nikoliv. Poznali jsme, jak fungují retenční zařízení pro zvířata v UK. Dělili jsme zvířata do skupin - birds, mammals, reptiles, ...


29.10. - 2.11.2018

Dnešní hodina byla zaměřena na slovní procvičování tématu Housework a jeho spojení s frekvenčními příslovci, kterým jsme se věnovali na začátku školního roku (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Dnes děti pracovaly v pracovních sešitech na str. 10 -13. Také psaly test na slovní zásobu Introduction + 1ABC. V příštím týdnu napíšeme také závěrečný test právě probrané lekce a zaměříme se na hloubější procvičování komunikace s tématem Housework.


22.10. - 26.10.2018

Procvičovali jsme měsíce v roce, roční období a řadové číslovky, napsali z nich i drobné testíky. Za domácí úkol jsme zhotovili pozvánku na narozeninovou oslavu. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 6, 8/1, 2. Věnujeme se tématu domácí práce, které si obohacujeme o další slovní zásobu (mop/sweep the floor, do the laundry, mow the lawn, dust the shelf, …). Poslouchali jsme v učebnici příběh chlapce, který vypráví o svém domácím robotovi a chybách, které dělá při vykonávání  domácích prací. Pověnovali jsme se slovní zásobě 1D. V příštím týdnu napíšeme testík na slovíčka oddílu Introduction a lekce 1ABC. Pak nás čeká závěrečný test první lekce.


8.10. - 12.10.2018

Stále se vracíme ke kombinaci přítomných časů, a to jak poslechovou, komunikační, tak i psanou stránkou jazyka. Z poslechu jsme se snažili zachytit co nejvíce informací o dívce a jejím bratrovi a dělali jsme interview ve skupinkách s kontrolou kladených otázek. Povídali jsme si a poslouchali nahrávku o oslavě narozenin a v té souvislosti se naučili měsíce, řadové číslovky, roční období. Prosím o zopakování měsíců na písni: https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw a zápis slovní zásoby lekcí 1AB - slovíček, která neznáme. 


1.10. - 5.10.2018

Znovu jsme si i formou testu zopakovali přítomné časy, které budeme v dalších hodinách využívat při komunikaci. Povídali jsme si o podobě adresy, směrovacího čísla, výslovnosti telefonního čísla, hláskovali jsme  jména a příjmení a vyplnili podle poslechu kartu člena sportovního klubu. Třídili jsme různé druhy sportů podle toho, které můžeme spojit s do (karate, gymnastics, athletics,  …) / play (volleyball, football, tennis, …)  a go (skating, swimming, dancing, …).  Zaměřili jsme se i na opakování celé slovní zásoby, které jsme završili testem s dvaceti položkami. Dnes děti pracovali samostatně v pracovním sešitě na stranách 2 - 5.


24.9. - 28.9.2018

Znovu jsme se vrátili ke dvěma základním časům v jejich vzájemné kombinaci - přítomnému času prostému a průběhovému.

1. Susan goes to school from Monday to Friday.

2. Does your father drive a big car?

3. His parents don´t live in the centre of Zlín.

4. Their son doesn´t play with toys very often.

5. My sister watches TV very often.

6. What time does the shop open in the morning?

7. My wife isn´t cooking now.

8. Where is Jim doing his homework today?

9. Are you listening to music at the moment?

10. I don´t like Mondays!

Dokončili jsme procvičování slovní zásoby z loňského roku, v příštím týdnu z ní budeme psát test. Také si opravíme známky z testu na mix přítomných časů.

V rámci nové látky jsme si nacvičili základní komunikační obraty - pozdravy. Poslouchali jsme úvodní text knihy a trénovali dialogy v podobném duchu s různými obměnami.17.9. - 21.9.2018

Procvičování kombinace přítomného času prostého a průběhového jsme zakončili testíkem  - doplňovačkou s deseti položkami. Vyzkoušeli jsme si podobný testík i nanečisto a látku znovu různými formami procvičili. Na příště si zopakujeme slovní zásobu 4. lekce z loňského roku. Po zopakování slovní zásoby lekce 1 - 6 z loňského roku napíšeme test, potvrzující znalost této slovní zásoby dříve, než se pustíme do látky sedmého ročníku. Vrátili jsme se v rámci přítomného času prostého i k frekvenčním příslovcím (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Trénovali jsme konverzační nakupovací dialog.


10.9. - 14.9.2018

Snažili jsme se zopakovat si přítomné časy prostý a průběhový formou hry s obrázkovými kartami. Do přítomného času prostého jsme vmísili frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Využili jsme slovní zásobu týkající se aktivit z předchozích hodin a sdělovali jsme svému kamarádovi, kterými aktivitami se o prázdninách zabýváme vždycky, kterými obvykle, kterými často, někdy, zřídka nebo nikdy. V rámci slovní zásoby jsme si hrou pexesa připomněli protikladná přídavná jména (easy x difficult, wet x dry, cheap x expensive, …), slovní zásobu vstupní a první lekce loňského roku. Za DÚ si zopakujeme druhou loňskou lekci a zopakujeme si přítomné časy na doplňovací test, který si v příštím týdnu napíšeme.

3. 9. - 7. 9. 2018

V rámci úvodní hodiny jsme si povídali o tématech, kterými se budeme zabývat v tomto školním roce, věnovali jsme se tvorbě slovní zásoby na téma Summer holiday (aktivity, místa ve spojení s předložkami, …).