Anglický jazyk - p. uč. Šáchová

18.3. - 22.3.2019

Opakovali jsme použití a/an, some, any,  a How many? / How much? s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény (PJ). Četli jsme si text v učebnici na str. 48 Mut goes shopping a George´s apple crumble na straně 50.  Učili jsme se používat určitý člen the s těmi podstatnými jmény, které už před tím byly jednou zmíněny a nyní se na ně odkazujeme znovu. V pracovním sešitě jsme zvládli strany 40 - 43, snažili jsme se vytvořit si vlastní recept, který si pak ve školních kuchyňkách připravíme. V učebnici na str. 52 jsme si přečetli o stravování v UK - text Meals and meal times.

V rámci domácí přípravy je třeba si napsat a naučit se slovíčka oddílů 4 CD.  


11.3. - 15.3.2019

Pracovali jsme s pohádkou Stone soup v učebnici na str. 46, hráli jsme si jednotlivé role, opakovali tak slovní zásobu a užití some, a/an, any ve větách. Snažili jsme se z poslechu (rozhovor dvou dětí) zachytit jednotlivé položky jejich nákupního lístku. Pracovali jsme s interaktivní tabulí při rozlišování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen (PJ), tvorbě počitatelných PJ z nepočitatelných přidáním dalšího podstatného jména, které jejich množství blíže specifikuje (např. a cup of coffee, a bar of chocolate, a bunch of flowers, …). Pracovní list s touto tématikou máme vlepený v sešitě. Užívali jsme v otázkách i How many? s počitatelnými PJ a How much? s nepočitatelnými PJ. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 34 - 36. V rámci domácí přípravy je třeba učit se slovní zásobu lekce 4C.


4.3. - 8.3.2019

Jsme u tématu Jídlo (Food). Rozlišujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména týkající se převážně jídla. Pracujeme s neurčitým členem u počitatelných PJ v jednotném čísle a some v množném čísle u počitatelných PJ a všech nepočitatelných PJ. Rozšířili jsme si slovní zásobu o slovíčka 4A a 4B lekce, která je třeba se i v rámci domácí přípravy doučit. Objednávali jsme si jídlo a pití v restauraci, četli jsme si pohádku Stone soup v učebnici a pracovali i s any v záporných větách a otázkách (There isn´t any bread. Are there any potatoes?, …).


18.2. -22.2.2019

Vraceli jsme se neustále k minulému času prostému a procvičovali jsme ho ve všech formách. Pracovali jsme v pracovním sešitě na str. 27, 28 a 32. Ve cvičení 6 na str. 32 jsme vytvářeli otázky na základě dané odpovědi. Pracovali jsme i s kartami pro víceúrovňovou třídu, pomocí soft míčů si opakovali nepravidelná slovesa. Napsali jsme velký test uzavírající třetí lekci. V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na slovní zásobu lekce čtvrté.

11.2. - 15.2.2019

Pracovali jsme s nepravidelnými slovesy, psali test prověřující jejich znalost. Na kartičkách s úkoly rozvrstvenými podle naší jazykové úrovně jsme se zdokonalovali v tvorbě minulého času prostého ve všech jeho podobách. Dívali jsme se na video o Brightonu a pracovali i s textem na str. 40 v učebnici. Začali jsme se zabývat slovíčky 4. lekce, která si přepíšeme do slovníků a naučíme se je za DÚ. Pracujeme s počitatelností a nepočitatelností podstatných jmen týkajících se tématu jídlo. V příštím týdnu budeme psát velký test prověřující znalost látky čtvrté lekce. Dnes jsme opakovali sloveso být - pracovní sešit str. 24 a 25. 


4.2. - 8.2.2019

Formou testíku jsme procvičili slovní zásobu 3ABC i část nepravidelných sloves. Zabývali jsme se tvorbou otázky - viz. pracovní list i s umístěním příslovcí místa a času: Did Harry play volleyball in the Sports Centre on Monday? No, he didn´t. He played football in the playground., … Poslouchali jsme nahrávku, v níž hovořili tři lidé o svých prázdninových pobytech. Věty do tabulky s tázacími zájmeny (When? Where? What? How? Why?, …) jsme si nejdříve přiložili a pak se věnovali poslechu a komunikaci na dané téma. Srovnávali jsme i přítomný čas prostý s časem minulým, co se jeho tvorby týče v podobě videa.


27.1. - 31.1.2019

V rámci minulého času prostého jsme se naučili první nepravidelná slovesa (break, drive, eat, find, forget, have, leave, lose, put, sleep, steal, swim). Pracovali jsme s nimi, skládali jsme dopisy o nehodách, které se nám mohou na prázdninách přihodit - učebnice str. 37. Hráli jsme si se slovní zásobou, umíme už slovíčka lekce 3ABC. Pracovali jsme na počítači, kde jsme svou znalost nepravidelných sloves rozšířili o další (buy, do, drink, eat, get, give, go, make, cost, leave, read, say, see, take, tell, think, write).

https://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous.

V rámci domácí přípravy je třeba se zaměřit na slovní zásobu lekce 3ABC a všechna výše uvedená nepravidelná slovesa.


21.1. - 25.1.2019

Opravili jsme si pololetní písemnou práci a věnovali jsme se minulému času slovesa být (I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were) a slovesům významovým. Poslouchali jsme text na str. 32 v učebnici a dále s ním pracovali. Na str. 35 jsme využili obrázky, abychom vyprávěli o Mr. X a jeho aktivitách. Naučili jsme se pracovat s minulým časem významových sloves pravidelných. Sledovali jsme video Mr. Bean a popisovali, co prováděl:

https://www.youtube.com/watch?v=IWWSQZKRa5M.

Pomocí skládačky jsme se učili slovní zásobu k tématu lekce 3AB. Na ní je třeba zapracovat i doma. 


14.1. - 18.1.2019

Lyžařský výcvik.


7. - 11.1.2019

Zabývali jsme se přípravou na pololetní písemnou práci, opakovali jsme doposud probranou látku a napsali shrnující test. Opětovně jsme se v rámci tandemové hodiny vrátili ke klasifikaci zvířata postupně se začali zabývat třetí lekcí. 


31.12.2018 - 4.1.2019

Procvičovali jsme přítomné časy i v kombinaci, osobní zájmena podmětová a předmětová, přivlastňovací zájmena. Za domácí úkol je třeba vypracovat zbytek přípravného listu - vyjadřování datumů, tvorbu otázek v přítomném čase a popis zvířat. V úterý budeme psát pololetní písemnou práci se cvičeními obdobnými těm v pracovním listě. Je nezbytností zopakovat si i veškerou slovní zásobu doteď v sedmém ročníku probranou.


17.12. - 21.12.2018

Vánoční hodiny: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1.

10.12. - 14.12.2018

Neustále se vracíme ke kombinaci času přítomného prostého a průběhového. Opravili jsme si páteční test. Slovní zásobu tématu Animals jsme si procvičovali pantomimou a propojili ji se slovesy v přítomným časem průběhovým. Upevňovali jsme si prostřednictvím hry Molekuly znalost osobních zájmen podmětových a předmětových. Dokončili jsme i všechna cvičení pracovního listu zájmen. V pracovním sešitě máme zvládnuta cvičení 4/21 a 5/23. Četli jsme si text o zvířatech a jejich klasifikaci v učebnici - osvojili jsme si i novou slovní zásobu oddílu English across the curriculum. V pondělí 7.1.2019 si napíšeme závěrečný velký test této probrané lekce.


3.12. - 7.12.2018

V týdnu jsme se věnovali procvičování použití kombinace přítomných časů, které jsme zúročili v pátečním testíku. Téma zvířata jsme znovu otevřeli v rámci talkshow, kde jsme moderovali show o surikatách a jejich životě. Zabývali jsme se i předmětovými zájmeny a kombinovali je s podmětovými - učebnice strana 27/3c. Poslouchali jsme pohádkový příběh zvířat The story of Chicken Licken a povídali si o něm. Umíme slovní zásobu 2ABCD.


26.11. - 30.11.2018

Neustále komunikujeme na téma zvířata. Rozdělili jsme si je na domácí a divoká (farm, wild animals), vyjmenovali jednotlivé zástupce a příští týden si na jejich znalost napíšeme krátký test (opakovat v učebnici na str. 21, a 24, v pracovním sešitě ve slovní zásobě lekce 2 AB). Hrajeme si hry a soutěžíme v popisech zvířat prostřednictvím otázek: What does it look like? (Jak vypadá?), Where does it live? (Kde žije?), What does it eat? (Co jí?), What is it doing in the picture? (Co dělá na obrázku?). Kombinujeme a procvičujeme přítomné časy prostý a průběhový. V pracovních sešitech máme vypracována cvičení na str. 19 a 22.


19.11. - 23.11.2018

Zabýváme se i nadále zvířaty v propojení na přítomný čas prostý a průběhový. Popisovali jsme fyzický vzhled zvířat, dotazovali se přítomným časem prostým kde bydlí, co jí, … V rámci her jsme se snažili uhodnout zvíře nalepené na svých zádech, tvořili jsme hádanky pro své spolužáky. Četli jsme a poslouchali text Mickey´s model dinosaur v učebnici na str. 22.  Za domácí úkol se učíme slovíčka lekce 2A a 2B, včetně zvířat v učebnici na str. 21 a 24. V pracovním sešitě jsme zvládli str. 16 a 19.


12.11. - 16.11.2018

V tomto týdnu se zabýváme tématem Animals. Rozdělili jsme je podle biologické klasifikace (býložravci, masožravci, savci, plazi, …), vyjmenovali si jejich zástupce, rozdělili je na zvířata domácí (farm animals) a divoká (wild animals, )učili se popisovat jejich tělo, celkový vzhled, co zvíře umí, čím se živí, kde žije, jestli přináší nějaký užitek. Dívali jsme se na video a pracovali s ním. Hráli jsme domino a komunikační hru, kdy jsme dohledávali zvíře, kterým jsme v rámci hry stali. Pracovali jsme s výrazy: I live on … = I eat … (grass, grains, …), I´m raised for = I give …. (meat, wool, …), I can … (purr, bark, jump, fly, …), I live …, I look like … (vypadám jako)…. Užíváme sloveso can (mohu, umím), have got/has got (mít), přítomný čas prostý. 


5.11. - 9.11.2018

Věnovali jsme se umisťování frekvenčních příslovcí do vět na pracovním listě. Opakovali jsme vše potřebné na závěrečný test - měsíce a roční období, data, přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, domácí práce a slovíčka. Zúročíme to v následující hodině, kdy budeme psát přesunutý závěrečný test z první lekce. Začali jsme se také zabývat zvířaty, z videa jsme se z dialogů snažili zachytit co nejvíce zmiňovaných zvířat. Snažili jsme se tyto informace obohatit o důvody, proč jsou mluvčími oblíbená či nikoliv. Poznali jsme, jak fungují retenční zařízení pro zvířata v UK. Dělili jsme zvířata do skupin - birds, mammals, reptiles, ...


29.10. - 2.11.2018

Dnešní hodina byla zaměřena na slovní procvičování tématu Housework a jeho spojení s frekvenčními příslovci, kterým jsme se věnovali na začátku školního roku (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Dnes děti pracovaly v pracovních sešitech na str. 10 -13. Také psaly test na slovní zásobu Introduction + 1ABC. V příštím týdnu napíšeme také závěrečný test právě probrané lekce a zaměříme se na hloubější procvičování komunikace s tématem Housework.


22.10. - 26.10.2018

Procvičovali jsme měsíce v roce, roční období a řadové číslovky, napsali z nich i drobné testíky. Za domácí úkol jsme zhotovili pozvánku na narozeninovou oslavu. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 6, 8/1, 2. Věnujeme se tématu domácí práce, které si obohacujeme o další slovní zásobu (mop/sweep the floor, do the laundry, mow the lawn, dust the shelf, …). Poslouchali jsme v učebnici příběh chlapce, který vypráví o svém domácím robotovi a chybách, které dělá při vykonávání  domácích prací. Pověnovali jsme se slovní zásobě 1D. V příštím týdnu napíšeme testík na slovíčka oddílu Introduction a lekce 1ABC. Pak nás čeká závěrečný test první lekce.


8.10. - 12.10.2018

Stále se vracíme ke kombinaci přítomných časů, a to jak poslechovou, komunikační, tak i psanou stránkou jazyka. Z poslechu jsme se snažili zachytit co nejvíce informací o dívce a jejím bratrovi a dělali jsme interview ve skupinkách s kontrolou kladených otázek. Povídali jsme si a poslouchali nahrávku o oslavě narozenin a v té souvislosti se naučili měsíce, řadové číslovky, roční období. Prosím o zopakování měsíců na písni: https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw a zápis slovní zásoby lekcí 1AB - slovíček, která neznáme. 


1.10. - 5.10.2018

Znovu jsme si i formou testu zopakovali přítomné časy, které budeme v dalších hodinách využívat při komunikaci. Povídali jsme si o podobě adresy, směrovacího čísla, výslovnosti telefonního čísla, hláskovali jsme  jména a příjmení a vyplnili podle poslechu kartu člena sportovního klubu. Třídili jsme různé druhy sportů podle toho, které můžeme spojit s do (karate, gymnastics, athletics,  …) / play (volleyball, football, tennis, …)  a go (skating, swimming, dancing, …).  Zaměřili jsme se i na opakování celé slovní zásoby, které jsme završili testem s dvaceti položkami. Dnes děti pracovali samostatně v pracovním sešitě na stranách 2 - 5.


24.9. - 28.9.2018

Znovu jsme se vrátili ke dvěma základním časům v jejich vzájemné kombinaci - přítomnému času prostému a průběhovému.

1. Susan goes to school from Monday to Friday.

2. Does your father drive a big car?

3. His parents don´t live in the centre of Zlín.

4. Their son doesn´t play with toys very often.

5. My sister watches TV very often.

6. What time does the shop open in the morning?

7. My wife isn´t cooking now.

8. Where is Jim doing his homework today?

9. Are you listening to music at the moment?

10. I don´t like Mondays!

Dokončili jsme procvičování slovní zásoby z loňského roku, v příštím týdnu z ní budeme psát test. Také si opravíme známky z testu na mix přítomných časů.

V rámci nové látky jsme si nacvičili základní komunikační obraty - pozdravy. Poslouchali jsme úvodní text knihy a trénovali dialogy v podobném duchu s různými obměnami.17.9. - 21.9.2018

Procvičování kombinace přítomného času prostého a průběhového jsme zakončili testíkem  - doplňovačkou s deseti položkami. Vyzkoušeli jsme si podobný testík i nanečisto a látku znovu různými formami procvičili. Na příště si zopakujeme slovní zásobu 4. lekce z loňského roku. Po zopakování slovní zásoby lekce 1 - 6 z loňského roku napíšeme test, potvrzující znalost této slovní zásoby dříve, než se pustíme do látky sedmého ročníku. Vrátili jsme se v rámci přítomného času prostého i k frekvenčním příslovcím (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Trénovali jsme konverzační nakupovací dialog.


10.9. - 14.9.2018

Snažili jsme se zopakovat si přítomné časy prostý a průběhový formou hry s obrázkovými kartami. Do přítomného času prostého jsme vmísili frekvenční příslovce (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never). Využili jsme slovní zásobu týkající se aktivit z předchozích hodin a sdělovali jsme svému kamarádovi, kterými aktivitami se o prázdninách zabýváme vždycky, kterými obvykle, kterými často, někdy, zřídka nebo nikdy. V rámci slovní zásoby jsme si hrou pexesa připomněli protikladná přídavná jména (easy x difficult, wet x dry, cheap x expensive, …), slovní zásobu vstupní a první lekce loňského roku. Za DÚ si zopakujeme druhou loňskou lekci a zopakujeme si přítomné časy na doplňovací test, který si v příštím týdnu napíšeme.

3. 9. - 7. 9. 2018

V rámci úvodní hodiny jsme si povídali o tématech, kterými se budeme zabývat v tomto školním roce, věnovali jsme se tvorbě slovní zásoby na téma Summer holiday (aktivity, místa ve spojení s předložkami, …).