Anglický jazyk

10.6. - 14.6.2019

Zabývali jsme se minulým časem. V sešitě máme vlepený barevný zápis ukazující práci se slovesem být a významovými slovesy v minulém čase, včetně tabulek pravidelných i nepravidelných sloves, které potřebujeme zvládnout v rámci této lekce. Pracovali jsme s textem v učebnici na straně 64 a 65, spojovali jsme slova do smysluplných vět a procvičovali si novou slovní zásobu. Zapsali jsme si slovíčka 9. lekce do slovníků a se slovesy jsme pracovali v křížovce a doplňovačce (vlepené v sešitě). V příštím týdnu napíšeme na tato pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase (viz zápis) poslední drobný testík. Znalost látky 8. lekce jsme prověřili velkým testem.

NEPRAVIDELNÁ  SLOVESA

PRAVIDELNÁ  SLOVESA
bewas / werebýt
looklookeddívat se
buyboughtkoupit
livelivedžít
havehadmít
playplayedhrát
saysaidříci
likelikedmít rád
seesawvidět
passpassedsložit (zkoušku)
takétookvzít, brát
visitvisitednavštívit
winwonvyhrát
startstartedzačít
writewrotepsát
wantwantedchtít
gowentjít
paintpaintedmalovat
learnlearntučitsingsangzpívatmakemadedělat3.6. - 7.6.2019

Každou hodinu jsme se vraceli k písni od Lenky Everything at once (srovnání tak … jako - as … as, široká škála přídavných jmen). Pracovali jsme s obrázky k textu o prázdninovém zážitku, který jsme četli minulý týden. Snažili jsme se ve skupinách převyprávět tento příběh svým spolužákům - naší snahou bylo o komentovaném obrázku vytvořit co nejvíce vět a upevnit si slovní zásobu 8. lekce v komunikaci. Četli jsme grafy o úhrnných srážkách a teplotách a srovnávali pomocí 2. stupně přídavných jmen a ´than´ - str. 60 v učebnici. Překládali jsme věty do přítomného času průběhového a napsali na tuto látku krátký test:

1. Silně prší.
2. Baterka nefunguje.
3. Mají Daisy a Polly na sobě kabát? Ne, nemají.
4. Je zamračeno? Ano, je.
5. My máváme na pilota.
6. Vy nekempujete vedle řeky.

1. It´s raining hard.
2. The torch isn´t working.
3. Are Daisy and Polly wearing a coat? No, they aren´t.
4. Is it cloudy? Yes, it is.
5. We are waving to a pilot.
6. You aren´t camping next to the river.

1. Dělá taťka oheň? Ano, dělá.
2. Polly a Jack hrají tennis.
3. Nedívám se na televizi.
4. Mluví oni ve stanu? Ne, nemluví.
5. Helikoptéra nefunguje.
6. Silně sněží.

1. Is dad making a fire? Yes, he is.
2. Polly and Jack are playing tennis.
3. I´m not watching TV.
4. Are they talking in a tent? No, they aren´t.
5. The helicopter isn´t working.

6. It´s snowing hard.


Do přespříští hodiny je třeba přepsat do slovníků slovíčka 9. lekce. V pátek 14.6.2019 budeme psát závěrečný 

test z této lekce. Obsah:

1. překlad (viz výše) či dopisování vět k aktivitám na obrázku - WB p. 69 / 2

2. slovní zásoba o počasí - WB p. 70/1

3. slovní zásoba oblečení - WB p. 73/3

4. doplňování slov do textu - WB p. 76/1, 2.

27.5. - 31.5.2019

Zabýváme se přítomným časem průběhovým, který označuje právě probíhající aktivitu (drak - viz obrázek v zápisu v sešitě) ve spojení se slovní zásobou z oblasti počasí (weather) a odívání (clothes) - pracovní sešit str. 73. Hráli jsme pohybové hry upevňující tuto gramatickou konstrukci s názvem What are you doing, Snowman? (I´m drinking a lemonade. I´m playing the trumpet. I´m singing a song. I´m playing tennis. I´m swimming. I´m cooking. I´m eating spaghetti. I´m dancing. …). Zpívali jsme song:

https://www.youtube.com/watch?v=Ja0xp2j_JhM a od Lenky: Everything at once.

Také jsme překládali věty např.:

1. Babička vyrábí draka.

2. Polly a Jack hrají tenis.

3. Čte si dědeček knihu? Ano, čte.
4. Mají Daisy a Polly na sobě kabát? Ne, nemají.
5. Nedívám se na televizi.

6. Neprší, ale je zamračeno.


1. Grandma is making a kite.
2. Polly and Jack are playing tennis.
3. Is Grandpa reading a book? Yes, he is.
4. Are Daisy and Polly wearing a coat? No, they aren´t.
5. I´m not watching TV.

6. It isn´t raining, but it is cloudy.


V příštím týdnu si napíše překladový testík na obdobný typ vět.

20.5. - 24.5.2019

Pracujeme se slovní zásobou 8. lekce týkající se především počasí, kterou jsme si rozšířili:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-weather.pdf.

Hráli jsme si s kartami počasí, sestavovali je podle teploty, kdy jednotlivé klimatické jevy mohou nastat a tvořili jsme logické řady v podobě obrázkového slovníku (např. cool - cold - freezing x warm - hot - boiling, …). Novou slovní zásobu si zapíšeme do středy do slovníku. Rozřadili si ji do logických celků. V dalších hodinách jsme začali pracovat s přítomným časem průběhovým označujícím právě probíhající děj. Vysvětlili jsme si ho na dráčkovi (včetně práce s ním - tvorba otázky, záporu, …). Sloveso být (I´m, you re, he is, …) jsme si pro připomenutí nalepili i s novou barevnou gramatikou do sešitů a dále s tímto materiálem pracovali - opravovali jsme chybné věty v poslechu v pracovním sešitě na str. 69. 


13.5. - 17.5.2019

Napsali jsme test shrnující látku 6. a 7. lekce, opravili si ho a zaměřili se na dokončení našich šesti obrázků komiksu zachycující jeskynního muže při jeho pravidelných denních aktivitách - inspirace v učebnici  na straně 53. Každý obrázek bude doprovázet text tuto aktivitu popisující. Příští hodinu si dokončené obrázky s texty přineseme (pokud jsme je nestihli dokončit ve škole, dokončíme je doma a hotové přineseme) a dolepíme je do týmové práce. Nebude už prostor se komiksy více zabývat.


6.5. - 10.5.2019

Tento zkrácený týden jsme se zaměřili na opakování látky 6. a 7. lekce k písemné práci, kterou jsme si dnes i napsali. Test byl obdobou těchto cvičení  v pracovním sešitě:

52/2, 56/1, 59/1, 2, 60/2, 64/1 - komentář obrázku s využitím 3. os. j.č. (syčí), like + -ing, has got. Bylo samozřejmě nutností projít i slovní zásobu obou zmiňovaných lekcí, především označujících povolání. Dnes jsme si test napsali.


29.4. - 3.5.2019

Věnovali jsme se denní rutině, rozšířili jsme si slovní zásobu o nová slovíčka:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-daily-routines.pdf.

Pracovali jsme se slovíčky i v souvislosti s vyjádřením času pomocí předložky at (např. I have breakfast at seven o´clock.. - Snídám v 7 hodin.): 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM.

V další hodině jsme psali test na slovíčka 7. lekce formou křížovky a zabývali jsme se Sluneční soustavou, sledovali jsme video a učili se názvy planet:

https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc.

Znovu připomínám … V rámci domácí přípravy, prosím, opakujte slovní zásobu 6. a 7. lekce na souhrnný velký unitový test, který si v brzké době napíšeme, spolu s překladovými větami s oblasti volnočasových aktivit a povolání (viz předchozí zápisy z výuky). Předpokládaný termín: pátek 10.5.2019.


22.4. - 26.4.2019

V rámci jediné hodiny v tomto týdnu jsme pracovali s obrázkem na straně 51 v učebnici. Opakovali jsme slovní spojení související s přítomným časem prostým s oblastí volnočasových aktivit, strukturu like + - ing a k tomu náležející slovní zásobu. Zaměřili jsme se na formulaci vět ve třetí osobě jednotného čísla, kdy musí každé hlavní sloveso ve větě ´syčet´: She plays tennis. (Ona hraje tenis.), She likes swimming and playing the violin. (Ona ráda plave a hraje na housle.), ...

V rámci domácí přípravy, prosím, opakujte slovní zásobu 6. a 7. lekce na souhrnný velký unitový test, který si v brzké době napíšeme, spolu s překladovými větami s oblasti volnočasových aktivit a povolání (viz předchozí zápisy z výuky).


15.4. - 19.4.2019

Hlouběji jsme se zabývali tématem Jobs. Pracovali jsme i s rozšířenou slovní zásobou z tohoto zdroje: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-2

v kombinaci s písní:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work, kde jsme se hravou formou snažili naučit komentovat, co které povolání obnáší. V tomto tématu jsme pokračovali i v učebnici na straně 49 v rámci komunikace a v pracovním sešitě na straně 62 v rámci poslechového cvičení 1 a dále pak 2 a na straně 63. Komunikaci a slovní zásobu tématu jsme znásobili i formou anagramů a obrázkových karet, se kterými jsme si zahráli hru. také jsme se vrátili i k překladovým větám s tématem Free time:

1. O sobotách hrávám s kamarády v parku fotbal.
2. V úterý mívám hodiny plavání.
3. David rád sleduje kreslené filmy.
4. Ela má ve středu hodinu klavíru..
5. Můj bratr píše domácí úkoly v pátek.

6. Amy nemá ráda plavání a já nemám rád basketball.


1. I play football with my friends in the park on Saturdays.
2. I have swimming lessons on Tuesday.
3. David likes watching cartoons.
4. Ela has a piano lesson on Wednesday.
5. My brother does his homework on Friday.

6. Amy doesn´t like swimming and I don´t like basketball.


Dále je možné trénovat toto:

1. Zdravotní sestra pomáhá nemocným lidem v nemocnici.
2. Pekař vyrábí chleba.
3. Mechanik opravuje auta a používá klíč na šrouby.
4. Administrativní síla píše emaily a zvedá telefony.

5. Hasič řídí hasičský vůz, nosí přilbu a používá hadici.


1. A nurse helps sick people in a hospital.
2. A baker makes bread.
3. A mechanic mends cars and uses a spanner.
4. An office worker writes emails and answers the telephone.

5. A firefighter drives a fire engine, wears a hard hat and uses a hose.Krátce po prázdninách si zopakujeme látku předchozí 6. lekce a napíše velký unitový test.

8.4. - 12.4.2019

Zabývali jsme se britskými svátky a významnými dny. V učebnici na straně 47 jsme četli text a dále jsme o něm diskutovali, shlédli jsme rozšiřující videa:

Kids Vocabulary - Holidays and Special Events for Kids | List of Holidays: 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM

Window on Britain Festivals: https://www.youtube.com/watch?v=vnYLWxdHCUI.

Pracovali jsme i s tématem Free time - překládali jsme i věty typu:

1. V úterky chodím plavat se svým bratrem.
2. O sobotách chodím do sportovního centra.
3. Ve čtvrtky dělám své domácí úkoly a dívám se na televizi.
4. Nemám rád středy!
5. V pondělí chodím do juda. 
6. V sobotu jezdím na kole. 
7. V pátek mívám hodinu klavíru a hraju basketbal.
8. Rád se dívám na kreslené filmy.

9. Můj kamarád nerad sleduje soutěžní pořady.


1. On Tuesdays I go swimming with my brother.
2. I go to the sports centre on Saturdays.
3. On Thursdays I do my homework and watch television.
4. I  don´t like Wednesdays!
5. I do judo on Mondays.
6. I ride my bike on Saturday.
7. On Friday I have a piano lesson and I play basketball.
8. I like watching cartoons.

9. My friend doesn´t like watching game shows.


Začali jsme 7. lekci úvodní písní k tématu Jobs:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work. Za DÚ vypíšeme do středy slovíčka 7. lekce do slovníků.


1.4. - 5.4.2019

Procvičovali jsme téma Free time, kde jsme zúročili obohacenou slovní zásobu, znalost dní v týdnu, měsíců, gramatických struktur like + -ing. Celé téma jsme završili projektem, který je třeba doma dohotovit a přinést v pondělí do hodiny JA. Zabývali jsme se také druhy filmů, sledovali jsme prezentaci:

https://www.slideshare.net/AlexandraRamirez/types-of-films-vocabulary-presentation.

V pracovním sešitě máme téma zvládnuté až do strany 54.

Podrobnější pokyny k projektu:

- název: Free time

- tvrdý papír velikosti A3 + obrázky volnočasových aktivit (vystřižené, vytisknuté, namalované, ...)

- hodnotí se: splnění zadání + estetické provedení + osobitost provedení

- úkoly zadání: 1. napíši o sobě - o svých aktivitách v jednotlivých dnech týdne (pondělí - neděle) - alespoň 7 vět,

                           2. napíši o svém příteli - nadpis: What does my friend do in his / her free time?

                                                                       tabulka s pěti aktivitami, které si vymyslíte (např. play football, play the                                                                         violin, do gymnastics, …) + fajfka pro aktivitu, kterou přítel koná, křížek                                                                            pro aktivitu, kterou nekoná

                                                                       slovní komentář zjištění z tabulky (např. Monika doesn´t play football.                                                                            She plays the violin and does gymnastics. …)

- termín: přinést hotové v pondělí do hodiny JA.

25.3. - 29.3.2019

Provázali jsme procvičování struktury like + -ing s aktivitami konanými ve volném čase a hovořili jsme o tom, kdo co dělá který den v týdnu. Rozšířili jsme si slovní zásobu týkajících se aktivit, procvičovali jsme ji hrou pexesa spojenou s nutností vyslovit slovíčko. Slovíčka máme nalepená v sešitech. Znovu jsme se vraceli k rapům (link v předchozím zápise) k procvičení dnů v týdnu a měsíců v roce. Vrátili jsme se i k předchozí lekci a opětovně procvičili vazbu there is a + there are (many, lots of, any). Na tuto látku se, prosím, zaměřte v rámci opakování, v pondělí na ni napíšeme test. Součástí testíku bude tvorba věto tom, jakými způsoby se lidé dostávají do školy, do zaměstnání, atd. (např. David walks to school. My friends go to school by bus.  …). Obdobné věty jsme překládali do sešitů, kde máme nalepené i správné řešení. V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte i na slovní zásobě 6. lekce.


18.3. - 22.3.2019

V tomto týdnu jsme se začali zabývat aktivitami ve volném čase ve spojení s gramatickou strukturou like + -ing (I like watching TV. = Rád se dívám na televizi., She likes drawing. = Ona ráda kreslí., …). Pracovali jsme s otázkou i záporem. Učili jsme se dny v týdnu a měsíce formou videa, binga, křížovek, anagramů a jiných her: 

- měsíce roku: https://www.youtube.com/watch?v=Cgr4joFfSFw The Months of the Year Rap | Jack Hartmann)

  - dny v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=dJAUmIsPK84 - Days Of The Week | Learning Videos For Kids | Nursery Rhymes | Song For Children

pracovním sešitě: str. 49/2, 50/2, 51, 52/2. 

V rámci domácí přípravy je třeba dopsat a učit se slovní zásobu 6. lekce.


11.3. - 15.3.2019

Věnovali jsme se orientaci na mapě, tentokrát jsme směry trénovali opakovaně i v písemné podobě a napsali na ně i krátký test. Zaměřili jsme se také na práci s vazbou there is a there are a vytvářeli jsme věty typu: There is a swimming pool in my town. (V mém městě je plavecký bazén.), There are many people. (Je tu mnoho lidí.), There are lots of houses. (Je tu hodně domů.), There aren´t any theatres. (Nejsou tu žádná divadla.), … Napsali jsme dopis o svém městě a popisovali jsme i naše krajské město Zlín. Povídali jsme si o způsobech dopravy v Londýně. Poslouchali jsme text na str. 39 v učebnici a dále s ním pracovali (četba, intonace, překlad). Oba texty v učebnici (str. 37 a 39) budu zkoušet (čtení + překlad). i nadále. Znovu jsme se vrátili k tématu cestování dopravními prostředky a nakupovali si jízdenky - učeb. str. 35 + prac. sešit str. 44. V příštím týdnu budeme psát velký test uzavírající lekci č. 5. Je třeba si zopakovat slovní zásobu lekce, popis města pomocí vazby, způsoby dopravy (I go to school by car. He goes to school by bus. Monica walks to school. Daniel goes to school by bike.) + nákup jízdenek, orientaci na mapě - směry.


4.3. - 8.3.2019

Neustále procvičujeme orientaci na mapě města, ptáme se How to get to …? (Jak se dostanu k …?). Četli jsme si text na str. 37 v učebnici, pracovali jsme s ním a překládali ho (všichni budou vyzkoušeni jak na jeho čtení, tak i překlad zároveň). Dále jsme se věnovali způsobu dopravy na dané místo a tázali jsme se všech ve třídě How do you go (get) to school? (Jak se dostáváš do školy?). Učili jsme se odpovídat: I walk to school. (Jdu do školy pěšky.), I go to school by car. (Jezdí do školy autem.), …  Dělali jsme si statistický přehled ve třídě. Dále s ním budeme pracovat a slovně ho komentovat. V příštím týdnu napíšeme testík na překlad vět týkajících se směrů (např. Jdi rovně touto ulicí. Go straight on this street. , …). Vzorové věty máme nalepené i s překladem ve školním sešitě.


18.2. - 22.2.2019

Procvičovali jsme předložky, porovnávání s přídavnými jmény young, old, short, tall, thin, fat ve druhém stupni a překlad jednoduchých vět týkajících se zvířat. Napsali jsme shrnující velký test 4. lekce. Pracujeme již s pátou lekcí, máme napsaná slovíčka páté lekce, učíme se je zvládat poslechem, písemně a zapojovat je do naší konverzace ve škole na téma Town (Město). V pracovním sešitě jsme zvládli strany 40 a 41. Obohatili jsme svoji slovníkovou slovní zásobu o další slovíčka označující budovy ve městě podle videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 (theatre, hospital, police office, post office, sports centre, bakery, bus stop, fire station, museum, cinema). 

Začínáme pracovat se směry: https://www.youtube.com/watch?v=IDEuyJwOiyA. Učili jsme se orientovat na mapě podle základních směrů:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-directions-2018.pdf.

V rámci domácí přípravy je třeba pracovat na slovní zásobě už i nové páté lekce a směrech. 

11.2. - 15.2.2019

Vrátili jsme se k látce z loňského školního roku - there is a / there are k vyjádření skutečnosti, že někde něco je, existuje a pracovali jsme s ní. Spojili jsme ji s výrazy lots of v kladné větě (hodně, spousta) a any v záporné větě (žádný). Např. In my classroom there is a clock. (Ve třídě jsou hodiny.) There isn´t a television. (Není tu televize.) There are lots of desks. (Je tu hodně lavic.) There aren´t any balls. (Nejsou tu žádné míče.) Pracovali jsme s novými slovíčky 5. lekce, která je potřeba si za domácí úkol přepsat do slovníků (str. 90 - 91 v pracovním sešitě). Se slovíčky jsme pak dále pracovali ve cvičení na str. 33 v učebnici a zopakovali jsme na nich i předložky z lekce minulé. Postupně opakujeme látku na závěrečný velký test z lekce 4, který v příštím týdnu napíšeme. Bude obsahovat slovní zásobu lekce 4, předložky, stupňování přídavných jmen a popis zvířat překladovými větami (obdoba cvičení v pracovním sešitě: 32/2, 33/3, 34/2, 35/1, 38). 

Příklad překladu:

1. Tato zvířata jsou větší než tučňáci a menší než žirafy.

    These animals are bigger than penguins and smaller than giraffes.

2. Žijí v Austrálii.

     They live in Australia.

3. Umí skákat, neumí chodit, běhat, létat a šplhat po stromech.

    They can jump, they can´t walk, run, fly, climb trees.


4.2. - 8.2.2019

Zabývali jsme se stupňováním přídavných jmen, pracovali jsme s obrázky a textem popisujícím širokou rodinu i s domácími mazlíky. Znovu jsme se vrátili k předložkám in = v, on = na, under = pod, in front of = před, opposite, next to = vedle, between = mezi. Pracovali jsme s dotazy na umístění nějakých zvířat a budov v ZOO: Excuse me, where is the car park? (Promiňte, kde je parkoviště?) It is next to the café. (Je vedle kavárny.), Excuse me, where are monkeys? (Promiňte, kde jsou opice?) They are opposite the tigers. (Jsou naproti tygrům.), ...  V pracovním sešitě jsme k tomuto tématu vypracovali cvičení na str. 34. Také pracujeme s kratičkými překladovými větami, abychom se naučili zužitkovat slovní zásobu ve větách a vytvořili si podklad ke komunikaci. Nabízím jednotlivé textíky i s možnými překlady k domácímu procvičování:

1. Opice jsou naproti tygrům.
2. Kuře neumí plavat.
3. Tato zvířata mají krátké nohy.
4. Má Jill oblečeno bílé triko? Ano, má.
5. Molly je tlustší než Jill.

6. Je Jenny (výškově) menší než Molly? Ne, není.

1. Monkeys are opposite the tigers.
2. Chicken can´t swim.
3. These animals have got short legs.
4. Is Jill wearing a white T - shirt? Yes, she is.
5. Molly is fatter than Jill.

6. Is Jenny shorter than Molly? No, she isn´t.


1. Žirafy jsou vedle klokanů.
2. Umí papoušci létat? Ano, umí.
3. Žijí delfíni ve vodě? Ano, žijí.
4. Je tento slon větší než hroch? Ne, není.
5. Netopýr neumí lézt po stromech.

6. Bydlím naproti jeho tety.

1. The giraffes are next to the kangaroos.
2. Can parrots fly? Yes, they can.
3. Do dolphins live in water? Yes, they do.
4. Is this elephant bigger (taller) than the hippo? No, it isn´t.
5. The bat can´t climb trees.

6. I live opposite his aunt.


1. Sloni jsou naproti klokanů.
2. Umí žáby lézt po stromech? Ne, neumí.
3. Žijí želvy ve vodě? Ano, žijí.
4. Jsou tito sloni větší než hroši? Ne, nejsou.
5. Ježek neumí létat.

6. Jí netopýr hmyz?

1. The elephants are opposite the kangaroos.
2. Can frogs climb trees? No, they can´t.
3. Do turtles live in water? Yes, they do.
4. Are these elephants bigger than hippos? No, they aren´t.
5. Hedgehog can´t fly.

6. Does the bat eat an insect?


V příštím týdnu budeme psát test na slovní zásobu 4. lekce (pracovní sešit str. 90). Budeme pokračovat s krátkými překlady.

27.1. - 31.1.2019

Zasoutěžili jsme si společně s 5.A ve hře Guess the animal. V popisech, které jsme skládali od nejobecnějších vět až k velmi konkrétním vždy popisující nějaké námi vybrané zvíře, jsme se snažili zvíře poznat. Učili jsme se pomocí barevných karet předložky, sledovali jsme pátrací video:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/heros-adventure.

Překládáme jednoduché věty, abychom byli i schopni na základní témata společně postupně komunikovat. Prosím zaměřte se na překlady v rámci domácí přípravy. Znalost slovní zásoby je nezbytnou nutností.


21.1. - 25.1.2019

Napsali jsme pololetní písemnou práci a vrátili se k našemu tématu Zvířata. Upevňovali jsme si formou hry slovní zásobu k  tomuto tématu. Snažili jsme se skrze nápovědu, která se nám dostávala od spolužáků, odhalit zvíře, kterým jsme byli. Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se druhu zvířete (wild x domestic / farm), místa, kde žije (in water, on land, in the air), potravy (plant, insect, meat), jeho aktivit (It can run / fly / roar / climb trees, …) a vlastností, jimiž disponuje (friendly, dangerous, …). Stupňovali jsme přídavná jména, hledali jejich opaky (old - older x young - younger, tall - taller x short - shorter, thin - thinner x fat - fatter). Veškeré zápisy máme vlepené v sešitě. Poslechy: pracovní sešit str. 30, 32. Cvičení v pracovním sešitě: str. 29 - 33. 


14.1. - 18.1.2019

Úspěšně jsme zvládli test z látky probrané ve třetí lekci, opravili ho a zopakovali látku předchozích dvou lekcí, ze kterých napíšeme také příští hodinu velký shrnující test.  Obsah:

1. téma rodina - slovní zásoba ze slovníku + wife (manželka), husband (manžel), nephew (synovec), niece (neteř) prověřená na (family tree ) rodinném stromě - rodinné geneaologii. 

2. čísla 0 - 100 slovy - např. 52 = fifty - two, 60 = sixty, ...

3. přivlastňovací zájmena I - my, you - your, he - his, she - her, it - its, we - our, they - their - např. I have got a dog. It is my dog., ...

4. překlad vět - např. Moje maminka Alena je o dva roky mladší než můj otec. (My mother Alena is two years younger than my father.), atd. - věty je možné procvičit i ze zápisu výuky ze dnů 26. - 30.11.2018.

Děti mají přípravný list na test, překládám jeho řešení:

1. cvičení: brother / aunt / libovolná kombinace / cousin / sister / nephew / grandparents / Herb / brother / wife.

2. cvičení: fifty - three / seventy - one / ninety - six / eighty - two / twenty - eight / forty - five / thirty - four.

3. cvičení - v řadě:  twenty / fifty / thirty / seventy / ten / ninety / forty / eighty / a hundred / sixty.

4. cvičení: It is my telephone. / It is her book. / It is his dog. / They are their pears. / It is your new car. / It is my doll. / They are our beautiful flowers. / They are his apples.

5. cvičení: How old are your parents? / My father Albert is two years younger than my mother. / She plays the drums. / My mother Martina is thirty - eight years old. / What ´s your grandfather´s name? / We make cakes with our grandmother. TOTO  CVIČENÍ  JE  NUTNÉ  SI  PÍSEMNĚ  PŘELOŽIT  A ZKONTROLOVAT  CHYBY!!! 


Dále jsme se v týdnu zaměřili i na slovní zásobu 4. lekce a  zopakování si přídavných jmen z předchozího ročníku (old x young, tall x short, thin x fat). Přidali jsme nová přídavná jména ze slovníku a popisovali zvířata. Rozdělili jsme je na domácí (farm / domestic) a divoká (wild), povídali si o prostředí, ve kterém žijí (in the air, in water, on land), říkali jsme, co zvířata jí (meat, plants, insect) a jaké aktivity umí vykonávat (run, climb trees, snap, roar, …). Vše jsme upevňovali v rámci pohybové hry, podklady máme vlepené v sešitě.

Slovíčka čtvrté lekce je nutné mít zapsané ve slovnících a procvičovat si je v rámci domácí přípravy. 


7.1. - 11.1.2019

Věnovali jsme se procvičování času - pracovní sešit str. 23 (I have breakfast / lunch / dinner at 8 o´clock, …) a pracovní list. Zabývali jsme se dialogy při objednávání jídla a pití - učebnice str. 19, pracovní sešit str. 24, tvořili jsme i vlastní verze dialogů. Pracovali jsme i v pracovním sešitě na str. 25. Napsali jsme test na slovíčka třetí lekce a vyjadřování času. Zabývali jsme se výrazy always (vždycky), often (často), sometimes (někdy) a never (nikdy). V učebnici jsme si četli text na str. 21, dívali jsme se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=NNSal_xF8MM.


V příštím týdnu napíšeme velký test třetí lekce - jeho obsah podle pracovního sešitu: 

a)  str.19/2: he / she likes, he / she doesn´t like + slovní zásoba food

b) str. 20/2: doplňování slov do textu (včetně some v kladné oznamovací větě a any v záporných větách ve spojení s jídlem)

c) str. 23/3, 4: snídám, obědvám, večeřím v … hodin podle obrázku

d) str. 24/1: dialog.


31.12.2018 - 4.1.2019

Procvičovali jsme vyjadřování času na str. 22. Poslouchali, četli jsme a překládali text v učebnici na str. 16.

Příští hodinu píšeme test na slovní zásobu třetí lekce - pracovní sešit str. 89, 90.


17.12. - 21.12.2018

Vánoční hodiny: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1.

10.12. - 14.12.2018

Napsali jsme  a opravili velký test z probrané látky předchozí lekce. Znovu jsme se zaměřili na procvičování osobních a přivlastňovacích zájmen - tabulku máme vlepenou v sešitě. Věnovali jsme se i opakovaně přítomnému času prostému na slovese like: Do you like …? Yes, I do. / No, I don´t. Does she like …? Yes, she does. / No, she doesn´t. Překládali jsem základní věty k tomuto tématu, procvičovali si slovíčka. Zabývali jsme určováním času. Nakreslili jsme si hodiny a pomocí videa: https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 a interaktivní prezentace jsme si čas procvičovali. Zahráli jsme si i board game s tímto tématem.


3.12. - 7.12.2018

Týden jsme zasvětili postupnému opakování látky druhé lekce k pátečnímu písemnému testu dle náplně - viz v předchozím týdnu. Také jsme dále pokročili s používáním like a jeho podoby likes pro osoby he, she a it. V pracovním sešitě jsme vypracovali str. 19 a vrátili jsme se také ke straně 3. Sloveso být a přivlastňovací zájmena jsme procvičovali k testu na pracovním listě. Opravili jsme si znovu překladový test na téma rodina - věty viz v předchozím týdnu. V pátek jsme napsali závěrečný shrnující test z probrané látky druhé lekce.


26.11. - 30.11.2018

Tento týden jsme procvičovali již nám známé sloveso like (mít rád). Navázali jsme na to, co už známe ze třetí třídy (I like popcorn. Do you like popcorn? Yes, I do. No, I don´t. I don´t like popcorn.) Prostřednictvím videí a písní jsme pracovali i s obdobou slovesa like ve třetí osobě čísla jednotného (He/she/it likes popcorn. Does he/she/it like popcorn? Yes, he/she/it does. No, he/she/ it doesn´t. He/ she/it doesn´t like popcorn). Vše jsme procvičovali na komunikačních tabulkách, kde jsme si svá zjištění zaznamenávali a komentovali je. učíme se slovní zásobu třetí lekce, kterou máme napsanou ve slovnících. V pondělní suplované hodině děti zopakovaly sloveso mít (have got / has got) v rámci pracovního listu. V páteční hodině jsme se znovu k vrátili ke slovesu like (mít rád) hned poté, co jsme opravili překladové věty s tématem rodiny z minulého týdne. V pondělí budeme psát opravný test. K procvičení je třeba si přeložit šest vět nalepených v sešitě a zkontrolovat podle tohoto překladu:

1. Můj otec Mike má 38 let.
2. Moje maminka Veronika je o dva roky mladší než můj otec. 
3. Jak staří jsou tvoji rodiče?
4. Jak se jmenuje tvoje matka?
5. Můj dědeček rád rybaří.
6. My s babičkou děláme koláče.

1. My father Mike is 38 years old.

2. My mother Veronika is 2 years younger than my father.

3. How old are your parents?

4. What´s your mother´s name?

5. My grandfather likes fishing.

6. We make cakes with my grandmother.

1. Můj bratr je o pět let starší než já.
2. Jmenují se Tom a Viki.
3. On hraje na bubny.
4. Moji prarodiče žijí v naší ulici.
5. Jak se jmenuje tvůj otec?
6. Jak staří jsou tvoji bratranci?
1. My brother is 5 years older than me.
2. Their names are Tom and Viki.
3. He plays the drums.
4. My grandparents live in our street.

5. What´s your father´s name?

6. How old are your cousins?


V pátek 7.12. pak budeme psát závěrečný test z právě probrané lekce. Obsah:

1. this x these

2. spelling

3. to be + přivlastňovací zájmena

4. rodina - slovní zásoba

5. číslovky 0 - 100

6. překladové věty - rodina


Detailněji:

- This x these: podívají se na obrázek a napíší větu např. This is a book. These are bikes. … (viz str. 3/1, 2 v pracovním sešitě).

- Spelling: budou hláskovat slovo např. cake - sí, ej, kej, í nebo z hláskovaného slova skládat jeho reálnou písemnou podobu - sí, ej, á = car.

- sloveso být (to be - I am, you are, he is, she is, ...) + přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, our, their, …): podle obrázků budou popisovat členy rodiny - např. She is Jake´s mother. Her name is Veronika. He is Jake´s father. His name is John. They are my grandparents. Their name´s are Michal and Sára. …

- číslovky 0 - 100: formou tabulky - např. 80: eighty, 32: thirty - two, ale i opačně - a hundred: 100, ninety - five: 95, …

- Překladové věty na téma rodina: viz překladové věty s řešením výše.


19.11. - 23.11.2018

Dokončili jsme druhou lekci závěrečným povídáním o tom, jakými aktivitami trávíme čas se svými prarodiči (SB p. 15). Text i čteme na známky a překládáme obdobné věty. Psali jsme dopis o rodině a test shrnující základní podobu vět. Zopakovali jsme si testovou formou sloveso být ( I am, you are, he is, …) a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, …).  Nyní se zabýváme slovní zásobou týkající se jídla - lekce 3A. Začali jsme si přepisovat slovíčka lekce do slovníků, v pondělí tuto činnost ukončíme a začneme s procvičováním slovní zásoby v rámci komunikace. Budeme procvičovat sloveso mít (have got / has got) a mít rád (like). Jak obojí používat nalezneme vlepené v sešitě. 


12.11. - 16.11.2018

Tento týden jsme věnovali procvičování mluvené i psané podoby základních vět, jimiž se orientujeme v rodině a vyprávíme o činnostech jejich jednotlivých členů. Základní komunikační věty jsme si vypsali do tabulky a odvozovali jsme z nich podobu vět obdobného typu. Např.: I am 12 years old. (Mně je 12 let.). Z toho jsme odvodili My brother is 15 years old. (Mému bratrovi je 15 let.), His aunt is 32 years old. (Jeho tetě je 32 let.), … Obdobně pak What´s your name? (Jak se jmenuješ?)  je základem pro větu What´s your sister´s name? (Jak se jmenuje tvoje sestra?), … He/She lives in Brno. (On/Ona žije v Brně.) a z toho He lives at number 47. (On bydlí na čísle 47.), … Pro ostatní osoby pak běžně: We live in Brno. (My bydlíme v Brně.), I play the drums. (Já hraju na bubny.), ...

Procvičovali jsme i formou her osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, you, they), sloveso být (I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are) a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, your, their).  Všechny materiály máme vlepeny v sešitě. 

V rámci komunikace jsme vše spojili a pomocí karet popisovali osoby a dotazovali se na chybějící informace (postavení v rodině, věk, jméno).

V rámci domácí přípravy je nutné se výše uvedenému věnovat písemně i doma. V příštím týdnu napíšeme  dva drobné testíky - jeden na sloveso být,  osobní a přivlastňovací zájmena, druhý na základní věty podobného typu jak je uvedeno na začátku tohoto textu.


5.11. - 9.11.2018

Procvičili jsme písemně slovní zásobu první a druhé lekce. Zabývali jsme se dále prací s touto slovní zásobou v rámci textu v učebnici na str. 13. Zapsali jsme si do sešitu pár překladových vět s touto tématikou - např. typu: How old is your sister? (Jak stará je tvoje sestra?), What´s your mother´s name? (Jak se jmenuje tvoje maminka?), How many sisters have you got? (Kolik máš sester?), Are they twins? (Jsou dvojčata?), … Tyto věty je třeba v rámci domácí přípravy písemně procvičovat. Text jsme pak přerodili do podoby vlastní skupiny a vytvářeli dialogy o 4 - 6 větách, které jsme společně zkonzultovali a v další hodině prezentovali zpaměti před tabulí. Zbývající páry své role zúročí v následující hodině. V pracovním sešitě jsme pracovali na str. 14, 15 a 16. Pracovali jsme s výrazy např. Mum is two years younger than dad. (Maminka je o dva roky mladší než otec.), Dad is two years older than mother. (Otec je o dva roky starší než maminka.) Začali jsme překládat komunikační věty z dialogů - lístky mají děti vlepené v sešitě.


29.10. - 2.11.2018

Věnovali jsme se tématu Halloween. Vyprávěli jsme si o jeho historii, zvycích, zabývali jsme se i slovní zásobou a pracovali s videem. Procvičujeme slovní zásobu týkající se číslovek a rodiny. Dnes děti napsaly test na slovíčka z tématu rodina a procvičovaly obě témata na pracovních listech - seznámily se se širokou rodinou Simpsonů, počítaly závodníky, hrály si s přesmyčkami čísel, … Za domácí úkol je třeba napsat dopis svému příteli, ve kterém uvedeme své jméno, kde bydlíme, kam chodíme do školy, zmíníme se o tom, co máme a nemáme rádi (sporty, koníčky, jídlo, barvy, …) a popíšeme fyzický vzhled členů nejužšího kruhu rodiny - např. My mother´s name is Veronika. She is thirty-six. My mum is slim and small. She has got long brown hair. …

V další hodině budeme psát test na slovní zásobu první a druhé lekce. Prosím o její domácí procvičování.


22.10. - 26.10.2018

Neustále se věnujeme tématům číslovky 0 – 100 a rodina. Hráli jsme na procvičení poslechu a rychlosti výbavnosti číslovek bingo, počítali jsme v rámci hry (times = krát, dividend by = děleno, minus = mínus, plus, equals = rovná se). Zaposlouchali jsme se do příběhu Polly a Jacka, kteří přichystali k výročí svým prarodičům dárky a s textem dále pracovali (překlad, procvičování intonace, výslovnosti, hraní rolí). Za domácí úkol jsme kreslili buď skutečný nebo smyšlený family tree a popisovali ho deseti větami typu this is, these are, … Do slovníků jsme si zapsali ekvivalenty některých zdrobnělých pojmenování (mum = mother, dad = father, auntie = aunt, granddad = grandfather, grandma = grandmother) a dopsali si slovíčka typu: daughter = dcera, son = syn, wife = manželka, husband = manžel, parents = rodiče. Procvičovali jsme je hrami a křížovkami. V příštích hodinách budeme psát na slovní zásobu rodina test a poté testík na slovíčka první a druhé lekce (pracovní sešit str. 89).


8.10. - 12.10.2018

Naše úsilí jsme i nadále věnovali spellování, které jsme např. cvičili zapisováním hláskovaného pokynu, který jsme měli vyplnit, spellovali jsme svá jména, příjmení a nám známou slovní zásobu.  Všechny děti byly na hláskování v páteční hodině vyvolány.  V pracovních sešitech jsme pracovali na stránkách do strany 7. V zadní části pracovního sešitu je slovní zásoba ke každé lekci. Naučili jsme se jí přepisovat i prostřednictvím fonetických symbolů do slovníčků a vysvětlili jsme si, jak se slovíčka správně učit. Měla by být vypsaná slovíčka první i druhé lekce. V příštím týdnu odjíždím s dětmi do Londýna, děti budou procvičovat látku se suplujícím učitelem a zabývat se tématem rodina a číslovkami do 100.


1.10. - 5.10.2018

Zopakovanou slovní zásobu z loňského roku formou testu jsme dále využili a pokoušeli jsme se některá slovíčka hláskovat. Abecedu mají děti nalepenou ve svých sešitech. Zpívali jsme chant, který měl upevnit výslovnost jednotlivých písmen anglické abecedy. Vvypsali jsme si všechny hlásky, které se ve výslovnosti nejvíce liší od české, spelovali jsme svá jména a příjmení. Pomocí ´nášlapných ´karet si dnes děti tato vybraná písmena zopakovali a hláskovali z předloh jim známá slovíčka. V pracovním sešitě děti individuálně pracovaly až do strany 7. Také jsme znovu procvičovali sloveso být (I am, you are, he is, …) včetně jeho podoby v záporu a v otázce např. formou křížovky (I am not, you aren´t, he isn´t, is he? are they? aren´t we?, …).

Za domácí úkol prosím procvičovat spelling, v blízké době prověřím znalost anglické abecedy ústně. Dítě vyspeluje svoje jméno a příjmení a dvě další slovíčka z předlohy.


24.9. - 28.9.2018

Na začátku týdne jsme potrénovali jsme sloveso have got (mít) a it is (to je) na test:

1.    Já mám zeleného draka. I have got a green kite.
2.    Chlapci nemají bílý míč. Boys haven´t got a white ball.
3.    Máte modré kolo? Ano, máme. Ne, nemáme. Have you got a green bike? Yes, we have. No, we haven´t.
4.    Je to tvůj drak? Ano, je. Ne, není. Is it your kite? Yes, it is. No, it isn´t.
5.    To není červený skateboard. It isn´t a red skateboard.

6.    To je tvoje auto. It is your car.


Psali jsme dopis příteli zahrnující všechna témata loňského školního roku (informace o sobě, škole, zálibách, sportech, jídle, …).

Věnovali jsme se slovesu být (to be): I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are a jeho podobou v záporu.

Je třeba v rámci domácí přípravy nastudovat slovní zásobu hlavních probraných oblastí v loňském roce na test - děti mají seznam slovíček vlepený v sešitě.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme napsali testík prověřující znalost vazby there is / there are ve spojení s předložkami a podstatnými jmény označujícími předměty a nábytek. Součástí testu byl i jednoduchý popis fyzického vzhledu osoby a jejího oblečení podle obrázku (viz text v předchozím týdnu). Test jsme si i opravili se zaměřením se na chyby, kterých jsme se dopustili. Dále jsme se zabývali tentokrát písemnou podobou již slovně procvičeného slovesa mít (have got) a it is (to je). V příštím týdnu napíšeme kratičký testík na tuto část látky loňského roku a v následujícím týdnu nás čeká ještě test na slovní zásobu hlavních oddílů (viz tabulka v sešitě).

Např.: Je to současně i domácím úkolem!

Oni mají červeného draka. They have got a red kite.

Chlapci nemají bílý míč. Boys haven´t got a white ball.

Máte zeleného draka? Have you got a green kite?

Ano, máme. Ne, nemáme. Yes, we have. No, we haven´t .

Je to tvoje kolo? Is it your bike?

Ano, je. Ne, není. Yes, it is. No, it isn´t.

To není modrý skateboard. It isn´t a blue skateboard.

To je moje kniha. It is my book.


Prosím o 223 Kč za pracovní sešit Happy Street 2 v průběhu příštího týdne. Děkuji.


10.9. - 14.9.2018

Vrhli jsme se do opakování látky předchozího školního roku. Začali jsme číslovkami 1 - 20 a základními matematickými operacemi (+ plus, - minus, = egual) při hře snakes and ladders. Pokračovali jsme procvičováním vazby there is a/ there are ve spojení s předměty (a dinosaur, a boat, a plane, a train, a skateboard, a bike, a ball, a kite), předložkami in / on / under a nábytkem (a wardrobe, a bookcase, a bed, a cupboard, a chair, a table) v podobě kladné věty oznamovací, otázky, záporu a krátkých reakcí Yes / No hledáním rozdílů mezi dvěma obrázky. Např. There is a train under the wardrobe. There isn´t a train on a table. Is there a dinosaur on the bookcase? Yes, there is. No, there isn´t., … Dále jsme se věnovali popisu fyzického vzhledu člověka pomocí protikladných přídavných jmen: young x old, tall x short, thin x fat - např. He is tall. He is young. He is thin. Popisovali jsme oděv: She is wearing a blue T-shirt, white trousers and black trainers., … Tato látka bude příští týden prověřena krátkým testem. Dále jsme komunikovali s cílem procvičit sloveso mít (have got) ve všech druzích vět. I have got a green ball. What colour is your ball? I haven´t got a green ball. Have you got a red ball? Yes, I have. No, I haven´t.

3. 9. - 7. 9. 2018

V úvodní hodině jsme se seznámili s tématy, kterými se budeme zabývat v průběhu školního roku. Pověděli jsme si o organizaci výuky AJ, pomůckách, které budeme potřebovat.