Anglický jazyk

¨15.1. - 19.1.2018

Procvičili jsme zbývající látku, napsali jsme pololetní písemnou práci, kterou jsme následující hodinu v rámci práce s chybou opravili. Shrnuli jsme práci se členem a/an ve spojení s hlavními slovíčky čtvrté lekce a propojili jsme jednotné číslo s množným (viz. přehledná barevná tabulka v sešitech, kterou si děti vyplňovaly a kontrolovaly). Kreslili jsme vlastní pizzu a její ingredience popisovali. Připomínám, že závěrečné shrnutí čtvrté lekce v písemné podobě je plánováno na pondělí 22.1. (křížovka, šest základních slovíček ve spojení s jednotným číslem a převedení do množného čísla, pizza - I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?).


8.1. - 12.1.2018

V hodinách jsme se věnovali nakupování v podobě dalšího procvičování nákupních dialogů a slovní zásoby, která se k tomuto tématu váže. Pak jsme se přesunuli do pizzerie a začali jsme pracovat se slovíčky týkající se surovin, ze kterých se pizza vyrábí (peppers, olives, mushrooms, ...) a přidali jsme i další slovíčka, která s jídlem souvisí (pasta, steak, chocolate, biscuits, cakes). Ve zbývajícím čase jsme se pustili do opakování látky prvních třech lekcí (znalost číslovek 1 - 10, pozdravů, barev, šesti základních hraček a šesti základních školních pomůcek). Příští týden zopakujeme zbytek (dopis ve vztahu ke škole a oblíbené hračce, procvičení základních povelů, who / what, větné konstrukce it is ve všech podobách a formách).Oporou nám je přípravný list, jehož drobně změněná podoba bude i podkladem pololetní písemné práce, kterou budeme psát v úterý 16.1. Závěrečné shrnutí čtvrté lekce v písemné podobě je plánováno na pondělí 22.1. (křížovka, šest základních slovíček ve spojení s jednotným číslem a převedení do množného čísla, pizza - I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?).


1.1. - 5.1. 2018

Opakování slovní zásoby související s Vánocemi - kresebný diktát. Seznámení se a práce se slovníkem, dohledávání nové slovní zásoby.


18.12. - 22.12.2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. - 15.12.2017

Zaměřili jsme se především na praktické použití jazyka v oblasti nakupování. Upevňovali jsme slovní zásobu ve spojení s neurčitým členem a / an v jednotném čísle a formování množného čísla v komunikaci. Zaužívali jsme si základní komunikační obraty při nakupování: Can I have six apples, please? (Mohu dostat šest jablek, prosím?), Sorry? (Promiňte?), How many apples? (Kolik jablek?), Here you are. (Prosím – při podávání.), Thank you. (Děkuji.) V rámci domácí přípravy prosím procvičovat slovní zásobu z tištěného slovníku.


4.12. - 8.12.2017

Kromě komiksových dialogů z minulého týdne jsme procvičovali novou slovní zásobu v propojení na neurčité členy a / an: an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice team a množná čísla. V příštím týdnu se budeme zabývat převážně nakupováním v obchodě s potravinami. Za tímto účelem jsme slovní zásobu prohloubili o nové fráze. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu ze slovníku (tištěné listy).


27.11. - 1.12.2017

Naši pozornost jsme zaměřili na schopnost formulovat věty a použít je v dopise, ve kterém popisujeme hračku. Četli jsme si Gregův dopis v učebnici na str. 21. Domácím úkolem na příští týden je naučit se tento dopis číst (za použití našeho slovníčku) a procvičit si psanou podobu základních slovíček z dopisu na test (forma doplňovačky – viz podklad v sešitě). Připravili jsme si komiksy, které budeme příští týden ztvárňovat a cvičit tak konverzaci. Seznámili jsme se s Londýnem formou videa a vyprávění. V pracovním sešitě jsme procvičovali na začátku týdne téma hračky z recyklovatelných materiálů (Activity Book p. 25 – popis pomocí nové slovní zásoby a výrazu It´s made from …) a psaní dopisu: p. 26.


20.11. - 24.11.2017

Týden jsme zasvětili upevňování základních slovních spojení, která nám mají umožnit plynněji konverzovat – a green train (zelený vlak), a black rocket (černá raketa), … Is it a blue lorry? (Je to modré nákladní auto?), … Procvičili jsme další konverzační obraty: Who´s this? It´s Greg., What´s this? It´s a yellow car., What colour is this?, … a povely Stand up!, Hands up!, Turn around!, Touch your head!, Sit down!. Toto všechno se pak objevilo i v testu. Navázali jsme tématem Hračky z recyklovaných materiálů: socks (ponožky), buttons (knoflíky), plastic bottles (plastové láhve), cardboard boxes (lepenkové krabice), cardboard tubes (kartonové ruličky). Tvořili jsme věty: It is made from …. (Je to vyrobeno z …). Za domácí úkol si máme dokončit komiks rozpracovaný ve škole, který se stane podkladem krátkých scének.


13.11. - 17.11.2017

Hodiny tohoto týdne byly věnovány dalšímu procvičování výrazu It is a …. (To je …). Používali jsme ho v popisech obrázků, překladech, konverzaci v různých spojeních a podobách. Bylo hlavním tématem našeho procvičování na interaktivní tabuli, stejně jako nová i starší slovní zásoba. Na písni Robots jsme se učili základní povely využitelné pro pohyb robota : Stand up! (Postav se!), Hands up! (Ruce vzhůru!), Hands down! (Ruce dolů!), Turn round! (Otoč se!), Touch your head! (Dotkni se hlavy!), Sit down! (Posaď se!). Activity Books str. 21, str. 22/2, 24/1,2. 


6.11. - 10.11.2017

Týden jsme zasvětili práci s první částí slovesa být (it is – to je). Používali jsme ho ve větě kladné i záporné, ve větě tázací s krátkými odpověďmi: It is a car. (To je auto.), It isn´t a car. (To není auto.), Is it a car? (Je to auto?), Yes, it is. (Ano, je.), No, it isn´t. (Ne, není.). Pracovali jsme na interaktivní tabuli i v pracovním sešitě (str. 20/2) a na příběhu Grega, Polly, Jacka a Daisy. Věnovali jsme se také tvorbě jednoduchých vět v rámci osobního dopisu: My name is….. (Jmenuji se.), I´m 9. (Je mi 9 let.), I´m from the Czech Republic. (Jsem z České republiky.) I speak Czech and English. (Mluvím česky a anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Jak jsi starý?), Write soon! (Napiš brzy!), … Příští týden tuto látku prověříme testem.  


30.10. - 3.11.2017

Věnovali jsme se tématu škola v Anglii. Dívali jsme se na video přibližující život britského školáka a hledali jsme nakolik se život našich školáků liší od života jim podobných dětí v Anglii. Četli jsme dopis, ve kterém se představuje Greg a hovoří o škole. Trénovali jsme základní výrazy ústně: I´m Greg. (Jsem Greg.), I´m nine. (Je mi devět.), I´m from England. (Jsem z Anglie.),  I speak English. (Mluvím Anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Kolik ti je?), Write soon! (Napiš brzy!). V příštím týdnu budeme psát podobný dopis s vlastními údaji. Začali jsme i nové téma: At Happy House. Pracovali jsme s novou slovní zásobou – a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur). Domácí úkol: Activity Book str. 19/2.


23.10. - 25.10.2017

Hodiny jsme věnovali především výslovnosti a komunikaci na téma země světa. Trénovali jsme spojení: Where is (Matt) from? – Odkud je (Matt)?, (Matt) is from (Canada). – (Matt) je z (Kanady)., Where are you from? – Odkud jsi?, I ´m from the Czech Republic. – Jsem z České republiky. I speak Czech and English. – Mluvím anglicky a česky. Dále jsme psali dopis o sobě a škole – Activity Book str. 16. Podobný dopis jsme si četli i v učebnici. Tento text si připravíme ke čtení na známky. Dále budeme psát test formou doplňovačky na školní předměty (a pen, a bag, a pencil case, …) a diktátu barev.


16. 10. - 20.10.2017

Tento týden jsme se ještě zabývali barvami, především v písemné podobě a pak v ústní  spojení se členem a podstatným jménem: It ´s an orange book. (To je oranžová kniha.), … Na barvy jsme psali test. Opakovali jsme slovní zásobu – předměty ve škole (a rubber, a ruler, a pen, …). V příštím týdnu to bude opět i písemnou formou v podobě testu. Opět jsme se zaměřili na výslovnost některých velkých zemí světa (Canada, Australia, …), poukázali jsme na spojení se členem u některých z nich: The USA, The UK, The Czech Republic. Pracovali jsme s větami typu: Hi! I ´m Matt. (Ahoj! Já jsem Matt.), I´m from Canada. (Jsem z Kanady.), I speak English. (Mluvím anglicky.), Where is Matt from? (Odkud je Matt?), Matt is from Canada. (Matt je z Kanady.), I speak Czech. (Mluvím česky.). Domácí úkol: Activity Book str. 15/2.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se předmětů ve škole (a pen – pero, a pencil – case – pouzdro, …). Opakovali jsme barvy a zazpívali si Chant  ´Show me something …´. Naučili jsme se ptát se na barvu předmětů – What colour is (the pencil – case)? Jaké barvy je pouzdro?, … Poslechli jsme si text, kde zaznělo šest zemí světa, se kterými jsme dále v rámci mapy a barev pracovali (Canada, the USA, the UK, South Africa, India, Australia). Procvičovali jsme psanou podobu slov tématu, zvládli jsme diktát barev podle poslechu, naučili se barvy psát. Activity Book str. 9 – 12. Příští týden budeme psát test na barvy – je třeba si zopakovat jejich psanou podobu a připravit si barevné pastelky. Procvičovali jsme opět Can I borrow your book, please? – Mohu si půjčit tvoji knihu, prosím?.


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se tématu Ve škole (At school). Naučili jsme se pojmenovávat základní předměty (tužka, pero, guma, pravítko, pouzdro, sešit, kniha). Slovíčka jsme procvičovali ústně formou hry i písemně ve spojení se členem a barvou (a green ruler … zelené pravítko). Poslechli a přečetli jsme si příběh Jacka ve škole, naučili se žádat někoho o půjčení nějakého předmětu (Can I borrow your pencil, please? – Mohu si půjčit tvoji tužku, prosím?), předmět nabídnout (Here you are. – Tady máš.) a poděkovat (Thank you. – Děkuji.). Domácí úkol: Activity Book: str. 9/2, 10/2, 11/3.


25.9. - 29.9.2017


Pokračovali jsme v procvičování slovní zásoby týkající se čísel 1 – 10, hráli jsme Bingo, zpívali píseň v učebnici na straně 6 a upevňovali slovní zásobu (Give the ball to me – Dej mi ten míč, Hurry, I can´t wait – Spěchej, nemohu čekat, Knock the skittles over – Shoď kuželky, Start the game again – Začni hru znovu). Trénovali jsme seznamování se a loučení i v pracovním sešitě str. 8. Připravovali jsme se na test: číslovky 1 – 10, loučení (vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě). Test píšeme příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Opakování učiva:

slovní zásoba týkající se oblečení (sandals, a T-shirt, shorts, trainers, a dress, a sunhat) + barvy

Nové učivo:

číslovky 1 - 10: píseň: A game in the garden - nová slovní zásoba (give - dát, to me - mně, hurry - spěchat, wait - čekat, knock over - shodit, skittles - kuželky, again - opět, zase), Hello! (příběh malé Sophie - Hello, Sophie!  (Ahoj Sophie!), How are you? (Jak se máš?), Fine, thanks. (Dobře, děkuji.), Goodbye! (Na shledanou.), See you tomorrow! (Ahoj zítra.), Bye! (Ahoj.) - fáze poslechu

Poslech v pracovním sešitě (Activity Book): str. 4, domácí úkol: str. 5/3.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

slovní zásoba: především některé druhy jídla a pití, zvířat (forma křížovky), Who´s this? (Kdo je to?) It´s Polly, ….., abeceda: Happy Hose Chant

Nové učivo:

Seznamování se: Hello, I´m …. s příběhem setkání se v zahradě (in the garden), číslovky 1 – 10, DÚ: Activity book p. 7/3