Anglický jazyk


4.12. - 8.12.2017

Kromě komiksových dialogů z minulého týdne jsme procvičovali novou slovní zásobu v propojení na neurčité členy a / an: an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice team a množná čísla. V příštím týdnu se budeme zabývat převážně nakupováním v obchodě s potravinami. Za tímto účelem jsme slovní zásobu prohloubili o nové fráze. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu ze slovníku (tištěné listy).


27.11. - 1.12.20017

Naši pozornost jsme zaměřili na schopnost formulovat věty a použít je v dopise, ve kterém popisujeme hračku. Četli jsme si Gregův dopis v učebnici na str. 21. Domácím úkolem na příští týden je naučit se tento dopis číst (za použití našeho slovníčku) a procvičit si psanou podobu základních slovíček z dopisu na test (forma doplňovačky – viz podklad v sešitě). Připravili jsme si komiksy, které budeme příští týden ztvárňovat a cvičit tak konverzaci. Seznámili jsme se s Londýnem formou videa a vyprávění. V pracovním sešitě jsme procvičovali na začátku týdne téma hračky z recyklovatelných materiálů (Activity Book p. 25 – popis pomocí nové slovní zásoby a výrazu It´s made from …) a psaní dopisu: p. 26.


20.11. - 24.11.2017

Týden jsme zasvětili upevňování základních slovních spojení, která nám mají umožnit plynněji konverzovat – a green train (zelený vlak), a black rocket (černá raketa), … Is it a blue lorry? (Je to modré nákladní auto?), … Procvičili jsme další konverzační obraty: Who´s this? It´s Greg., What´s this? It´s a yellow car., What colour is this?, … a povely Stand up!, Hands up!, Turn around!, Touch your head!, Sit down!. Toto všechno se pak objevilo i v testu. Navázali jsme tématem Hračky z recyklovaných materiálů: socks (ponožky), buttons (knoflíky), plastic bottles (plastové láhve), cardboard boxes (lepenkové krabice), cardboard tubes (kartonové ruličky). Tvořili jsme věty: It is made from …. (Je to vyrobeno z …). Za domácí úkol si máme dokončit komiks rozpracovaný ve škole, který se stane podkladem krátkých scének. 


13.11. - 17.11.2017

Hodiny tohoto týdne byly věnovány dalšímu procvičování výrazu It is a …. (To je …). Používali jsme ho v popisech obrázků, překladech, konverzaci v různých spojeních a podobách. Bylo hlavním tématem našeho procvičování na interaktivní tabuli, stejně jako nová i starší slovní zásoba. Na písni Robots jsme se učili základní povely využitelné pro pohyb robota : Stand up! (Postav se!), Hands up! (Ruce vzhůru!), Hands down! (Ruce dolů!), Turn round! (Otoč se!), Touch your head! (Dotkni se hlavy!), Sit down! (Posaď se!). V rámci tématu Zvířata jsme se učili základní druhy zvířat a popisovali jsme jejich tělo. Látku Animals jsme na interaktivní tabuli dále cvičili.


6.11. - 10.11.2017

Týden jsme zasvětili práci s první částí slovesa být (it is – to je). Používali jsme ho ve větě kladné i záporné, ve větě tázací s krátkými odpověďmi: It is a car. (To je auto.), It isn´t a car. (To není auto.), Is it a car? (Je to auto?), Yes, it is. (Ano, je.), No, it isn´t. (Ne, není.). Pracovali jsme na interaktivní tabuli i v pracovním sešitě (str. 20/2) a na příběhu Grega, Polly, Jacka a Daisy. Věnovali jsme se také tvorbě jednoduchých vět v rámci osobního dopisu: My name is….. (Jmenuji se.), I´m 9. (Je mi 9 let.), I´m from the Czech Republic. (Jsem z České republiky.) I speak Czech and English. (Mluvím česky a anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Jak jsi starý?), Write soon! (Napiš brzy!), … Příští týden tuto látku prověříme testem.  


30.10. - 3.11.2017

Věnovali jsme se tématu škola v Anglii. Dívali jsme se na video přibližující život britského školáka a hledali jsme nakolik se život našich školáků liší od života jim podobných dětí v Anglii. Četli jsme dopis, ve kterém se představuje Greg a hovoří o škole. Trénovali jsme základní výrazy ústně: I´m Greg. (Jsem Greg.), I´m nine. (Je mi devět.), I´m from England. (Jsem z Anglie.),  I speak English. (Mluvím Anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Kolik ti je?), Write soon! (Napiš brzy!). V příštím týdnu budeme psát podobný dopis s vlastními údaji. Začali jsme i nové téma: At Happy House. Pracovali jsme s novou slovní zásobou – a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur). Domácí úkol: Activity Book str. 19/2.


23.10. - 25.10.2017

Hodiny jsme věnovali především výslovnosti a komunikaci na téma země světa. Trénovali jsme spojení: Where is (Matt) from? – Odkud je (Matt)?, (Matt) is from (Canada). – (Matt) je z (Kanady)., Where are you from? – Odkud jsi?, I ´m from the Czech Republic. – Jsem z České republiky. I speak Czech and English. – Mluvím anglicky a česky. Dále jsme psali dopis o sobě a škole – Activity Book str. 16. Podobný dopis jsme si četli i v učebnici. Tento text si připravíme ke čtení na známky. Dále budeme psát test formou doplňovačky na školní předměty (a pen, a bag, a pencil case, …) a diktátu barev.


16.10.  - 20.10.2017

Tento týden jsme se ještě zabývali barvami, především v písemné podobě a pak v ústní  spojení se členem a podstatným jménem: It ´s an orange book. (To je oranžová kniha.), … Na barvy jsme psali test. Opakovali jsme slovní zásobu – předměty ve škole (a rubber, a ruler, a pen, …). V příštím týdnu to bude opět i písemnou formou v podobě testu. Opět jsme se zaměřili na výslovnost některých velkých zemí světa (Canada, Australia, …), poukázali jsme na spojení se členem u některých z nich: The USA, The UK, The Czech Republic. Pracovali jsme s větami typu: Hi! I ´m Matt. (Ahoj! Já jsem Matt.), I´m from Canada. (Jsem z Kanady.), I speak English. (Mluvím anglicky.), Where is Matt from? (Odkud je Matt?), Matt is from Canada. (Matt je z Kanady.), I speak Czech. (Mluvím česky.). Domácí úkol: Activity Book str. 15/2.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se předmětů ve škole (a pen – pero, a pencil – case – pouzdro, …). Opakovali jsme barvy a zazpívali si Chant  ´Show me something …´. Naučili jsme se ptát se na barvu předmětů – What colour is (the pencil – case)? Jaké barvy je pouzdro?, … Poslechli jsme si text, kde zaznělo šest zemí světa, se kterými jsme dále v rámci mapy a barev pracovali (Canada, the USA, the UK, South Africa, India, Australia). Procvičovali jsme psanou podobu slov tématu, zvládli jsme diktát barev podle poslechu, naučili se barvy psát. Activity Book str. 9 – 12. Příští týden budeme psát test na barvy – je třeba si zopakovat jejich psanou podobu a připravit si barevné pastelky. Procvičovali jsme opět Can I borrow your book, please? – Mohu si půjčit tvoji knihu, prosím?.


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se tématu Ve škole (At school). Naučili jsme se pojmenovávat základní předměty (tužka, pero, guma, pravítko, pouzdro, sešit, kniha). Slovíčka jsme procvičovali ústně formou hry i písemně ve spojení se členem a barvou (a green ruler … zelené pravítko). Poslechli a přečetli jsme si příběh Jacka ve škole, naučili se žádat někoho o půjčení nějakého předmětu (Can I borrow your pencil, please? – Mohu si půjčit tvoji tužku, prosím?), předmět nabídnout (Here you are. – Tady máš.) a poděkovat (Thank you. – Děkuji.). Domácí úkol: Activity Book: str. 9/2, 10/2, 11/3.


25.9. - 29.9.2017

Pokračovali jsme v procvičování slovní zásoby týkající se čísel 1 – 10, hráli jsme Bingo, zpívali píseň v učebnici na straně 6 a upevňovali slovní zásobu (Give the ball to me – Dej mi ten míč, Hurry, I can´t wait – Spěchej, nemohu čekat, Knock the skittles over – Shoď kuželky, Start the game again – Začni hru znovu). Trénovali jsme seznamování se a loučení i v pracovním sešitě str. 8. Připravovali jsme se na test: číslovky 1 – 10, loučení (vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě). Psali jsme tento test. Dopadl dobře :-).


18.9. - 22.9.2017

Opakování učiva:

slovní zásoba týkající se oblečení (sandals, a T-shirt, shorts, trainers, a dress, a sunhat) + barvy

Nové učivo:

číslovky 1 - 10: píseň: A game in the garden - nová slovní zásoba (give - dát, to me - mně, hurry - spěchat, wait - čekat, knock over - shodit, skittles - kuželky, again - opět, zase), Hello! (příběh malé Sophie - Hello, Sophie!  (Ahoj Sophie!), How are you? (Jak se máš?), Fine, thanks. (Dobře, děkuji.), Goodbye! (Na shledanou.), See you tomorrow! (Ahoj zítra.), Bye! (Ahoj.) - fáze poslechu

Poslech v pracovním sešitě (Activity Book): str. 4, domácí úkol: str. 5/3.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

slovní zásoba: především některé druhy jídla a pití, zvířat (forma křížovky), Who´s this? (Kdo je to?) It´s Polly, ….., abeceda: Happy Hose Chant

Nové učivo:

Seznamování se: Hello, I´m …. s příběhem setkání se v zahradě (in the garden), číslovky 1 – 10, DÚ: Activity book p. 7/3