Anglický jazyk

4.12. - 8.12.2017

Sjednotili jsme téma jídlo (food) a nápoje (drinks), obojí procvičili slovně, v křížovkách, při hře s obrázky a napsali jsme test na šest základních druhů jídel a nápojů. V rámci hry s kostkou jsme opakovali výrazy I like …, I don´t like … Nově jsme se zaměřili na slovní zásobu, kterou provážeme s frází:  From (fields) we get (wheat). From (wheat) we get (pasta). – Z (polí) získáváme (pšenici). Z (pšenice) získáváme (těstoviny)., … Nová slovíčka: fields (pole), wheat (pšenice), ice cream (zmrzlina), lemons (pomeranče), cereal (cereálie), butter (máslo), oranges (pomeranče), trees (stromy), cow (kráva). Activity book p. 24, 25. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu z obrázkových slovníků v sešitě (tištěné listy).


27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme převážně pracovali s příběhem myšek. Pozornost jsme zaměřili na užitečné fráze (Look on the table! Be careful! Do you like cheese?)a schopnost formulovat věty typu I can see …, Can you see … ?, It´s a …, I like …, I don´t like …, Do you like …? Hráli jsme divadlo, poslouchali rozhovory. Procvičovali jsme rozmanitými formami i psanou podobu šesti základních jídel a šesti základních nápojů (viz obrázkový slovníček v sešitě). V příštím týdnu budeme psát test na těchto dvanáct základních slovíček formou křížovky.


20.11. - 24.11.2017

Pokračovali jsme v tématu I´m hungry! - food (jídlo). Šest základních slovíček: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta jsme dále procvičovali a upevňovali v mluvené i psané podobě.  Ukládali  jsme  v rámci  dialogů jídlo do lednice (fridge) a do skříňky v kuchyni (cupboard) s výzvou Put the shopping away! (Ulož nákup!). Navázali jsme dialogy Do you like (cheese)? (Máš rád sýr?) I don´t like (cheese).  (Nemám rád sýr.) I like pasta. (Mám rád těstoviny). Toto jsme více procvičovali i v Activity Book (str. 21, 22). Navázali jsme krátkou písní, z které jsme pak vyvodili šest druhů nápojů – coffee (káva), tea (čaj), lemonade (limonáda), orange juice (pomerančový džus), water (voda), milk (mléko) a dále s nimi v dialozích a v rámci psaného slovníku pracovali. Poslouchali jsme příběh o myškách, na chvíli se jimi stali a příběh si zahráli.


13.11. - 17.11.2017

Opakovali jsme slovní zásobu a skládání vět na interaktivní tabuli a začali jsme se zabývat novým tématem: I´m hungry! (Mám hlad!). Pracujeme se šesti novými slovíčky: fish (ryba), cheese (sýr), yoghurt (jogurt), bread (chleba), rice (rýže), pasta (těstoviny). K tomu jsme přidali dvě místa: cupboard (skříňka), fridge (lednice). V písni Helping mum (Pomáháme mamince) se objevily užitečné fráze: put it away (ulož to), here´s some bread (tady je chleba), … Pracovali jsme s nákupním seznamem (Activity Books str. 20) a vkládali jsme nákup do lednice a skříněk v kuchyni. Učili jsme se nová slovíčka psát, vyslovovat je a vkládat do jednoduchých vět. Popisovali jsme obrázek v učebnici na str. 22.


6.11. - 10.11.2017

Navázali jsme na učivo předchozího týdne a věnovali jsme se jeho procvičování (loud x quiet, fast x slow). Na příběhu Polly a Daisy jsme si osvojili slovní spojení How many? (Kolik?): How many hats? How many cars? a ocenění Well done! (Výborně!). Psali jsme test (předměty ve škole, my / your – můj / tvůj, a red chair, ….). Procvičovali jsme tvorbu jednoduchých vět s kontrolou na interaktivní tabuli: I can see a yellow clock. (Vidím žluté hodiny.), Can you see a red chair? (Vidíš červenou židli?), It´s a quiet mouse. (To je tichá myška,), …


30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme poznali čtyři nová přídavná jména – loud (hlasitý), quiet (tichý), fast (rychlý) a slow (pomalý).  Poslouchali jsme text na toto téma a pak přídavná jména procvičovali ve spojení  s podstatnými jmény, která známe. V  pracovním sešitě na str. 16 jsme spojili tato přídavná jména s hudebními nástroji a učili jsme se je rozlišovat. Dále jsme trénovali mluvní projev: It´s a green table. (To je zelený stůl.), Can you see a yellow clock? (Vidíš žluté hodiny?), I can see a teacher. (Vidím učitelku.), … V rámci reálií jsme se zabývali tématem Halloween – jeho historií a propojením do současnosti. Popisovali jsme dům čarodějnice – a roof, a chimney, a window, a pumpkin, a ghost, a gate, a tree, a fence a pracovali s barvami. V příštím týdnu nás čeká test na slovíčka této lekce (a table, a chair, a teacher, a pen, a clock, a book) a jejich propojení s my (můj) a your (tvůj).


23.10. - 25.10.2017

Věnovali jsme se upevňování slovní zásoby týkající se předmětů ve školním prostředí (a pen, a pencil, a clock, a chair, ...), tentokráte jsme je zvládali formou písemnou: doplňovačka, popis obrázků. Užívali jsme my (můj), your (tvůj): Activity Book str. 13. Používali jsme spojení Can you see … ? (Vidíš?), I can see … (Vidím). Znovu jsme si zazpívali písničku The classroom song. Budeme psát test: předměty formou popisu obrázku.


16.10. - 20.10.2017

V tomto týdnu jsme se začali zabývat druhou lekcí School time. Naučili jsme se šest nových slovíček: a chair (židle), a table (stůl), a pen (pero), a teacher (učitelka), a book (kniha), a clock (hodiny). Poslouchali jsme text a vyhledávali předměty na obrázku. Tvořili jsme o obrázku věty typu: I can see a teacher. (Vidím učitelku.), Can you see a teacher? (Vidíš učitelku?), It ´s a teacher. (To je učitelka.), It´s a red pen. (To je červené pero.), … Zpívali jsme píseň o hodinách různých barev: Listen, it´s a red clock. Tick, tock! (Poslouchej, to jsou červené hodiny. Tik, tak!). Druhou písní byl The Classroom Song s novými výrazy look around (podívej se kolem, rozhlédni se), What can you see? (Co vidíš?), I can see … (Vidím …), I can see you. (Vidím tebe.), You can see me. (Ty vidíš mě.). Poslechli jsme si příběh myšek ve třídě. Domácí úkol: Activity Book str. 12. V tomto týdnu jsme také psali test opakující zvířata a hláskování slov.


9.10. - 13.10.2017

Upevňovali jsme slovní zásobu týkající první lekce Playroom safari ústně i písemně. Využívali jsme různých pohybových her, zpěvu, hláskování, doplňování písmen. Slovíčka a slovní obraty první lekce jsme si zapsali do slovníků a dále s nimi pracovali. V pracovním sešitě (Activity Book) jsme si vyplnili str. 11 a test na str. 10 – podobný test budou děti psát příští hodinu. Součástí testu bude hláskování několika ze šesti zvířat z Class Booku (učebnice) na str. 7 a mimo jiné i poslech typu Can you see (a zebra)?  - Vidíš zebru?.


2.10. - 6.10.2017


V tomto týdnu jsme se naučili jaké zvuky zvířata ze safari vydávají ( krokodýl – snap, had – hiss, lev – roar) a zazpívali jsme si píseň s touto tématikou doprovázenou pohybem.  Upevňovali jsme znalost základních tří sloves spojených s aktivitami zvířat (fly – létat, run – běhat, climb trees – lézt po stromech). Procvičovali jsme otázku Can (a lion) (hiss)? s odpovědí Yes. / No. Poslouchali jsme a povídali si o příběhu malé Daisy a jejího bratra Jacka – opakovali jsme seznamování se a loučení. Formou hry jsme procvičovali hláskování slov. Domácí úkol: Activity Book str. 8, hláskování slov, vypsání zvířat na safari.


25.9. - 29.9.2017

Naučili jsme se ptát se Vidíš (lva)? Can you see (a lion)? … ve vztahu k probíranému tématu safari. Zahráli jsme si hru procvičující tuto větnou konstrukci: Jsi na řadě. It´s your turn. Učili jsme se jaké aktivity mohou zvířata konat: run (běhat), fly (létat), climb trees (šplhat po stromech), a to opět v otázce typu Can (tigers) climb trees? Umí (tygři) šplhat po stromech? Odpověď: Yes. (Ano.) / No. (Ne.)

Domácí úkol: Activity Book str. 6. Budeme psát příští týden test na téma zvířata, Can you see? (Vidíš?) - vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě. Píšeme ho příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Nové učivo:

Where´s it? (Kde je to?) It´s on safari. (Je to na safari), slovní zásoba zvířata (animals): a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion) - slovem i písmem, příběh myšek Rubi a Spika na safari, otázka Can you see (a monkey)? (Vidíš opici?)

Pokračujeme v tréninku hláskování slov a jmen v JA, opakování slovní zásoby z předchozího ročníku (a ship, shoes, ....)

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

What´s this? (Co je to?) It´s a …… (pen, car, cake, …) – i ve spojení: It´s a yellow sock. (Je to žlutá ponožka, přídavné jméno + podstatné jméno) , slovní zásoba: především toys (hračky), colours (barvy), dressing up (oblékání se), píseň: Happy House Song

Nové učivo:

Who´s this? (Kdo je to?) It´s … (Daisy, Mum, Dad, …), abeceda, píseň: Happy House Chant