Anglický jazyk


11.6. - 15.6.2018

Zopakovali jsme si látku poslední sedmé lekce a uzavřeli ji závěrečným testem. V pracovním sešitě máme vyplněna všechna cvičení ze stran 52 - 59. Věnujeme se opakování látky celého školního roku hrami se slovíčky, křížovkami, popisy různých obrázků, písněmi, ...


4.6. -8.6.2018

Téma prázdnin se prolínalo celou naší výukou tohoto týdne. V rámci her jsme opakovali slovní zásobu týkající se věcí nezbytných pro náš spokojený prázdninový pobyt (flippers, mask, torch, sun cream, map, swimsuit, ...). Děti mají slovní zásobu nalepenu v sešitě. Procvičovali jsme aktivity s přítomném čase průběhovém (I´m swimming. I´m riding a bike. I´m skiping a rope. ...). Opakujeme slovíčka od začátku školního roku v podobě křížovek. Příští týden se vrátíme znovu k závěrečné lekci a napíšeme z této látky test.


28.5. - 1.6.2018

Prohlubujeme znalost slovní zásoby v oblasti sloves a využíváme je ve spojeních popisujících právě konané aktivity (přítomný čas průběhový). Např. I´m colouring the picture. I´m flying. I´m skipping the rope., ... V rámci projektu s prázdninovou tématikou hledáme věci, bez kterých se na správných prázdninách neobejdeme (flippers - ploutve, mask - potápěčské brýle, bike - kolo, board game - desková hra, swimsuit - plavky, sun cream - opalovací krém,  ...).  Vytváříme jejich seznamy, malujeme je a pomocí online slovníku popisujeme.  Den dětí jsme oslavili venkovními aktivitami s podobnou tématikou. 42 barevným obrázkům jsme přiřazovali slovní popisky a cvičili jsme s našimi slovesy. Novou slovní zásobu v tištěné podobě děti obdrží poté, co dokončíme náš společný projekt Holiday. 


21.5. - 25.5.2018

Hráli jsme si všechny verze příběhu myšáka Spika a myšek Ruby a Tiny, který si děti opatřily vlastním textem, ve kterém zúročily všechno to, co jsme se naučili v průběhu celého školního roku. Zopakovali jsme si všechna slovesa, se kterými jsme se za tento školní rok seznámili, a využívali je při hrách. Procvičovali jsme je ve spojení osob já, on, ona, ty a přítomného času prostého. Např. I´m washing my hands. (Umývám si ruce.) He is wearing blue trainers. (Má na sobě modré sportovní boty.) I´m writing with my pen. (Píšu svým perem.) I´m jumping on a trampoline. (Skáču na trampolíně.) He is listening to me. (Poslouchá mě.) She is circling numbers. (Kroužkuje čísla.) I´m drawing a picture. (Kreslím obrázek.), ... V pracovním sešitě máme vypracovány strany 54 a 55. Vraceli jsme se k písní I´m skipping!


14.5. - 18.5.2018

Tento týden jsme si zazpívali písničku I´m skipping! (Skáču! - přes švihadlo)a rozvinuli tak v angličtině znalost dalších aktivit v přítomném čase průběhovém: I´m jumping. (Skáču. -  např. na trampolíně), I´m hopping. (Poskakuju - např. při skákání panáka.), I´m running. (Běhám.) Slovní zásobu jsme si dále rozšířili o přizvání k činnosti - Come on!, Skip with me. (Skákej se mnou.), It´s easy! (To je lehké!).

V dalších hodinách jsme pracovali na svých vlastních příbězích myšek. V příštím týdnu si budeme naše příběhy hrát.


7.5. - 11.5.2018

V rámci sedmé lekce s názvem Playtime jsme začali pracovat se šesti novými slovíčky (a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline). Zabýváme se aktivitami, které lze praktikovat venku, užíváme přítomný čas průběhový: I´m playing with my toys.. (Hraji si se svými hračkami.), I´m riding my bike. (Jezdím na svém kole.), I´m swimming. (Plavu.), I´m playing on the trampoline. (Hraji si na trampolíně.), I´m playing with my ball. (Hraji se se svým míčem.), ... Veškerou slovní zásobu máme nalepenou v sešitě, zaužívanou na písničce a poslechu příběhu myšek, který jsme si vlastními slovy parafrázovali a hráli. V příští hodině budeme pokračovat vlastní tvorbou textu s oporou v obrázkovém materiálu, abychom byli schopni jazyk aktivně používat a skloubit vše, co už umíme v jeden smysluplný celek. Za tímto účelem také pracujeme s obrázky, o kterých se snažíme říci co nejvíce vět v různých gramatických strukturách. Např. I can see... Can you see ...? How many ...? I like ... I don´t like ... Do you like ...? I have got ... He / she has got ... It is ... He / she is wearing ... V pracovním sešitě jsme pracovali na straně 52 a 53. 


30.4. - 4.5.2018

Různými způsoby jsme procvičili učivo šesté lekce a napsali jsme shrnující test. Poslouchali jsme příběh maminky a malé Daisy. V příštím týdnu začínáme sedmou lekci Playtime. V pracovních sešitech máme vypracované strany 48 - 51.

23.4. - 27.4.2018

Znovu jsme se v různých podobách formou hry věnovali popisu člověka a jeho aktuálního oblečení. Trénovali jsme spojení I´m wearing ... (Mám na sobě ...), Are you wearing ...? (Máš na sobě ...?) s těmito položkami oděvu: a T-shirt, a dress, trainers, shorts, sandals, a jumper, a skirt, socks. Z poslechu jsme zaznamenávali kdo má co na sobě a snažili se označit správnou osobu. Začali jsme se věnovat počasí. Naučili jsme se: It´s sunny. (Svítí slunce, je slunečno.), It´s rainy. (Prší.), It´s snowy. (Sněží.), It´s windy. (Fouká vítr.) Z poslechu jsme vypozorovali, jak se na počasí zeptat: What´s the weather like? (Jaké je počasí?). Pozorovali jsme myšky v různých situacích a určovali jaké je počasí a svoje tvrzení zdůvodňovali: It´s sunny. - Mice have got a picnic. (Svítí slunce. - Myšky mají piknik.) Připravujeme se na pohádku, kterou si sami vymyslíme na konci května a napíšeme si sami i text. Bude to shrnutí všeho učiva, které jsme doposud probrali.  V pracovním sešitě máme vypracovány strany 46 a 47.

Ve čtvrtek budeme psát test opakující šestou lekci.


16.4. - 20.4.2018

Spojili jsme starší učivo s novým a popisovali vybrané žáky třídy, pak své rodinné příslušníky a domácí mazlíčky, hádali jsme, kdo je kdo. Využívali jsme popisu těla, který známe z dřívějšího učiva, s novou látkou - popisem oděvu, který má daný člověk na sobě aktuálně. Rozšířili jsme si tuto látku ještě o další popisná přídavná jména (tall x short, fat x thin, young x old). Výsledkem pak byly věty typu: He is tall. (On je vysoký.) He is thin. (Je hubený.) He is young. (Je mladý.) He has got black hair and brown eyes. (Má černé vlasy a hnědé oči.) He is wearing blue jeans and a yellow T-shirt. (Má na sobě oblečeny modré rifle a žluté tričko.)

Dále jsme se znovu vrátili k písničce a procvičovali I´m wearing a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals. Poslouchali jsme příběh myšek, hráli si s větami a v pracovním sešitě vyplnili strany 44 a 45.


9.4. - 13.4.2018

Úspěšně jsme napsali testy shrnující učivo páté lekce a opravili chybky, kterých jsme se dopustili. Zahráli jsme si hru, která to, co jsme se naučili, spojila s praxí - komunikací na dané téma My house. V dalších hodinách týdne jsme se ponořili do nového tématu - Summertime. Zabývali jsme se součástmi oděvu: (T-shirt, shorts, trainers, sunhat, dress, sandals) a poslouchali příběh dětí hrajících si na zahradě. Zazpívali jsme si píseň The summer song upevňující novou slovní zásobu lekce. Ve zbylém čase jsme se připravovali na celostátní testování žáků třetích tříd z AJ. Cílem bylo naučit děti jak si počínat při řešení úkolů a rozklíčovat i zdánlivě těžší zadání a zvolit správnou či nejvíce pravděpodobnou variantu odpovědi.

V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na novou slovní zásobu, kterou si vždy děti lepí do sešitu. Při komunikace s dítětem se vracejte k otázkám týkajících se domu - opět mají děti lísteček nalepený v sešitě. Užívejte obrázek domu v učebnici na str. 2-3. Vzorové typy odpovědí naleznete v sešitě.


2.4. - 6.4.2018

Lekci, ve které jsme se naučili popsat dům a vyjádřit kde někdo či něco je, jsme uzavřeli opakováním, kde děti zúročily všechno, co si zapamatovaly. Slovíčka jsme pospojovali znovu do vět při práci ve skupinkách a hráli jsme hru, kde jsme za každou správnou odpověď mohli získat bod. Vzájemně jsme si odpovědi korigovali, abychom se naučili vyjadřovat správně a uměli jazyk i aktivně používat. Pracovali jsme s obrázky domu a kartičkami s otázkami. Tvořili jsme věty typu: Where is the kitchen? (Kde je kuchyně?), The kitchen is downstairs on the left. (Kuchyně je dole v přízemí vlevo.), Where is Otto? (Kde je Otto?), Otto is in the garden. (Otto je v zahradě.), The boat is in the bedroom. (Loďka je v ložnici.) Is mum´s bag in the hall? (Je maminčina taška v předsíni?) - Yes, it is. (Ano, je.) / No, it isn´t. (Ne, není.), ...  Vše, co jsme zopakovali, jsme pak prověřili v závěrečném testu lekce. 


26.3. - 30.3.2018

V rámci projektu jsme se věnovali tématu My house a procvičovali základní slovní zásobu týkající se domu (místnosti, orientace - v patře, v přízemí, vpravo, vlevo, předměty). Kreslili jsme v týmech společný dům a popisovali ho. Budeme s ním dále pracovat a tvořit věty typu: The bedroom is upstairs on the left. (Ložnice je nahoře v patře vlevo.), The kitchen is downstairs on the right. (Kuchyně je dole v přízemí vpravo.), The bag is in the hall. (Taška je v předsíni.), ...

Ve středu jsme se účastnili velikonočně zaměřeného programu, jehož součástí bylo i anglické bingo.


19.3. - 23.3.2018

Stále pracujeme s tématem My house. Naučili jsme se vyjadřovat nahoře v patře (upstairs) - I´m upstairs. (Jsem v patře.) a dole v přízemí (downstairs) - I´m downstairs. (Jsem v přízemí.) Orientovali jsme se na plánku domu a používali jsme i výrazy vpravo (on the right) a vlevo (on the left). Vše jsme skloubili do komunikace: Where´s the bathroom? (Kde je koupelna?) It´s upstairs on the left. (Je v patře vlevo.), ... Dále jsme opakovali slovní zásobu staršího data a navázali ji na sloveso být: It is in the red box. (Je to v červené krabici). Is it in the red box? (Je to v červené krabici?) Yes, it is. (Ano, je.) No, it isn´t. (Ne, není.) Poslouchali a pracovali jsme s textem Where´s my phone? (Kde je můj telefon?) Pracovní sešit: str. 37, 38, 39, 41.

Procvičili jsme slovní zásobu k tématu Velikonoce. Budeme psát testík na tuto slovní zásobu.


12.3. - 16.3.2018

Při práci s obrázky a soutěžemi jsme procvičovali věty vyjadřující, že se něco nachází v nějakém prostoru domu. Např. The chair is in the sitting room. (Židle je v obývacím pokoji.) Otto is in the garden. (Otto je v zahradě.) Tato základní slovní spojení jsme procvičili i formou krátkého testu. Pracovali jsme i s vazbou Where is ... ? (Kde je ...?) v kombinaci s přivlastňovacími zájmeny my (můj) a your (tvůj). Zpívali jsme píseň Where´s my sock? a slovní zásobu si obohatili o další slovní spojení: I don´t know. (Já nevím.) Or anywhere at all? (Nebo vůbec někde?), ...

V rámci domácí přípravy prosím opakujte slovní zásobu týkající jara a Velikonoc a aktuální slovní spojení k tématu.


5.3. - 9.3.2018

Slovní zásobu páté lekce jsme si procvičovali písemně i v rámci konverzací. Ztvárňovali jsme ji za pomoci mimiky, hledali chybějící písmena ve slovíčcích. Pracovali jsme s obrázkovým příběhem myšek. Slovní zásobu jsme si obohatili o výrazy: Come and look! I don´t know! Come on! (Vše je nalepeno v sešitě i s českým významem.) Příběh jsme si i sami dramaticky ztvárnili. Z gramatických obratů jsme procvičovali: Where is (Otto)? (Otto) is in the (garden). Where is the (duck)? The (duck) is in the (bathroom). Dále pak jsme pracovali se slovesem to je (it is): It is (Otto). Is it (Otto)? Yes, it is. / No, it isn´t. It is a (tiger). Is it a (tiger)? Yes, it is. / No, it isn´t. Na konci týdne jsme se pak věnovali tématu jaro a Velikonoce v podobě pexesa.

V rámci domácí přípravy prosím věnovat hlavní pozornost slovní zásobě a mluvnímu procvičování gramatických obratů, které naleznete na dvou barevně vytištěných lístcích nalepených v sešitě.

26.2. - 2.3.2018

Po jarních prázdninách jsme opravili testy a připomněli si slovní zásobu vztahující se k jaru a k oslavě Velikonoc prostřednictvím vyrobeného pexesa a soutěží. V tomto týdnu jsme se také  začali zabývat novým tématem - domem a jeho místnostmi (kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden). Pracovali jsme s otázkou Where is Jack? (Kde je Jack?), Where are you? (Kde jsi?) a odpověďmi I´m in the (kitchen). (Jsem v kuchyni.), ...  K zapamatování těchto větných konstrukcí jsme užívali obrázky, popisky, plakát a píseň It´s lunchtime!

Doma je třeba pracovat se slovní zásobou vztahující se k jaru i k popisu domu.

12.2. - 16.2.2018

Opakovali jsme vše, co jsme se naučili o lidském těle a jeho smyslech v rámci týmové práce a napsali jsme test uzavírající 4. lekci (šest základních slovíček, I´ve got z pracovního sešitu str. 31 a věty týkající se smyslů z předchozího týdne - I can see with my eyes., ...). V pracovním sešitě máme vypracovány stránky 31, 32. S blížícími se Velikonocemi pracujeme s novou slovní zásobou pokrývající toto téma. Vytvořili jsme si obrázkové slovníky s 24 pojmy, v sešitech máme nalepenu tabulku těchto slovíček i s fonetickou výslovností a první Velikonoční křížovku.

Prosím, zkontrolujte, jestli Vaše dítě nepotřebuje do jazyka anglického  již nový sešit a případně ho svým dětem pořiďte. Děkuji.

5.2. - 9.2.2018

Pracovali jsme s tváří lidskou i zvířecí, popisem těla (tail, foot / feet, hands). Gramatickou část (I´ve got ...) jsme propojili s opakováním barev a prací ve skupinkách. Kreslili jsme svého klauna a prostřednictvím otázky What colour is your  (hair)? atd. jsme se tázali na barevnou podobu klauna dětí ve svém týmu. O svém klaunovi jsme formovali základní popisné věty (I´ve got black hair. I´ve got blue eyes. I´ve got a red mouth. I´ve got an orange nose.). Vrátili jsme se k příběhu myšek a hráli si ho ve dvojicích. Opakovali jsme: I´ve got big ears. I´ve got a big tail. I´ve got a pink nose. Dostali jsme se v této souvislosti i k hlavním pěti smyslům člověka: I can see with my eyes. I can hear with my ears. I can taste with my mouth. I can smell with my nose. I can touch with my hands. V pracovním sešitě máme hotovo: str. 29, 30.

Prosím o zakoupení nových školních sešitů dětem, které už stihly první sešit zcela popsat. Děkuji.

29.1. - 1.2.2018

Věnovali jsme se popisu těla člověka a zvířete. Namalovali jsme si barevné tváře, popisovali je, učili se nová slovíčka i prostřednictvím písně. Tvořili jsme vlastní hádanky s využitím všech větných konstrukcí a slovíček, která už umíme a soutěžili, kdo v popisu odhalí hledané zvíře. Např. It´s an animal. It´s big and fast. It ´s a big animal. Pak jsme byli zvířetem: I´ve got a tail. I´ve got big teeth. I can snap and run. I like meat. Pracovali jsme především s výrazy typu I´ve got ... (mám ...). Popisovali jsme obrázek všemi větnými konstrukcemi, které už dokážeme použít (It ´s a ..., I can see a ..., Can you see a ...?, I like ... , I don´t like ..., Do you like ... ? , How many ...?). Pracovali jsme s příběhem myšek. V pracovním sešitě je vyplněna str. 29.


22.1. - 26.1.2018

Povídali jsme si v rámci aktuálního tématu o anglické škole. Život britských školáků nám přiblížilo i krátké video. Naučili jsme se popisovat uniformu žáčků, pojmenovávali jsme předměty, které nalezneme ve školní brašně a jídlo, které míváme zabaleno v krabičkách na svačinu či oběd. Všechno, co jsme se naučili, jsme zapracovali do našich projektů, které si ve třídách vyvěsíme. Tématem, které se bude prolínat hodinami příštího týdne, se stane popis těla člověka. Naučili jsme se již základní slovíčka této lekce (face, eyes, ears, mouth, hair, nose). Slovíčka k tématu škola i tělo mají děti nalepena v sešitech (anglické slovíčko, výslovnost, český význam). V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte právě na opakování si této slovní zásoby.


15.1. - 19.1.2018

V rámci práce s chybou jsme opravili pololetní písemné práce a hráli si se slovíčky, která už známe. Uzavřeli jsme formou dvou psaných několikrát procvičených cvičení třetí lekci (slovní zásoba týkající se jídla, I like, I   don´t like). Sledovali jsme video přibližující život britských školáků, povídali jsme si o tom, v čem je jejich škola odlišná od naší české. Toto téma se bude prolínat i příštím týdnem.

8.1. - 12.1.2018

Po dvě vyučovací hodiny jsme se věnovali opakování veškeré probrané látky dvou prvních lekcí. Jednalo se o šest základních zvířat a šest základních předmětů ve školní třídě, znalost činností zvířat (roar, snap, hiss, run, fly, climb trees) ve spojení se slovesem can, včetně čtyř přídavných jmen (loud, quiet, fast, slow) užívaných ve velmi jednoduchých větách (A mouse is quiet., ...). Pomocí sedmi základních frází jsme popisovali obrázek školní třídy. Oporou nám byl přípravný list, jehož drobně změněná podoba byla i podkladem pololetní písemné práce. Zopakujeme a ve čtvrtek 18.1.2018 uzavřeme třetí lekci (křížovka, I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?, ´pavouk´ - viz str. 27 v učebnici ve slovní podobě: From cows we get milk. From milk we get yoghurt, butter, cheese and ice cream., ...)


1.1. - 5.1.2018

Opakování slovní zásoby související s Vánocemi - kresebný diktát. Seznámení se a práce se slovníkem, dohledávání nové slovní zásoby.

Poslouchali jsme a četli příběh Do you like soup? Vařili jsme vlastní polévku a přidávali ingredience. Začali jsme se zabývat opakováním slovní  zásoby k pololetnímu testu formou křížovky. Domácí úkol bude hodnocen známkou - ´pavouk´ obdobný tomu na straně 27 v učebnici na pracovním listě.


18.12. - 22.12.2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. - 15.12.2017

Zaměřili jsme se především na komunikaci, využití nám doposud známých větných konstrukcí a slovní zásoby: It´s …., I can see …, Can you see …?, I like …, I don´t like …, Do you like …?, How many …? Popisovali jsme obrázky, zpívali, hráli stolní hru. Tvořili jsme si nákupní lístek, říkali, z čeho se vyrábí některé suroviny při přípravě jídla a formovali ústně i písemně věty typu: From fields we get wheat. From wheat we get bread, pasta, cereal and cakes. (Z polí získáváme obilí. Z obilí připravujeme chleba, těstoviny, cereálie a koláče.) V pracovním sešitě máme vypracovaná cvičení až po str. 25. V rámci domácí přípravy prosím procvičovat slovní zásobu, tvorbu jednoduchých vět.


4.12. - 8.12.2017

Sjednotili jsme téma jídlo (food) a nápoje (drinks), obojí procvičili slovně, v křížovkách, při hře s obrázky a napsali jsme test na šest základních druhů jídel a nápojů. V rámci hry s kostkou jsme opakovali výrazy I like …, I don´t like … Nově jsme se zaměřili na slovní zásobu, kterou provážeme s frází:  From (fields) we get (wheat). From (wheat) we get (pasta). – Z (polí) získáváme (pšenici). Z (pšenice) získáváme (těstoviny)., … Nová slovíčka: fields (pole), wheat (pšenice), ice cream (zmrzlina), lemons (pomeranče), cereal (cereálie), butter (máslo), oranges (pomeranče), trees (stromy), cow (kráva). Activity book p. 24, 25. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu z obrázkových slovníků v sešitě (tištěné listy).


27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme převážně pracovali s příběhem myšek. Pozornost jsme zaměřili na užitečné fráze (Look on the table! Be careful! Do you like cheese?)a schopnost formulovat věty typu I can see …, Can you see … ?, It´s a …, I like …, I don´t like …, Do you like …? Hráli jsme divadlo, poslouchali rozhovory. Procvičovali jsme rozmanitými formami i psanou podobu šesti základních jídel a šesti základních nápojů (viz obrázkový slovníček v sešitě). V příštím týdnu budeme psát test na těchto dvanáct základních slovíček formou křížovky.


20.11. - 24.11.2017

Pokračovali jsme v tématu I´m hungry! - food (jídlo). Šest základních slovíček: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta jsme dále procvičovali a upevňovali v mluvené i psané podobě.  Ukládali  jsme  v rámci  dialogů jídlo do lednice (fridge) a do skříňky v kuchyni (cupboard) s výzvou Put the shopping away! (Ulož nákup!). Navázali jsme dialogy Do you like (cheese)? (Máš rád sýr?) I don´t like (cheese).  (Nemám rád sýr.) I like pasta. (Mám rád těstoviny). Toto jsme více procvičovali i v Activity Book (str. 21, 22). Navázali jsme krátkou písní, z které jsme pak vyvodili šest druhů nápojů – coffee (káva), tea (čaj), lemonade (limonáda), orange juice (pomerančový džus), water (voda), milk (mléko) a dále s nimi v dialozích a v rámci psaného slovníku pracovali. Poslouchali jsme příběh o myškách, na chvíli se jimi stali a příběh si zahráli.


13.11. - 17.11.2017

Opakovali jsme slovní zásobu a skládání vět na interaktivní tabuli a začali jsme se zabývat novým tématem: I´m hungry! (Mám hlad!). Pracujeme se šesti novými slovíčky: fish (ryba), cheese (sýr), yoghurt (jogurt), bread (chleba), rice (rýže), pasta (těstoviny). K tomu jsme přidali dvě místa: cupboard (skříňka), fridge (lednice). V písni Helping mum (Pomáháme mamince) se objevily užitečné fráze: put it away (ulož to), here´s some bread (tady je chleba), … Pracovali jsme s nákupním seznamem (Activity Books str. 20) a vkládali jsme nákup do lednice a skříněk v kuchyni. Učili jsme se nová slovíčka psát, vyslovovat je a vkládat do jednoduchých vět. Popisovali jsme obrázek v učebnici na str. 22.


6.11. - 10.11.2017

Navázali jsme na učivo předchozího týdne a věnovali jsme se jeho procvičování (loud x quiet, fast x slow). Na příběhu Polly a Daisy jsme si osvojili slovní spojení How many? (Kolik?): How many hats? How many cars? a ocenění Well done! (Výborně!). Psali jsme test (předměty ve škole, my / your – můj / tvůj, a red chair, ….). Procvičovali jsme tvorbu jednoduchých vět s kontrolou na interaktivní tabuli: I can see a yellow clock. (Vidím žluté hodiny.), Can you see a red chair? (Vidíš červenou židli?), It´s a quiet mouse. (To je tichá myška,), …


30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme poznali čtyři nová přídavná jména – loud (hlasitý), quiet (tichý), fast (rychlý) a slow (pomalý).  Poslouchali jsme text na toto téma a pak přídavná jména procvičovali ve spojení  s podstatnými jmény, která známe. V  pracovním sešitě na str. 16 jsme spojili tato přídavná jména s hudebními nástroji a učili jsme se je rozlišovat. Dále jsme trénovali mluvní projev: It´s a green table. (To je zelený stůl.), Can you see a yellow clock? (Vidíš žluté hodiny?), I can see a teacher. (Vidím učitelku.), … V rámci reálií jsme se zabývali tématem Halloween – jeho historií a propojením do současnosti. Popisovali jsme dům čarodějnice – a roof, a chimney, a window, a pumpkin, a ghost, a gate, a tree, a fence a pracovali s barvami. V příštím týdnu nás čeká test na slovíčka této lekce (a table, a chair, a teacher, a pen, a clock, a book) a jejich propojení s my (můj) a your (tvůj).


23.10. - 25.10.2017

Věnovali jsme se upevňování slovní zásoby týkající se předmětů ve školním prostředí (a pen, a pencil, a clock, a chair, ...), tentokráte jsme je zvládali formou písemnou: doplňovačka, popis obrázků. Užívali jsme my (můj), your (tvůj): Activity Book str. 13. Používali jsme spojení Can you see … ? (Vidíš?), I can see … (Vidím). Znovu jsme si zazpívali písničku The classroom song. Budeme psát test: předměty formou popisu obrázku.


16.10. - 20.10.2017

V tomto týdnu jsme se začali zabývat druhou lekcí School time. Naučili jsme se šest nových slovíček: a chair (židle), a table (stůl), a pen (pero), a teacher (učitelka), a book (kniha), a clock (hodiny). Poslouchali jsme text a vyhledávali předměty na obrázku. Tvořili jsme o obrázku věty typu: I can see a teacher. (Vidím učitelku.), Can you see a teacher? (Vidíš učitelku?), It ´s a teacher. (To je učitelka.), It´s a red pen. (To je červené pero.), … Zpívali jsme píseň o hodinách různých barev: Listen, it´s a red clock. Tick, tock! (Poslouchej, to jsou červené hodiny. Tik, tak!). Druhou písní byl The Classroom Song s novými výrazy look around (podívej se kolem, rozhlédni se), What can you see? (Co vidíš?), I can see … (Vidím …), I can see you. (Vidím tebe.), You can see me. (Ty vidíš mě.). Poslechli jsme si příběh myšek ve třídě. Domácí úkol: Activity Book str. 12. V tomto týdnu jsme také psali test opakující zvířata a hláskování slov.


9.10. - 13.10.2017

Upevňovali jsme slovní zásobu týkající první lekce Playroom safari ústně i písemně. Využívali jsme různých pohybových her, zpěvu, hláskování, doplňování písmen. Slovíčka a slovní obraty první lekce jsme si zapsali do slovníků a dále s nimi pracovali. V pracovním sešitě (Activity Book) jsme si vyplnili str. 11 a test na str. 10 – podobný test budou děti psát příští hodinu. Součástí testu bude hláskování několika ze šesti zvířat z Class Booku (učebnice) na str. 7 a mimo jiné i poslech typu Can you see (a zebra)?  - Vidíš zebru?.


2.10. - 6.10.2017


V tomto týdnu jsme se naučili jaké zvuky zvířata ze safari vydávají ( krokodýl – snap, had – hiss, lev – roar) a zazpívali jsme si píseň s touto tématikou doprovázenou pohybem.  Upevňovali jsme znalost základních tří sloves spojených s aktivitami zvířat (fly – létat, run – běhat, climb trees – lézt po stromech). Procvičovali jsme otázku Can (a lion) (hiss)? s odpovědí Yes. / No. Poslouchali jsme a povídali si o příběhu malé Daisy a jejího bratra Jacka – opakovali jsme seznamování se a loučení. Formou hry jsme procvičovali hláskování slov. Domácí úkol: Activity Book str. 8, hláskování slov, vypsání zvířat na safari.


25.9. - 29.9.2017

Naučili jsme se ptát se Vidíš (lva)? Can you see (a lion)? … ve vztahu k probíranému tématu safari. Zahráli jsme si hru procvičující tuto větnou konstrukci: Jsi na řadě. It´s your turn. Učili jsme se jaké aktivity mohou zvířata konat: run (běhat), fly (létat), climb trees (šplhat po stromech), a to opět v otázce typu Can (tigers) climb trees? Umí (tygři) šplhat po stromech? Odpověď: Yes. (Ano.) / No. (Ne.)

Domácí úkol: Activity Book str. 6. Budeme psát příští týden test na téma zvířata, Can you see? (Vidíš?) - vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě. Píšeme ho příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Nové učivo:

Where´s it? (Kde je to?) It´s on safari. (Je to na safari), slovní zásoba zvířata (animals): a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion) - slovem i písmem, příběh myšek Rubi a Spika na safari, otázka Can you see (a monkey)? (Vidíš opici?)

Pokračujeme v tréninku hláskování slov a jmen v JA, opakování slovní zásoby z předchozího ročníku (a ship, shoes, ....)

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

What´s this? (Co je to?) It´s a …… (pen, car, cake, …) – i ve spojení: It´s a yellow sock. (Je to žlutá ponožka, přídavné jméno + podstatné jméno) , slovní zásoba: především toys (hračky), colours (barvy), dressing up (oblékání se), píseň: Happy House Song

Nové učivo:

Who´s this? (Kdo je to?) It´s … (Daisy, Mum, Dad, …), abeceda, píseň: Happy House Chant