Anglický jazyk


11.11. - 15.11.2019

Zpívali jsme píseň A Red Clock - učebnice str. 17 a znovu tak procvičovali barvy. Hráli jsme hru running dictation k procvičení základních slovíček i v podobě psané. Přídavná jména rychlý - fast a pomalý - slow jsme se učili na písni: https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k. Obohatili jsme si slovní zásobu o další slovesa - hop, skip, walk, swim. Navázali jsme dalšími přídavnými jmény - quiet - tichý a loud - hlasitý. Poslouchali jsme různé hudební nástroje a rozlišovali, jestli je nahrávka fast / slow / quiet / loud. Popisovali jsme obrázek na straně 14 - 15 v učebnici prostřednictvím vět typu I can see … I can´t see … Can you see …? It is … Is it …? Prosím o procvičování psané podoby základních barev a 6 základních slovíček lekce - str. 15 v učebnici.


4.11. - 8.11.2019

Věnovali jsme se především příběhu myšek. Pracovali jsme s obrázky, texty, trénovali si výslovnost, hráli jsme si příběh myšek před tabulí. Pracovali jsme s přivlastňovacími zájmeny můj - my a tvůj - your. Zpívali jsme píseň Look around the classroom a pracovali jsme se základní slovní zásobou lekce i formou hry (a teacher, a book, a clock, a pen, a chair, a table + barvy), na které je třeba i v písemné formě pracovat i doma.


28.10. - 1.11.2019

Pracujeme stále s barvami - tentokrát na Halloweenském tématu - domku plném duchů a kotlíku čarodějnice. Současně se učíme části domu - windows, roof, chimney, door, fence, gate. Na interaktivní tabuli jsme pracovali s halloweenskými symboly: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/halloween-1

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/halloween-2.

V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte na znalosti barev - viz tabulka vlepená v sešitě.


21.10.  - 25.10.2019

Opravili jsme si velký test napsaný minulou hodinu a věnovali jsme se barvám - nejdříve na pracovním listu a v křížovce, poté v pracovním sešitě na str. 14 a 15. Předměty ze strany 14 jsme pak spojovali se členem a barvou a vypisovali si je do sešitu. Např. a green crocodile, a pink book, a yellow pen, a red snake, a blue chair, an orange table. Poslední uvedené spojení obsahuje místo členu a člen an proto, že podstatné jméno za ním začíná ve výslovnosti samohláskou. Učili jsme se novu slovní zásobu další lekce a pen, a chair, a table, a clock, a teacher, a book. Začali jsme příběh myšek ve škole - poslech, práce s obrázky, četba a překlad, procvičování dialogů.


14.10. - 18.10.2019

Opakovali jsme látku oddílu On safari - slovní zásobu, sloveso can a hláskování. Napsali jsme závěrečný velký test z lekce a dále jsme se věnovali běhacímu diktátu spojenému s opakováním slovní zásoby staršího data, hráli jsme Voltíka - barvy, činnosti.


7.10. - 11.10.2019

Prohlubovali jsme znalost slovesa umět - can, v záporu can´t. Vraceli jsme se k opakování slovní zásoby pohybovým diktátem a postupně jsme si přidávali další aktivity:

 https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

https://www.youtube.com/watch?v=qI7nYvVXudo - sing a song (zpívat píseň), fly a kite (pouštět draka), drive a car (řídit auto), catch a ball (chytat míč). Vše jsme v překladech (jsou i s řešením zapsané či nalepené v sešitě) spojovali se slovesem can: I can (já umím) x I can´t (já neumím), you can (ty umíš) x you can´t (ty neumíš), Can you see … ? (Vidíš … ?), I can see … (Já vidím …), … Trénovali jsme prostřednictvím křížovky psanou podobu základní slovní zásoby lekce (a tiger, a monkey, a zebra,  a snake, a rocodile,  a lion, fly, run, climb trees). Vše jsme nakonec skloubili a tázali jsme se: Can (zebras, ducks, tigers, snakes, crocodiles, monkeys)  run / fly / climb trees / roar / snap / hiss / … ? Umí (zebry, kačeny, tygři, hadi, krokodýli, opice) běhat / létat / šplhat po stromech / řvát / chňapat / syčet / …? - učebnice str. 11. V pracovním sešitě jsme zvládli strany 6, 7.

Příští týden v pátek budeme psát náš první velký test. Obsah bude dětem přesně sdělen a procvičován příští týden. Je třeba umět psát základní slovní zásobu (viz výše) + ovládat sloveso can.


30.9. - 4.10.2019

Poté, co jsme si společně zahráli ve dvojicích příběh myšek ze str. 8 v učebnici (text je v sešitě), jsme se vrhli na práci se slovesem can (moci, umět). Začali jsme písní ze str. 9 v učebnici v podobě otázky Can you ___ (snap / hiss / roar) like a ___ (crocodile / snake / lion)? Umíš (chňapat / syčet / řvát) jako krokodýl / had / lev)? Zahráli jsme si hru s obrázky na str. 10 v učebnici a dalšími obrázky na internetu a ptali jsme se: Can you see ___? Vidíš ___? … Téma jsme dále rozvíjeli v podobě internetové písně: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo. 

Pracovali jsme se slovesy: clap, fly, stomp, swim, climb, run, sing, dance, nacvičovali jsme je pomocí pohybového diktátu. Novou slovní zásobu i gramatiku lekce (can) mají děti vlepeny v sešitě. V pracovním sešitě jsme se věnovali hlavně správnosti napsání top slovíček lekce - str.  6. 

V rámci domácí přípravy je třeba se zaměřit ještě stále na hláskování a znalost starší i nové slovní zásoby, slovesu can.