Anglický jazyk


12.3. - 16.3.2018

Při práci s obrázky a soutěžemi jsme procvičovali věty vyjadřující, že se něco nachází v nějakém prostoru domu. Např. The chair is in the sitting room. (Židle je v obývacím pokoji.) Otto is in the garden. (Otto je v zahradě.) Tato základní slovní spojení jsme procvičili i formou krátkého testu. Pracovali jsme i s vazbou Where is ... ? (Kde je ...?) v kombinaci s přivlastňovacími zájmeny my (můj) a your (tvůj). Zpívali jsme píseň Where´s my sock? a slovní zásobu si obohatili o další slovní spojení: I don´t know. (Já nevím.) Or anywhere at all? (Nebo vůbec někde?), ...

V rámci domácí přípravy prosím opakujte slovní zásobu týkající jara a Velikonoc a aktuální slovní spojení k tématu.


5.3. - 9.3.2018

Slovní zásobu páté lekce jsme si procvičovali písemně i v rámci konverzací. Ztvárňovali jsme ji za pomoci mimiky, hledali chybějící písmena ve slovíčcích. Pracovali jsme s obrázkovým příběhem myšek. Slovní zásobu jsme si obohatili o výrazy: Come and look! I don´t know! Come on! (Vše je nalepeno v sešitě i s českým významem.) Příběh jsme si i sami dramaticky ztvárnili. Z gramatických obratů jsme procvičovali: Where is (Otto)? (Otto) is in the (garden). Where is the (duck)? The (duck) is in the (bathroom). Dále pak jsme pracovali se slovesem to je (it is): It is (Otto). Is it (Otto)? Yes, it is. / No, it isn´t. It is a (tiger). Is it a (tiger)? Yes, it is. / No, it isn´t. Na konci týdne jsme se pak věnovali tématu jaro a Velikonoce v podobě pexesa.

V rámci domácí přípravy prosím věnovat hlavní pozornost slovní zásobě a mluvnímu procvičování gramatických obratů, které naleznete na dvou barevně vytištěných lístcích nalepených v sešitě.

26.2. - 2.3.2018

Po jarních prázdninách jsme opravili testy a připomněli si slovní zásobu vztahující se k jaru a k oslavě Velikonoc prostřednictvím vyrobeného pexesa a soutěží. V tomto týdnu jsme se také  začali zabývat novým tématem - domem a jeho místnostmi (kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden). Pracovali jsme s otázkou Where is Jack? (Kde je Jack?), Where are you? (Kde jsi?) a odpověďmi I´m in the (kitchen). (Jsem v kuchyni.), ...  K zapamatování těchto větných konstrukcí jsme užívali obrázky, popisky, plakát a píseň It´s lunchtime!

Doma je třeba pracovat se slovní zásobou vztahující se k jaru i k popisu domu.

12.2. - 16.2.2018

Opakovali jsme vše, co jsme se naučili o lidském těle a jeho smyslech v rámci týmové práce a napsali jsme test uzavírající 4. lekci (šest základních slovíček, I´ve got z pracovního sešitu str. 31 a věty týkající se smyslů z předchozího týdne - I can see with my eyes., ...). V pracovním sešitě máme vypracovány stránky 31, 32. S blížícími se Velikonocemi pracujeme s novou slovní zásobou pokrývající toto téma. Vytvořili jsme si obrázkové slovníky s 24 pojmy, v sešitech máme nalepenu tabulku těchto slovíček i s fonetickou výslovností a první Velikonoční křížovku.

Prosím, zkontrolujte, jestli Vaše dítě nepotřebuje do jazyka anglického  již nový sešit a případně ho svým dětem pořiďte. Děkuji.

5.2. - 9.2.2018

Pracovali jsme s tváří lidskou i zvířecí, popisem těla (tail, foot / feet, hands). Gramatickou část (I´ve got ...) jsme propojili s opakováním barev a prací ve skupinkách. Kreslili jsme svého klauna a prostřednictvím otázky What colour is your  (hair)? atd. jsme se tázali na barevnou podobu klauna dětí ve svém týmu. O svém klaunovi jsme formovali základní popisné věty (I´ve got black hair. I´ve got blue eyes. I´ve got a red mouth. I´ve got an orange nose.). Vrátili jsme se k příběhu myšek a hráli si ho ve dvojicích. Opakovali jsme: I´ve got big ears. I´ve got a big tail. I´ve got a pink nose. Dostali jsme se v této souvislosti i k hlavním pěti smyslům člověka: I can see with my eyes. I can hear with my ears. I can taste with my mouth. I can smell with my nose. I can touch with my hands. V pracovním sešitě máme hotovo: str. 29, 30.

Prosím o zakoupení nových školních sešitů dětem, které už stihly první sešit zcela popsat. Děkuji.

29.1. - 1.2.2018

Věnovali jsme se popisu těla člověka a zvířete. Namalovali jsme si barevné tváře, popisovali je, učili se nová slovíčka i prostřednictvím písně. Tvořili jsme vlastní hádanky s využitím všech větných konstrukcí a slovíček, která už umíme a soutěžili, kdo v popisu odhalí hledané zvíře. Např. It´s an animal. It´s big and fast. It ´s a big animal. Pak jsme byli zvířetem: I´ve got a tail. I´ve got big teeth. I can snap and run. I like meat. Pracovali jsme především s výrazy typu I´ve got ... (mám ...). Popisovali jsme obrázek všemi větnými konstrukcemi, které už dokážeme použít (It ´s a ..., I can see a ..., Can you see a ...?, I like ... , I don´t like ..., Do you like ... ? , How many ...?). Pracovali jsme s příběhem myšek. V pracovním sešitě je vyplněna str. 29.


22.1. - 26.1.2018

Povídali jsme si v rámci aktuálního tématu o anglické škole. Život britských školáků nám přiblížilo i krátké video. Naučili jsme se popisovat uniformu žáčků, pojmenovávali jsme předměty, které nalezneme ve školní brašně a jídlo, které míváme zabaleno v krabičkách na svačinu či oběd. Všechno, co jsme se naučili, jsme zapracovali do našich projektů, které si ve třídách vyvěsíme. Tématem, které se bude prolínat hodinami příštího týdne, se stane popis těla člověka. Naučili jsme se již základní slovíčka této lekce (face, eyes, ears, mouth, hair, nose). Slovíčka k tématu škola i tělo mají děti nalepena v sešitech (anglické slovíčko, výslovnost, český význam). V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte právě na opakování si této slovní zásoby.


15.1. - 19.1.2018

V rámci práce s chybou jsme opravili pololetní písemné práce a hráli si se slovíčky, která už známe. Uzavřeli jsme formou dvou psaných několikrát procvičených cvičení třetí lekci (slovní zásoba týkající se jídla, I like, I   don´t like). Sledovali jsme video přibližující život britských školáků, povídali jsme si o tom, v čem je jejich škola odlišná od naší české. Toto téma se bude prolínat i příštím týdnem.

8.1. - 12.1.2018

Po dvě vyučovací hodiny jsme se věnovali opakování veškeré probrané látky dvou prvních lekcí. Jednalo se o šest základních zvířat a šest základních předmětů ve školní třídě, znalost činností zvířat (roar, snap, hiss, run, fly, climb trees) ve spojení se slovesem can, včetně čtyř přídavných jmen (loud, quiet, fast, slow) užívaných ve velmi jednoduchých větách (A mouse is quiet., ...). Pomocí sedmi základních frází jsme popisovali obrázek školní třídy. Oporou nám byl přípravný list, jehož drobně změněná podoba byla i podkladem pololetní písemné práce. Zopakujeme a ve čtvrtek 18.1.2018 uzavřeme třetí lekci (křížovka, I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?, ´pavouk´ - viz str. 27 v učebnici ve slovní podobě: From cows we get milk. From milk we get yoghurt, butter, cheese and ice cream., ...)


1.1. - 5.1.2018

Opakování slovní zásoby související s Vánocemi - kresebný diktát. Seznámení se a práce se slovníkem, dohledávání nové slovní zásoby.

Poslouchali jsme a četli příběh Do you like soup? Vařili jsme vlastní polévku a přidávali ingredience. Začali jsme se zabývat opakováním slovní  zásoby k pololetnímu testu formou křížovky. Domácí úkol bude hodnocen známkou - ´pavouk´ obdobný tomu na straně 27 v učebnici na pracovním listě.


18.12. - 22.12.2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. - 15.12.2017

Zaměřili jsme se především na komunikaci, využití nám doposud známých větných konstrukcí a slovní zásoby: It´s …., I can see …, Can you see …?, I like …, I don´t like …, Do you like …?, How many …? Popisovali jsme obrázky, zpívali, hráli stolní hru. Tvořili jsme si nákupní lístek, říkali, z čeho se vyrábí některé suroviny při přípravě jídla a formovali ústně i písemně věty typu: From fields we get wheat. From wheat we get bread, pasta, cereal and cakes. (Z polí získáváme obilí. Z obilí připravujeme chleba, těstoviny, cereálie a koláče.) V pracovním sešitě máme vypracovaná cvičení až po str. 25. V rámci domácí přípravy prosím procvičovat slovní zásobu, tvorbu jednoduchých vět.


4.12. - 8.12.2017

Sjednotili jsme téma jídlo (food) a nápoje (drinks), obojí procvičili slovně, v křížovkách, při hře s obrázky a napsali jsme test na šest základních druhů jídel a nápojů. V rámci hry s kostkou jsme opakovali výrazy I like …, I don´t like … Nově jsme se zaměřili na slovní zásobu, kterou provážeme s frází:  From (fields) we get (wheat). From (wheat) we get (pasta). – Z (polí) získáváme (pšenici). Z (pšenice) získáváme (těstoviny)., … Nová slovíčka: fields (pole), wheat (pšenice), ice cream (zmrzlina), lemons (pomeranče), cereal (cereálie), butter (máslo), oranges (pomeranče), trees (stromy), cow (kráva). Activity book p. 24, 25. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu z obrázkových slovníků v sešitě (tištěné listy).


27.11. - 1.12.2017

V tomto týdnu jsme převážně pracovali s příběhem myšek. Pozornost jsme zaměřili na užitečné fráze (Look on the table! Be careful! Do you like cheese?)a schopnost formulovat věty typu I can see …, Can you see … ?, It´s a …, I like …, I don´t like …, Do you like …? Hráli jsme divadlo, poslouchali rozhovory. Procvičovali jsme rozmanitými formami i psanou podobu šesti základních jídel a šesti základních nápojů (viz obrázkový slovníček v sešitě). V příštím týdnu budeme psát test na těchto dvanáct základních slovíček formou křížovky.


20.11. - 24.11.2017

Pokračovali jsme v tématu I´m hungry! - food (jídlo). Šest základních slovíček: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta jsme dále procvičovali a upevňovali v mluvené i psané podobě.  Ukládali  jsme  v rámci  dialogů jídlo do lednice (fridge) a do skříňky v kuchyni (cupboard) s výzvou Put the shopping away! (Ulož nákup!). Navázali jsme dialogy Do you like (cheese)? (Máš rád sýr?) I don´t like (cheese).  (Nemám rád sýr.) I like pasta. (Mám rád těstoviny). Toto jsme více procvičovali i v Activity Book (str. 21, 22). Navázali jsme krátkou písní, z které jsme pak vyvodili šest druhů nápojů – coffee (káva), tea (čaj), lemonade (limonáda), orange juice (pomerančový džus), water (voda), milk (mléko) a dále s nimi v dialozích a v rámci psaného slovníku pracovali. Poslouchali jsme příběh o myškách, na chvíli se jimi stali a příběh si zahráli.


13.11. - 17.11.2017

Opakovali jsme slovní zásobu a skládání vět na interaktivní tabuli a začali jsme se zabývat novým tématem: I´m hungry! (Mám hlad!). Pracujeme se šesti novými slovíčky: fish (ryba), cheese (sýr), yoghurt (jogurt), bread (chleba), rice (rýže), pasta (těstoviny). K tomu jsme přidali dvě místa: cupboard (skříňka), fridge (lednice). V písni Helping mum (Pomáháme mamince) se objevily užitečné fráze: put it away (ulož to), here´s some bread (tady je chleba), … Pracovali jsme s nákupním seznamem (Activity Books str. 20) a vkládali jsme nákup do lednice a skříněk v kuchyni. Učili jsme se nová slovíčka psát, vyslovovat je a vkládat do jednoduchých vět. Popisovali jsme obrázek v učebnici na str. 22.


6.11. - 10.11.2017

Navázali jsme na učivo předchozího týdne a věnovali jsme se jeho procvičování (loud x quiet, fast x slow). Na příběhu Polly a Daisy jsme si osvojili slovní spojení How many? (Kolik?): How many hats? How many cars? a ocenění Well done! (Výborně!). Psali jsme test (předměty ve škole, my / your – můj / tvůj, a red chair, ….). Procvičovali jsme tvorbu jednoduchých vět s kontrolou na interaktivní tabuli: I can see a yellow clock. (Vidím žluté hodiny.), Can you see a red chair? (Vidíš červenou židli?), It´s a quiet mouse. (To je tichá myška,), …


30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme poznali čtyři nová přídavná jména – loud (hlasitý), quiet (tichý), fast (rychlý) a slow (pomalý).  Poslouchali jsme text na toto téma a pak přídavná jména procvičovali ve spojení  s podstatnými jmény, která známe. V  pracovním sešitě na str. 16 jsme spojili tato přídavná jména s hudebními nástroji a učili jsme se je rozlišovat. Dále jsme trénovali mluvní projev: It´s a green table. (To je zelený stůl.), Can you see a yellow clock? (Vidíš žluté hodiny?), I can see a teacher. (Vidím učitelku.), … V rámci reálií jsme se zabývali tématem Halloween – jeho historií a propojením do současnosti. Popisovali jsme dům čarodějnice – a roof, a chimney, a window, a pumpkin, a ghost, a gate, a tree, a fence a pracovali s barvami. V příštím týdnu nás čeká test na slovíčka této lekce (a table, a chair, a teacher, a pen, a clock, a book) a jejich propojení s my (můj) a your (tvůj).


23.10. - 25.10.2017

Věnovali jsme se upevňování slovní zásoby týkající se předmětů ve školním prostředí (a pen, a pencil, a clock, a chair, ...), tentokráte jsme je zvládali formou písemnou: doplňovačka, popis obrázků. Užívali jsme my (můj), your (tvůj): Activity Book str. 13. Používali jsme spojení Can you see … ? (Vidíš?), I can see … (Vidím). Znovu jsme si zazpívali písničku The classroom song. Budeme psát test: předměty formou popisu obrázku.


16.10. - 20.10.2017

V tomto týdnu jsme se začali zabývat druhou lekcí School time. Naučili jsme se šest nových slovíček: a chair (židle), a table (stůl), a pen (pero), a teacher (učitelka), a book (kniha), a clock (hodiny). Poslouchali jsme text a vyhledávali předměty na obrázku. Tvořili jsme o obrázku věty typu: I can see a teacher. (Vidím učitelku.), Can you see a teacher? (Vidíš učitelku?), It ´s a teacher. (To je učitelka.), It´s a red pen. (To je červené pero.), … Zpívali jsme píseň o hodinách různých barev: Listen, it´s a red clock. Tick, tock! (Poslouchej, to jsou červené hodiny. Tik, tak!). Druhou písní byl The Classroom Song s novými výrazy look around (podívej se kolem, rozhlédni se), What can you see? (Co vidíš?), I can see … (Vidím …), I can see you. (Vidím tebe.), You can see me. (Ty vidíš mě.). Poslechli jsme si příběh myšek ve třídě. Domácí úkol: Activity Book str. 12. V tomto týdnu jsme také psali test opakující zvířata a hláskování slov.


9.10. - 13.10.2017

Upevňovali jsme slovní zásobu týkající první lekce Playroom safari ústně i písemně. Využívali jsme různých pohybových her, zpěvu, hláskování, doplňování písmen. Slovíčka a slovní obraty první lekce jsme si zapsali do slovníků a dále s nimi pracovali. V pracovním sešitě (Activity Book) jsme si vyplnili str. 11 a test na str. 10 – podobný test budou děti psát příští hodinu. Součástí testu bude hláskování několika ze šesti zvířat z Class Booku (učebnice) na str. 7 a mimo jiné i poslech typu Can you see (a zebra)?  - Vidíš zebru?.


2.10. - 6.10.2017


V tomto týdnu jsme se naučili jaké zvuky zvířata ze safari vydávají ( krokodýl – snap, had – hiss, lev – roar) a zazpívali jsme si píseň s touto tématikou doprovázenou pohybem.  Upevňovali jsme znalost základních tří sloves spojených s aktivitami zvířat (fly – létat, run – běhat, climb trees – lézt po stromech). Procvičovali jsme otázku Can (a lion) (hiss)? s odpovědí Yes. / No. Poslouchali jsme a povídali si o příběhu malé Daisy a jejího bratra Jacka – opakovali jsme seznamování se a loučení. Formou hry jsme procvičovali hláskování slov. Domácí úkol: Activity Book str. 8, hláskování slov, vypsání zvířat na safari.


25.9. - 29.9.2017

Naučili jsme se ptát se Vidíš (lva)? Can you see (a lion)? … ve vztahu k probíranému tématu safari. Zahráli jsme si hru procvičující tuto větnou konstrukci: Jsi na řadě. It´s your turn. Učili jsme se jaké aktivity mohou zvířata konat: run (běhat), fly (létat), climb trees (šplhat po stromech), a to opět v otázce typu Can (tigers) climb trees? Umí (tygři) šplhat po stromech? Odpověď: Yes. (Ano.) / No. (Ne.)

Domácí úkol: Activity Book str. 6. Budeme psát příští týden test na téma zvířata, Can you see? (Vidíš?) - vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě. Píšeme ho příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Nové učivo:

Where´s it? (Kde je to?) It´s on safari. (Je to na safari), slovní zásoba zvířata (animals): a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion) - slovem i písmem, příběh myšek Rubi a Spika na safari, otázka Can you see (a monkey)? (Vidíš opici?)

Pokračujeme v tréninku hláskování slov a jmen v JA, opakování slovní zásoby z předchozího ročníku (a ship, shoes, ....)

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

What´s this? (Co je to?) It´s a …… (pen, car, cake, …) – i ve spojení: It´s a yellow sock. (Je to žlutá ponožka, přídavné jméno + podstatné jméno) , slovní zásoba: především toys (hračky), colours (barvy), dressing up (oblékání se), píseň: Happy House Song

Nové učivo:

Who´s this? (Kdo je to?) It´s … (Daisy, Mum, Dad, …), abeceda, píseň: Happy House Chant