Anglický jazyk

10.6. - 14.6.2019

Formou her jsme zopakovali látku poslední lekce. Řešili jsme křížovky, hráli si s obrázky, pexeso, … Překládali jsme věty týkajících se dětských her: I´m playing with a boat. (Hraju si s loďkou.) I´m riding a scooter. (Jezdím na koloběžce.) , …. Zabývali jsme se slovní zásobou označující předměty, které si s sebou vezmeme na prázdniny (a swimsuit, sunglasses, a map, a charger, flippers, a snorkel, a mask, a towel, …) a formou hry jsme si prohloubili i slovní zásobu týkající se oblečení (gloves, mittens, a jumper, a skirt, boots, …). Napsali jsem závěrečný test z lekce.


3.6. - 7.6.2019

Dokončili jsme své příběhy kumulující znalost probrané látky od začátku školního roku a odprezentovali jsme si je. Pomocí písničky I´m skipping! jsme si upevňovali schopnost pracovat se slovesy v přítomném čase průběhovém označujícím právě probíhající aktivitu (viz ´drak´ v zápise v sešitě). Přidali jsme dvě nová slovesa: I´m pushing. Já tlačím. a I´m pulling. Já táhnu. Procvičovali jsme obě věty na obrázcích v učebnici na straně 63 a v pracovním sešitě na straně 56. V příštím týdnu napíšeme shrnující test probrané látky 7. lekce. Objeví se tam šest základních slovíček (str. 59 v učebnici), I´m pushing. / I´m pulling. (viz výše) a obdoba cvičení v pracovním sešitě na str. 55 - popis činnosti na obrázku formou věty. 


27.5. - 31.5.2019

Zahráli jsme si příběh myšek ze 7. lekce. Zopakovali jsme si formou pohybové hry základní slovesa, která známe a přidali si další: skip (skákat přes švihadlo), jump (skákat např. na trampolíně), hop (skákat na jedné noze) a run (běžet). Zazpívali jsme si píseň ze strany 61 v učebnici. Pustili jsme se do tvorby vlastního příběhu formou dialogů podle situace na obrázcích na straně 58 - 59 v učebnici. V pracovním sešitě jsme zvládli vypracovat stranu 55. 


20.5. - 24.5.2019

Šestou lekci jsme shrnuli písemným testem a začali jsme pracovat se slovní zásobou poslední sedmé lekce. Hráli jsme pexeso, připomněli si formou pohybového diktátu základní slovesa, s nimiž i v této lekci budeme dále pracovat. Poslouchali jsme popis obrázku a příběh dětí hrající si na plakátu v učebnici na straně 58 - 59. Vrhli jsme se také do příběhu myšek ze strany 60 v učebnici, obrázky si pomocí poslechu uspořádali a dialog si natrénovali. V příští hodině budou jednotlivé dvojice příběh hrát před třídou.


13.5. - 17.5.2019

Týden jsme věnovali dokončení našeho komiksu a opakování na náš předposlední velký test v tomto školním roce uzavírající 6. lekci. Vedli jsme dialogy na téma What are you wearing? (Co máš na sobě oblečeno?) S odpovědí I´m wearing a T-shirt,  shorts and trainers. (Mám na sobě tričko, kraťasy a sportovní boty.) a výsledky si zaznamenávali - pracovní sešit str. 47. Opakovali jsme i počasí - str. 48 a spojení položek oblečení s barvami - str. 49: Tina is wearing a red dress, a yellow sunhat and white sandals. (Tina má na sobě červené šaty, žlutý klobouk a bílé sandály.) Spike is wearing a blue cap, a white T-shirt, blue trousers and red trainers. (Spike má oblečenu modrou čepici, bílé triko, modré kraťasy a červené sportovní boty.) Podobné cvičení bude i ve velkém testu, který budeme psát v úterý 21.5.2019. Je třeba si také zopakovat veškerá slovíčka v učebnici na straně 51 a 55 (6 položek oblečení a 4 položky počasí) - i písemně (viz např. křížovka v sešitě). Začali jsme také poslední lekci s názvem Playtime - nalepili jsme si nová slovíčka, hráli jsme pexeso zkombinované se správnou výslovností. V poslechu jsme se tato nová slovíčka snažili zachytit a využít je k popisu obrázku.


6.5. - 10.5.2019

Pracovali jsme s textem My dress is in the tree v učebnici na straně 56, který se nám stal podkladem komiksu, který jsme začali v několika týmech tvořit. Účelem je zabudovat rozsáhlejší slovní zásobu nabytou hrami a projektem do vět v šesti obrázcích, jejichž obsah velmi hrubě kopíruje již zmiňovaný text v učebnici. Naše tvoření završíme živými rozhovory. Slovní zásobu jsme si osvěžili i prací v pracovním sešitě na str. 46.


29.4. - 3.5.2019

Nabité vědomosti z oblasti počasí a oblečení jsme zúročili v dvojhodinovém projektu, kde jsme rozlišili čtyři roční období (spring - jaro, summer - léto, autumn - podzim, winter - zima) a zabývali jsme se tím, jaké tři druhy počasí jsou pro dané období obvyklá a jakých šest oděvů je pro tuto část roku vhodných.


22.4.- 26.4.2019

Zabývali jsme se příběhem myšek ze 6. lekce. Pracovali jsme s textem, hráli jsme jednotlivé role. Téma oblečení jsme si opakovali hrou anglického pexesa s nutností správné výslovnosti jednotlivých položek oděvu a doplňků. Začali jsme si povídat o počasí - učebnice str. 55. Slovní zásobu jsme si rozšířili, děti ji mají nalepenou i s obrázky v sešitě: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-weather.pdf.

Jednotlivé druhy počasí jsme procvičovali týmovou hrou s obrázkovými kartami a výukovým videem: 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops.

V učebnici na straně 55 jsme popisovali oblečení myšek na obrázcích a pak jsme se ptali: What´s the weather like? (Jaké je počasí?) s odpověďmi typu It´s sunny. (Je slunečno.), It´s windy. (Je větrno.), ...

V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte na slovní zásobě týkající se jednotlivých položek oblečení a typů počasí.


15.4. - 19.4.2019

Novou slovní zásobu 6. lekce jsme si upevnili hrami, provázali jednotlivé části oděvu s barvičkami a naučili se říkat, co máme my nebo naši přátelé na sobě oblečeno:  I´m wearing a white T-shirt, black trousers and blue trainers. (Mám na sobě bílé tričko, černé kalhoty a modré tenisky.) She is wearing a yellow skirt, a blue blouse and red sandals. (Ona má na sobě žlutou sukni, modrou blůzku a červené sandály.) … V pracovním sešitě jsme zvládli stranu 44 a 45. Zpívali jsme píseň Are you wearing …? a hráli hru myšek s kostkami v učebnici na straně 54. Tématicky jsme obsáhli i Velikonoce a hráli jsme hru na tuto slovní zásobu poté, co jsme se ji krátce předučili.


8.4. - 12.4.2019

Napsali jsme a opravili shrnující test 5. lekce. Začali jsme se zabývat 6. lekcí s tématem Summertime zabývající se oblečením. Pracovali jsme se základními slovíčky v učebnici na str. 51, veškerou novou slovní zásobu máme nalepenou v sešitech. Popisovali jsme anglickými větami všech nám známých větných konstrukcí dosud probraných obrázek ze stran 50 - 51 v učebnici. Poslouchali jsme úvodní text, kde jsme se snažili zachytit podstatné informace k obrázku a zpívali píseň My summer song pracující s novou slovní zásobou - text máme nalepený v sešitě.


1.4. - 5.4.2019

Rozvíjeli jsme téma My house, zaměřovali jsme se na komunikaci typu: Where is the kitchen? (Kde je kuchyně?) The kitchen is downstairs on the left. (Kuchyně je dole v přízemí vlevo.) Where is the bedroom? (Kde je ložnice?) The bedroom is upstairs on the right.(Ložnice je v patře vpravo.)  Where is the sunhat? (Kde je klobouk proti slunci?) The sunhat is in the hall. (Klobouk je v hale.)  Is monkey in the bathroom? (Je opice v koupelně?) No, it isn´t. (Ne, není.) Is the boat in the bathroom? (Je loďka v koupelně?) Yes, it is. (Ano, je.)… Trénovali jsme dialogy s předložkami on (na) a in (v) - učebnice str. 46. Zaužívali jsme si také sloveso být v podobě it is (to je) v kladné větě i v záporu, v otázce a krátké kladné a záporné odpovědi - např. Is it in the yellow box? (Je to ve žlutém rámečku?)  Yes, it is. (Ano, je.)  No, it isn´t. (Ne, není.) - str. 44 v učebnici.

V příštím týdnu budeme psát v úterý velký test z páté lekce. Obsah mají děti napsaný v sešitech, věty jsme procvičovali na pracovním listě, který je v sešitě vlepen. V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na dovypracování vět, na slovní zásobu 5. lekce.


25.3. - 29.3.2019

Ukončili jsme práci na projektu My house. Popisovali jsme, v jakém patře a na které straně jsou umístěny jednotlivé místnosti v domě (viz sešit s oporou v barevně tištěné gramatice z minulého týdne). Pracovali jsme s textem myšího příběhu, který jsme se učili logicky seskládat do správného pořadí. Zahráli jsme si jednotlivé role, naučili se další slovíčka a fráze z textu, které zúročíme v tvorbě vlastního příběhu na konci školního roku. V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte na znalosti slovní zásoby.


18.3. - 22.3.2019

Formou křížovky jsme procvičovali téma My house (Můj dům). Popisovali jsme dům z pracovního listu a snažili se zorientovat v plánu prostřednictvím otázek typu: Where´s the bathroom? (Kde je koupelna?) - It´s upstairs on the left. (Je v patře vlevo.), … Tuto gramatiku máme nalepenou v sešitě. V pracovním sešitě je hotová str. 38. V dalších hodinách jsme pracovali na projektu s tématem My house. Nakreslili jsme si velký dům plný místností, vybavovali je nábytkem a předměty, které jsme popisovali slovně a pak skládali věty o našem vytvořeném domě. 


11.3. - 15.3.2019

Opakovali jsme v pracovním sešitě na str. 34 - 35 učivo týkající se částí lidského těla a smyslů člověka a napsali jsme shrnující test lekce čtyři. Více jsme se zabývali i tématem novým - My house (Můj dům). V pracovním sešitě jsme procvičovali porozumění nové slovní zásobě na str. 36. Zpívali jsme text chantu na str. 43 v učebnici - Where´s my sock? (Kde je moje ponožka?). Popisovali jsme jednotlivé místnosti domu na pracovním listě a přiřazovali jednotlivým místnostem i předměty, které do nich logicky patří (např. zahrada - bazén: garden - swimming pool, kuchyně - lednička: kitchen - fridge, …). Poslouchali jsme text na str. 45 v učebnici a  orientovali jsme se v plánu domu: Where´s the bathroom? (Kde je koupelna?) - It´s upstairs on the left. (Je v patře vlevo.), … 


4.3. - 8.3.2019

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se lidského těla, cvičili jsme ji různými způsoby (hry, pracovní sešit str. 33, křížovka), užívali jui ve spojení s barvami. V příštím týdnu napíšeme velký test uzavírající 4. lekci. Bude potřeba si projít slovní zásobu dané lekce a smysly člověka (viz předchozí zápis výuky). Další cvičení bude obdobou strany 31 v pracovním sešitě. Je nutné mít barevné pastelky.

Dále jsme se věnovali slovní zásobě tématu My house. Poslouchali jsme úvodní text, orientovali se na nákresu domu otázkami Where is … ? (Kde je …?). Slovíčka máme nalepená v sešitě.


18.2. - 22.2.2019

Začali jsme se zabývat smysly člověka. Vytvářeli jsme věty typu: I can see with my eyes. (Vidím svýma očima.), I can hear with my ears. (Slyším svýma ušima.), I can smell with  my nose. (Cítím svým nosem.), I can taste with my mouth. (Chutnám svými ústy.), I can touch with my hands. (Dotýkám se svýma rukama.) Poslouchali jsme text na straně 37 v učebnici. V pracovním sešitě jsme vypracovali tabulku na str. 32 a v dialozích jsme trénovali: Can you see it? (Vidíš to?) s odpověďmi Yes, I can. (Ano, vidím.) a No, I can´t. (Ne, nevidím.)Pracovali jsme s dialogy na str. 38 v učebnici. Obohatili jsme svoji slovní zásobu o další slovíčka označující části těla (tummy - bříško, hands - ruce, umíme tooth - teeth - zub - zuby). Pomocí těchto dialogů jsme se učili užívat sloveso mít (have got): I have got spots on my face. (Mám na obličeji skvrny.), … Prostřednictvím poslechu jsme trénovali i části těla na str.29 v pracovním sešitě. Novou slovní zásobu mají děti vlepenou v sešitě. prosím, pracujte na ní v rámci domácí přípravy.


11.2. - 15.2.2019

Pracovali jsme s novými slovíčky, poslouchali, překládali a hráli nový příběh myšek. Zaměřili jsme se na vyjádření typu I´ve got a tail. (Mám ocas.), I´ve got big teeth. (Mám velké zuby.), I´ve got a pink nose. (Mám růžový nos.). V pracovním sešitě jsme zvládli str. 30 a 31. 


4.2. - 8.2.2019

Aktuálně se zabýváme čtvrtou lekcí Happy faces. Učíme se slovní zásobu spojenou s částmi lidského i zvířecího těla. Již jsme se seznámili s šesti novými slovíčky (a face, hair, an eye - eyes, a nose, an ear - ears, a mouth), ke kterým v pracovním sešitě přibyl ještě zub a zuby - a tooth - teeth. Hrajeme si se slovíčky a ptáme se What is this? (Co je to?) v jednotném čísle s odpovědí This is a face (an eye, a nose, an ear, a mouth, a tooth). (To je obličej, …) a What are these? (Co jsou to?) - These are ears (eyes, tooth). (Jsou to uši, …). V sešitě jsme pracovali na straně 28. V sešitě školním máme nalepená slovíčka 4. lekce i s novou písní k jejich lepšímu zapamatování. V týdnu jsme také upekli pizzu, naučili jsme se anglicky slovíčka surovin, z nichž se vyrábí těsto i těch surovin, které se obvykle na pizzu kladou. Suroviny jsem nakupovala hromadně, prosím o částku 29 Kč v průběhu příštího týdne. Děkuji Vám. 

27.1. - 31.1.2019

Dokončili jsme svůj projekt na téma My school. V příštím týdnu zakončíme celou tuto lekci o jídle přípravou pizzy ve školní kuchyňce. Naučíme se slovíčka všech surovin, které budeme klást na pizzu, podíváme se na video, jak správně těsto uhníst a v rámci hry s čísly budeme na jednotlivé kousky pizzy klást požadované suroviny. Pochutnáme si na ní ve čtvrtek, není třeba dětem chystat  velkou svačinu:-) Těsto připravím sama, suroviny nakoupím. 


21.1. - 25.1.2019

Napsali jsme a opravili si pololetní písemné práce. Novým tématem se nám stala škola. Novou slovní zásobu jsme si obrázkově zpracovali do sešitu a seznámili se s tím, čím se škola, do které chodí britské děti, liší od české:

 https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0

V týmech jsme zpracovali naše poznatky a v rámci výtvarného projektu s tématem My school jsme vytvářeli svačinový box s obsahem, školní aktovku, pouzdro a uniformu mladších i starších dětí britských škol. Projekt v příštím týdnu dokončíme.


14.1. - 18.1.2019

Úspěšně jsme zvládli látku 3. lekce, opravili test a vrhli se na opakování látky prvních dvou lekcí. V úterý velkým testem prověříme znalosti získané právě v těchto dvou lekcích. V testu lze očekávat vše, co jsme v sešitě zapsali a zopakovali: slovíčka obou lekcí formou anagramů (vynechaná písmenka ve slovíčku), popis obrázku se zvířaty větou I can see … (Vidím …), popis schopností nějakých vybraných zvířat větami typu A crocodile can run and snap. (Krokodýl umí běhat a chňapat.) …, popis obrázku třídy větnými konstrukcemi It is … (To je …), Is it …? (Je to...?), I can see … (Já vidím …), Can you see …? (Vidíš …?), I like … (Líbí se mi …), I don´t like … (Nelíbí se mi …), Do you like …? (Líbí se ti …?), z vybrané slovní zásoby napíšeme, co je rychlé (fast) x pomalé (slow), hlasité (loud) a tiché (quiet) - např. A mouse is quiet. (Myška je tichá.), …  Test nás čeká hned v úterý. Pracovali jsme také s novým textem, který jsme si v trojicích zahráli - učebnice str. 28 Do you like soup? (Máš rád polévku?).


7.1. - 11.1.2019

Veškerý čas v tomto týdnu jsme věnovali prohlubování a pak v rámci her i opakování slovní zásoby týkající se jídla a pití. Zabývali jsme se ´pavoukem´ - From cows we get milk. (Od krav získáváme mléko.) From milk we get yoghurt and cheese. (Z mléka získáváme jogurt a sýr.), … - učebnice str. 27, pracovní sešit str. 24. Novou slovní zásobu k tomuto tématu máme v podobě obrázkového slovníku vlepenou v sešitě.  Opakovali jsme výrazy I like a I don´t like, otázku Do you like …? - učebnice str. 26. Věnovali jsme se i slovíčkům - pracovní sešit str. 25. V úterý píšeme právě na tuto látku velký test.   


31.12.2018 - 4.1.2019

Procvičovali jsme slovní zásobu 3. lekce i ve spojení s I like, I don´t like, Do you like …? - pracovní sešit str. 23.


17.12. - 21.12.2018

Vánoční hodiny: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1.


10.12. - 14.12.2018

Pokračovali jsme v tématu druhé lekce I´m hungry! Slovní zásobu jsme si rozšířili o druhy nápojů. Máme ji nalepenou v sešitě. Učili jsme se ji i prostřednictvím chantu (říkadla) I don´t like coffee … Učili jsme se vyjádřit mám rád/a (I like …), nemám rád/a (I don´t like …), máš rád/a? (Do you like …?). V pracovním sešitě máme vypracovány strany 21 a 22. Procvičovali jsme slovní zásobu křížovkou - je vlepena v sešitě. Vrátili jsme se na Smart boardu i k opakování položek nákupu a ukládali jsme ho do lednice (fridge) a do skříňky (cupboard). 


3.12. - 7.12.2018

Týden jsme zasvětili tématu Jídlo v lekci I´m hungry! (Mám hlad!). Věnovali jsme se poslechu popisného textu k úvodnímu obrázku nové lekce v učebnici a učili se z něho nová slovíčka a fráze. Text nové písně, se kterou jsme pracovali, máme nalepený v sešitě i s doprovodnou slovní zásobou. V rámci hry jsme popisovali obrázek za použití výrazových prostředků, které už umíme. Např. I can see … Can you see …? I can´t see … It is a … Is it a …? This is a … atd. Také jsme si poslechli příběh myšek a pracovali s ním. V příštím týdnu si rozhovory předvedeme zpaměti před tabulí.


26.11. - 30.11.2018

Zaměřili jsme se hlavně na opakovaní právě probrané lekce. Formou her, poslechem, písněmi jsme procvičovali barvy, popis předmětu pomocí členu a barvy (It is a red chair.), šest základních slovíček lekce (a chair, a teacher, a book, a table, a clock, a pen) a protikladná přídavná jména slow x fast, quiet x loud. Opakování jsme završili testem a začali se zabývat novou lekcí I´m hungry (Jsem hladový). K obrázkovému slovníku jsme si přiřadili dalších šest nových slovíček (cheese, fish, yoghurt, rice, pasta, bread) a procvičili nová slovíčka v pracovním sešitě na str. 20.

Znovu připojuji link na možné procvičování: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?mode=hub&cc=cz&selLanguage=cs


19.11. - 23.11.2018

Snažili jsme se zaužívat si přídavná jména loud (hlasitý) x quiet (tichý) a fast (rychlý) x slow (pomalý). Pracovali jsme v pracovním sešitě na str. 16 a 17. Zpívali jsme písně: https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k,  https://www.youtube.com/watch?v=HCv-jL9p7ew. Naučili jsme se nová slovíčka (hop, skip, walk, swim, tiptoe, stomp, peep) a hráli jsme s nimi pohybové hry. V rámci her jsme upevňovali i již probranou slovní zásobu a sloveso být (I am, you are, he is, …) s přivlastňovacími zájmeny (my, your, his, her, …). Toto i se slovíčky z písní máme vlepené v sešitě.


12.11. - 16.11.2018

Pořád rozvíjíme téma barvy ve spojení se členem a slovíčkem označujícím nějakou věc - např. a green crocodile, an orange table, … Čas věnujeme i nácviku osobních zájmen (I, you, he, she, …). Zpívali jsme píseň o hodinách (v učebnici) a začali se zabývat protikladnými přídavnými jmény: loud = hlasitý x quiet = tichý, fast = rychlý x slow = pomalý. Poslouchali jsme text v učebnici s touto tématikou a sami si zkoušeli ve skupinkách najít co nejvíce příkladů pro jednotlivá přídavná jména (např. loud - a lion, a tiger, a clock, drums, …).


5.11. - 9.11.2018

Pracujeme s barvami. V pracovním sešitě jsme na str. 14 vybarvili a převedli do slov spojení členu, barvy a předmětu. Toto funkční spojení jsme se pak učili vložit do vět typu This is / It is a green crocodile. (To je zelený krokodýl.), … Procvičovali jsme tato větná spojení i v rámci hry. Naučili jsme se zatím ústně s dopomocí gestikulace jednotlivé osoby (I = já, you = ty, he = on, she = ona, it = to, we = my, you = vy, they = oni). Pracovali jsme s příběhem myšek ve škole. Vystřižené obrázky jsme podle poslechu seřazovali, rozdělili si jednotlivé role a zahráli si tento příběh ve skupinkách po třech dětech. Za domácí úkol se doučíme svou roli, v další hodině děti své role odprezentují zpaměti na známky (asi 2 - 3 věty každý). V rámci domácí přípravy, prosím, s dětmi procvičujte slovní zásobu vlepenou v sešitě. 


29.10 - 2.11.2018

Věnovali jsme se tématu Halloween. Vyprávěly jsme si o jeho původu, tradičních zvycích. Pracovali jsme s halloweenskou slovní zásobou a podle pokynů barevně vykreslovali strašidelný dům. Naučili jsme se ho také popsat anglickými slovíčky (a house, a window, a door, a roof, a chimney, a fence, a gate, …). Četli jsme krátký halloweenský textík a odpovídali na otázky typu: What colour is the roof? The roof is red. What colour are the windows? The windows are green. … Pracovali jsme s neurčitým členem ´a´ a členem určitým ´the´. Za domácí úkol jsme vykreslovali podle instrukcí barevně čarodějnický kotlík. Barvičky jsme trénovali i formou doplňovaček a křížovek.

V rámci domácí přípravy se prosím neustále vracejte s dětmi ke slovní zásobě, a to i ve spojení s barvami, které právě procvičujeme.

Znovu poukazuji na skvělý zdroj k opakování, který je možné využít, aby příprava děti zaujala:-):

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?mode=hub&cc=cz&selLanguage=cs


22.10. - 26.10.2018

Zopakovali jsme si látku probranou v předchozí lekci a napsali jsme velký test. Opravili jsme chyby a začali se věnovat novému tématu School time. Děti mají v sešitech vlepenu novou obrázkovou slovní zásobu, kterou jsme se pokoušeli zvládnout slovem i písmem. V učebnici jsme se zaposlouchali do textu, kdy se z Polly stala učitelka a vyučuje svoji malou sestřičku Daisy. Pojmenovávali jsme všechny předměty, které na obrázku vidíme a rozlišovali mezi What can you see? (Co vidíš?) a Who can you see? (Koho vidíš?). V pracovních sešitech máme zvládnuty strany 12 a 13. V hodině jsme začali překládat 10 vět, za DÚ si je doma zkusíme přeložit s využitím barevného zápisu z předchozích hodin.


8.10. - 12.10.2018

Dobíráme látku první lekce, na kterou budeme psát náš první velký test po mém návratu z Londýna a po krátkém společném zopakování. V příštím týdnu si budou děti látku opakovat se suplujícím učitelem.

V tomto týdnu jsme si zahráli příběh myšek a upevnili si vazbu I can see … I can´t see … Can you see …? Na písničce jsme si připomněli, jak vyjádřit, jestli umí dítě něco dělat jako zvíře - Can you snap like a crocodile? (Umíš chňapat jako krokodýl?), Can you hiss like a snake? (Umíš syčet jako had?), Can you roar like a lion? (Umíš řvát jako lev?). Poslední částí tohoto celku bylo dotazování se, jestli umí něco dělat zvířata sama. Např. Can zebras fly? (Umí zebry létat?), Can monkeys climb trees? (Umí lézt opice po stromech?), Can snakes run? (Umí hadi běhat?), … Tvořili jsme prohozením dvou prvních míst v otázce i odpověď celou větou - Monkeys can climb trees. (Opice umí lézt po stromech), zápor - Snakes can´t run.(Hadi neumí běhat.) Děti mají nalepené barevně vyobrazené příklady vět ve svých sešitech. Prosím i o domácí protrénování. V pracovních sešitech jsme vyplnili stranu 7 a 9. Prosím, průběžně s dětmi i opakujte slovní zásobu nalepenou v sešitech a např. i její spellování, které bude také součástí závěrečného testu z této lekce.


1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme se zaměřili na zažití a automatické využívání Can you see … (Vidíš …?), I can see … (Vidím.), I can´t see … (Nevidím.) při práci s různými obrázky individuálně (pracovní sešit str. 7) i se skupinovým zaměřením. Obohatili jsme toto o spojení What can you see? (Co vidíš?) a opakovali jsme si a rozšiřovali slovní zásobu podle strany 2 v učebnici. Podstatná jména jsme spojovali s barvami a členy: I can see a white cat. (Vidím bílou kočku.), I can see a green toothbrush. (Vidím zelený kartáček na zuby.), … Toto zatím pouze v ústní formě. Opětovně jsme se po zažití této části gramatiky vrátili k příběhu myšek na safari, seřadili jsme jejich obrázkový příběh do sešitu podle poslechu, vyznačili si jednotlivé texty Spika a Rubby a s nahrávkou a pak samostatně jsme se snažili jejich role hrát s oporou v textu a pak zpaměti. Toto je také náš domácí úkol - naučit se tento kratičký text své postavičky zpaměti, budeme si příběh myšek hrát na známky ve škole. 

Letos v pracovním sešitu chybí MULTIROM. Je tomu tak proto, že Oxford upgradoval své služby, rozšířil je i o jiné aktivity vhodné k domácímu procvičování a vše umístil na svůj web. Prosím nahlédněte na tyto stránky, naleznete tam i písně, které s dětmi v hodinách zpíváme a mnoho dalšího materiálu.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?mode=hub&cc=cz&selLanguage=cs


24.9. - 28.9.2018

Opakovaně jsme různými formami procvičovali psanou podobu šesti základních zvířat této lekce a hláskovali jsme je. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 2 - 4, 6. Vrátili jsme se k písni On safari! a poslouchali jsme příběh myšek na safari. Pomocí obrázků jsme se orientovali v textu příběhu a soustředili jsme se na gramatickou část: Can you see a zebra? (Vidíš zebru?), I can see Otto. (Vidím - kocoura - Otto.), I can´t see a tiger. (Nevidím tygra.) Gramatiku mají děti vlepenou v sešitě. Budeme s ní v rámci lekce dále pracovat a prohlubovat znalost této gramatické struktury. Doma, prosím, procvičujte i nadále hláskování a psanou podobu šesti základních zvířat dle obrázkového slovníku.


17.9. - 21.9.2018

Opakovaně jsme se v alespoň části každé vyučovací hodiny tohoto týdne vraceli ke spellingu (hláskování). Procvičovali jsme ho různými metodami, abychom mohli začít hláskování od příštího týdne již zkoušet. Budu vyžadovat umět vyhláskovat své jméno a příjmení a další dvě slova, která dětem napíši na tabuli. Žáci ovšem budou spelovat bez využití svých přehledů a pomůcek - tedy pouze zpaměti. Nezkouším rychlost, ale přesnost hláskování. Pustili jsme se do lekce Playroom safari a naučili prvních šest slovíček zvířat ústní formou a pokusili jsme se zvládnout i písemně. Děti mají v sešitě vlepený obrázkový slovník a text písně, ve které jsme se učili zvířata pojmenovávat a propojovat je do jednotlivých vět. Prosím, pokud doposud dítě nemá obalený velký sešit do JA, pořiďte mu ho, neobejdeme se bez něho.


10.9. - 14.9.2018

V učebnici na straně 2 je celá řada obrázků odrážející hlavní tématickou slovní zásobu druhé třídy. Vracíme se k ní průběžně prozatím slovně a trénujeme její správnou výslovnost. Učíme se anglickou abecedu - děti mají ve svých pouzdrech a na svých lavicích ve třídách stále k dispozici k nahlédnutí. Trénujeme ji poukázáním na odlišně vyslovované samohlásky a některé hlásky, které procvičujeme na písních, nášlapných kartách a seznamu nám známých slovíček.

Prosím, pokud možno, potrénujte s dětmi doma tuto dovednost, velmi jim to může pomoci urychlit si zapamatování tak velkého počtu jinak se vyslovujících písmen abecedy. Pomůže jim to také zvýšit rychlost výbavnosti hlásek. 


3. 9. - 7. 9. 2018


V úvodní hodině jsme si pověděli, co nás v hodinách JA čeká, co se budeme učit, jaké pomůcky budeme potřebovat. Vyzkoušeli jsme, kolik slovíček jsme zvládli přes prázdniny nezapomenout :-) a jak skvěle ovládáme abecedu.